АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття адміністративного процесу ... 5
1.1. Поняття адміністративного процесу ... 5
1.2. Мета, завдання і принципи адміністративного процесу ... 10
1.3. Процесуальні адміністративно-правові відносини ... 14
Розділ 2. Суб'єкт адміністративного процесу ... 20
Розділ 3. Структура адміністративного процесу ... 23
3.1. Загальні питання структури адміністративного процесу ... 23
3.2. Характеристика справ, що виникають з адміністративно-правових відносин ... 29
3.3. Справи по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі ... 31
Висновки ... 33
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Адміністративний процес" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Адміністративний процес"

Курсова робота "Адміністративний процес" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Адміністративний процес", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Адміністративний процес" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Адміністративний процес" і призначений виключно для пошукових систем.

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА - нова державна форма революційної влади. У залежності від конкретно-історичних умов Н. м. виконує або функції диктатури пролетаріату (Народна Республіка Албанія, Народна Республіка Болгарія, Угорська Народна Республіка, Польська Народна Республіка, Чехословацкая Республіка, Румунська Народна Республіка), або функції диктатури пролетаріату і селянства (Китайська Народна Республіка, Корейська Народно-Демократична Республіка, Монгольська Народна Республіка, Демократична Республіка В'єтнам). Н. м. як нова державна форма революційної влади з'явилися в ряді країн Європи і Азії внаслідок. Нуждаємость в поліпшенні житлових умов - Держава, надаючи певні переваги в придбанні житла окремим категоріям осіб, вимагає наявності такої обов'язкової умови, як нуждаемость в поліпшенні житлових умов. ЖК РФ встановлені основи визнання громадян потребуючими житлових приміщень, що надаються за договорами соціального найма, порядок прийняття на облік і зняття з обліку таких громадян (ст. ст. 51, 52, 55, 56). Громадянами, потребуючими житлових приміщень, що надаються за договорами соціального найма, признаються: 1) що не є наймачами житлових приміщень за договорами соціального найма або членами сім'ї наймача житлового приміщення за договором. ЕКОНОМІСТ - Посадові обов'язки. Виконує роботу по здійсненню економічної діяльності підприємства, направленої на підвищення ефективності і рентабельності виробництва, якості що випускається і освоєння нових видів продукції, досягнення високих кінцевих результатів при оптимальному використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Готує початкові дані для складання проектів по-господарському - фінансової, виробничої і комерційної діяльності (бізнес - планів) підприємства з метою забезпечення зростання об'ємів збуту продукції і збільшення прибутку. Виконує розрахунки по матеріальних, трудових і. ТОРГОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО СРСР - орган Радянської держави, що здійснює монополію зовнішньої торгівлі СРСР (див.) за межею. Т. п. є складовою частиною відповідних дипломатичних представництв СРСР за межею і користуються перевагами останніх. Т. п. виконує наступні основні задачі: 1) представляє інтереси СРСР в області зовнішньої торгівлі і сприяє розвитку торгових і інакших економічних відносин СРСР з країною перебування Т. п.; 2) регулює і здійснює зовнішню торгівлю СРСР з країною перебування Т. п.; 3) регулює і контролює торгову діяльність організацій СРСР, допущених у встановленому порядку до самостійного виходу на.
Кожна вагома структурна частина курсової "Адміністративний процес" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Виборчий округ - територія, яка освічена відповідно до федеральних конституційних законів, федеральних законів, законів суб'єктів Російської Федерації і від якої безпосередньо громадянами Російської Федерації обираються депутат (депутати), виборна посадова особа (виборні посадові особи). Межі виборчих округів затверджуються на основі даних про чисельність виборців у відповідність з вимогами і в порядку, передбаченими законодавством. Див. Межі виборчого округу. З поняттям виборчого округу законодавство про вибори зв'язує ряд важливих виборчих дій. Висунення кандидатів, списків кандидатів, їх реєстрація. ДОРУЧЕННЯ - договір, по якому одна сторона (повірений) зобов'язується здійснити за рахунок і від імені іншої сторони (довірителя) доручені йому довірителем дії (ст. 251 ГК). Учасниками договору П. можуть бути фізичні і юридичні особи. П. застосовується і у відносинах між соціалістичними організаціями, які можуть приймати на себе здійснення лише дій, відповідних задачам даної організації, вказаним в її статуті або положенні. ГК не встановлює для П. якої-небудь певної форми. П. може бути довершено в будь-якій формі: усної або письмової. За договором П. повірений зобов'язаний здійснювати доручені йому дії як. ПРИЕМ НА РОБОТУ - прием на роботу проводиться, за загальним правилом, по угоді сторін трудового договору (контракту). Укладення трудового договору (контракту) відбувається по угоді між роботодавцем і працівником. Законодавством встановлені гарантії при прийомі на роботу. Згідно ст. 16 КЗоТ забороняється необгрунтована відмова в прийомі на роботу. Яке б те не було пряме або непряме обмеження прав або встановлення прямих або непрямих переваг при прийомі на роботу в залежності від підлоги, раси, національності, мови, соціального походження, майнового положення, місця проживання, відношення до релігії, переконань.
У вступі курсової "Адміністративний процес" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Потерпілого поведінку на суді - Учасник судового розгляду, якому внаслідок злочину заподіяна моральна, фізична або майнова утрата. П. і обвинувачений в судовому процесі утворять взаємопов'язану систему. Суд виявляє юридично значущі ознаки поведінки потерпілої. До цих ознак відносяться: ознаки, що характеризують особистість потерпілого; тягар тілесних пошкоджень, виявлених у П.; безпорадне, небезпечне для життя і хворобливий стан П.; соціальні ознаки особистості правомірність-неправомірність поведінки П., міра виктимности (провокационность поведінки); взаємовідносини Поведеніє П. може бути визнано правомірним і неправомірним.

