Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття арбітражного керуючого ... 5
Розділ 2. Права та обов'язки арбітражного керуючого в процесі банкрутства ... 15
2.1. Арбітражний керуючий як розпорядник майна ... 15
2.2. Арбітражний керуючий як керуючий санацією ... 23
2.3. Арбітражний керуючий як ліквідатор ... 28
Розділ 3. Відповідальність арбітражного керуючого ... 34
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства"

Курсова робота "Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства" і призначений виключно для пошукових систем.

СОЦІАЛІСТИЧНА ДЕРЖАВА - держава нового, вищого типу, виникаюча внаслідок перемоги соціалістичної революції і зламу експлуататорського державного апарату. головним знаряддям побудови соціалізму і комунізму і оборони країни від нападу ззовні. І за своїм класовим змістом, і по своїх функціях, і за своїми формами і механізмом, і по своїй ролі в суспільстві Задовго до встановлення Вчення про диктатуру пролетаріату є головним в марксизмі-ленінізмі. Досвід Паріжської Комуни мав величезне зна.-чение для пролетаріату, для боротьби за диктатуру пролетаріату. Він дозволив классикам марксизму-ленінізму створити вчення про. Державна політика в області охорони труда - один з основних напрямів державної внутрішньої політики. Держава є гарантом справедливої соціальної політики, координатором інтересів всіх груп суспільства. Обов'язок держави захищати право кожної людини на труд в умовах, що відповідають вимогам безпеки і гігієни, визначена в основному законі країни (п. 3 ст. 37 конституції рф). Напрями державної політики в області охорони труда позначені в ст. 210 тк рф. Забезпечення пріоритету збереження здоров'я і життя працівників по відношенню до будь-яким інш. Результатам трудової діяльності - один з головних загальнолюдських принципів, відповідний:. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНА - одна з форм юридичної відповідальності громадян, посадових осіб, юридичних осіб за довершене адміністративне правопорушення. До О.а. притягуються на основі законодавчих актів, перерахованих в ст. 2 КоАП. діючих у час і по місцю правопорушення. Порядок і основи залучення до О.а. регулюються КоАП і іншими правовими актами. Громадяни РФ можуть бути залучені до О.а. з 16-літнього віку. Обличчя у віці від 16 до 18 років несуть відповідальність на загальних основах з дорослими за здійснення дрібного хуліганства, дрібного розкрадання, порушення правил дорожнього руху, стрільбу в населених. ТОВАРИ, що НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ - предмет злочину проти здоров'я населення, передбаченого ст. 238 УК РФ, тобто товари, що характеризуються небезпекою для життя або здоров'я споживачів при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування і утилізацій товару. З метою забезпечення безпеки товарів Закон про захист прав споживачів від 7 лютого 1992 р., з изм. і доп. від 9 січня 1996 р. (Відомості РФ. 1992. 15, Ст. 766; СЗ РФ. 1996. 3. Ст. 140), пред'являє певні обов'язкові і вимоги, що спеціально встановлюються (ст. 7). Передусім безпеку товару зобов'язаний забезпечити виготівник протягом терміну служби або терміну.
Кожна вагома структурна частина курсової "Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГЕРБ ДЕРЖАВНИЙ - один з символів (атрибутів) держави. Являє собою малюнок, в якому в концентрованій і символічній (алегоричної) формі відбиваються особливість даної держави, а нерідко і ті ідеологічні постулати, яким воно слідує. Інші символи (атрибути) держави - прапор державний і гімн державний. Як правило, всі вони встановлюються або конституцією, або спеціальним законом, інакшим актом (актами) загальнодержавного значення, який також визначає порядок використання відповідно герба, прапора, гімну. Крім того, герб може бути символом території населеного пункту, роду і т.д. Згідно з ст. 70 Конституцією, РФ. НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ - (фр" англ. nationalisation) - загальна міра держави по здійсненню соціально-економічних змін, внаслідок якої майно, що знаходиться в приватній власності, передається у власність держави (за викуп або без викупу); одна з основ припинення права власності. Право держави на Н. приватній власності, в т.ч. і належної іноземцям, - безперечна прерогатива суверенної держави. Право держави на Н., що визнається міжнародним правом, включає його право вільно розпоряджатися своїми природними ресурсами і багатствами. У Хартії економічних прав і обов'язків держав 1974 р. передбачено, що кожна держава має право. ЗВЕДЕННЯ ЮСТИНИАНА (кодифікація Юстініана) - систематичний виклад римського і візантійського права, зроблений за наказом імператора Юстініана в VI в. Основною задачею кодифікації, проведеною Юстініаном, було упорядити застосування римського права в Візантії, в тому числі погодити його з новим візантійським законодавством. Римський правовий матеріал був обчищений від багатьох застарілих норм і інститутів і доповнений новими, що відображають процес феодализации візантійського суспільства. Основна частина С.Ю. була складена невеликою комісією з авторитетних юристів в 529-534 рр. Спочатку С.Ю. включав три частини: а) офіційний підручник.
У вступі курсової "Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИБОРЧИЙ ЦЕНЗ - умова, що встановлюється буржуазною державою для отримання виборчого права (див.). І. ц. в капіталістичних країнах використовуються для встановлення різних обмежень виборчого права, вони направлені на відсторонення трудящих від участі у виборах і зводять на немає загальне" виборче право, що формально проголошується ", будучи засобом зміцнення класового панування монополістичної буржуазії. Найбільш поширеними І. ц. в буржуазних країнах є: 1) майновий ценз (напр., в 4 південних штатах США). Різновидом майнового І. ц. є виборчий податок (напр., в 8 штатах США); внаслідок несплати.

