Апеляційне провадження

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження апеляційного провадження ... 5
1.1. Сутність і значення стадії апеляційного провадження ... 5
1.2. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та процесуальний порядок його реалізації ... 8
Розділ 2. Особливості здійснення правосуддя в апеляційній інстанції ... 13
2.1. Підготовка і розгляд справи судом апеляційної інстанції ... 13
2.2. Повноваження суду апеляційної інстанції ... 18
2.3. Апеляційне оскарження і перевірка ухвал суду першої інстанції ... 26
Розділ 3. Ухвали і рішення апеляційного суду ... 29
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Апеляційне провадження" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Апеляційне провадження"

Курсова робота "Апеляційне провадження" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Апеляційне провадження", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Апеляційне провадження" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Апеляційне провадження" і призначений виключно для пошукових систем.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ТРУДА - (Суот) - частина загальної системи управління (менеджменту) організації, що забезпечує управління ризиками в області охорони здоров'я і безпеці труда, пов'язаними з діяльністю організації. Система включає: організаційну структуру; діяльність по плануванню; розподіл відповідальності; процедури, процеси і ресурси для розробки, впровадження, досягнення цілей, аналізу результативності політики і заходів щодо охорони труда в організації (ГоСт Р 12.0.006-2002 "загальні вимоги до управління охороною труда в організації"). Основу нормативно-правової бази створення і функціонування Суот. КРЕДИТУВАННЯ - в СРСР надання кредитними установами позик підприємствам і господарським організаціям (в тому числі торговим, сільськогосподарським і інакшим) на їх виробничі потреби. К. в СРСР побудоване на соціалістичних початках, носить плановий, цільовий, терміновий, поворотний характер. У першій головній фазі розвитку нашої країни К. сприяло обмеженню, витисненню і ліквідації частнокапиталистических елементів, зміцненню, розвитку і остаточній перемозі соціалістичного господарства. У другій головній фазі розвитку СССР К. сприяє виконанню народногосподарського плану, зміцненню госпрозрахунку, дотриманню. АРБІТРАЖНА ОБМОВКА (арбітражна угода) - угода сторін про передачу в арбітраж всіх або певних суперечок, які виникли або можуть виникнути між ними в зв'язку з яким-небудь правовідношенням. незалежно від того, носило воно договірний характер чи ні (Закон РФ від 7 липня 1993 р. № 5338-1 "Про міжнародний комерційний арбітраж", розроблений на основі Типового закону Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі (ЮНСИТРАЛ) 1985 р.). Під арбітражем розуміються не державні арбітражні суди, а арбітраж (третейський суд), вибраний сторонами для дозволу між ними суперечки. На розгляд арбітражу можуть бути передані спори, виникаючі як з. ОБВИНУВАЧЕННЯ - процес, в ході якого дізнавач, слідчий, прокурор виносить постанову про залучення особи, що здійснила злочин, як обвинувачений, пред'являє його обвинуваченому, роз'яснює обвинуваченому його права і обов'язку, суть пред'явленого О., проводить допит по всіх обставинах, викладених в даній постанові, складає протокол допиту обвинуваченого. Якщо обвинувачений має оборонця, то особа, що пред'являє Безпосередньо на постанові обвинувачений і його оборонець ставлять підписи про те, що вони ознайомлені з текстом постанови. Постанова виноситься у відповідності зі ст. 143 УПК "при наявності.
Кожна вагома структурна частина курсової "Апеляційне провадження" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИ (роботах, послугах) - відомості, що відображають найменування товару, вигляд і зміст робіт і послуг, дане про виготівника (виконавці робіт) або продавця, якісні показники, ціну і т.п. Разлічают И. об т., що указується в рекламі, пропозиціях про укладення договору, текстах договорів, на товарі і прикладених до товару документах, комерційних рахунках-фактурах і т.д. Об'єм і порядок І. об т. в кожному випадку визначаються різними вимогами і можуть бути різними. Так, несумлінної признається реклама, в якій відсутня частина істотної І. об т. Вважається недостовірною і не допускається реклама, в якій приводиться. МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ (МФК) - член групи Всесвітнього банку, юридично і фінансовий незалежна міжнародна організація, що є спеціалізованим встановлений ньому ООН. Членами МФК є більше за 160 держав, в т.ч. Росія. Членство в МФК передбачає членство в МБРР. У структуру МФК входять: Рада керівників, директорат, Президент, Банківська консультативна комісія. Діловий консультативний комітет. Вищим органом МФК є Рада керівників, що складається з керівників і їх заступників. Він може передавав) більшість своїх повноважень (за винятком прийому нових членів, виключення якого-небудь члена, підвищення або зниження статутного капіталу. ПРИЧИНА ПОЖЕЖІ - обставина природного, техногенного і (або) соціального характеру, яка привела прямо або непрямо до виникнення пожежі. встановлення П. п. є результатом обов'язкової процедури розслідування пожежі. П. п. фіксується в картці обліку пожежі працівником, що проводив розслідування. Згідно з статистичним обліком пожеж і їх наслідків П. п. можуть бути: умисні дії по знищенню (пошкодженню) майна, нанесенню шкоди здоров'ю людини за допомогою вогню (підпал); несправності виробничого обладнання, порушення технологічного процесу виробництва; нестачі конструкції, виготовлення і монтажу виробничого.
У вступі курсової "Апеляційне провадження" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Незаконне використання грошових коштів кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативною групою по проведенню референдуму - адміністративне правопорушення, відповідальність за здійснення якого встановлена ст. 40-18 КоАП РСФСР. Правопорушення може бути довершене в формі наступних діянь, створюючих самостійні юридичні склади: 1. використання грошових коштів крім власного виборчого фонду, фонду референдуму; 2. використання грошових коштів, що поступили у виборчий фонд, фонд референдуму від організацій і осіб, прийняття пожертвувань від яких заборонене законом; 3. перевищення встановлених законом граничних сум витрачання грошових коштів з виборчого фонду, фонду референдуму; 4. витрачання коштів виборчого фонду, фонду.

