Адміністративно-правовий статус Президента України

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи ... 5
Розділ 2. Повноваження Президента у сфері виконавчої влади ... 11
Розділ 3. Президент як голова ради національної безпеки і оборони ... 16
Розділ 4. Інститут представників Президента України ... 22
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Адміністративно-правовий статус Президента України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Адміністративно-правовий статус Президента України"

Курсова робота "Адміністративно-правовий статус Президента України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Адміністративно-правовий статус Президента України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Адміністративно-правовий статус Президента України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Адміністративно-правовий статус Президента України" і призначений виключно для пошукових систем.

ШВЕЦІЯ (Королівство Швеція) - держава, розташована в Північно-Західній Європі, в східній частині Скандінавського півострова. У ленах діють органи місцевого самоврядування - ландстинги, що обираються населенням на 3 року. Їх діяльність контролюється губернаторами, які представляють в ленах центральну владу. Губернатори стоять у розділі спеціального адміністративного бюро. Державний устрій Ш. визначений Конституцією 1974 р., яка складається з 3 основних законів - Закону про форму правління, Закону про престолонаслідування, Закону про свободу друку. Глава держави - король, наділений чисто представницькими функціями і що є. Справи про спростування дій судового пристава-виконавця в ході здійснення немайнових стягнень [264] -  В відповідності зі ст. 73 Федерального закону від 21 липня 1997 р. №119-ФЗ "Про виконавче виробництво" у разі невиконання боржником виконавчого документа немайнового характеру в термін, встановлений для його добровільного виконання:  - якщо виконання виконавчого документа можливе без участі боржника, - судовий пристав- виконавець організує примусове виконання з стягненням з боржника витрат по здійсненню виконавчих дій в трикратному розмірі від фактично зроблених;  - якщо виконання виконавчого документа неможливе без участі боржника, - судовий пристав-виконавець застосовує до боржника штраф в. ДИПЛОМАТИЧНИЙ ІМУНІТЕТ - сукупність прав і пільг, якими користуються іноземні дипломатичні представники на території держави перебування з метою здійснення своїх функцій. Д. і. користуються також торгові представники СРСР. Д. і. включає особисту недоторканість, недоторканість службового і особистого приміщення, звільнення від прямих податків, непідсудність місцевому суду, право зносин зі своїм урядом за допомогою секретних (шифрованих) телеграм і дипкур'єрів (див. Дипломатичний кур'єр). Державу зобов'язано забезпечити особисту недоторканість іноземних дипломатів, а також їх службового і житлового приміщення від. Особистого розшуку психологія - Система особистих, персональних дій оперативного співробітника, направлених на рішення задач ОРД. ЛС - особистий пошук, безпосереднє використання суб'єктом ОРД її коштів і методів. Здійснюється в рамках наданих оперативному працівнику законом і підзаконними нормативними правовими актами повноважень як співробітнику оперативного підрозділу ПОО або спецслужби і засновується на знанні своїх прав. ЛС можна визначити як організацію власної діяльності оперативного працівника по здійсненню тих або інакших оперативно-розшукових заходів. Суть ЛС як методу ОРД не в предметному змісті самих заходів, а в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Адміністративно-правовий статус Президента України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Класифікація складів на групи - засновується на трьох критеріях: мірі суспільної небезпеки злочинів, структурі складів і конструкції їх об'єктивної сторони. По мірі суспільної небезпеки можна виділити чотири вигляду складів злочинів: основний, привілейований, кваліфікований, особливо кваліфікований. Основний склад - склад злочину, в якому описуються специфічні ознаки діяння даного вигляду, коли воно довершене без обтяжуючих і пом'якшувальних обставин (ст. 115 УК). Привілейований склад - склад з пом'якшувальними обставинами, який, крім ознак основного складу, містить спеціальні ознаки, що зменшують караність в. Факт визнання батьківства -  ГПК РСФСР, що Раніше діяв не згадував даний юридичний факт. Встановлення батьківства допускається як у позасудовому, так і в судовому порядку. У останньому випадку встановлення батьківства здійснюється за правилами позовного виробництва, в рамках якого може бути встановлений і факт визнання батьківства (як один з можливих фактів, вхідних в предмет доведення). Однак на практиці, як правило, має місце встановлення батьківства у разі смерті передбачуваного батька дитини, що не перебувало в шлюбі з його матір'ю, при відсутності суперечки між зацікавленими особами про батьківство. У цій ситуації у. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ - процедура приміщення товарів і транспортних засобів під певний митний режим і завершення дії цього режиму відповідно до вимог і положень ТК. Правове регулювання Т.ч. може здійснюватися як внутрішніми, так і міжнародно-правовими (конвенційними) нормами. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів 1975 р. з використанням книжки МДП (Міжнародних дорожніх перевезень) - єдиного митного документа, застосовується митними органами кожної з договірних країн як вантажний маніфест. Книжка супроводить вантаж від митниці місця призначення, і кожна з митниць засвідчує Т.ч. на даному документі. Т.ч.
У вступі курсової "Адміністративно-правовий статус Президента України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУ - виплата спеціальним економічним фондам грошової компенсації, яка проводиться добровільно або за рішенням суду, арбітражного суду відповідно до затверджених у встановленому порядку такс і методик числення збитку, а при їх відсутності - по фактичних витратах на відновлення порушеного стану навколишнього середовища з урахуванням понесених збитків, в тому числі упущеної вигоди. Загальний принцип цього відшкодування встановлений Законом РФ від 19 грудня 1991 р. № 2060-1 "Про охорону навколишнього природного середовища". У ньому, зокрема, говориться: підприємства, установи.