Психологія діяльності ПОО - Одне з найважливіших складових юридико-психологічної реальності, предмета ЮП і області застосування її практичних розробок. Під ПОО органами є у вигляду не тільки органи слідства і дізнання і навіть не ті, що, здійснюють судочинство на всіх стадіях карного процесу (що було історично першим предметом наукового інтересу судової психології), а всі державні органи, що застосовують право і вхідні до відособленої групи органів держави з особливим правовим статусом, задачами, функціями, напрямами діяльності. До них зараз відносять: 1.   органи судової системи (суди загальної юрисдикції, арбітражні. Склад злочину - сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак, що характеризують довершене суспільно небезпечне діяння як злочин. Опис складів окремих злочинів міститься в статтях Особливої частини УК РФ. При конструюванні с.п. використовуються чотири групи ознак, що характеризують: об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт і суб'єктивну сторону. Наявність в діянні складу злочину, передбаченого статтею Особливої частини УК РФ, є єдиною основою карної відповідальності. У теорії карного права існує класифікація складів злочину по мірі суспільної небезпеки, по структурі і по конструкції. По мірі суспільної небезпеки.
Список літератури курсової "Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства" - більше 20 джерел. -Федеральний закон Про розміщення замовлень на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб - законодавчий акт від 21 липня 2005 р. N 94-ФЗ з изм. і доп., внесеним Федеральним законом від 31 грудня 2005 р. N 207-ФЗ, від 27 липня 2006 р. N 142-ФЗ, від 20 квітня 2007 р. N 53-ФЗ, від 24 липня 2007 р. N 218-ФЗ, від 8 листопада 2007 р. N 257-ФЗ; регулює відносини, пов'язані з розміщенням замовлень на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб (далі також -розміщення замовлення), в тому числі встановлює єдиний порядок розміщення замовлень, з метою забезпечення єдності економічного простору на території РФ при розміщенні замовлень. АРГУМЕНТАТИВНИЙ ДИСКУРС В ПСИХОТЕРАПІЇ - Поняття, що використовується в дескриптивной лінгвістиці і нормативній логіці, що спирається на прагмалингвистическую теорію Остіна (Austin J. L, 1962) і Серля (Searle J. R., 1968). Аргументативний дискурс в риторичному і діалектичному аспектах пов'язаний з проблемами переконання. Аргументативний дискурс розглядається як критичний засіб переконання, що відкриває можливості послідовного подолання сумнівів при дозволі конфліктів. У психотерапії, щоб отримати уявлення про ті аспекти аргументативного дискурса, які є вирішальними для вирішення або описаного пацієнтом конфлікту, що народжується.