Правосвідомість - це історично що склався в конкретному суспільстві система поглядів, ідей, теорій, оцінок, почуттів, емоцій, що відображають суб'єктивно-психологічне відношення людей до діючого і бажаного (ідеальному) права і практики його реалізації. З одного боку, існування правосвідомості і його якісні характеристики багато в чому зумовлені діючим в суспільстві правому, практикою його тлумачення, реалізації і т.д. З іншого боку, правосвідомість сама впливає помітний чином на властивості і тенденції розвитку правової системи. Як особлива форма суспільної свідомості правосвідомість характеризується тим, що: -. БЛАНК ЛИСТА - згідно ГОСТ Р 6.30-2003 УСД "Уніфікована система організаційно-розпорядливої документації. Вимоги до оформлення документів", може виготовлятися для організації, структурного підрозділу і посадової особи. На бланку листа організації не відтворюються як автори документа структурний підрозділ або посадова особа. У залежності від засновницьких документів організації включає в себе реквізити: 01 - Державний герб Російської Федерації; 02 - герб суб'єкта Російської Федерації або 03 - емблема організації або товарний знак (знак обслуговування); 04 - код організації; 05 - основний.
Список літератури курсової "Адміністративний процес" - більше 20 джерел. СВІДЧЕННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО АБО ПІДСУДНОГО - особисте пояснення обвинуваченого або підсудного по суті пред'явленого йому обвинувачення або про обставини розсліджувати иии справи, що розглядається судом (див. Допит). На відміну від свідка обвинувачений (підсудний) має право давати або не давати пояснення, відповідати або не відповідати на питання, що задаються і також на відміну від свідка він не несе карної відповідальності за надання помилкових свідчень. Ст. 282 УПК надає суду право, якщо підсудний визнав правильним пред'явлене йому обвинувачення і дав свідчення, не проводити подальшого судового слідства і перейти до. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - запалення ниркоподібних клубочков, в меншій мірі канальцев, що супроводиться повторними порушеннями кровообігу в бруньках із затримкою в організмі води і солі, нерідко розвитком важкого перевантаження рідиною і артеріальної гипертензии. У більшості випадків гломерулонефрит розвивається внаслідок надмірної імунної відповіді на инфекционнні антигени. Найчастіше причиною захворювання є стрептококковая інфекція (ангіна, тонзиліт, пневмонія, інфекційні поразки шкіри), рідше туберкульоз, малярія, сифіліс. Захворювання може бути спровоковане вакцинацією, отрутою бджіл або інших комах, алергією на.

