Банківська система України та роль у ній Національного банку України

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність та особливості банківської системи України ... 5
1.1. Поняття про банківську систему ... 5
1.2. Особливості побудови банківської системи України ... 9
Розділ 2. Місце Національного банку України в банківській системі ... 12
2.1. Загальна характеристика правової природи Національного банку України ... 12
2.2. Правовий статус Національного банку України ... 17
2.3. Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами держави ... 18
2.4. Функції та операції Національного банку України ... 21
Розділ 3. Правові засади організації банківського нагляду та застосування юридичної відповідальності за порушення банківського законодавства ... 31
Висновки ... 36
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Банківська система України та роль у ній Національного банку України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Банківська система України та роль у ній Національного банку України"

Курсова робота "Банківська система України та роль у ній Національного банку України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Банківська система України та роль Національного банку", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Банківська система України та роль Національного банку" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Банківська система України та роль Національного банку" і призначений виключно для пошукових систем.

Психологія віктимної провокації поведінки інших осіб - Провокація (від лати. provocatio - виклик) характеризує підбурливі дії жертви (см Віктімності психологія) злочинного посягання, що спонукали злочинця до протиправної поведінки. Провокація в психовиктимологии (див. Психовіктімология) признається як віктимна тактика поведінки потерпілої. Психологічний аналіз дозволяє виділити різні види провокацій: 1) активну провокацію (образи, загрози, фізичний вплив на інше обличчя, демонстрація агресивних намірів і т.п.); 2 ) пасивну провокацію (демонстрація цінностей і грошей, розмови про своє фінансове положення і т.п.); 3) сприяючу здійсненню злочину.
ПРАВО ТРАНЗИТУ - право проходження осіб, транспортних засобів і вантажів однієї держави через територію (сухопутну, водну, повітряну) іншої держави. П.т. надається, як правило, на основі взаємності і внаслідок висновку двосторонніх і багатосторонніх угод між зацікавленими державами, в яких обмовляються умови, і регулюється конкретний порядок транзиту. Сучасне міжнародне право не містить безумовної норми про свободу транзиту. Держава видає дозвіл на транзит через територію, що знаходиться під його суверенітетом, керуючись національними законами, правилами і постановами. Воно має право відмовити в транзиті через свою.
ВИРОК - рішення, винесене судом внаслідок судового розгляду карної справи і що встановлює винність або невинність підсудного, міру покарання винному, а т.ж. інші правові наслідки визнання винності або невинності підсудного. Суди РФ виносять П. ім'ям Російської Федерації. П. суду повинен бути законним і обгрунтованим. Суд. засновує П. лише на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні. П. суду т.ж. повинен бути вмотивований. П. постановляється судом в дорадчій кімнаті з дотриманням таємниці наради суддів. П. суду може бути звинувачувальним або виправдувальним. Обвінітельний П. не може бути.
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ - - обов'язковий елемент оснащення учбових кабінетів і їх інформаційно-предметної середи, а також найважливіший компонент учбово-матеріальної бази шкіл різних типів і рівнів. До С.о. відносять різні матеріальні об'єкти, в т.ч. штучно створені спеціально для учбових цілей і що залучаються у виховно-освітній процес як носії учбової інформації і інструмент діяльності педагога і учнів. Терміну "С.о." відповідають еквіваленти: "учбове обладнання", "учбово-наочні і учбові допомоги", "дидактичні кошти". У Росії для окремих учбових курсів прийняті різні класифікації С.о., однак в основі їх лежить.
Кожна вагома структурна частина курсової "Банківська система України та роль Національного банку" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АКАДЕМІЯ - - назва деяких установ і учбових закладів. Слово "А." відбувається від імені міфічного героя Академа (Akademos), в честь якого була названа місцевість поблизу Афін, де в 4 в. до н.е. Платон читав лекції своїм учням (т.н. Платоновская А.). А. іменували кухлі вчених, що збиралися при правителях деяких середньовічних держав, суспільства мислителів і художників епохи Відродження. У 17 в. виникли перші академії наук. Існують універсальні Сучасні А., що створюються в сфері мистецтв, телебачення і т.п., як правило, - самоуправляемі співтовариства, що формуються з членів, що обираються за свій.
Бенкендорф Олександр Христофорович - (1783-1844 рр.) - державний діяч, генерал від кавалерії (1829 р.), сенатор (1829 р.), член Державної ради (1829 р.), граф (1832 р.). З дворянського роду німецького походження, з XVI в. - в Росії. У 1798 р. закінчив єзуїтський пансіон в Петербурге. Службу початків в 1798 р. унтер-офіцером лейб-гвардії Семеновського полку. З 1798 р. - флігель-ад'ютант імператора Павле I. Прінімал участь у війнах з Францією 1805-1807 рр., учасник російсько-турецької війни 1806-1812 рр. Під час Вітчизняної війни комендант Москви після залишення її французами. У 1816-1818 рр. член масонської ложі. У 1821 р.
Христофор (в миру Феодор Олексійович Смірнов) - Христофор (в миру Феодор Олексійович Смірнов, народився в 1842 р.) - духовний письменник, магістр київської духовної академії; був в ній професором церковної археології і литургики. По прийнятті в 1883 р. чернецтва був ректором духовної семінарії тамбовской і вифанской, потім ректором Московської духовної академії і єпископом волоколамским, вікарієм московської єпархії, єпископом ковенским, єпископом екатеринбургским і ирбитским; з 1900 р. складається єпископом подольским і братцлавским. Літературні труди Х.: "Богослужіння апостольського часу" ("Труди Київської.
У вступі курсової "Банківська система України та роль Національного банку" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Соколовський Володимир Ігнатович - Соколовський (Володимир Ігнатович, 1808 - 1839) - поет; в 1830 р. поступив в Московський університет; закінчивши в 1833 р. курс, поїхав в Петербург, де в 1834 р. був арештований, привезений в Москву і відданий суду за написану ним, ще під час студентства, пісню; присуджений до в'язничного висновку, він був відправлений в Шліссельбургськую міцність, в якій пробув біля року. Випущений звідти С. в 1837 р. переїхав в Вологду, де завідував редакцій "Вологодських Губернських Відомостей". Перші твори С. з'явилися в "Галатеє" Раїча 1830 р.; в 1832 р. була надрукована краща з його.