АРХЕТИПИ - (Archetypes; Archetyp) - клас психічних содержаний, події якого не мають свого джерела в окремому індивідові. Специфіка цих содержаний полягає в їх приналежності до типу, несучого в собі властивості всього людства як деякого цілого. Ці типи, або "архаїчні залишки", Юнг назвав архетипами, використовуючи вираження Блаженного Августіна. Архетип відбувається від латинського "типос" (друк, відбиток) і означає певне утворення архаїчного характеру, що включає міфологічний мотив. Юнг вказує: "Людське тіло являє собою цілий музей органів, кожний з яких має за плечами тривалу.
Посилання в тексті роботи "Арбітражний керуючий як учасник процедури банкрутства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗДАТНІСТЬ - визначаються як такі індивідуально-психологічні особливості суб'єкта, кои виражають його готовність до оволодіння неякими видами діяльності і їх успішному виконанню, є умовою їх успішного виконання. Під ними розуміється високий рівень інтеграції і генерализации психічних процесів, властивостей, відносин, дій і їх систем, що відповідають вимогам діяльності. Включають в себе як окремі знання, уміння і навики, так і готовність до навчання новим способам і прийомам діяльності. Для класифікації здібностей застосовуються різні критерії. Так, можна виділити здібності сенсомоторні, перцептивні. НАРКОЛЕПСИЯ - захворювання, основною ознакою якого є приступи нестримної сонливості. У одних хворих не вдається виявити яких-небудь чинників, сприяючих виникненню нарколепсии, у інших нарколепсия виникає після перенесених інфекцій (епідемічний енцефаліт, малярія і інш.), черепно-мозкової травми. У окремих випадках відмічається роль спадкового чинника. Причиною нарколепсии можуть бути також пухлині гіпофіза, III шлуночка, внутрішній гидроцефалия. Патологічний процес локалізується при цьому захворюванні в речовині мозку, навколишній III шлуночок і сильвиев водопровід. Для нарколепсии характерні три вияви:. ТРАВМА НАРОДЖЕННЯ - несвідомі переживання людини, пов'язані з його появою на світло. Уперше уявлення про травму народження були виражені австро-американським психоаналітик О. Ран-ком (1884-1939) в роботі "Травма народження" (1924).    О. Ранк вважав, що травма, отримана при народженні, є причиною виникнення неврозів, а переживання страху народження - "першою репетицією", прообразом переживань всіх інших ситуацій небезпеки. Травма народження і викликаний нею страх, згідно О. Ранку,  - основні чинники розвитку людини і джерела невротичних захворювань.    У внутриутробном стані майбутня дитина.

Клімат і особистість - (climate and personality) Міркування про погоду і її вплив на чол. були дуже популярні у всі часи починаючи з античності. Ще Гиппократ і Арістотель висунули припущення про існування зв'язку між приналежністю чол. до певного типу і оточенням, в до-ром він живе. Ці античні вчені, як і їх пізніші послідовники, вважали, що клімат впливає "детерминистическое" чином на чол. і його діяльність. Прихильники "кліматичного детермінізму" затверджують, що різні аспекти погоди впливають на фізіолог., психол. і соц. реакції людей. У різний час ці автори доводили, що практично всі. Булімія - Харчовий розлад, при якому людина регулярно випробовує приступи неконтрольованої обжерливості, за якою слідує усвідомлено викликаний блювотний рефлекс або інші види компенсаторного поведінки. Як і у випадку з нервової анорексией, хворі виявляють анормальну заклопотаність розмірами свого тіла і панічно бояться розтовстіти. До діагнозу "булимия" відповідають наступні критерії: 1. Регулярні приступи обжерливості. 2. Рецидивні і неадекватні види компенсаторного поведінки з метою запобігти подальшому ожирінню. Сюди відносяться блювота, використання послаблюючих. ГУРЛЕР СИНДРОМ - (Пфаундлера - Гурлер хвороба, описана педіатрами - австрійським G. Hurler, 1889-1965, і німецьким M. V. Pfaundler, 1872-1947; синоніми - мукополисахаридоз I типу, синдром Шейе, фенотип Гурлер - Шейе) - важке спадкове захворювання; характеризується недостатністю альфа-L-идуронидази - ферменту, що бере участь в катаболизме кислих мукополисахаридов, які складають основу міжклітинної речовини з'єднувальної тканини. Виділяють дві аллельні форми синдрому. Перша форма - власне синдром Гурлер, виявляється в перші місяці життя грубими рисами особи (гаргоилизм), впалим переніссям, помутнінням рогівки. БЕРДЯЕВ - Микола Олександрович (1874-1948) - російський філософ, представник персонализма. Професор філософії (1919), д-р теології (1947). Вчився в Київському кадетському корпусі. З 1894 р. вчився на природному і юридичному фактах ун-та Святого Володимира (Київ). Систематично вивчав філософію під керівництвом Г.І. Челпано-ва. Захоплювався соціал-демократичними ідеями і брав активну участь в соціал-демократичному русі. У 1898 р. в зв'язку з розгромом Київського Союзу боротьби за звільнення робочого класу був арештований і виключений з університету. У 1901 - 1903 рр. знаходився в адміністративному.