Федеральна служба по екологічному, технологічному і атомному нагляду (Ростехнадзор) - федеральний орган виконавчої влади, що здійснює функції по прийняттю нормативних правових актів, контролю і нагляду в сфері охорони навколишнього середовища в частині, що стосується обмеження негативного техногенного впливу (в тому числі в області поводження з відходами виробництва і споживання), безпечного ведіння робіт, пов'язаного з користуванням надрами, охорони надр, промислової безпеки, безпеки при використанні атомної енергії (за винятком діяльності з розробки, виготовлення, випробування, експлуатації і утилізації ядерної зброї і ядерних енергетичних установок військового. МУНІЦИПАЛЬНА ОСВІТА - особливий суб'єкт цивільного права, наділений законом (ст. 132 Конституції РФ) деякими функціями публічної влади і що становить нарівні з державними освітами категорію публічно-правових утворень, що беруть участь в цивільних правовідносинах нарівні з громадянами і юридичними особами. М.о. не має право використати в цих відносинах свої владні повноваження. М.о. є міські і сільські поселення, райони (крім районів в містах) і інші адміністративно-територіальні освіти, що здійснюють функції місцевого самоврядування (ст. 131 Конституції РФ). Тому вони не входять в систему органів державної влади і не.
Список літератури курсової "Адміністративно-правовий статус Президента України" - більше 20 джерел. Юридичний прецедент - це присудження або адміністративне по конкретній юридичній справі, якій додається сила норми права і яким керуються при дозволі схожих справ. Виділяють два вигляду прецедентів - судовий (рішення, що приймається судом по цивільній або карній справі) і адміністративний (рішення, що приймається органом виконавчої влади або адміністративним судом). Ознаки судового прецеденту як форми права: а) він створюється, як правило, вищими судовими інстанціями; б) встановлюється з дотриманням особливої юридичної процедури; в) підлягає обов'язковому офіційному опублікуванню у відповідних збірниках (наприклад, в. Періодіка по психології - Аддіктівноє поведінка Американський журнал суспільної психології Аналіз затримок розвитку і коррекционное втручання Бюлетень швейцарських психологів Вісник виховання Вісник знання Вісник Комуністичної Академії (1922-1935 рр.) Вісник Московського Університету. Серія 14. Психологія Вісник психології, кримінальної антропології і гіпнотизму Вісник психосоциальной і коррекционно-реабілітаційної роботи Вісник Російської Академії Наук Вісник Санкт-Петербургского університету. Сірок. 4 Вісник сучасної медицини Питання вивчення і виховання особистості Питання психології Питання.

