Берестейська церковна унія 1596 року, її зміст та наслідки

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Правове становище українських земель в складі Речі Посполитої ... 5
Розділ 2. Передумови та причини підписання Берестейської церковної унії ... 10
Розділ 3. Прийняття Берестейської церковної унії 1596 р ... 16
3.1. Підготовка та процес підписання Берестейської унії ... 16
3.2. Наслідки підписання Берестейської унії ... 25
Висновки ... 31
Список літератури ... 33

Для придбання курсової роботи "Берестейська церковна унія 1596 року, її зміст та наслідки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Берестейська церковна унія 1596 року, її зміст та наслідки"

Курсова робота "Берестейська церковна унія 1596 року, її зміст та наслідки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Берестейська церковна унія 1596 року", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Берестейська церковна унія 1596 року" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Берестейська церковна унія 1596 року" і призначений виключно для пошукових систем.

ЧЛЕН ПОРАДИ ФЕДЕРАЦІЇ - вибраний народом представник законодавчого або виконавчого органу державної влади суб'єкта Федерації, уповноважений здійснювати законодавчу владу і інакші повноваження в Пораді Федерації. Згідно з Федеральним законом від 5 серпня 2000 р. "Про порядок формування Поради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації" в Раду Федерації входять по два представники від кожного суб'єкта РФ: по одному від законодавчого (представницького) і виконавчого органів державної влади суб'єкта РФ (ст. 1). При цьому представник від законодавчого (представницького) органу в Пораді Федерації обирається цим.
ДЕПУТАТСЬКА НЕДОТОРКАНІСТЬ - одна з найважливіших гарантій статусу депутата, неможливість його арешту, що означає, залучення до карної відповідальності і найбільш суворих заходів адміністративної відповідальності, судом, що накладається, без згоди представницького органу, в який вибраний депутат. Д.н. - це не звільнення депутата від юридичної відповідальності, а особливий порядок її застосування з метою захистити депутата. від необгрунтованого переслідування, обмеження або ущемлення його прав. Депутат ГД не може бути притягнутий до карної відповідальності, адміністративної відповідальності, що.
РАДЛИНЬСКАЯ Хелена - (псевд. - Об р III а). (12.3.1876, Варшава, - 10.10.1954, там же), польск. педагог і суспільств, діяч. Після закінчення дружин. гімназії (1902). працювала учителькою в ср. школі, після закінчення Ягеллон-ського ун-та (1911). - в Нар. ун-ті ім. А. Міцкевича в Кракове. Після 1-й світової війни керувала культ.-просвіт, роботою в селянських кухлях, редагувала "Rocznik Pedagogiczny" ("Пед. щорічник"). З 1925 викладала в Вільному польск. ун-ті (в 1927 - 39 проф.), де керувала Студією обществ.-просвіт, роботи, що готувала працівників позашкільного виховання і бібліотекарів.
Пророцтво - надприродне прозріння Бога, прогнозу майбутнього, божественне осяяння, почуті і викладені людьми, що іменуються пророками. Бог через пророків дає нам можливість заглянути в майбутнє, через них Він дав людству етичні закони. Пророцтва, нарівні з чудесами, є ознакою існування надприродних сил. Призначення пророцтв - "етичний обробіток людства". Пророки - не тільки предсказители майбутнього, вони - проповідники і навіть реформатори, що викривають політичні, економічні гріхи і зловживання, соціальну несправедливість і релігійне лицемірство у всіх шарах суспільства. Вони.
Кожна вагома структурна частина курсової "Берестейська церковна унія 1596 року" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТЕСТ ПО АУДИРОВАНИЮ - (listening test) (тест на аудирование). Вигляд коммуникативно-мовного тесту, за допомогою якого проводиться оцінка просодических, лексичних, граматичних навиків і рівня розуміння при слуховому сприйнятті мовного повідомлення (монолога, діалогу, полилога). Для перевірки просодических навиків (диференціація фонем, звуків, словесний, логічний, фразовое наголос, інтонація в пропозиції, розчленування мовного відрізка на синтагми, паузация і т. д.) використовуються завдання з технікою двійчастого ("різний" - "однаковий") або множинного вибору. Об'єктами т. по а. можуть бути.
ІВАНА Олександр Андрійович - (16.07.1806 - 3.07.1858), живописець, син професора Академії мистецтв А.І. Іванова. Дістав хорошу домашню освіту, переважно художню. У 1817 був прийнятий в Академію мистецтв, яку закінчив в 1830. Перша його картина "Пріам, що клопотав у Ахилла тіло Гектора" (1824). З 1831 і майже до кінця свого життя Івана знаходився в Італії. Ранній період творчості Іванова присвячений темам історії античності і древньогрецький міфології. Картина "Аполлон, Кипарис і Гіацинт" (1830-34) завершує цей цикл його творчості. З сірок. 1830-х Іванов звертається до євангельської тематики ( "Явище Христа Марії Магдаліне" і.
Ост-Индская компанія, нидерландская - Ост-Индская компанія, нидерландская (Dutch East India Company), чартерна компанія, заснована в 1602 р. під заступництвом принца Моріца Насса-уського і що отримала привілей координувати діяльність отд. компаній, що конкурували за право торгівлі в Ост-Індії, а також діяти в кач-ве довіреного агента Нідерландів в боротьбі з Іспанією. О. була залучена у воен. дії проти Португалії (в той час частини Іспанської імперії) і в боротьбу з місцевими правителями; при цьому вона встановила справжню монополію на торгівлю вишуканими пряностями (гвоздикою, мускатним горіхом і мускатним "кольором" і інш.), к-рі.
У вступі курсової "Берестейська церковна унія 1596 року" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СТРЕС - в психології і біології будь-яке напруження або перешкода функціонуванню організму. Людина реагує на фізичний або психологічний стрес поєднанням фізичних і психологічних захисних механізмів. Якщо стрес дуже сильний або захисні сили недостатні, результатом може виявитися психосоматичне або інакше психічне відхилення. Стрес нерозривно пов'язаний з процесом життєдіяльності і являє собою складний феномен сучасного технологічного суспільства. Немає сумніву в тому, що здатність або нездатність індивіда контролювати потенційно стресові ситуації може мати вирішальне значення для його.

