Бюджетний процес в Україні та його особливості

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 4
Розділ 1. Теоретичні правові засади бюджетного процесу в Україні ... 6
1.1. Поняття та принципи бюджетного процесу ... 6
1.2. Структура бюджетного процесу України ... 12
1.3. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження ... 16
Розділ 2. Загальна характеристика стадії бюджету в Україні ... 22
2.1. Складання проекту Державного бюджету України ... 22
2.2. Розгляд та прийняття Державного бюджету та місцевих бюджетів ... 28
2.3. Порядок виконання Державного та місцевих бюджетів ... 31
2.4. Звітність щодо виконання Державного бюджету України ... 36
Розділ 3. Напрями удосконалення бюджетного процесу в Україні ... 40
Висновки ... 42
Список використаних джерел ... 44

Для придбання курсової роботи "Бюджетний процес в Україні та його особливості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Бюджетний процес в Україні та його особливості"

Курсова робота "Бюджетний процес в Україні та його особливості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Бюджетний процес в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Бюджетний процес в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Бюджетний процес в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗМІНА РОБОЧА - тривалість робочого часу (в годинах і хвилинах) на протязі доби відповідно до графіка (розпорядком) роботи. Робочою зміною називають роботу в певну частину діб (денні, вечірні, нічні зміни). Тривалість робочої зміни може співпадати з встановленою законом для окремих категорій працівників тривалістю щоденної роботи (ч.2 ст. 46 КЗоТ), а може бути більше або менше її. Тривалість зміни при підсумовуваному обліку робочого часу не повинна перевищувати 12 годин. У відповідності зі ст. 48 КЗоТ тривалість робочої зміни при роботі в нічний час скорочується на 1 годину, за винятком тих працівників, для.
Англо-саксонська правова система - один з різновидів правових систем світу, що має свої джерела в Англії в XI-XII вв. Сьогодні майже третина населення світу (Англія, Сівба. Ірландія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, колишні колонії Британської імперії) живе за принципами, що містяться в англійському праві: 1) основним джерелом права служить норма, сформульована в судових прецедентах, тобто в судових рішеннях по конкретній справі, якою потім додається общеобязательность; 2) право ділиться на загальне, вироблене суддями, і право справедливості, засноване на рішеннях від імені короля. Судова реформа 1873-1875 рр. з'єднала загальне.
Тоталітаризм - термін "тоталітаризм" уперше був вжитий італійськими критиками Муссоліні на початку 20-х рр. ХХ в., коли в Італії почала складатися однопартійний фашистська система. Муссолини підхопив цей термін і проголосив своєю метою створення "тоталітарної держави"; 1) тоталітаризм - один з форм авторитарних держав XX в. зі структурою влади, що спирається на однопартійний систему і всеосяжне проникнення державної ідеології в суспільне і особисте життя. Сущностная межа тоталітаризму - наростаюча одномерность політичного, економічного, соціального і духовного життя суспільства: один історичний вибір - один.
ПРИРОДНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ - метод психол. дослідження; експеримент, включений непомітно для випробуваного в його ігрову, трудову або уч. діяльність. Уперше про досвід використання Е. е. зробив доповідь А. Ф. Лазурський на 1-м з'їзді по експерим. педагогіці (1910). У подальші роки інтенсивна розробка цього методу велася під керівництвом Лазурського, а також М. Я. Басовим і В. А. Артемовим. Е. е. з'єднує покладе. межі методу спостереження (природність) і лабораторного експерименту (цілеспрямований вплив на випробуваного). Він доступний і нескладний для проведення. Дозволяє уникнути отрицат. впливу емоційного напруження.
Кожна вагома структурна частина курсової "Бюджетний процес в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Державний стандарт освіти - система нормативів, що визначають основи організації і діяльність освітніх установ країни. Розробляється на конкурсній основі і встановлюється в законодавчому порядку. У цю систему нормативів входять: єдина структура системи освіти (типологія освітніх установ); документи, що забезпечують її функціонування; загальні вимоги до учбових планів і програм, а також умов їх реалізації; обов'язковий мінімум змісту освіти; нормативи учбового навантаження учнів; правила і форми контролю; вимоги до рівня підготовки випускників. Державний стандарт освіти обов'язковий до застосування всіма освітніми установами на.
Чаду - Чаду (Chad), гос-у на С. Центр. Африки, що не має виходу до моря. У нач. 1890-х рр. знаходилося під владою суданского завойовника Раббаха. Потім в регіоні почалася франц. експансія, і европ. держави визнали пріоритет Франції в Ч. После зіткнення при Фа-шоде (1898) остання оголосила Ч. протекторатом, а в 1908 р. він став частиною Франц. Екваторіальної Африки, хоч абс. контроль був встановлений лише в 1912 р. У 1920 р. Ч. став франц. колонією, швидкими темпами почалася розробка родовищ корисних копалин. У 1940 р. першим з колоній оголосив про приєднання до Франції, що "Б'ється ". Ч. отримав.
Події 1993 м. - Ще більш загострилася обстановка на VIII з'їзді народних депутатів в березні 1993 м. У країні склалося своєрідне двовладдя: в опозиції до розділу виконавчої гілки владі Президенту РСФСР Б. Н. Єльцину виступили розділ законодавчої гілки влади голова Верховної Ради РСФСР Р. И. Хасбулатов і вицепрезидент А. В. Руцкой, підтримані частиною депутатів Верховної Ради. Влітку Конституційною комісією був розроблений проект нової Конституції, але це не ослабило напруженість в країні. На початок осені 1993 м. противоборство двох гілок влади досягло кульмінації. 21 вересня 1993 м. Б. Н. Єльцин своїм указом.
У вступі курсової "Бюджетний процес в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Евтропій - IV в. н. е., римський історик. Учасник походу Юліана Відступника проти персидців (363 р.). При імператорові Валенте (364-378 рр.) виконував обов'язки magister memoriae ( начальника однієї з найважливіших придворних служб). Йому, найвірогідніше, адресовані листи Симмаха, що вказувало на підтримку взаємних відносин. На прохання імператора Валента написав нарис римської історії Нарис історії від основи міста (Breviarium ab urbe condita) в 10 книгах, що описує історичний період від Ромула до смерті імператора Іовіана в 364 р. Автор обмежився фактами, які полічив найважливішими: для.