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ГПК) - єдиний законодавчий акт, вмісний в систематичному викладі норми радянського цивільно-процесуального права, регулюючі порядок розгляду і дозволи цивільних справ (позовних і особливого виробництва), порядок виконання судових рішень, визначень і вироків по карних справах в частини майнових стягнень, а також процесуальні права і обов'язки суду, прокурора, сторін, третіх осіб, представників сторін і інших учасників процесу. При розробці першого радянського ГПК в його основу були встановлені вказівки В. І. Леніна об необхідність всілякої охорони інтересів Радянської держави і трудящу масу. У. ЦЕНТРАЛЬНА КОМПАНІЯ ФІНАНСОВО-промислової групи - юридична особа, встановлена всіма учасниками договору про створення фінансово-промислової групи або що є по відношенню до них основним суспільством і уповноваженим внаслідок закону або договору на ведіння справ фінансово-промислової групи. Реєстрація знову встановленої Ц.к.ф. здійснюється в порядку, встановленому цивільним законодавством РФ для реєстрації юридичних осіб. Ц.к.ф., як правило, є інвестиційним інститутом. Допускається створення Ц.к.ф. в формі господарського товариства, а т.ж. асоціації, союзу. У найменування Ц.к.ф. після державної реєстрації фінансово-промислової групи.
Список літератури курсової "Апеляційне провадження" - більше 20 джерел. ПЛАТІЖНЕ ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ - платіжний документ, що являє собою вимогу постачальника до покупця сплатити на основі направлених в обслуговуючий банк платника розрахункових і відвантажувальних документів вартість поставленої за договором продукції, виконаних робіт, наданих послуг П.т. виписуються постачальником на бланку і разом з документами прямують в трьох примірниках в банк покупця, який передає вимогу-доручення платнику, а відвантажувальні документи залишає в картотеці до рахунку платника (картотека 1). Платник зобов'язаний представити в банк П.т. протягом трьох днів від дня надходження його в банк платника. П.т. приймається. НЕСВІДОМЕ ПСИХІЧНЕ - одне з основних понять психоаналізу, що використовується для опису і характеристики що протікають в психіці людини первинних процесів на відміну від повторних (свідомих) процесів.    До виникнення психоаналізу поняття "несвідоме психічне" було використане деякими мислителями, зокрема, німецьким філософом Е. фон Гартманом, який провів відмінність між фізично, гносеологічно, метафізично і психічно несвідомим. Однак якщо в його труді "Філософія несвідомого" (1861) основні зусилля були зосереджені на осмисленні метафізичних і гносеологічних аспектах несвідомого, то З. Фрейд.