Жіночі і гендерні дослідження за рубежем - Перші курси жіночих досліджень у вищій школі були організовані під впливом жіночих рухів 1960-1970-х рр., коли жінки Західної Європи і США виступали в феминистском визвольному русі за цивільні і економічні права. Теоретичний аналіз вважався найважливішою умовою соціальних змін, а дослідження пригноблення жінок асоціювалося з пошуком можливостей подолання нерівності в патріархальних і капіталістичних суспільствах. Історію розвитку жіночих і гендерних досліджень за рубежем можна умовно розділити на чотири періоди (Bystydzienski). Перша стадія розвитку жіночих досліджень в США (кінець 1960-х -.
Посилання в тексті роботи "Адміністративно-правовий статус Президента України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОТРЕАГИРОВАНИЕ - емоційна реакція, що супроводиться усуненням витіснених в несвідоме переживань, пов'язаних з спогадом про травмуючі події минулого. Поняття "отреагирование" було використане Й. Брейером і З. Фрейдом при описі катартического методу лікування. Пояснюючи дію цього методу психотерапії, в роботі "Про психічний механізм істеричних феноменів" (1893) вони писали: "Він знищує вплив не отреагированного спочатку уявлення, даючи за допомогою мови вихід ущемленому афекту, підводить його до асоціативної корекції, повертаючи ущемлений афект в свідомість хворого (при легкому гіпнозі) або. Відхід на пенсію - (retirement) У. п. визначається як процес, що полягає "у відділенні індивідуума від робочої ролі - тобто ролі, що виконується за плату, - і в придбанні ролі людини, що віддалилася від справ". При цьому аспектом, що найчастіше підкреслюється яв-ця відділення індивідуума від роботи, за к-рую покладається грошова винагорода, або, інакше говорячи, його витиснення або відхід з ринку труда. Цей вихід з рядів робочої сили може бути примусовим або добровільним, в залежності від умов У. п. Чинники, що впливають на прийняття рішення про відхід на пенсію. Головними чинниками, що. Розгубленість - (общеславянск. "терти" - втрачати) - психопатологічний синдром, якому властиві наступні основні ознаки: 1. інтенсивна тривога в поєднанні зі страхом, з руховим неспокоєм або, навпаки, з рухової расторможенностью аж до акинезии; 2. гостре почуття нерозуміння що відбувається в цей час навколо пацієнта і/або з ним самим, або, зі слів С.С.Корсакова, "афект здивування" (є деякі основи передбачати, що розгубленість включає в себе і розлад самовосприятия, при якому втрачається здатність усвідомлювати певні аспекти процесів когниции, - пацієнти не просто недостатньо розуміють.

Спілкування страждаючого панічним розладом (вегетативними пароксизмами) - Панічний розлад (П. р.) - захворювання, що протікає у вигляді спонтанних епізодично виникаючих приступів інтенсивного страху, до-ой досягає піку протягом неск. хвилин і супроводиться різноманітними неприємними відчуттями (серцебиття, болі в грудях, почуття недостачі повітря, головокружіння, головний біль, тремтіння, потливость, нудота, почуття жару або ознобу, оніміння або покаливание на шкірі і інш.). Виникнення панічних атак не зумовлене безпосереднім физиол. дією яких-небудь речовин або соматичними захворюваннями. П. р. може супроводитися агорафобией (боязню знаходитися в місцях або ситуаціях, з. РЕЙДЕРСТВО МУНІЦИПАЛЬНЕ - вигляд захвата чужої власності (рейдерства), що характеризується тим, що в захваті беруть безпосередню участь муніципальні власті. Схема Р. м. 1. Створюється муніципальна програма, реабілітуюча знос будь-якої нерухомості в місті. 2. Затверджена програма просувається з допомогою пиара, створюючи видимість турботи муніципальної влади про жителів. 3. У рамках прийнятої програми муніципальні шахраї вибирають земельні дільниці, придатні для будівництва комерційних об'єктів - житла, офісних і торгових центрів, парковочних майданчиків і т. п. 4. Муніципальні чиновники, що Знаходяться в злочинній. Кафка (KAFKA) Густав - (23.7.1883, Вена - 12.2.1953, Вейцхохгейм поблизу Вюрцбурга) - австрійський філософ і психолог. Біографія. Дитинство провів в м. Брюнне, нині Боно, в сім'ї приймальних батьків, після року служби свободноопределяющимся приступив в 1902 р. до вивчення спочатку права (1 семестр), потім філософії і психології в Венськом університеті, займався у Г.Е.Мюллера і Е.Гуссерля в Геттінгенськом університеті, у Т.Ліппса в Мюнхене, у В.Вундта в Лейпциге, під його керівництвом підготував докторську дисертацію (Uber das Ansteigen der Tonerregung. 1906). Працював потім асистентом у Т.Ліппса, у Е.Бехера, під. АДАПТИВНОСТЬ¦НЕАДАПТИВНОСТЬ - Тенденції функціонування системи цілеспрямованої, визначувані відповідністю або невідповідністю її цілей і що досягаються в ході діяльності результатів. Адаптивность виражається в їх узгодженості. Відмінності в трактуванні цілей функціонування системи зумовлюють різні варіанти можливої спрямованості адаптації: 1) варіант гомеостатический - адаптивний вихід складається в досягненні рівноваги; 2) варіант гедонистический - адаптивний вихід складається в насолоді, уникненні страждань; 3) варіант прагматичний - адаптивний вихід складається в практичній користі, успіху і пр. Уявлення про людину.