КЕЛЛИ ДЖОРДЖ ОЛЕКСАНДР - Джордж Олександр Келлі народився 18 квітня 1905 р. в США. У юності він вчився досить рядовий і, тільки навчаючись в університеті, зацікавився психологією. Його перші статті вийшли в 30-е рр. XX в. і були присвячені практичній психології, проблемам спілкування. У кінці 1930-х рр. Дж. Келли зацікавився проблемами психології особистості. Теорії, що існували в той час, не відповідали поглядам молодого вченого, тому він вирішив створити власну концепцію. Для цього йому навіть довелося розробити особливий метод дослідження особистості, метод репертуарних граток, що отримав назву "". Після.
Посилання в тексті роботи "Адміністративний процес" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТЕОРІЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ - (А.Г.Маслоу) Маслоу заклав осн. принципи гуманистич. психології, запропонувавши в якості моделі личн. відповідального чол., що вільно робить свій жизн. вибір. Уникнення свободи і відповідальності не дає можливості досягнути автентичності, автентичності. Недоцільно сосредотачивать своя увага на детальному аналізі окремих подій, реакцій, переживань; потрібно вивчати кожного чол. як єдине, унікальне, організоване ціле. Маслоу вважав, що потрібно відійти від практики вивчення невротичних особистостей і нарешті зосередити свою увагу на здоровій людині, бо не можна зрозуміти психічне захворювання. Конструктивне - Цим поняттям я користуюся приблизно в тому ж значенні, як і поняттям синтетичного, і як би для пояснення цього останнього. Конструктивний - означає "построяющий". Я вживаю терміни "конструктивний" і "синтетичний" для позначення методу, протилежного методу редуктивному. /46; 110- V.7. P.121 ff/ Конструктивний метод застосовується в обробці продуктів несвідомого (сновидінь, фантазій). Він виходить від продукту несвідомого як від символічного вираження (див. символ), яке в порядку передбачення зображає етап психологічного розвитку. /111/ У цьому значенні Медер говорить про особливу. Магічне мислення - в самому загальному вигляді цей термін означає переконання, згідно з яким за допомогою символічних фізичних і/або розумових дій можна впливати значний або вирішальним чином на справжні причини що відбувається насправді. Як нормальне це явище до деякої міри властиво дітям, до 3-5 літнього віку що вважає, що їх думки є причиною або еквівалентом що відбувається у зовнішній дійсності, а також представникам "примітивних" культур, що зберегли, приблизно, в своїх основних рисах моделі мислення первісної людини. У умовах розвинених відносно культурному країн, здатним забезпечити доступ.

Ідентифікація - (лати. identificare - ототожнювати) - 1. форма навчання, тобто наслідування, що дозволяє дітям запозичити певні моделі поведінки у батьків і інших людей (див. интернализация); 2. хворобливе привласнення характеристик іншої людини (реального, уявного, що зображається) або деякої соціальної групи (див. апперсонализация); 3. процес встановлення зв'язку між собою і іншою людиною або групою (див. аффилиация); 4. спосіб визнання схожості подій, явищ, об'єктів і людей або їх ототожнення (див. класифікація, навішування ярликів); 5. в психоаналізі - процес, що неусвідомлюється, за допомогою якого індивід: а). Етіологія і патогенез психосексуальних розладів - Істинні перверсии, найвірогідніше, мають конституциональноспадкову предопределенность. У монозиготних близнюків буває повний збіг по гомосексуалізму, навіть якщо вони виховувалися в різних сім'ях. У гомосексуалістів чоловічої статі кревні родичі, підозрілі у відношенні тієї ж перверсии, значно частіше зустрічаються по материнській лінії. Вони також частіше народжуються від матерів у віці 35 років і старше. Як вказувалося, жіночна зовнішність у чоловіків і мужня у жінок не має жорсткого зв'язку з гомосексуалізмом, транссексуализмом і трансвестизмом, хоч ризик перверсий зростає. Якихнебудь. Продуктивне мислення - (productive thinking) М. Вертгеймер присвятив всю свою наукову роботу двом сферам: сприйняттю і мисленню. Він сформулював ряд постулатів, к-рі визначали межі області "справжніх, красивих, ясних, чистих продуктивних процесів". По-перше, зовнішніми чинниками, що утрудняють ці процеси, яв-ця сліпі звички, упередження, особисті інтереси і певні види шкільної муштри. По-друге, ці процеси характеризуються тж певними операціями, такими як угруповання, центрування і реорганізація. По-третє, ці операції цілком природні. Вони логічно визначаються структурними вимогами проблеми і. МОВА - історично що склався форма спілкування людей за допомогою мови. У житті людини Р. виконує декілька функцій: 1) коммуникативную (здійснення процесу спілкування між людьми); 2) сигнификативную (від лати. significatio - позначення; позначення реальних предметів і їх властивостей, дій, зв'язків); 3) що узагальнює (вираження зв'язку Р. з мисленням) і інш. Крім цього, Р. впливає і на процеси, що відбуваються в організмі говорячого (регуляция і контроль власної діяльності) або слухача. У діяльності оператора можна виділити і сигнальну функцію Р.: сигнали управління машиною, сигнали стану оператора.