АТРИБУТИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття і ознаки держави.....5
Розділ 2. Атрибути української держави.....8
2.1. Суверенітет України.....8
2.2. Територія.....11
2.3. Громадянство.....13
2.4. Апарат управління.....17
2.5. Забезпечення національної безпеки України.....20
2.6. Грошова система України.....24
2.7. Система оподаткування і фінансового контролю.....28
2.8. Державна мова України.....33
2.9. Офіційні символи України.....34
Висновки.....36
Література.....39

Для придбання курсової роботи "Атрибути української державності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Атрибути української державності"

Курсова робота "Атрибути української державності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Атрибути української державності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Атрибути української державності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Атрибути української державності" і призначений виключно для пошукових систем.

ТРУДОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ - кількість роботи, міра зайнятості людини какой-л. роботою. Трудова діяльність людини, що розглядається як біологічна категорія, включає: т. н., визначувану характером і величиною основних вимог, що пред'являються конкретним виглядом роботи до людини, що виконує цю роботу, і особливостями виробничих умов, в яких ця робота виконується; робоче напруження, визначуване як реакцію у відповідь організму людини, для якого витрата і відновлення ресурсів складає основу його діяльного стану і необхідну умову нормального протікання фізіологічних процесів. що викликаються трудом витрата і подальше. ЗАРОБІТНА ПЛАТА - оплата, що отримується працівником за труд відповідно до умов трудового договору. Стаття 37 Конституції РФ проголосила свободу трудових правовідносин і встановила гарантію оплати труда, без якої б те не було дискримінації і не нижче за рівень, встановлений законом. Оплата труда працівників може здійснюватися в різних формах по розсуду самих підприємств, установ, організацій: на основі тарифних ставок, окладів, у відсотках від виручки, в частках від прибутку і т.д. (ст. 80. 81 КЗоТ). Оплата труда працівників на основі тарифної системи обов'язкова для підприємств бюджетної сфери. При всій. Слідчий гіпноз за рубежем - Органи поліції ряду країн - США, Великобританії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Ізраїля і інших протягом останніх тридцяти п'яти років в певних ситуаціях для активізації репродукційних процесів пам'яті громадян використовують метод так званого "слідчого гіпнозу" - Investigative hypnosis (H. Arons, 1967; R.L. Ault, 1979; A.Augustynek, 1979; R.J. Brown, 1979; M.T. Orne, 1979; B.L. Diamond, 1980; M. Reiser, 1980; R. Bragin, 1981; C.B. Mutter, 1984; I. Miller, 1995 і інш.). Ще в середині 50-х рр. XX в. зарубіжні дослідники звернули увагу на феномен гіпнотичної гипермнезии і почали вивчати можливості. НЕПРЯМІ ДОКАЗИ - (або докази) - факти, що непрямо відносяться до предмета доведення. К. Д. прямо і безпосередньо не свідчать про злочинну подію і про осіб, винних в їх здійсненні, але взяті в сукупності і взаємному зв'язку з всіма обставинами справи, вони дають відповідь про те, чи був довершений злочин і чи здійснив цей злочин обвинувачений. Доведення за допомогою К. д. є більш складним в порівнянні з доведенням за допомогою прямих доказів. Але це не означає, що прямі докази краще непрямих. Радянський процес не ділить доказу на кращі і гірші. Суд визначає значення кожного доказу по своєму внутрішньому.
Кожна вагома структурна частина курсової "Атрибути української державності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗАВІДУЮЧИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ - Посадові обов'язки. Організує роботу по забезпеченню підрозділів підприємства, читачів бібліотеки науково технічною, економічною і іншою літературою, а також бібліографічними матеріалами про вітчизняні і зарубіжні досягнення науки, техніки і передового виробничого досвіду. Розробляє плани комплектування бібліотеки на основі вивчення тематичних планів книжкових видавництв і каталогів періодичних підписних видань з урахуванням профілю роботи підприємства, перспективи його розвитку і потреб працівників підприємства в науково технічної і економічної інформації. Очолює роботу по обліку, комплектуванню. ПРАВОСВІДОМІСТЬ - сукупність поглядів, що виражають відношення людей до права (див.). Погляди, створюючі П., виражають уявлення людей про те, які вимоги може і