ФУТУРОЛОГІЯ - наука, предметом якої є вивчення майбутнього, а саме причин, прискорюючих розвиток сучасного світу (прогрес в сфері комунікацій, посилення потужності техніки). Дж. Бергер, фундатор футурології як окремої науки, визначає її так: треба "оцінювати те, яке ми сьогодні, виходячи з майбутнього, замість того, щоб робити зворотне, а саме так звичайно і робиться - розглядати майбутнє, відштовхуючись від сьогоднішнього". Футурологія вимагає відчуженого погляду на теперішній час. Вона відрізняється від прогнозування і розрахунку імовірності, оскільки має справу лише із загальними.
ФІЛОСОФІЯ ХРИСТИЯНСЬКА - Поняття "християнська філософія" означає або філософію, історично що склався в християнському середовищі (історично християнську філософію), або філософію, в основі якої лежать християнські догмати. Існування християнської філософії в першому значенні є історичний факт, і визнання її філософією не є помилковим. Що стосується християнської філософії у другому значенні, то вважати її філософією - це забобон. Та обставина, що представники "християнської філософії" прагнуть обгрунтувати, наприклад, твердження про існування Бога, безсмерті душі, про свободу волі і т.д..
Список літератури курсової "Берестейська церковна унія 1596 року" - більше 20 джерел. ПРЕСКОТТ - Едвард С. (рід. 1940) - професор економіки Університету Арізона (США), ведучий аналітик Федерального резервного банку Міннеаполіса. Освіту отримав в Університеті Кейнса (1963), доктор філософії (1967), автор більше за 80 наукових робіт, опубліковану у ведучих економічних журналах США і інших країн, співавтор монографії "Бар'єри до багатства", в 1976-80 - член редколегії ряду наукових журналів, з 1980 - член економічного суспільства США, з 1992 - член Американської академії наук і мистецтв. З 2002 - почесний професор економіки Римського університету (Італія). Опублікована в 1982 робота.
АМОРТИЗАЦІЯ - поступове перенесення вартості основних коштів в процесі їх експлуатації на вартість готової продукції. Перенесена частина вартості відноситься до витрат на виробництво і включається в собівартість продукції. Амортизаційні відрахування призначені для повного відновлення вартості зношених основних коштів, заміни вибулих машин і обладнання новими, здійснення інших капітальних вкладень. Знос основних коштів враховується всіма підприємствами незалежно від форми власності і організаційно-правової форми. А. нараховується по нормах, встановленими до повної первинної (балансової) вартості основних.

