Адміністративна нормотворчість

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження адміністративної нормотворчості ... 5
1.1. Поняття, види та стадії нормотворчої діяльності ... 5
1.2. Поняття форм державного управління ... 7
1.3. Види форм державного управління ... 8
Розділ 2. Характеристика особливостей адміністративної нормотворчості ... 13
2.1. Правові акти державного управління ... 13
2.2. Класифікація актів державного управління ... 18
2.3. Дія актів державного управління ... 22
Розділ 3. Особливості актів суб'єктів управління ... 29
3.1. Особливості нормативно-правових актів органів виконавчої влади ... 29
3.2. Відомчий акт ... 31
3.3. Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади ... 33
3.4. Підзаконний нормативний акт державного підприємства, установи, організації. Підзаконний нормативний акт комерційної організації ... 35
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Адміністративна нормотворчість" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Адміністративна нормотворчість"

Курсова робота "Адміністративна нормотворчість" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Адміністративна нормотворчість", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Адміністративна нормотворчість" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Адміністративна нормотворчість" і призначений виключно для пошукових систем.

Управління ризиками іпотечного житлового кредитування - (див.: Іпотека). Параметри кредиту (його розмір, процентну ставку, період кредитування, суму первинного внеску і т.д.) багато в чому визначають фінансові ризики, неминуче виникаючі на різних етапах іпотечного кредитування. Соціальний характер іпотечного кредитування, великі ризики невиплат по кредиту, робота з депозитами населення, а також входження основних схем кредитування в єдину фінансову систему вимагають особливого контролю і пильної уваги до іпотечного кредитування з боку держави. Більш того соціальна спрямованість кредитування передбачає турботу держави про малозабезпечені верстви населення і. ЮРИДИЧНА НАУКА - сукупність суспільних знань про право. Історія Ю.н. йде в глибоку древність. Ще Платон і Арістотель намагалися вирішити деякі юридичні проблеми. Однак формування юриспруденції як науки почалося завдяки старанням римських юристів (Гая, Павле, Ульпіана, Цицерона). Одним з перших викладачів права був Гварнерій (Ірнерія), який почав навчати студентів в Болонье в 1087 р. Спочатку учбовий процес зводився до читання і тлумачення (глоссированию) текстів Кодифікації Юстініана. Пізніше римські юристи, використовуючи грецьку філософію, могли вже на набагато більш глибокій основі уточнити юридично важливі поняття. Допит неповнолітнього - Свідомість, поведінка неповнолітнього, його відношення до того, що відбувається, повинні бути враховані в процедурі допиту, незалежне від того, в якій би процесуальній ролі він не виступав. 1. Виклик на допит свідка, що не досяг 16 років, проводиться, як правило, через його батьків або інакших законних представників. Для участі в допиті свідків у віці до 14 років, а по розсуду слідчого при допиті свідків і від 14 до 16 років, викликається педагог, фахівець в області вікової психології.У разі необхідності викликаються також законні представники неповнолітнього або його близькі родичі. Допит. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО (ЄС, ЕЕС, ЗАГАЛЬНИЙ РИНОК) - група західноєвропейських держав (Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Франція, Німеччина), що здійснили інтеграцію своїх економік, що об'єдналися в економічний союз в 1957 р. У кінці 60-х рр. створений єдиний митний союз; відмінені митні збори, кількісні обмеження у взаємній торгівлі, введений єдиний митний тариф по відношенню до третіх країн. У Європейському економічному співтоваристві створений єдиний внутрішній ринок, зняті обмеження на вільне переміщення товарів, капіталів, робочої сили між країнами, освічена єдина.
Кожна вагома структурна частина курсової "Адміністративна нормотворчість" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Серійних вбивств психологічні особливості - Укладаються в: 1) особливостях мотивації кримінальної поведінки осіб, винних в їх здійсненні, що носять особово-центрований, часто патопсихологический характер (дане положення розглядається так званою "палеопсихологической" теорією злочинної поведінки серійних вбивць ( А. Bailey 1987), теорією "емоційного збудження (M. Zuckerman, 1972), теорією гормональних порушень (J.M. Dabbs, R. Morris, 1990; J.M. Dabbs, R. Ruback, R. Frady, C. Hopper, 1988; R. Daitzman, M. Zuckerman, 1980; D. Olweus, 1983; Л.В. Бетс, 1994); теорією "заборони". ВИНА - 1) психічне відношення особи до своєї протиправної поведінки (дії або бездіяльності) і його наслідків. У різних галузях права передбачені форми В. і їх вплив на міру відповідальності. У карному і цивільному праві провина виражається в формі наміру або необережності. Злочин признається довершеним умисно, якщо обличчя, його що здійснило, усвідомлювало суспільно небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачувало його суспільно небезпечні наслідки і бажало (прямий намір) або свідомо допускало (непрямий намір) їх настання. Злочин признається довершеним по необережності, якщо обличчя, його що. Службової підготовки психологія - Психологічні особливості цієї підготовки (в ряді ПОО вона іменується професійної, бойової або службово-бойової) і відповідні способи підвищення її ефективності. Службова підготовка проводиться безпосередньо в практичних ПОО і переслідує мета підтримки і безперервного вдосконалення професіоналізму співробітників. У довершеному вигляді вона являє собою спеціально організовану педагогічну систему, що спирається і на дані юридичної психології про психологію професіоналізму, закономірності і шляхи його формування (див. Професійної майстерності групи психологічна структура, Професійної.
У вступі курсової "Адміністративна нормотворчість" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДЕРЖАВНИЙ РЕЖИМ - сукупність способів, що використовуються державою і коштів здійснення державної влади. На відміну від політичного режиму, який охоплює практику функціонування всіх політичних інститутів, всіх суб'єктів політичної системи, Г.р. - це порядок, що реально складається фукционирования і взаємодії органів державної влади. Як елемент форми держави Г.р. являє собою сукупність способів, коштів, які використовує держава для досягнення своїх цілей. Поняття "Г.р." дозволяє уясняти, за допомогою яких коштів державна влада організує взаємодію з населенням, яка державно-правова атмосфера, який рівень.

