Адміністративний статус Державної архівної служби України

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження адміністративного статусу Державної архівної служби України ... 5
1.1. Поняття "архівна система", її основні види ... 5
1.2. Система архівних установ України ... 7
Розділ 2. Характеристика адміністративного статусу Державної архівної служби України ... 19
2.1. Історія Державної архівної служби України ... 19
2.2. Особливості адміністративно-правового статусу Державної архівної служби України ... 25
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Адміністративний статус Державної архівної служби України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Адміністративний статус Державної архівної служби України"

Курсова робота "Адміністративний статус Державної архівної служби України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Адміністративний статус Державної архівної служби України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Адміністративний статус Державної архівної служби України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Адміністративний статус Державної архівної служби України" і призначений виключно для пошукових систем.

Доведення при здійсненні окремих процесуальних дій -  Цивільний процес складається з ряду неоднорідних дій: одні з них мають місце при розгляді будь-якої цивільної справи, необхідність в застосуванні інших дій виникає тільки в окремих цивільних справах. Таким чином, останні носять факультативний характер, що виявляється в тому, що їх здійснення або нездійснення залежить від розсуду і ініціативи самих сторін. Наприклад, такими факультативними процесуальними діями є забезпечення позову, укладення сторонами світової угоди, забезпечення доказів і т.д.  Факультатівность окремих процесуальних дій ніскільки не поменшує їх значущості, оскільки вони. ДИВІДЕНД - частка чистого прибутку АТ, розподілена серед акціонерів прямо пропорціонально числу і вигляду належних їм акцій, що доводиться на одну просту або привілейовану акцію по підсумках дивідендного періоду (звичайно року). Право на Всякий акціонер має право по підсумках дивідендного періоду (закінчення чергового фінансового року в діяльності АТ) внести в порядок денний річних зборів акціонерів питання про виплату Д. по підсумках року. Збори зобов'язано розглянути дане питання. Його рішення про виплату називається оголошенням Д. После оголошення корпоративне право на Д. по підсумках. ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА - договір, по якому перевізник зобов'язується перевезти пасажира в пункт призначення, а у разі здачі пасажиром багажу - також доставити багаж в пункт призначення і видати його управомоченному на отримання багажу особі; пасажир зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а при здачі багажу - і за провезення багажу (п. 1 ст. 786 ГК РФ). Д.п.п. - відшкодувальний договір між перевізником і пасажиром. Пасажиром вважається обличчя, що перевозиться на транспорті, яке не входить до складу службового персоналу (екіпажу) даного транспортного засобу і має проїзний квиток. Правом укладення. ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА - злочини проти власності, передбачені ст. 167 і 168 УК РФ. Злочини посягають на відносини власності (об'єкт злочину). Предметом злочину є будь-яке майно, що представляє матеріальну цінність, як рухоме, так і нерухоме (див. відмінність від предмета розкрадання). Майно повинне бути чужим, тобто не належати на праві власності винному. Знищення означає такий зовнішній вплив на матеріальні предмети, внаслідок якого вони припиняють своє фізичне існування або приводяться в повну непридатність для використання за призначенням. Знищення може полягати в повному винищуванні майна за допомогою спалення.
Кожна вагома структурна частина курсової "Адміністративний статус Державної архівної служби України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗБРОЙНІ СИЛИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - поняття, що використовується в конституційному праві. Зокрема, Конституція РФ говорить про те, що Президент РФ є Верховним Головнокомандуючим Збройними Силами Російської Федерації (ст. 87), призначає вище командування В. С. РФ (ст. 83). Про створення В. С. РФ Президент РФ оголосив Указом від 7 травня 1992 р. "Про створення Збройних Сил Російської Федерації". У цьому ж акті було вказано, що Верховним Головнокомандуючим є Президент РФ. Іншим Указом від 7 травня 1992 р. Президент оголосив про вступ на посаду Верховного Головнокомандуючого В. С. РФ. Більш детально об В. С. РФ говорив Закон РФ "Про. Соціально-психологічний тренінг з осудженими - Форма групової підготовки (тренування) осуджених для отримання навиків в розв'язанні соціальних і особистих проблем. Основна мета СПТ - підготовка осуджених до законопослушному образу життя на свободі. Тренінг сприяє як розвитку особистості, так і корекції певних рис вдачі і звичок поведінки. Аналіз існуючих програм СПТ вітчизняних і зарубіжних авторів показує, що вони направлені на рішення наступних задач: допомогти осудженим краще зрозуміти свою мотивацію, свої потреби і причини протиправної поведінки; стимулювати розуміння не тільки себе, але і інших людей, розвивати сензитивні. Територіальні зони - 1) (для цілей Земельного кодексу Російської Федерації) частини території поселення в межах його адміністративних меж, ділення на які здійснюється в порядку територіального зонирования; до складу земель населених пунктів можуть входити земельні дільниці, віднесені відповідно до містобудівних регламентів до наступним Т.з.: житловим, суспільно-діловим, виробничим, інженерної і транспортної інфраструктури, рекреационним, сільськогосподарського використання, спеціального призначення, військових об'єктів, інакшим територіальним зонам; межі Т.з. повинні відповідати вимогам приналежності кожної.
У вступі курсової "Адміністративний статус Державної архівної служби України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТЕРОРИЗМ - (лати. terror - страх, жах) - одне з найбільш тяжких злочинів, представляюче собою здійснення насильних дій загальнонебезпечним способом (вибух, підпал і т.п.) або загрозу такими діями з метою порушення суспільної безпеки, страхання населення або надання впливу на прийняття рішень органами влади. У РФ карна відповідальність за Т. як самостійний склад злочину була введена лише ФЗ РФ від 1 липня 1994 р. № 10-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до карного кодексу РСФСР і кримінально-процесуального кодексу РСФСР". От Т. в кримінально-правовому значенні потрібно відрізняти посягання на життя.

