АТРИБУТИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття і ознаки держави ... 5
Розділ 2. Атрибути української держави ... 8
2.1. Суверенітет України ... 8
2.2. Територія ... 11
2.3. Громадянство ... 13
2.4. Апарат управління ... 17
2.5. Забезпечення національної безпеки України ... 20
2.6. Грошова система України ... 24
2.7. Система оподаткування і фінансового контролю ... 28
2.8. Державна мова України ... 33
2.9. Офіційні символи України ... 34
Висновки ... 36
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Атрибути української державності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Атрибути української державності"

Курсова робота "Атрибути української державності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Атрибути української державності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Атрибути української державності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Атрибути української державності" і призначений виключно для пошукових систем.

ТРУДОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ - кількість роботи, міра зайнятості людини какой-л. роботою. Трудова діяльність людини, що розглядається як біологічна категорія, включає: т. н., визначувану характером і величиною основних вимог, що пред'являються конкретним виглядом роботи до людини, що виконує цю роботу, і особливостями виробничих умов, в яких ця робота виконується; робоче напруження, визначуване як реакцію у відповідь організму людини, для якого витрата і відновлення ресурсів складає основу його діяльного стану і необхідну умову нормального протікання фізіологічних процесів. що викликаються трудом витрата і подальше. ЗАРОБІТНА ПЛАТА - оплата, що отримується працівником за труд відповідно до умов трудового договору. Стаття 37 Конституції РФ проголосила свободу трудових правовідносин і встановила гарантію оплати труда, без якої б те не було дискримінації і не нижче за рівень, встановлений законом. Оплата труда працівників може здійснюватися в різних формах по розсуду самих підприємств, установ, організацій: на основі тарифних ставок, окладів, у відсотках від виручки, в частках від прибутку і т.д. (ст. 80. 81 КЗоТ). Оплата труда працівників на основі тарифної системи обов'язкова для підприємств бюджетної сфери. При всій. Слідчий гіпноз за рубежем - Органи поліції ряду країн - США, Великобританії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Ізраїля і інших протягом останніх тридцяти п'яти років в певних ситуаціях для активізації репродукційних процесів пам'яті громадян використовують метод так званого "слідчого гіпнозу" - Investigative hypnosis (H. Arons, 1967; R.L. Ault, 1979; A.Augustynek, 1979; R.J. Brown, 1979; M.T. Orne, 1979; B.L. Diamond, 1980; M. Reiser, 1980; R. Bragin, 1981; C.B. Mutter, 1984; I. Miller, 1995 і інш.). Ще в середині 50-х рр. XX в. зарубіжні дослідники звернули увагу на феномен гіпнотичної гипермнезии і почали вивчати можливості. НЕПРЯМІ ДОКАЗИ - (або докази) - факти, що непрямо відносяться до предмета доведення. К. Д. прямо і безпосередньо не свідчать про злочинну подію і про осіб, винних в їх здійсненні, але взяті в сукупності і взаємному зв'язку з всіма обставинами справи, вони дають відповідь про те, чи був довершений злочин і чи здійснив цей злочин обвинувачений. Доведення за допомогою К. д. є більш складним в порівнянні з доведенням за допомогою прямих доказів. Але це не означає, що прямі докази краще непрямих. Радянський процес не ділить доказу на кращі і гірші. Суд визначає значення кожного доказу по своєму внутрішньому.
Кожна вагома структурна частина курсової "Атрибути української державності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗАВІДУЮЧИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ - Посадові обов'язки. Організує роботу по забезпеченню підрозділів підприємства, читачів бібліотеки науково технічною, економічною і іншою літературою, а також бібліографічними матеріалами про вітчизняні і зарубіжні досягнення науки, техніки і передового виробничого досвіду. Розробляє плани комплектування бібліотеки на основі вивчення тематичних планів книжкових видавництв і каталогів періодичних підписних видань з урахуванням профілю роботи підприємства, перспективи його розвитку і потреб працівників підприємства в науково технічної і економічної інформації. Очолює роботу по обліку, комплектуванню. ПРАВОСВІДОМІСТЬ - сукупність поглядів, що виражають відношення людей до права (див.). Погляди, створюючі П., виражають уявлення людей про те, які вимоги може і повинно пред'являти право, а рівне тлумачення і оцінку діючих правових норм, а також оцінку правомірності або неправомірність поведінки людей. Являючи собою правові погляди пануючого в даному суспільстві класу, П. є однією з частин надбудови над базисом класового суспільства. У суспільстві з антагоністичними класами немає і не може бути єдиного П. всього суспільства. У такому суспільстві тільки пануючий клас може втілювати своє П. у відповідних правових і. МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ (МФК) - член групи Всесвітнього банку, юридично і фінансовий незалежна міжнародна організація, що є спеціалізованою установою ООН. Членами МФК є більше за 160 держав, включаючи РФ. Членство в МФК передбачає членство в Міжнародному банку реконструкції і розвитку (МБРР). У структуру МФК входять: Рада керівників, директорат, президент, Банківська консультативна комісія, Діловий консультативний комітет. Вищий орган МФК - Рада керівників, що складається з керівників і їх заступників. Він може передавати більшість своїх повноважень (за винятком прийому нових членів, виключення будь-кого, підвищення або.