Конвенція по запобіганню забрудненню моря скидами відходів і інших матеріалів, 1972 р. - В преамбулі Конвенції зазначається, що морська середа має життєве значення для людства і всіх людей зацікавлені в забезпеченні управління нею таким чином, щоб її якість і ресурси не гіршали. Для цього держави-учасники індивідуально і колективно сприяють ефективній боротьбі з всіма джерелами забруднення морської середи, і зобов'язуються вживати всіх можливих заходів для запобігання забрудненню моря скидами відходів і інших матеріалів, які можуть представити небезпеку для здоров'я людей, пошкодити живим ресурсам і життю в морі, нанести збиток зонам відпочинку або перешкоджати іншим законним. ОФЕРТИ - пропозицію укласти договір на певних умовах, вихідне від однієї з сторін. О. повинна містити всі істотні умови договору. О., зроблена стороною, означає згоду цієї сторони на укладення договору на вказаних в О. умовах. Договір вважається укладеним з моменту отримання особою, що зробила О., відповіді про згоду (акцепті) іншої сторони, оскільки інакше не витікає із значення пропозиції. Як правило, О. робиться певній особі, оголошення в газеті, реклама, посилка прейскуранта не є О. Однако в деяких випадках допустима О. невизначеній безлічі осіб (напр., пропозиція про продаж товарів шляхом.
Список літератури курсової "Адміністративна нормотворчість" - більше 20 джерел. НАГЛЯД ПРОКУРОРСЬКИЙ - головний напрям діяльності прокуратури. Його основний зміст полягає у виявленні порушень розпоряджень Конституції РФ і законів, діючих на території Російській Федерації, і вживанні передбачених законом заходів по усуненню таких порушень. У Федеральному законі "Про прокуратуру Російській Федерації" від 17 листопада 1995 р. (з подальшими змінами і доповненнями) чітко визначене коло державних органів, державних і недержавних організацій, посадових осіб, чиї дії і нормативні акти підлягають Н. п. Прийнято розрізнювати галузі Н. п.: - загальний нагляд (нагляд за дотриманням Конституції РФ і виконанням. ТАТ - складається з стандартного набору таблиць із зображенням досить невизначених ситуацій. Кожна таблиця, за задумом авторів, передбачає актуалізацію переживань певного типу або відносин до певних ситуацій і допускає неоднозначну інтерпретацію; спеціально виділяються таблиці, що провокують суицид, агресію, сексуальну перверсию, домінування-підкорення, сексуальні і сімейні конфлікти і пр. Частина таблиць пред'являється тільки чоловікам або тільки жінкам; є таблиці для підлітків. Випробуваному пред'являється набір з 20 таблиць. Дослідження проводиться в два сеанси з інтервалом не більше за.

