Акти Президента України

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження актів Президента України ... 5
1.1. Доктринальні підходи до визначення актів Президента України ... 5
1.2. Класифікація актів Президента України ... 13
1.3. Місце актів Президента України в системі джерел конституційного права України ... 15
Розділ 2. Конституційно-правові засади підготовки і прийняття актів Президента України ... 21
2.1. Конституційна процедура підготовки актів Президента України ... 21
2.2. Порядок офіційного оприлюднення актів Президента України ... 29
2.3. Інститут контрасигнатури ... 31
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Акти Президента України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Акти Президента України"

Курсова робота "Акти Президента України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Акти Президента України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Акти Президента України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Акти Президента України" і призначений виключно для пошукових систем.

Справи про захист честі, достоїнства і ділової репутації -  Достоїнство особистості охороняється державою, і ніщо не може бути основою для його применшення (ст. 21 Конституції РФ). Ця гарантія дається будь-якій людині: охороняється достоїнство не тільки дорослої і дієздатної особи, але і дитини, і душевнохворого. У разі порушення кожний має право на захист своєї честі і доброго імені (ст. 23 Конституції РФ).  У забезпечення ст. 21 Конституції РФ чинне законодавство передбачає різні кошти захисту честі і достоїнства особистості. Так, УК РФ встановлює карну відповідальність за посягання на честь і достоїнство особистості: наклеп (ст. 129), образу (ст. КРИМСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ - конференція керівників трьох союзних держав - СРСР, США і Великобританії, що відбулася в Ялті (Крим) на початку лютого 1945 р. за участю міністрів закордонних справ, начальників штабів і інших радників від кожної з трьох держав. К. до. ухвалила рішення великої історичної важливості як відносно найшвидшого завершення другої світової війни, так і відносно післявоєнного пристрою світу. На До- до. були узгоджені військові плани остаточного розгрому гитлеровской Німеччини і умови її беззастережної капітуляції, а також була досягнута домовленість відносно окупації Німеччині і контролю над нею в. БЮДЖЕТ ДЕРЖАВНИЙ - в СРСР основний фінансовий план утворення радянською соціалістичною державою фонду грошових коштів і їх витрачання для здійснення задач соціалістичного будівництва і побудови комунізму. Державний бюджет СРСР грає величезну роль в здійсненні вимог основного економічного закону соціалізму - максимальному задоволенні постійно зростаючих матеріальних і культурних потреб всього суспільства. Бюджет СРСР щорічно затверджується Верховною Порадою СРСР і є законом, обов'язковим до виконання всіма органами державної влади і управління, організаціями і громадянами. Доходи бюджету СРСР утворяться гл. обр. за. АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС - встановлена нормами арбітражного процесуального права діяльність арбітражних судів, направлена на захист оспорюваного або порушеного права організацій і громадян-підприємців. Предметом А.п. є економічні спори і інакші справи, віднесені до компетенції арбітражного суду АПК і іншого ФЗ. Об'єктивну сторону А.п. складають процесуальні дії, процесуальні права і обов'язки арбітражного суду, сторін і інших учасників А.п. Розгляд суперечок здійснюється арбітражним судом в певній логічній послідовності А.п.: збудження виробництва у справі; підготовка матеріалів до розгляду в засіданні; основна стадія.
Кожна вагома структурна частина курсової "Акти Президента України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИХІДНІ ДНІ - дні щотижневого відпочинку. У відповідності зі ст. 58-60 КЗоТ при 5-денному робочому тижні працівникам надається 2 В.д. в тиждень, а при 6-денній - 1. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менше за 42 ч. Обчислюється вона з моменту закінчення роботи напередодні В.д. і до початку роботи в перший після них робочий день. Загальний В.д. - воскресіння. Другий В.д. при 5-денному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, встановлюється графіком роботи підприємства, установи, організації. При збігу вихідного і святкового дня В.д. переноситься на наступний після. КВАЗИГОСУДАРСТВА - один з видів суб'єктів міжнародного права. До них насамперед відносять т.н. "вільні міста". Даний термін являє собою узагальнене поняття, оскільки застосовується не тільки до міст, але і до певних районів. У одному випадку відповідну освіту називали вільним містом, в іншому - вільною територією або зоною (наприклад, Вільне місто Данциг, Вільна територія Трієст). У принципі вільні міста створювалися як одні з способів заморожування територіальних домагань, пом'якшення в міждержавних відносинах напруженості, виникаючої з приводу приналежності якої-небудь території. Вільне місто створюється на основі. ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ І КУЛЬТУРНІ ПРАВА - Безліч прав людини, проголошених у Загальній декларації прав людини, часто розділяють на дві групи: цивільні і політичні права, а також економічні, соціальні і культурні права. Економічні, соціальні і культурні права включають в себе такі права, як право на труд, здоров'я, освіту, житло і живлення. Це не просто ряд благих намірів урядів. Ці права людини засновані безпосередньо на юридичних зобов'язаннях, що накладаються на уряди міжнародними нормами в області прав людини. Сюди відносяться Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966 рік), а також стандарти, вироблений.
У вступі курсової "Акти Президента України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ - вид діяльності, здійснюваної гласно і негласно оперативними підрозділами уповноважених на те державних органів за допомогою проведення оперативно-розшукових заходів з метою захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини і громадянина; захисти власності; забезпечення безпеки суспільства і держави від злочинного посягання. У процесі О. д. можуть виконуватися наступні оперативно-розшукові заходи: опит громадян; наведення довідок; збір зразків для порівняльного дослідження; перевірочна закупівля; дослідження предметів і документів; спостереження; ототожнення особистості; обстеження приміщень.