ГАНСЛИК (HANSLICK) Едуард - (1825 - 1904) - австр. музикознавець і музичний критик, проф. Венського унта. Теоретико-естетичні ідеї Г- отримали відображення в його труді "Про музично-прекрасний" (1854), в до-ром влаштовується необхідність наукового підходу до вивчення музичних явищ. Для реалізації цієї мети Г. здійснює ряд теоретичних операцій: робить об'єктом аналізу конкретний звучний матеріал музичного произв., відмовляючись тим самим від методу дослідження, що спирається на опис вражень від музики, результатом чого виявляються суб'єктивні оцінки і думки про неї; обкреслює межі виключно музичного.
ИОАНН ИТАЛ - (ок. 1025, Південна Італія - після 1082) - візантійський філософ. З сірок. 11 в. в Константінополе слухав лекції Михайла Пселла, брав участь в дискусіях з ним; потім помістився його як магістр, дидаскала і, нарешті, ипата філософів (1055), тобто розділу філософського "факультету" вищої столичної школи. Попавши в немилість при Олексії I Комніне, був осуджений на процесі 1082, будучи звинувачений в єресі і "язичницькому" тлумаченні християнських догматів в дусі Платона. Однак богословські погляди Іоанна Італа носили цілком помірний православний характер, і його анафемствование було.
Список літератури курсової "Бюджетний процес в Україні" - більше 20 джерел. ПОРТФЕЛЬНИЙ РИЗИК - інвестиційний ризик, невизначеність, пов'язана із змінами прибутковості портфеля цінних паперів. НайПростішим показником, що використовується для вимірювання ризику, є стандартне відхилення (або дисперсія розподілу прибутковості портфеля), тобто імовірність певного рівня втрат від інвестування (investment risk) в определ. сукупність цінних паперів. Прибутковість портфеля цінних паперів - це просте середньозважений прибутковості індивідуальних активів, що становить цей портфель, причому вагою виступають частки початкового добробуту інвестора, інвестовані в кожний з цих активів. Для.
АТЕСТАЦІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ - (далі - атестація) - перевірка кваліфікації фізичних осіб, що претендують на отримання кваліфікаційного атестата фахівця з митного оформлення (стаття 89 ТмК Республіки Білорусь). Кваліфікаційні вимоги до фахівця з митного оформлення, а також Положення про порядок проведення атестації на відповідність кваліфікаційним вимогам осіб, що претендують на отримання кваліфікаційного атестата фахівця з митного оформлення, затверджені постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 24.05.2007 N 675. Атестація проводиться в формі кваліфікаційного екзамена, порядок проведення якого закріплений в.

МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА ЛІКВІДНІСТЬ - (англ. international liquidity) - здатність країни (групи країн) забезпечувати своєчасне погашення своїх міжнародних зобов'язань прийнятними для кредитора платіжними коштами. У аспекті всесвітнього господарства М.в.л. означає сукупність джерел фінансування і кредитування світового платіжного обороту і залежить від забезпеченості світової валютної системи междунар. резервними активами. У аспекті нац. економіки М.в.л. служить показником кредитоспроможності і платоспроможності країни. М.в.л. включає слід. компоненти: офиц. золоті і валютні резерви країни (див. Золотовалютние резерви); рахунки в.
Посилання в тексті роботи "Бюджетний процес в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Абстрактний інтелект - (abstract intelligence) Майже всі люди використовують схеми класифікації для зведення, роз'яснення і коректувань фактів, що відноситься до навколишнього середовища або до межличностним відносин. Для створення таких схем необхідно відшукувати схожість в значеннях різних елементів, відволікаючись від відмінностей між ними. Більшість людей погодяться, що яблуко і банан схожі між собою, тому що обидва вони відносяться до фруктів. Цей процес побудови класифікаційних схем називають абстрактним (відверненим) міркуванням, або А. і. Здібність до відверненого міркування вимірюється і оцінюється різними.
РОЗЕНЦВЕЙГ - (Rosenzweig) Саул (р. 1907) - американський психолог, фахівець з проблем особистості, психологічної діагностики, шизофренії. Професор ун-та Сент-Луис. Розробив теорію фрустрации, в якій постулювалося, що захист від фрустрации, виникаюча у індивіда на шляху до досягнення мети, при зіткненні з важкопереборний перешкодами, може здійснюватися на трьох рівнях: 1) клітинному (активація імунної системи); 2) организмическом (фізіологічні і психологічні реакції на стрес, такі як, наприклад, страх); 3) кортикальном, на якому виявляються ті або інакші реакції особистості (передусім афессия).
ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ - наука, що вивчає властивості, кількісні характеристики і методи кодування інформації. У основі Т. і. лежить певний спосіб вимірювання кількості інформації, що міститься в какихлибо даних (повідомленнях). Найбільш розвинена статистична Т. і., де повідомлення розглядаються як випадкові процеси. У Т. і. встановлюється зв'язок між кількістю інформації, що міститься в повідомленні, і необхідною довжиною коду, здатного передати це повідомлення із заданою надійністю при заданому рівні перешкод. Т. і. широко використовується в кібернетиці і теорії зв'язку для визначення пропускної спроможності каналу.

КОНТАКТНИЙ АНАЛОГ - (конаналог) (від лати. contactus - дотик, зараження і analogos- відповідний, пропорційний) - пристрій відображення інформації, даюче цілісне зображення стану системи, об'єкта управління або зовнішньої обстановки. Розрізнюють горизонтальні і вертикальні К. а. У першому випадку на індикаторі відображається як би вигляд зверху на об'єкт (напр., з літака). Такиє К. а. застосовуються переважно в авіації при рішенні штурманських задач. На вертикальних К. а. обстановка зображається у фронтальній площині (напр., вигляд з спостережливого пункту підводного човна або з кабіни літака при злеті і посадці).
ГРЕГГА СИНДРОМ - (описаний англійським офтальмологом N. М. Gregg, 1892-1966; синонім - фетальний синдром краснухи) - комплекс природжених вад розвитку у дітей, матері яких під час вагітності перенесли краснуху; зумовлений тератогенним ефектом вірусу краснухи для людини. Характер і частота природжених вад розвитку суворо залежать від терміну вагітності, в якому сталося інфікування плоду. При інфікуванні в першому місяці вагітність плід здивовується в 22 % випадків, у другому - в 25 %, в третьому - в 14 %, пізнє - в 1 % випадків. Інфікування плоду вірусом краснухи може спровокувати спонтанного викидня або передчасні роди.
МАННГЕЙМ Карпо - (MANNHEIM, Karl) (1893-1947) Народився в Угорщині, в соціологія знання можлива, що існує зв'язок між формами знання і соціальною структурою, і що переконання людей зумовлені їх членством в певних соціальних групах. (2) Він аналізував релятивістську підоснову соціології знання. З його точки зору, якщо всі переконання мають соціальне походження, то для істинних переконань не залишається місця, і не існує незалежних від суспільства критеріїв істини. Маннгейм експериментував з різними розв'язаннями цієї проблеми, спочатку висунувши ідею існування класу соціально незалежних припущень, а пізніше.
Трущоби - (slum), невпорядкована частина міста з ветхими будинками, що часто суміщає житлові, виробничі, коммерч. і торг, функції. На відміну від халуп (місто халуп) Т. звичайно розташовані всередині міста. У таких кварталах будинку для бідноти або спеціально будують (напр., багатоквартирні прибуткові будинки в країнах Південно-Вост. Азії), або переобладнують існуючі будівлі (напр., хани - товарні склади і гуртожитки на Бл. Сході або мохалли - старі особняки в Поділи). У мн. містах Азії, Лати. Америки і Бл. Востока Т. - притулок осн. частини гір. Бідняків, в містах халуп їх числ. помітно менше. Будинки в Т.