У вступі курсової "Атрибути української державності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДЕРЖАВА ПРАПОРА - поняття, що використовується в основному в міжнародному морському праві для визначення національної приналежності торгових судів і військових кораблів і віднесення їх на цій основі під дію виняткової юрисдикції конкретної держави. Загальний порядок в цій області уперше був закріплений Женевською конвенцією про відкрите море 1958 р., п. 1 ст. 5 якої встановив, що "кожна держава визначає умови надання своєї національності судам, реєстрації судів на його території і права плавати під його прапором. Судна мають національність тієї держави. під прапором якого вони мають право.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ГРОШОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - особлива міра відповідальності цивільної, передбачена ст. 395 ГК РФ і що перебуває в обов'язку боржника, що порушив грошове зобов'язання, сплатити відсотки на його суму за час, минулий від порушення до дати фактичного його виконання. Відсотки по ст. 395 ГК РФ є мірою цивільно-правової відповідальності: стягнення відсотків має заліковий характер, тобто вони стягаються не зверх суми доведених кредитором збитків, а навпаки - збитки відшкодовуються в частині, що перевищує суму відсотків. Аналогічно застосовується і неустойка (п. 1 ст. 394 ГК РФ), що дає мотив трактувати дані відсотки як різновид. ЮРИСДИКЦІЯ ДЕРЖАВИ НАД КОСМІЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ - повноваження судових і адміністративних органів держави вирішувати правові питання, пов'язані зі статусам космічного об'єкта і діями на борту такого об'єкта. Ці повноваження належать органам тієї держави, в регістр якого занесений даний об'єкт. Згідно ст. Vul Договору про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла 1967 р. "держава-учасник Договору, в регістр якого занесений об'єкт, запущений в космічний простір, зберігає юрисдикцію і контроль над таким об'єктом і над будь-яким екіпажем цього об'єкта під час їх знаходження в.
Список літератури курсової "Атрибути української державності" - більше 20 джерел. Психологічний потенціал співробітника ПОО - Інтегратівноє стан актуализированних і що залишаються незатребуваними психологічних якостей особистості, які можуть бути реально задіяні в професійній діяльності. Найбільш поширеним підходом до структури ППС є виділення двох основних підсистем: технологічної і загальнолюдської. Перша - покликана забезпечити раціональне виконання посадових обов'язків, а друга - задає систему загальнолюдських координат, ціліше і цінностей життєдіяльності, а отже - значення професійної діяльності і життя загалом. Перша - служить показником того, яким фахівцем є або може стати даний співробітник і які психологічні змінні. Диспозиція - [від лати. dispositio - розташування] - досить стійка схильність особистості до певного характеру і чіткої послідовності поведенческих актів. Абсолютно очевидно, що змістовне наповнення поняття "диспозиція" в такому прочитанні виразно кореспондує з тією психологічною реальністю, яка описується за допомогою терміну "установка". Практично саме це підкреслюють і фахівці в даній області. "У персоналистской психології (В. Штерн) диспозиція означає причинно не зумовлену схильність до дій, в теорії особистості Г. Олпорта - численні риси особистості (від 18 до 5 тис.), створюючі.

Герменевтіка спілкування - Будучи напрямом філософії і гуманітарних наук, герменевтика розглядає розуміння як умову осмислення буття. До истор. різновидам герменевтики відносяться: переклад (готівкового значення на свою мову), реконструкція (відтворення аутентичного значення або ситуації виникнення значення) і діалог (формування нового значення в интерперсональном смисловому контексті). У психології з позиції герменевтики розглядаються проблеми розуміння і інтерпретації складних психич. феноменів людини. Основи психології герменевтики заклали Ф. Шлейермахер і В. Дільтей. Ф. Шлейермахер обгрунтував "принцип кругового.
