Адміністративна процедура з розгляду спеціальних скарг

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження адміністративної процедури з розгляду спеціальних скарг ... 5
1.1. Поняття і характерні риси адміністративного процесу ... 5
1.2. Принципи адміністративного процесу ... 9
1.3. Структура адміністративного процесу. Види адміністративних проваджень ... 14
Розділ 2. Загальні засади провадження по скаргах в адміністративному процесі ... 21
2.1. Подання скарги ... 21
2.2. Розгляд скарги ... 22
2.3. Рішення, за результатами розгляду скарги ... 23
2.4. Оформлення ходу і результатів провадження по скаргах. Виконання рішення ... 25
Розділ 3. Особливості адміністративної процедури з розгляду спеціальних скарг ... 27
3.1. Подання апеляції та підготовка справи до вирішення ... 27
3.2. Порядок вирішення апеляції ... 29
Висновки ... 33
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Адміністративна процедура з розгляду спеціальних скарг" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Адміністративна процедура з розгляду спеціальних скарг"

Курсова робота "Адміністративна процедура з розгляду спеціальних скарг" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Адміністративна процедура з розгляду спеціальних скарг", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Адміністративна процедура з розгляду спеціальних скарг" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Адміністративна процедура з розгляду спеціальних скарг" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ - буквально означає запобігання людей, суспільства, держави від злочинів. П.п. являє собою складний комплекс різноманітних заходів упреждающего впливу на все, що породжує, відтворює це соціально негативне явище, визначає його несприятливі тенденції, якісно-кількісні характеристики. Відповідно, по рівню, масштабу, змісту виділяються різноманітні види і форми П.п.: общесоциальное і спеціально-кримінологічне попередження, профілактика, запобігання і припинення злочинів і інш. П.п. - найбільш дійовий шлях боротьби із злочинністю, передусім, тому, що забезпечує виявлення і усунення (нейтралізацію. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - відповідальність працівників за довершені ними дисциплінарні проступки (див.), тобто за таке невиконання трудових обов'язків без шанобливих причин, яке не є карним правопорушенням. Робітники і службовці несуть Д. про. або в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку, або в порядку підлеглості, або в порядку, передбаченому спеціальними статутами про дисципліну працівників. Члени колгоспів, промислових артілей і артілей інвалідів за порушення трудової дисципліни несуть Д. про. згідно з статутами цих організацій і правилами внутрішнього розпорядку. Стягнення, що. НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ - Посадові обов'язки. Організує управління рухом фінансових ресурсів підприємства і регулювання фінансових відносин, виникаючих між господарюючими суб'єктами в умовах ринку, з метою найбільш ефективного використання всіх видів ресурсів в процесі виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) і отримання максимального прибутку. Забезпечує розробку фінансової стратегії підприємства і його фінансову стійкість. Керує розробкою проектів перспективних і поточних фінансових планів, прогнозних балансів і бюджетів грошових коштів. Забезпечує доведення затверджених фінансових показників до. Комплексне управління прибережними зонами - 1). Являє собою, насамперед, економіко-правовий інструмент гармонізації численних суперечливих інтересів прибережних природопользователей. Методологія к.у.п.з. розроблена за рубежем за останні 35 років як відповідь на загострення проблем їх соціально-економічного розвитку, що приводять до втрати здібності стійкого розвитку цих історично одних з найбільш визискуваних завдяки своїм багатим ресурсам районів в світі. К.у.п.з. визначається як динамічний процес розробки і виконання скоординованої стратегії, направленої на розподіл і розділення природних, социо-культурних і інституційних.
Кожна вагома структурна частина курсової "Адміністративна процедура з розгляду спеціальних скарг" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СТАТУТ ВОЯЦЬКИЙ ПРО ПОКАРАННЯ - джерело військово-карного законодавства царської Росії, реакційний, кріпосницький характер, що відобразив царевой армія 19 в. Видання в 1832 р. Зведення законів Російської імперії і необхідність систематизації обширної кількості розрізнених вояцьких постанов, що з'явилися після видання Вояцького статуту 1716 р., обумовили складання в 1839 р. першого Зведення військових постанов (в 12 томах). Військово-карні і військово-судові закони увійшли в 1 тому під назвою Військово-карного статуту, який з'явився кодифікацією усього російського військово-карного законодавства. Статут ділився на 2 частині. Перша. ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ - офіційний документ (бланк), вмісний прізвища кандидатів в депутати, або найменування виборчих об'єднань (партій, рухів), або прізвища кандидатів на виборну посаду при виборах відповідної особи. По ФЗ РФ від 21 червня 1995 р. № 90-ФЗ "Про вибори в Державну Думу Федеральних Зборів Російської Федерації" кожний виборець, прийшовши в день виборів на виборчу дільницю отримує дві І.б. різних форми, що встановлюються ЦИК. Один - для голосування по федеральному списку (його текст також затверджується ЦИК), іншої - для голосування по одномандатному виборчому округу (його текст затверджує відповідна окружна. Французька Конституція 1795 р. - (Конституція III року) - створена після озброєного повстання в Парижі, падіння якобинской республіки і перевороту 27 липня 1794 р. (9 термидора по республіканському календарю), приходу до влади термидорианцев, страти керівників якобінців (Робеспьера, Сен-Жюста, Катона), більшої частини членів Паріжської Комуни, репресування прихильників якобинской диктатури. Оновлений Конвент виробив і 22 серпня 1795 р. прийняв нову Конституцію Франції. У ній було 372 статті. Декларація прав, що Відкривала Конституцію і обов'язків людини і громадянина не була так революційною, як якобинская Декларація прав людини і.
У вступі курсової "Адміністративна процедура з розгляду спеціальних скарг" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Кримінальної небезпеки психологія - Має два смислових значення. У - перших, це - об'єктивно небезпечний чинник (насилля, провокація, шантаж, техногенна або екологічна катастрофа, терористичний акт і т.п. ), здатний заподіяти людині яка-небудь шкода, зло, нещастя. Тут небезпека виступає в ролі об'єктивного чинника, який може усвідомлюватися або не усвідомлюватися конкретною людиною. По-друге, - небезпека може виступати у вигляді суб'єктивного явища, переживання, очікування небезпеки, страху, тривоги, неспокою і т.п. У другому випадку небезпека породжена сприйняттям людиною ситуації як небезпечної, яка об'єктивно може і не бути такою, що.