повинно пред'являти право, а рівне тлумачення і оцінку діючих правових норм, а також оцінку правомірності або неправомірність поведінки людей. Являючи собою правові погляди пануючого в даному суспільстві класу, П. є однією з частин надбудови над базисом класового суспільства. У суспільстві з антагоністичними класами немає і не може бути єдиного П. всього суспільства. У такому суспільстві тільки пануючий клас може втілювати своє П. у відповідних правових і. МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ (МФК) - член групи Всесвітнього банку, юридично і фінансовий незалежна міжнародна організація, що є спеціалізованою установою ООН. Членами МФК є більше за 160 держав, включаючи РФ. Членство в МФК передбачає членство в Міжнародному банку реконструкції і розвитку (МБРР). У структуру МФК входять: Рада керівників, директорат, президент, Банківська консультативна комісія, Діловий консультативний комітет. Вищий орган МФК - Рада керівників, що складається з керівників і їх заступників. Він може передавати більшість своїх повноважень (за винятком прийому нових членів, виключення будь-кого, підвищення або.
У вступі курсової "Атрибути української державності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДЕРЖАВА ПРАПОРА - поняття, що використовується в основному в міжнародному морському праві для визначення національної приналежності торгових судів і військових кораблів і віднесення їх на цій основі під дію виняткової юрисдикції конкретної держави. Загальний порядок в цій області уперше був закріплений Женевською конвенцією про відкрите море 1958 р., п. 1 ст. 5 якої встановив, що "кожна держава визначає умови надання своєї національності судам, реєстрації судів на його території і права плавати під його прапором. Судна мають національність тієї держави. під прапором якого вони мають право.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ГРОШОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - особлива міра відповідальності цивільної, передбачена ст. 395 ГК РФ і що перебуває в обов'язку боржника, що порушив грошове зобов'язання, сплатити відсотки на його суму за час, минулий від порушення до дати фактичного його виконання. Відсотки по ст. 395 ГК РФ є мірою цивільно-правової відповідальності: стягнення відсотків має заліковий характер, тобто вони стягаються не зверх суми доведених кредитором збитків, а навпаки - збитки відшкодовуються в частині, що перевищує суму відсотків. Аналогічно застосовується і неустойка (п. 1 ст. 394 ГК РФ), що дає мотив трактувати дані відсотки як різновид. ЮРИСДИКЦІЯ ДЕРЖАВИ НАД КОСМІЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ - повноваження судових і адміністративних органів держави вирішувати правові питання, пов'язані зі статусам космічного об'єкта і діями на борту такого об'єкта. Ці повноваження належать органам тієї держави, в регістр якого занесений даний об'єкт. Згідно ст. Vul Договору про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла 1967 р. "держава-учасник Договору, в регістр якого занесений об'єкт, запущений в космічний простір, зберігає юрисдикцію і контроль над таким об'єктом і над будь-яким екіпажем цього об'єкта під час їх знаходження в.
Список літератури курсової "Атрибути української державності" - більше 20 джерел. Психологічний потенціал співробітника ПОО - Інтегратівноє стан актуализированних і що залишаються незатребуваними психологічних якостей особистості, які можуть бути реально задіяні в професійній діяльності. Найбільш поширеним підходом до структури ППС є виділення двох основних підсистем: технологічної і загальнолюдської. Перша - покликана забезпечити раціональне виконання посадових обов'язків, а друга - задає систему загальнолюдських координат, ціліше і цінностей життєдіяльності, а отже - значення професійної діяльності і життя загалом. Перша - служить показником того, яким фахівцем є або може стати даний співробітник і які психологічні змінні. Диспозиція - [від лати. dispositio - розташування] - досить стійка схильність особистості до певного характеру і чіткої послідовності поведенческих актів. Абсолютно очевидно, що змістовне наповнення поняття "диспозиція" в такому прочитанні виразно кореспондує з тією психологічною реальністю, яка описується за допомогою терміну "установка". Практично саме це підкреслюють і фахівці в даній області. "У персоналистской психології (В. Штерн) диспозиція означає причинно не зумовлену схильність до дій, в теорії особистості Г. Олпорта - численні риси особистості (від 18 до 5 тис.), створюючі.