Цивільна правоздатність - це здатність, що визнається правом мати цивільні права і нести обов'язки. Вона властива людині як соціальній істоті і не залежить від його віку, розумових здібностей, стану здоров'я, утворення, раси, віросповідання, підлоги і т.д. Цивільна правоздатність признається рівній за всіма громадянами Росії. Вона невідчужувана: операції, направлені на обмеження цивільної правоздатності, нікчемні (п. 3 ст. 22 ГК РФ). Виключення можливі на основі закону і лише в суворо певних випадках (наприклад, неприпустимість комерційної діяльності для державних службовців; позбавлення права займатися певною діяльністю. Законність - це такий режим суспільного життя, який заснований на системі вимог по дотриманню законодавства всіма державними органами, посадовими особами, підприємствами, установами і громадянами. Законність є по суті дотримання всіма суб'єктами права законів і підзаконних актів. Законність передбачає дві сторони: наявність правових, справедливих, науково обгрунтованих законів (змістовна сторона) і їх виконання, бо тільки наявності навіть самих довершених законів буде недостатньо (формальна сторона). Принципами законності є зумовлені закономірностями суспільного розвитку, об'єднані в.
Список літератури курсової "Акти Президента України" - більше 20 джерел. Тип держави - (згідно з формационному підходом) - це система сущностних ознак держав певної суспільно-економічної формації, що виражаються в спільності їх економічної основи, суті і соціального призначення. Найбільш яскраві представники - К. Маркс, Ф. Енгельс, В. І. Ленін. Основним критерієм для ділення держав на типи тут виступають особливості суспільно-економічної формації - історично чого склався форми суспільних відносин, що охоплює базис (спосіб виробництва, тип виробничих відносин) і надбудову (систему поглядів, ідеологічних відносин і установ, в тому числі держава і право). Історії відомі п'ять. ВЕГЕТАТИВНА ДИСТОНИЯ - (син.: вегетативно-судинна дистония) - синдром, що включає різноманітні за походженням і виявам порушення вегетативних функцій, зумовлені розладом їх регуляции. Термін "дистония" відображає традиційні уявлення про дисбаланс активності (тонусу) симпатичної і парасимпатической систем як джерело функціональних вегетативних розладів. Причиною вегетативної дистонии можуть бути спадкові і конституциональні чинники, органічні поразки нервової системи, соматичні і психічні розлади. Конституциональная вегетативна дистония звичайно виявляється в дитячому віці і характеризується.