Виборче право об'єктивне - підгалузь конституційного права. У формально-юридичному значенні являє собою систему правових норм, направлених на регулювання суспільних відносин, опосредующих реалізацію і захист права громадян обирати і бути вибраними до органів державної влади і органів місцевого самоврядування і процедури реалізації цього права в рамках виборів і в міжвиборний період. Див. Предмет виборчого права. У политико-правовому відношенні виборче право являє собою каталог прав і обов'язків, якими наділяються індивідуальні і колективні учасники виборче-правових відносин (Ю.А. Веденеєв). Див. Суб'єкти виборчого. Хартія 1814 р. у Франції - дарована (октроирована) 4 червня 1814 р. королем Людовіком XVIII після краху імперії Наполеона. Відновлювалася легітимна (законна) монархія. У X. декларувалося про зосередження всієї влади цілком "в персоні короля". Він був верховним главою держави, очолював виконавчу владу і збройні сили, мав право оголошувати війну, укладати міжнародні договори, видавати регламенти і ордонанси, необхідні для виконання законів і безпеки держави, затверджувати і обнародувати закони. Король формував Раду міністрів, мав право призначати на всі посади в державному управлінні. Законодавча влада належала.
Список літератури курсової "Адміністративна процедура з розгляду спеціальних скарг" - більше 20 джерел. ЗАХИСТ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У ЧАС ВОЇНИ - сукупність норм міжнародного права, направлених на охорону культурних цінностей в районах, де відбуваються військові дії. Основними актами, в яких ці норми закріплені, є: Гаагская конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 р., Конвенція про заходи, направлені на заборону і попередження незаконного ввезення, вивозу і передачі права власності на культурні цінності 1970 р. Додаткові протоколи I і П 1977 р. до Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 г В цих актах поняттям "культурна цінність" охоплюються: а) цінності, рухомі або нерухомі, які мають велике. ЗАХИСТ - Німий.: Abwehr. - Франц.: d?fense. - Англ.: defence. - Ісп.: defensa. - Італ.: defesa. - Португ.: defesa. об Сукупність дій, націлених на зменшення або усунення будь-якої зміни, загрозливої цілісності і стійкості биопсихологического індивіда. Оскільки ця стійкість втілюється в Я, яке всіляко прагне її зберегти, його можна вважати ставкою і дійовою особою в цих процесах. Загалом мова йде про захист від внутрішнього збудження (потяга) і особливо від представлень (спогадів, фантазій), причетних до цього потяга, а також про захист від ситуацій, породжуючих таке збудження, яке порушує душевну рівновагу і.