СУБ'ЄКТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - родове (що узагальнює) поняття, що використовується для позначення складової частини державної території РФ, характеристики її статусу, способу освіти. С. РФ в його конституційно-правовому значенні - це обмежено правоспроможна освіта, яка має риси держави і входить в єдину федеративну державу. Конституція РФ (ч. 1 ст. 65) містить вичерпний перелік і офіційне найменування всіх 89 С. РФ. У склад РФ входять: 21 республіка, 6 країв, 49 областей, 2 міста федерального значення, 10 автономних округів і одна автономна область. Правовий статус кожного з перерахованих суб'єктів визначається. Інститут прав людини - це найважливіший інститут конституційного права. Початковий початок формування правового статусу людини - приналежність особи до громадянства певної держави, з якого безпосередньо витікає його праводееспособность. Правову основу його становлення і розвитку складають принципи загальності і невідчужуваності прав і свобод людини, безпосередньої дії, рівноправність і принцип державного захисту прав і свобод. Всі ці конституційні принципи прав і свобод визначають основні напрями політики Російської держави в області прав і свобод людини і громадянина і є базисом його правового статусу.
Список літератури курсової "Адміністративний статус Державної архівної служби України" - більше 20 джерел. АГЕНТСЬКА ВИНАГОРОДА - грошова сума, належна сплаті принципалом агенту за довершені за дорученням принципала юридичні і інакші дії. Принципал зобов'язаний сплатити агенту А.у. в розмірі і порядку, встановленому договором. А.в. сплачується по мірі здійснення агентом окремих дій або після виконання договору загалом. А.у. виплачується агенту торговому в розмірі, звичайно визначуваному як відсотки від ціни товару, проданого або купленого з участю агента. Якщо в агентському договорі розмір А.в. не передбачений і він не може бути визначений виходячи з умов договору, винагорода підлягає сплаті по ціні, яка при порівнянних обставинах. ЮНГ Карл Густав - (1875-1960) - швейцарський психолог, перший президент Міжнародного психоаналитического співтовариства, фундатор аналітичної психології. Народився 26 липня 1875 року в швейцарському містечку Кессвіль (округ Тюргау), недалеко від Базеля. Його батько Пауль Ахиллес Юнг був доктором філології, цікавився класичними мовами і староєврейським, досконало володів латинською мовою, якій став навчати свого сина, коли йому виконалося шість років, але, відійшовши від науки, став пастором євангелічної реформаторської церкви і протестантським капеланом в одній з психіатричних лікарень в Базеле. Його мати Емілія.