Наслідку стресу - (stress consequences) Визнання Клодом Бернаром, а потім Уолтером Кенноном і Гансом Селье, того, що стрессогенні події впливають на внутрішню середу організму, привело до узгоджених спроб оцінити внесок физ. і психол. пошкоджень в індукувати або загострення патологічних станів. Дійсно, істотна увага була приділена не тільки аналізу впливу стрессоров на класичні психосоматичні хвороби, такі як виразка шлунка, але і на патології, пов'язані з афективними розладами, сердечно-судинними захворюваннями і імунологічний зумовленими хворобами, такими як неоплазия. При виникненні физ. пошкоджень організму в ньому.
Посилання в тексті роботи "Акти Президента України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Танатология - (thanatology) Протягом всієї челов. історії, ідея смерті виявляла собою таємну таємницю, лежачу в основі мн. релігійних і філософських систем. Однак, за винятком нечисленних спроб, аж до середини XX в. місце смерті в психології залишалося практично terra incognita. Причина, по до-ой психологія барилася зайнятися вивченням ідеї смерті, полягала в тому, що їй необхідно було знайти незалежність від філософії і етики. Наукова респектабельність вимагала занять стимулами, що вимірюються і повторюваними і доступними зовнішньому спостереженню реакціями. Результатом з'явилося обмеження досліджень в. ПСИХОТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕС (PSYCHOTIC PROCESS) - Поняття, вказуюче динамічні сили, що приводять до клінічних виявів психозу; такі сили, однак, можуть грати певну роль і при формуванні виражених характерологических розладів, частково схожих з психотическими, але що не виявляють в своїй структурі порушення функції випробування реальності (Frosch, 1983). Найбільш виразні ознаки психотического процесу виявлені завдяки дослідженням, що проводяться в трьох наступних напрямах: вивчення природи конфлікту і тривоги; природа захисту; порушень функцій Я і відповідних цим порушенням станів Я. Основною загрозою, вихідною від психотических станів, є. ЛАДИГИНА-КОТС - Надія Миколаївна (1889-1963) - російський психолог, фахівець в області дитячої і порівняльної психології, приматологии і антропологія (в розділі, що стосується антропогенеза). Фундатор вітчизняної школи порівняльної психології. Д-р біологічних наук, засл. діяч науки РСФСР (1953). Чл. Московського суспільства випробувачів природи і перший голова секції порівняльної психології Московського відділення суспільства психологів. Нагороджена орденом Леніна (1953). Закінчила Московські вищі жіночі курси (1908-1916) і Московську ун-т (1917). У цей період подорожувала зі своїм вчителем і чоловіком, А.Ф. Котсом, по.

ГЕРЦЕН - Олександр Іванович (1812- 1870) - російський філософ, письменник, публіцист. Закінчив фізико-математичне відділення Московського ун-та (1829- 1833). За участь в революційному гуртку арештований (1834) і висланий (1835) з Москви (разом з Н.П. Огаревим). Друге посилання- в Новгород (1841 - 1842). Повернувшись в Москву (1842- 1847), Г. публікує ряд гострих публіцистичних, філософських і літературних творів. У полеміці з офіційними ідеологами і слов'янофілами виступив як автор теорії російського соціалізму. У 1847 р. поїхав за межу, де вирішив залишитися, щоб мати можливість без цензури публікувати. ГИПЕРТЕРМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ - підвищення температури тіла до 40 °З і вище, що супроводиться порушеннями функції ЦНС, сердечно-судинної системи і обміну речовин різної міри вираженість. Синдром розвивається на фоні різних захворювань (інфекційних, інфекційно-алергічних, алергічних), при злоякісних пухлинах, крововиливі в область гипоталамуса, отруєннях, на фоні інтенсивної терапії, після травми, оперативних втручань. Гипертермический синдром частіше виникає і важче протікає у дітей. У більшості випадків підвищення температури, яке частіше спостерігається при інфекційних хворобах, носить захисний. Ендорфіни ¦ енкефалини - (endorphins / enkephalins) У кінці 1970-х - початку 1980-х пильна увага вчених залучили компоненти полипептида? -липотропина. Крім адренокортикотропного гормону (АКТГ), стимулюючого роботу надпочечников і що бере участь в процесах фізіолог. збудження,? -липотропин включає в себе ланцюжок з 30 амінокислот, що іменується? -ендорфином. Енк. яв-ця невеликою частиною цього ланцюжка. Енд. знайдені в гіпофізі і в інш. відділах головного мозку. Хоч исслед. на тваринах забезпечили прямий доступ до вивчення тканин мозку, исслед. на людях, в основному, обмежувалися вимірюванням рівня Енд. в. МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ - (мотивація досягнення успіху) - один з різновидів мотивації діяльності, пов'язаний з потребою індивіда домагатися успіхів і уникати невдач; прагнення до успіхів в різних видах діяльності. У його основі лежать емоційні переживання, пов'язані з соціальним прийняттям успіхів, що досягаються індивідом. Дослідження мотивації досягнення початків в 50-х рр. американський вчений Д.С. Мак-Клелланд, який виявив індивідуальні відмінності в мотивації досягнення за допомогою тесту апперцепционного тематичного (=> метод проективний). Розвиток мотивації досягнення пояснювався особливостями.