НЕВРОЗИ - функціональні (психогенні) розлади психічної діяльності, зумовлені психотравмирующими чинниками і маючі багатоманітні клінічні вияви, які багато в чому зумовлюються особливостями особистості хворого. Хворобливі порушення ніколи не досягають психотического (наявність марення, галюцинацій і т. д.) рівня, оборотні і не приводять до вираженої дезадаптации; хворий звичайно зберігає критичне відношення до розладів, що є у нього. Як правило, невроз супроводиться вегетососудистими або функціональними соматичними порушеннями. Всі неврози поділяють на три великі групи. Істерія (істеричний невроз) -.
Посилання в тексті роботи "Адміністративна нормотворчість" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Первинна профілактика психопатології - (primary prevention of psychopathology) П. П. п. являє собою зусилля, направлені на зниження імовірності появи емоційних і психич. розладів у ще не хворої частини населенні. Зусилля є застережливими. П. П. п. орієнтується іноді на групи підвищеного ризику або на групи, що наближаються до ситуацій підвищеного ризику або потенційних життєвих криз. Програми П. П. п. можуть включати усунення органічних чинників, зухвалих психопатологические вияву, а також зусилля, направлені на зниження стресу, що уникається, підвищення рівня компетенції і навиків соц. пристосування, розвиток підвищеної самооценки і. Рісуночная методика фрустрации (РФ) Розенцвейга - (Rosenzweig picture-frustration (P-F) study) P. м. ф. Риси обличчя і інш. ознаки вираження емоцій навмисно опущені на цих малюнках. Персонаж, що знаходиться зліва, завжди говорить певні слова, к-рі допомагають описати фрустрацию інш. персонажа. Над зображеним праворуч персонажем є пустий квадрат, в к-рий випробуваного просять вписати першу відповідь, що прийшла на розум. Передбачається, що випробуваний усвідомлено або неусвідомлено ідентифікує себе з фрустрированним персонажем на кожній картинці і проецирует своє відношення у відповіді, що дається. Для оцінки цього відношення, або. Фантазія - (fantasy) Слово "фантазія" означає: а) здібність до фантазування, а також би) продукт цієї діяльності. Ф. поміщається проміжну між мисленням і сенсорно-перцептивними процесами. Коли розум продуцирует Ф., той, що фантазує чол. випробовує наплив почуттєвих образів. Хоч саме продуцирование фантазій, їх напрям і зміст м. би. підлеглі свідомим интенциям, звичайно фантазії виникають крім контролю свідомості, під впливом спогадів, минулих і справжніх емоційних станів, а тж надій і очікувань що фантазує. У своїх Ф. люди створюють те, чого не існує, що коли-небудь може статися, а може і не статися, а тж.

Педагогічне спілкування: конфлікт і його види - Педагогічний конфлікт (П. до.) - зіткнення неспівпадаючих або по-різному зрозумілих педагогом і воспитуемим інтересів, ціліше, позицій, думок, поглядів, установок, відсутність взаєморозуміння між ними, а також між особистістю і колективом, групами в класі і школі. По мірі наростання гостроти протиріч, конфліктів виділяють: невдоволення, розбіжність, протидія, розбрат, ворожнеча. Педагогу важливо своєчасно розпізнати початок конфлікту, не даючи йому розростатися. Розпізнати його можна по сигналах: в порядку їх наростання розрізнюють дискомфорт, інцидент, непорозуміння, напруження, кризу. Дискомфорт -. Стиль відносин педагога з учнями - цілеспрямована взаимообусловленная система використання коштів, способів і методів взаємодії з учнями, реалізуючий опр. концепцію, що відображає внутр., особисту позицію педагога в орієнтації на учнів. Стиль відносин (С. про.) розглядали педагоги і психологи (А. А. Бодальов, О. С. Богданова, Н. А. Березовін, Я. Л. Коломінський, В. О. Кутьев, А. А. Русашкова, Г. І. Щукина і інш.), вивчаючи його вплив на межличностні відносини в навчанні і вихованні, психол. принципи і умови побудови позитивного С. про. Виділяють 2 осн. С. про. педагога з учнями: 1) стиль відповідальної залежності, товариської. Експрес -опросник "Індекс толерантнос ти" - Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаєв, Л. А. Шайгерова. Призначений для діагностики загального рівня толерантності. У основу опросника ліг отеч. і зарубеж. досвід в області психології толерантності. Стимульний матеріал опросника складають твердження, що відображають як загальне відношення до навколишнього світу і інш. людям, так і соціальні установки в разл. сферах взаємодії, де виявляються толерантність і интолерантность людини. У опросник включені твердження, що виявляють відношення до нек-рим соціальних груп (меншинам, психічно хворим людям, убогим), коммуникативні установки. ФИМОЗ - природжене або придбане звуження отвору крайньої плоті, що утрудняє або що не дозволяє оголити головку статевого члена. У зв'язку з фізіологічним склеюванням внутрішнього листка крайньої плоті з шкірою головки статевого члена в перші роки життя дитини порожнина препуциального мішка повністю не розкривається і головка статевого члена не оголюється. У віці 3 - 5 років в препуциальном мішку нагромаджується смегма, що сприяє розширенню звуженого отвору крайньої плоті і оголенню головки статевого члена. Якщо отвір крайньої плоті повністю не розкривається, порожнина препуциального мішка може інфікуватися.