"F20" Шизофренія - Шизофренические розлади загалом характеризуються фундаментальними і характерними розладами мислення і сприйняття, а також неадекватним або зниженим афектом. Як правило, зберігається ясна свідомість і інтелектуальні здібності, хоч з течією часу можуть з'явитися деякі когнитивні порушення. Розлади, властива шизофренія, вражають фундаментальні функції, які додають нормальній людині почуття своєї індивідуальності, неповторності і цілеспрямованості. Часто найбільш інтимні думки, почуття і дії немовби стають відомими іншим або ними розділяються. У таких випадках може розвинутися роз'яснювальне.
Посилання в тексті роботи "Адміністративний статус Державної архівної служби України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. УЯВЛЕННЯ - образ раніше сприйнятого людиною предмета, явища або створений його уявою.    На відміну від традиційного розуміння представлення як суб'єктивного сприйняття об'єкта свідомістю З. Фрейд проводив відмінності між патогенними і непатогенними уявленнями, свідомими, предсознательними і несвідомими уявленнями, предметними і словесними уявленнями.    У спільно написаній з Й. Брейером роботі "Дослідження істерії" (1895) З. Фрейд звернув увагу на особливість патогенних уявлень: спільною характерною рисою цих уявлень є, на його думку, то, що всі вони "болісні, придатні для виклику. Поведенчеська токсикологія - (behavioral toxicology) П. т. вивчає зміни поведінки під впливом речовин, що містяться в навколишньому середовищі. Це - гібридна наука, основу до-ой складають поведенческие науки і токсикологію. Враховуючи зв'язок, що посилюється між поведенческими науками і неврологією, може виявитися так, що більш відповідним терміном для позначення цієї області може стати нейроповеденческая токсикологія. Ісслед. поведенческих ефектів на людях, що зазнавали дії токсичних речовин, відстають від аналогічних исслед. на тваринах, щонайменше, по двох причинах. По-перше, існують етичні норми, заборонні. ВИБІР ОБ'ЄКТА - діяльність людини, пов'язана з вибором особи, що сприймається як об'єкт любові.    Проблема вибору об'єкта була розглянута З. Фрейдом в різних його роботах, передусім в "Трьох нарисах по теорії сексуальності" (1905) і "Об нарциссизме" (1914).    Спочатку поняття вибору об'єкта було введене З. Фрейдом в зв'язку з осмисленням природи гомосексуалізма і розкриттям специфіки сексуального об'єкта інвертованих. Вивчаючи різні сексуальні вияви, він прийшов до думки, що "всі люди здатні на вибір об'єкта однакової з собою підлоги і проробляють цей вибір в своєму.

Телефон довір'я при правоохоронних органах - одна з форм організації роботи психол. служби, головне призначення до-ой - надання екстреною психол. допомозі співробітникам правоохоронних органів (ПОО), членам їх сімей і населенню по телефону. У Відділеннях внутрішніх подітий (ОВД) телефони довір'я створені з 1993 р., активно розвиваються з 1998 р. і сприяють попередженню злочинів, профілактиці правопорушень, формуванню позитивного суспільств. думки про роботу ОВД, наданню консультативною допомоги жителям з правових питань, психол. підтримці співробітників ОВД і членів їх сімей. Робота телефону довір'я (Т. д.) будується на принципах. Інтелігентність - [лати. intelligens - такий, що розуміє, мислячий] - сукупність особових якостей індивіда, що відповідають соціальним очікуванням, що пред'являються передовою частиною суспільства до осіб, що є носіями культури. Первоначально И. - похідне від поняття "інтелігенція", що означає умовну групу, об'єднуючу представників так наз. "вільних професій" (вчених, художників, письменників і інш.). До числа основних ознак І. відноситься комплекс найважливіших інтелектуальних і етичних якостей: загострене почуття соціальної справедливості; приобщенность до багатств світової і національної культури і. Бібліотерапія - різновид психотерапії, що використовує художню книгу як одну з форм лікування словом, взятим в художню форму. Як опосередковане терапевтичне О. лікаря з хворим використання читання книг з лікувальною метою в Росії почалося в XIX в. (Дядьковский, 1836), але термін Б. увійшов у вживання в 1920-е рр. в США: уперше в 1916 р. його використав американський дослідник С. Крозерс (S. Crothers). По визначенню, прийнятому Асоціацією лікарняних бібліотек США, У Б. виділяють 3 осн. напряму: 1) библиоведческое, прихильники к-рого вважають, що бібліотека для хворих повинна грати роль чинника, тільки. ЗАХВОРЮВАННЯ ПСИХОСОМАТИЧНЕ - (психосоматоз) - Ними займається напрям психології медичної, що вивчає впливи психологічних чинників на появу ряду захворювань соматичних - бронхіальної астми, гіпертонічної хвороби, стенокардии, виразкової хвороби двенадцатиперстной кишки, виразкового коліту, нейродермита, неспецифічного хронічного полиартрита. Психологічні чинники грають роль і при інших захворюваннях: мигренях, ендокринних розладах, злоякісних новоутвореннях. Але потрібно розрізнювати істинні психосоматози, поява яких визначається психічними чинниками і лікування яких повинне бути направлено передусім на усунення.