Посилання в тексті роботи "Атрибути української державності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАРОДИ СЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ - це представники узбецької, таджицької, туркменської, казахської і киргизької національності (див. "Казахи", "Киргизи", "Таджики", "Туркмени", "Узбеки"), що населяють територію сучасної Середньої Азії. Дослідження вчених різних країн показують, що Середня Азія була одним з центрів, де проходило становлення світовою цивілізації. Разом з тим усього якихсь сто років назад її народи жили в більшості своїй в умовах патріархально-феодальних відносин, пронизаних середньовічними традиціями, звичаями, релігійними нормами права і суду, міжплемінною ворожнечею. Представники народів Середньої Азії. Рівність полови (егалитарность) - феминистская трактування рівності передбачає, що чоловіки і жінки повинні мати рівні частки в соціальній владі, рівний доступ до суспільних ресурсів. Рівність полови не є тотожністю полови, тотожністю їх ознак, характеристик. Говорити про тотожність не дозволяє, як мінімум, різна роль у відтворюванні. Термін егалитарность (в цьому випадку синонім терміну рівність полови) зазнав як мінімуму чотири етапи трансформації. Первинною була ідея абсолютної рівності між людьми як зразка соціально-справедливого суспільства. Історичний розвиток показав, що така концепція утопична. І якщо існували. ГРАНИК - Генріетта Григоріївна (р. 1928) -Російський психолог, фахівець в області педагогічної психології, психології мови. Д-р психологічних наук (1981), професор(1996). Чл.-кор. РАО (1992), д. чл. РАО (1995). За серію підручників по російській мові і літературі нагороджена премією ім. К.Д. Ушинсько-го (1973) і медаллю його імені (1999). Лауреат премії Уряду РФ за серію наукових робіт і учбових книг по російській мові і літературі (1997). Закінчивши факт російської мови і літератури Московського Державного заочного педінституту (1959), викладала російську мову і літературу в загальноосвітніх школах. З.

АСИМЕТРІЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ - характеристика розподілу функцій психічних між півкулями лівим і правим: при виконанні одних функції психічних ведучим є півкуля ліва, інших - праве. Встановлено, що функція півкулі лівої - оперування вербально-знаковою інформацією в її експресивній формі, а також читання і рахунок, тоді як функція правого - оперування образами, орієнтація в просторі, розрізнення музичних тонів, мелодій і невербальних звуків, распознание складних об'єктів (зокрема, осіб), продуцирование сновидінь. Основна відмінність між півкулями визначається не стільки особливостями матеріалу (вербального або образного). F50.2 Нервова булимия - Нервова булимия являє собою синдром, що характеризується приступами переїдення, що повторюються і надмірною заклопотаністю контролюванням ваги тіла, що приводить хворого до вживання крайніх заходів для пом'якшення "повнячого" впливу з'їденої їжі. Цей термін повинен обмежуватися тією формою розладу, яка пов'язана з нервової анорексией, фактично розділяючи з нею загальні психопатологические ознаки. Розподіл за віком і підлозі схожий з таким при нервової анорексии, але вік маніфестації розладу трохи вище. Нервова булимия може розглядатися як продовження хронічної нервової анорексии (хоч. ГІГІЄНА СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ЖІНОК - сукупність заходів, застережливих виникнення захворювань статевих органів жінки в різні періоди її життя. Слизова оболонка статевих органів дівчинки ніжна, легкоранима, сприйнятлива до інфекцій, тому необхідно підтримувати її в особливій чистоті. Після кожного сечовипускання і дефекации, а також вранці і перед сном статеві органи потрібно обмити теплою водою. Не можна використати для підмиття господарське мило і міцні дезинфікуючі розчини (соду, перманганати калію). Підмиття проводять чистою рукою, марлевою серветкою або ватою в напрямі від лобка до заднепроходному отвору. Шкіру після підмиття. Мислення - Я розумію мислення як одну з чотирьох основних психологічних функцій (див. функція). Мислення є та психологічна функція, яка, слідуючи своїм власним законам, приводить дані змісту уявлень в понятійний зв'язок. Це є апперцептивная діяльність як така, вона ділиться на активну і пасивну мислительную діяльність. Активне мислення є вольова дія, пасивне мислення лише здійснюється - воно факт, що трапився. У першому випадку я піддаю зміст представлень вольовому акту думки, у другому випадку утворяться понятійні зв'язки, формуються думки, які часом можуть і суперечити моєму наміру, можуть і не відповідати.