ПСИХОАНАЛІЗ - 1. Теорія людської поведінки. 2. Доктрина, пов'язана з цією теорією. 3. Набір методів дослідження основних мотивів людської поведінки. 4. Метод лікування різних психічних розладів. Значення 1 звичайно використовується для позначення загальної теорії, створеної Зігмундом Фрейд (див. фрейдистский), хоч воно може зустрічатися і уживане відносно будь-якої з динамічних теорій, які є похідними від ортодоксального класичного фрейдизму, навіть коли дуже відрізняються від нього, наприклад, індивідуальна психології Адлера, аналітична психологія Юнга. Зверніть увагу, що деякі вважають за краще означати.
Посилання в тексті роботи "Берестейська церковна унія 1596 року" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РАСОВА НЕРІВНІСТЬ - відносини між етнічною спільністю, групами, засновані на. визнанні відмінностей в фізичних, біологічних, культурно-психологічних особливостях людей. Теорії расової нерівності, що набули широкого поширення в період колонізації народів Азії, Африки, Латинської Америки, обгрунтовували перевагу білої раси над іншими на основі зовнішніх ознак, передусім біологічних і психологічних. Французький вчений Ж.А. Гобіно вважав, що арійці є "вищою расою", і сформулював на цій основі першу расистську концепцію. Теорії расової нерівності отримали розвиток і закріплення в соціальному дарвінізмі.
ХАГЛУНДА - ШИНЦА СИНДРОМ - (синдром Півночі; описаний S. Е. Р. Haglund, пізнє - H. R. Schinz, американським ортопедом J. W. Sever, 1878-1964; синоніми - остеохондропатия бугра пяточной кістки, апофизит пяточной кістки) - запалення заднього краю пяточной кістки, що розвивається у фізично активних дітей 8-13 років, частіше у хлопчиків. Пяточная кістка розвивається з декількох ядер окостеніння; в цьому віці між ними є хрящовий проміжок; значне навантаження на сухожилля (наприклад, під час занять спортом), що прикріпляється до пяточной кістки ахиллово може обумовити порушення цілісності хрящевого з'єднання. Вияву:.
Циклотімія - (цикло греч. thymos - настрій, почуття) - 1. термін K. Kahlbaum 1882), означає полегшений варіант рудиментарной форма циркулярної везании. Виявляється періодичною зміною станів неглибокої депресії і гипоманиакальних станів. Розглядалася раніше як легка форма маніакально-депресивного психозу. Починається звичайно в молодому віці і приймає хронічну течію, хоч часами настрій може бути нормальним і стабільним протягом багатьох місяців. Зміни настрою сприймаються пацієнтами як не пов'язані з життєвими обставинами. Іноді порушення настрою менш помітні, на перший план вийдуть коливання активності.

Інші психічні розлади внаслідок пошкодження або дисфункція головного мозку, або внаслідок фізичної хвороби - G1. Об'єктивні дані (фізичного і неврологічного обстеження і лабораторних тестів) і (або) анамнестического зведення про захворювання, пошкодження або дисфункція мозку або про системне фізичне захворювання, яке може викликати церебральну дисфункція, включаючи гормональні порушення (не пов'язані з алкоголем або іншими психоактивними речовинами) і ефекти непсихоактивних препаратів. G2. Передбачуваний зв'язок за часом між розвитком (або вираженої екзацербацией) лежачого в основі стану захворювання, пошкодження або дисфункція мозку і початком психічного розладу, симптоми якого виникають відразу.
ТЕОРІЯ ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН - специфічне трактування принципів і задач управління людьми в організаціях (передусім промислових), вироблена в рамках західної соціології. Т.ч. про. розробляється починаючи з 20-х рр. XX в. в США. Розробка її йшла паралельно розвитку таких галузей соціології, як індустріальна соціологія і соціологія труда. Основою для розвитку специфічної програми людських відносин з'явилися вимоги, витікаючі з технічного прогресу на сучасному підприємстві. Ускладнення професій, автоматизація, з'єднання розумового і фізичного труда в ряді спеціальностей висунули на перший план задачу виховання працівника, високо.
Телебачення і театр - мають загальні ідейні джерела, цілі, задачі і будують свої відносини, виходячи з єдиних принципів. Але в процесі їх взаємодії, поширення ідейно-естетичних цінностей виявляються особливості і переваги кожної. Театр дає глядачу відчуття безпосереднього контакту з акторами, оскільки перегляд п'єси йде в особливій атмосфері театрального залу, а глядач бачить спектакль в трьох вимірюваннях. Спектакль, що показується по телебаченню, втрачає ці переваги, але придбаває інші: він доставляється на будинок, його можуть дивитися мільйони людей, які, бути може, ніколи не змогли б побувати в цьому театрі.
Маліновський Броніслав Каспер - (Malinowski, Bronislaw Kaspar) (1884 - 1942), англ, антрополог польського происх., першим в антропології ввів практику польових досліджень. Його теоретич. погляди можуть показатися застарілими, але етнографічні роботи досі захоплюють уяву всю нових і нових читачів. З 1914 по 1918 р. з невеликими перервами М. знаходився на о-вах Меланезії в юж. частини Тихого ок., вивчаючи життя місцевих племен (тробрианци). У результаті з'явилася кн. Аргонавти західної частини Тихого океану (1922), в до-ой був даний опис кула - системи взаємного обміну на о-вах. Ця кн., як і послід, роботи М., дає найдокладніший опис всіх.