СОН - психічний стан, що характеризується відчуженістю людини від навколишнього світу.    У фізіологічному відношенні сон є умовою для відновлення життєвих сил і запасу енергії в організмі людини. У психологічному плані сон - це припинення реагування людини на навколишній світ за допомогою сприйняття і дії. Для психоаналізу сон представляє інтерес з точки зору не стільки фізіології, скільки психології.    У "Лекціях по введенню в психоаналіз" (1916/17) З. Фрейд дав наступну психологічну характеристику сну. "Сон - це стан, в якому я нічого не хочу знати про зовнішній світ, мій.
Посилання в тексті роботи "Адміністративна процедура з розгляду спеціальних скарг" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПСИХОТЕРАПІЯ ОСОБОВО-СРЕДОВОГО ВЗАЄМОДІЇ ПО СОЛОЖЕНКИНУ - Система особово-средового взаємодії складається з чотирьох елементів: "реальні" особистість і середа ("реальна" особово-средовое взаємодія), "ідеальна" особистість і середа ("ідеальна" особово-средовое взаємодія). Останнє є системообразующим чинником, що зумовлює саморазвитие системи і що запускає механізми психічної адаптації, завдяки яким функціонують всі елементи системи (Соложенкин В. В., 1989). Особово-средовое взаємодія є адаптационним процесом, що протікає на трьох рівнях: соціальному, интрапсихическом і біологічному. Критерієм ефективності. Феноменологічний метод - (phenomenological method) Феноменологія розглядає конкретний досвід і намагається описати його по можливості з мінімальними спотвореннями або тлумаченнями. Феноменологія, феноменологічна психологія і Ф. м. - поняття багатозначні. Вони беруть свій початок з незалежних разраб. в філософії (напр., роботи Гуссерля), в психотер., в клінічних исслед., в психіатрії і в гуманистической філософії. Феноменологія емпирична в тій мірі, в якій вона вивчає явища, к-рі піддаються спостереженню. Ф. м. виходить з того, що індивідуальний досвід м. би. науково вивчений, а тому яв-ця джерелом надійної. Присмерковий розлад свідомості - власне присмеркове порушення свідомості має органічну природу (епілепсія, ЧМТ, интоксикационні психози, в меншій мірі патологічне сп'яніння, патологічний афект). Типова картина присмеркового розладу характерна для епілепсії і виявляється наступними основними признаками:: а) раптовий початок і так же раптове закінчення хворобливого стану. Багато рідше спостерігається литическое закінчення психозу із збереженням резидуальних психотических симптомів і частково пам'яті на враження пережитого в цей час; б) різке звуження кола актуальних уявлень, думок і спонук, внаслідок чого сприймаються лише.

БИХЕВИОРАЛЬНИЕ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ - Б. т. л. - напрям теор. і експеримент, психології, що засновується на схемі S-R (стимул-реакція). Воно сформувалося в амер. психології на основі ідей І. П. Павлова, Дж. Б. Уотсона, Е. Л. Торндайка. Представники цього напряму - Е. К. Толмен, Е. Р. Гутрі, К. Л. Халл, Скиннер, Н. Е. Міллер, Дж. Доллард. Підхід відрізняється особливою увагою до побудови експеримент, процедури, науч. точність і контрольованість результатів. Методичним арсеналом Б. т. л. явл. процедури формування зв'язків між впливом на особистість і определ. поведінкою. У Б. т. л. вивчаються умови формування, закріплення, зникнення звичок. НЕЙТРАЛЬНІСТЬ (NEUTRALITY) - Позиція аналітика, звичайно рекомендована для здійснення успішного психоаналитического процесу. Основою психоаналитической нейтральності є контроль над контрпереносом, уникнення приписування пацієнту власних цінностей і орієнтація на можливості пацієнта, про не на власні бажання. У структурному відношенні нейтральність описується як позиція, рівновіддалена від вимог Воно, Я і Сверх-Я. Поняття відноситься також до рекомендованої емоційної позиції аналітика -- позиції людини, що виконує професійні обов'язки або позиції доброзичливого розуміння, що дозволить уникнути крайнощів. ПЕЧІНКА - (liver) - сама велика залоза в організмі (її вага досягає звичайно 1200-1600 г). Печінка розташована в правому подреберье і розділена борознами (fossae) на чотири частки: праву (right) - саму велику, ліву (left), квадратну (quadrate) і хвостату (caudate lobes). Печінка сполучається з діафрагмою і стінками брюшной порожнини за допомогою п'яти зв'язок: дупликатура очеревини серпаста зв'язка (falciform) - розділяє праву і ліву частки печінки, фиброзной круглої зв'язки (round ligament), яка розвивається з ембріональної пупкової вени, правої (right) і лівої (left) трикутних зв'язок (triangular. Адлер (ADLER) Альфред - (7.02.1870, Вена - 28.05.1937, Абердін, Шотландія) - австрійський психіатр і психолог, один з ведучих діячів психоаналізу, фундатор індивідуальної психології. Біографія. У 1895 р. захистив докторську дисертацію по медицині в Віні. З 1902 по 1911 р. входив в Венськоє психоаналитическое суспільство. З 1911 р. зробив спробу створення свого варіанту психоаналізу, що послужило основою розриву з З.Фрейдом. Під час першої світової війни служив лікарем в австрійській армії. Потім організував дитячу клініку в Віні. У 1934 р., внаслідок переслідування прогерманским урядом Австрії, був вимушений.