Свобода - (freedom) Яскраво виражена детерминистская стратегія, сприйнята психологією як наукою про поведінку на дуже ранніх етапах її розвитку, виявилася несумісною з беззастережним визнанням С. Рассмотреніє поведінки як закономірного в рамках детерминистской природно-наукової системи, судячи по всьому, не залишає в науковій психології місця для поняття С. Однако час від часу збоку від осн. течії поведенческой психології з'являлися психологи, крим доводилося мати справа з С. як реальної і центральної психол. проблемою. Сказане передусім відноситься до представників юридич. науки і.
Посилання в тексті роботи "Апеляційне провадження" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БАХТИН - Михайло Михайлович (1895- 1975) - російський філософ, психолог, літературознавець, теоретик культури. Фахівець в області теорії пізнання, естетики, культурологии, філології і літературознавства. Після закінчення Одеської гімназії вчився на історико-філологічному факті Новороссийського ун-та, потім перейшов в Петроградський ун-т, який закінчив в 1918 р. Володів п'ятьма мовами (гр., лати., німий., англ., фр.). По закінченні ун-та викладав в Невеле в єдиній трудовій школі. У 1920 - 1924 рр. викладав загальну літературу і філософію музики в Педагогічному ин-ті і консерваторії Вітебська. Розробляв. Руссо (ROUSSEAU) Жан Жак - (28.6.1712, Женева - 2.7.1778, Ерме-нонвіль, поблизу Парижа) - французький мислитель, представник французької Освіти, реформатор педагогіки, письменник. Біографія. Народився в сім'ї годинникаря, рано позбавився матері, відданий для навчання граверному ремеслу, не захотів цим займатися і в 16 років пішов з Женеви, поневірявся по країні, був бродячим музикантом, лакеєм, домашнім вчителем, переписувачем нот. Систематичної освіти він отримав, але самостійно познайомився з філософією. Писав роботи по музичній естетиці, складав опери, музичні комедії і романси. У 1741 р. Руссо приїхав в Париж, де. Статеві відмінності - (sex differences) Джерела вивчення П. р. лежать в області диференціальної психології, початок до-ой було встановлено дослідженнями Ф. Гальтона. Гальтон вимірював, виражав в кількісних одиницях і порівнював різні физ. і психич. риси чоловіків і жінок. Новий імпульс исслед. в області П. р. додала важлива робота Елеонори Маккобі і Керол Джеклін, в до-ой вони проаналізували психол. літературу, що охоплює понад 1000 исслед. в більш ніж 50 тематичних областях, переслідуючи одну мету - визначити, які з П. р. дійсно існують. Вони прийшли до висновку, що стійкі П. р. можна виявити лише в чотирьох.

Антіпсихотічеськиє кошти - (antipsychotic drugs) У США А. з. почали використовуватися для лікування психозів в 1956 р. Сторіччя назад з'являлися розрізнені повідомлення об rauwolfia serpentina, рослині, корінь к-рого використовувався в Індії для лікування самих різних психич. порушень. Повідомлення про лікування шизофренії резерпином, алкалоїдом раувольфии, з'явилися вже в 1943 р. У міру того як створювалися все більш ефективні види А. з., вони широко використовувалися в психіатричних лікарнях для лікування шизофренії. Нарівні із змінами гос. політики ці ліки частково сприяли зниженню числа хворих в гос. лікарнях і госпіталях. НАСЛЕДУЕМОСТЬ - Та міра вариативности певної межі в популяції, яка може бути пояснена чинниками спадковості. Коефіцієнт наследуемости виражає це поняття як Н = VG/VT, де Н - коефіцієнт наследуемости, VG - відмінності в популяції, зумовлені генетичними (спадковими) чинниками, і VT - загальні відмінності. У цій ідеї мається на увазі три важливих моменти: (а) Навіть якщо значення Н наближається до 1,0, це не обов'язково означає, що є великі генетично зумовлені відмінності між індивідами. У той час як істинно, що якщо середа повністю контролюється і є ідентичною для всіх індивідів (тобто відмінності, зумовлені¦. АКМЕОЛОГИИ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ - оформляють основні протиріччя між зовнішньою і внутрішньою детерминацией особистості, суб'єкта, між особовою і соціально-професійною детерминациями, між заданностью, алгоритмизированностью, критериальностью всіх її векторів і саморегулювань, саморазвитием, самоудосконалення суб'єкта. А. м. п. вирішуються введеним в систему методології акмеологии принципом "оптимальності" в реалізації її спрямованості на практичні досягнення. А. м. п. відображають також тенденції і протиріччя розвитку акмеологии, її становлення, отримання самостійності. Виділяють наступні А. м. п.: 1). КАПРИЗИ ДІТЕЙ - (англ. child caprices) -форми поведінки, що виражаються в протидії і опорі вимогам, радам, вказівкам дорослих, в неслухняності (див. Негативізм дитячий, Упертість). У ранньому і дошкільному віці вияв К. д. супроводиться звичайно плачем, криком, руховим збудженням і інш. афективними симптомами. При цьому К. д. можуть носити характер випадкових, епізодичних виявів (випадкові К. д.). Такиє К. д. частіше за все виникають як наслідок захворювання, втоми, перевозбуждения, перевантаження враженнями. Нерідке, однак, К. д. перетворюються в звичну форму поведінки, за допомогою якої розпещена.