ЛЮБОВ - Дивне, що любов, почуття всім доступне і прекрасне, стала предметом помилок. Щоб пояснити їх суть, нагадаємо про деякі основні риси любові, досліджені філософами (Шелером і іншими) в XX віці. По-перше, об'єктом любові завжди виступає конкретна людська особистість, а не анонімний індивід. Крім того, особистість є об'єктом любові в тій мірі, в якій вона нам близька і з нами тотожна. Далі, любов дуже складна по своїй структурі. Розрізнюють (починаючи з древніх стоїків) чотири типи або роди любові: батьківську любов (storge), дружбу (filia), еротичну любов (eros) і духовну любов (agape). Виходячи з.
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНІ - практично орієнтоване соціальне знання, що має на меті створення і зміну організаційних структур, і управління соціальною поведінкою людей; сукупність методів і прийомів рішення задач (досягнення цілей), вироблених в процесі соціального планування і соціального проектування. У основі соціальної технології лежать теоретичні положення багатьох соціальних наук - соціології, психології, теорії соціальної організації і управління і т. д., а також емпіричний досвід функціонування суспільних систем. На технологічному рівні соціальне знання з описового і пояснювального, аналізуючого і.
Список літератури курсової "Банківська система України та роль Національного банку" - більше 20 джерел. Неотфактурованние постачання - Отримання товарно-матеріальних цінностей (результатів робіт, споживання послуг), на які розрахункові документи від постачальників або підрядчиків не поступили. Основа - коментар до рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансовий - господарської діяльності організацій і інструкції по його застосуванню, утв. Наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 № 94н. Значення терміну пояснюється п. 36, 37 Методичних вказівок по бухгалтерському обліку матеріально - виробничих запасів, утв. Наказом Мінфіну РФ від 28.12.2001 № 119н: Неотфактурованними.
позабіржовий - (1) Цінні папери, що не котируються на біржі, торгівля якими ведеться на позабіржовому ринку. (2) Ринок, на якому операції з цінними паперами здійснюються по телефону і через комп'ютерну мережу, що з'єднує ділерів, ведучих операції з акціями і облігаціями не в торговому залі біржі. Позабіржовими акціями традиційно є акції більш дрібних компаній, які не задовольняють вимогам котировання на біржі (listing requirements) Нью-Йоркской і Американської фондових бірж (New York Stock Exchange, American Stock Exchange). У останні роки, однак, багато які компанії, що задовольняють вимогам котировання.

СТРАХУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ - Відшкодування страхувальником прямих збитків, що утворилися внаслідок загибелі або пошкодження предметів, що указуються в полісі внаслідок випадків, виниклих під впливом зовнішніх чинників, а також крадіжки. У об'єм відповідальності страхувальника звичайно входять: загибель і пошкодження застрахованого майна внаслідок поломок, виниклих через дефекти в матеріалі, помилки при конструюванні, виготовленні і демонстрації, вибуху ламп і трубок, короткого замикання, раптового підвищення напруження електричного струму, електричної індукції, блукаючих хвиль або впливу магнетизму, за винятком.
Посилання в тексті роботи "Банківська система України та роль Національного банку" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МИМИКО-ЖЕСТОВАЯ МОВА - (англ. sign language) - форма спілкування глухих. М. р. являє собою поєднання природних і умовних жестів і міміки. М. р. заснована на системі жестів, кожний з яких має своє значення, причому багато які відносини між жестами і їх значеннями відрізняються від аналогічних відносин між словами і значеннями в звичайній мові. Так, настінні, кишенькові, ручні годинники означаються різними жестами; дієслово летить зображається по-різному, в залежності від того, хто або що летить (літак, метелик, птах, пил). Разом з тим один і той же жест може означати предмет і дію (пилка і пиляти, сокира і рубати.
СИНДРОМ РЕСПІРАТОРНОГО ДИСТРЕССА НОВОНАРОДЖЕНИХ, ХВОРОБА ГИАЛИНОВИХ МЕМБРАН - (hyaline membrane disease) - стан новонародженого немовляти, при якому його легкі не повністю розширяються в процесі дихання. Початкове наповнення легких повітрям і їх нормальне розширення в процесі дихання вимагає наявності спеціальної поверхнево активної речовини (сурфактанта), яка зменшує поверхневе натягнення в альвеолах і запобігає порушенню проходимість дрібних дихальних шляхів. Без сурфактанта альвеоли спадаються, а проходимість дихальних шляхів порушується, що приводить до розвитку дихальної недостатності і "напруження" в легких. Даний стан часто зустрічається у недонесених.
Експертиза медийних продуктів: схема комплексного аналізу телепередач - Психол. аналіз телепередачі направлений на виявлення осн. її коммуникативних параметрів, до числа к-рих відносяться: 1. Коммуникативная позиція (або диспозиція) авторів передачі. Коммуникативная позиція може бути гнучкою або ригидной, а також співвідноситися з позиціями О., виявленими в психології (напр., позиції "Дорослого", "Дитини" і "Родителя" по Е. Берну). 2. Характер коммуникативного послання, к-рий визначається представленностью в ньому офіційної або неофіційної т. зр., фокусуванням уваги на опр. темі, оригінальністю інформації, вибором героїв сюжету.

СИСТЕМА - (від греч. syst?ma - складене з частин, сполучене) - сукупність елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках між собою і створюючих певну цілісність, єдність. Поняття "З." грає важливу роль в філософії, науці, техніці і практичній діяльності. Починаючи з середини ХХ в. ведуться інтенсивні розробки в області системного підходу і загальній теорії систем. Для С. характерна не тільки наявність зв'язків і відносин між створюючими її елементами (певна організованість), але і нерозривна єдність зі середою, у взаємовідносинах з якої C. виявляє свою цілісність. Любая C. м.
ЗНАЧУЩІСТЬ - (significance) - (в статистиці) взаємний зв'язок між двома групами спостережень, що дозволяє виявити відмінність між ними (наприклад, між відсотком курящий і некурящих людей відповідно, які померли від рака легких); встановити цей зв'язок при розгляді кожної групи спостережень окремо буває практично неможливо. Робиться припущення. що не існує відмінностей між двома популяціями, з яких були зроблені вибірки для цих двох експериментальних груп (така гіпотеза, що перевіряється називається нульовою гіпотезою (null hypothesis)). Це припущення перевіряється; якщо отриманий результат свідчить про те.
Пільги по інвалідності - Повне або часткове звільнення осіб з обмеженими можливостями здоров'я від дотримання встановлених законом загальних правил, виконання яких-небудь обов'язків; надання яких-небудь переваг, направлених на створення рівних з іншими громадянами можливостей участі в життєдіяльності суспільства. Пільги встановлюються в залежності від групи, причини, а при необхідності і часі настання інвалідності відповідно до результатів медико-социальной експертизи. Згідно з Федеральним законом "Про соціальний захист інвалідів в РФ" від 24.11.1995 м. Ng181-ФЗ, пільги по інвалідності надаються: інвалідам загального.
Спосіб організації виробництва - (production method), технико-організаційний аспект произ-ва, процес перетворення початкової сировини в умовно чисту продукцію у вигляді товарів і/або послуг за допомогою капітального обладнання і труда. Переваги масового произ-ва полягають в економії на масштабі, коли підприємство має можливість скоротити ср. витрати на одиницю продукції і, слід., конкурувати в області цін, однак при цьому випускається вузький асортимент стандартних виробів. У 1990-х рр. спостерігалася тенденція до переорієнтації у бік произ-ва більш різноманітних товарів з урахуванням запитів покупців. Ця тенденція не означала відмови.