Герменевтіка спілкування - Будучи напрямом філософії і гуманітарних наук, герменевтика розглядає розуміння як умову осмислення буття. До истор. різновидам герменевтики відносяться: переклад (готівкового значення на свою мову), реконструкція (відтворення аутентичного значення або ситуації виникнення значення) і діалог (формування нового значення в интерперсональном смисловому контексті). У психології з позиції герменевтики розглядаються проблеми розуміння і інтерпретації складних психич. феноменів людини. Основи психології герменевтики заклали Ф. Шлейермахер і В. Дільтей. Ф. Шлейермахер обгрунтував "принцип кругового.
Посилання в тексті роботи "Атрибути української державності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАРОДИ СЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ - це представники узбецької, таджицької, туркменської, казахської і киргизької національності (див. "Казахи", "Киргизи", "Таджики", "Туркмени", "Узбеки"), що населяють територію сучасної Середньої Азії. Дослідження вчених різних країн показують, що Середня Азія була одним з центрів, де проходило становлення світовою цивілізації. Разом з тим усього якихсь сто років назад її народи жили в більшості своїй в умовах патріархально-феодальних відносин, пронизаних середньовічними традиціями, звичаями, релігійними нормами права і суду, міжплемінною ворожнечею. Представники народів Середньої Азії. Рівність полови (егалитарность) - феминистская трактування рівності передбачає, що чоловіки і жінки повинні мати рівні частки в соціальній владі, рівний доступ до суспільних ресурсів. Рівність полови не є тотожністю полови, тотожністю їх ознак, характеристик. Говорити про тотожність не дозволяє, як мінімум, різна роль у відтворюванні. Термін егалитарность (в цьому випадку синонім терміну рівність полови) зазнав як мінімуму чотири етапи трансформації. Первинною була ідея абсолютної рівності між людьми як зразка соціально-справедливого суспільства. Історичний розвиток показав, що така концепція утопична. І якщо існували. ГРАНИК - Генріетта Григоріївна (р. 1928) -Російський психолог, фахівець в області педагогічної психології, психології мови. Д-р психологічних наук (1981), професор(1996). Чл.-кор. РАО (1992), д. чл. РАО (1995). За серію підручників по російській мові і літературі нагороджена премією ім. К.Д. Ушинсько-го (1973) і медаллю його імені (1999). Лауреат премії Уряду РФ за серію наукових робіт і учбових книг по російській мові і літературі (1997). Закінчивши факт російської мови і літератури Московського Державного заочного педінституту (1959), викладала російську мову і літературу в загальноосвітніх школах. З.

АСИМЕТРІЯ МЕЖПОЛУШАРНАЯ - характеристика розподілу функцій психічних між півкулями лівим і правим: при виконанні одних функції психічних ведучим є півкуля ліва, інших - праве. Встановлено, що функція півкулі лівої - оперування вербально-знаковою інформацією в її експресивній формі, а також читання і рахунок, тоді як функція правого - оперування образами, орієнтація в просторі, розрізнення музичних тонів, мелодій і невербальних звуків, распознание складних об'єктів (зокрема, осіб), продуцирование сновидінь. Основна відмінність між півкулями визначається не стільки особливостями матеріалу (вербального або образного). F50.2 Нервова булимия - Нервова булимия являє собою синдром, що характеризується приступами переїдення, що повторюються і надмірною заклопотаністю контролюванням ваги тіла, що приводить хворого до вживання крайніх заходів для пом'якшення "повнячого" впливу з'їденої їжі. Цей термін повинен обмежуватися тією формою розладу, яка пов'язана з нервової анорексией, фактично розділяючи з нею загальні психопатологические ознаки. Розподіл за віком і підлозі схожий з таким при нервової анорексии, але вік маніфестації розладу трохи вище. Нервова булимия може розглядатися як продовження хронічної нервової анорексии (хоч. ГІГІЄНА СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ЖІНОК - сукупність заходів, застережливих виникнення захворювань статевих органів жінки в різні періоди її життя. Слизова оболонка статевих органів дівчинки ніжна, легкоранима, сприйнятлива до інфекцій, тому необхідно підтримувати її в особливій чистоті. Після кожного сечовипускання і дефекации, а також вранці і перед сном статеві органи потрібно обмити теплою водою. Не можна використати для підмиття господарське мило і міцні дезинфікуючі розчини (соду, перманганати калію). Підмиття проводять чистою рукою, марлевою серветкою або ватою в напрямі від лобка до заднепроходному отвору. Шкіру після підмиття. Мислення - Я розумію мислення як одну з чотирьох основних психологічних функцій (див. функція). Мислення є та психологічна функція, яка, слідуючи своїм власним законам, приводить дані змісту уявлень в понятійний зв'язок. Це є апперцептивная діяльність як така, вона ділиться на активну і пасивну мислительную діяльність. Активне мислення є вольова дія, пасивне мислення лише здійснюється - воно факт, що трапився. У першому випадку я піддаю зміст представлень вольовому акту думки, у другому випадку утворяться понятійні зв'язки, формуються думки, які часом можуть і суперечити моєму наміру, можуть і не відповідати.