БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття й зміст бюджетного процесу ... 5
Розділ 2. Складання проекту Державного бюджету України ... 10
Розділ 3. Порядок розгляду і затвердження Закону "Про Державний бюджет" ... 18
3.1. Матеріали, які додаються до проекту Закону про Державний бюджет Верховній Раді України Кабінетом Міністрів України ... 18
3.2. Представлення проекту Закону про Державний бюджет та підготовка його до першого читання ... 21
3.3. Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України у третьому читанні ... 24
3.4. Зміст Закону про Державний бюджет України ... 25
Розділ 4. Виконання державного затвердження ... 29
Розділ 5. Звіт про виконання державного бюджету ... 42
Висновки ... 44
Література ... 46

Для придбання курсової роботи "Бюджетний процес в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Бюджетний процес в Україні"

Курсова робота "Бюджетний процес в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Бюджетний процес в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Бюджетний процес в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Бюджетний процес в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

Атмосферний тиск - тиск атмосферного повітря на предмети, що знаходяться в йому і на земну поверхню. У кожній точці атмосфери а. Д. Равно вазі вишележащего стовпа повітря; з висотою убуває. Середнє а. Д. На рівні моря еквівалентно тиску рт. Ст. Висотою в 760 мм або 1013, 25 гпа. Це нормальна, або ф і з і ч е з до а я, атмосфера (т. Е. 1 атм). Атмосфер а т е х н і ч е з до а я (позначення - ат) рівна тиску, що викликається силою 1 кгс, рівномірно розподіленою по нормальній до неї поверхні площею 1 см2, т. Е. 1 ат = 1 кгс/см2 = 735,56 мм рт. Ст. Виробнича діяльність людей протікає звичайно при а. Д., близькому до. КАТОЛИЦЬКЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО - одне з найреакційніших вчень в юриспруденції, що склався ще при феодалізмі, даюче релігійне обгрунтування експлуататорській державі і праву. Це вчення широко використовується сучасною імперіалістичною буржуазією разом з іншими реакційними вченнями минулого з метою боротьби проти марксистсько-ленінського вчення про державу і право. "Всі сили мракобісся і реакції поставлені нині на службу боротьби проти марксизму. Знову витягнуті на світло і прийняті на озброєння буржуазної філософії, служниці атомно-доларової демократії, потріпані доспехи мракобісся і поповщини: Ватікан і расистська. МАЖОРИТАРНА ВИБОРЧА СИСТЕМА - один з видів виборчої системи, вживаний в багатьох країнах, в тому числі і в Російській Федерації. Іншим виглядом є пропорційна виборча система. М. і. з. має свої різновиди. Суть М. і. з. складається в наступному. Територія держави або представницького органу розбивається на територіальні одиниці - виборчі округи, від кожного з яких обирається частіше один, а іноді два і більше за депутата. Кожний кандидат висувається і обирається в особистій якості, хоч при цьому може бути позначено, яку партію або рух він представляє. Якщо для перемоги кандидату необхідно набрати голосів не тільки більше ніж у. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ДОСЛІДНОГО ВИРОБНИЦТВА - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво виробниче - господарською діяльністю цеху по виготовленню і випробуванню зразків нової або продукції, що вдосконалюється (що модернізується), а також по дослідженню нових технологічних процесів для подальшої організації серійного або масового виробництва. Бере участь в розробці перспективних і поточних планів дослідницьких і досвідчене - конструкторських робіт, в складанні тематичних планів і поетапних графіків їх виконання, в розробці програм випробувань і випробуваннях дослідних зразків, виконанні доводочних робіт, випробуванні технічної.
Кожна вагома структурна частина курсової "Бюджетний процес в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПСИХОЛОГІЧНА ШКОЛА ПРАВА - один з напрямів в буржуазній юриспруденції, розглядаюче право як явище психічною життя. Представниками цієї школи були Кнапп, Ленінг і особливо один з представників буржуазної юриспруденції в Росії Л. І. Петражіцкий. Право, по Петражіцкому, не є об'єктивно існуючим соціальним явищем, а представляє чисто психічний феномен, а саме - особливий різновид тих переживань, які в психології називаються емоціями. Особливість правових емоцій складається в їх подвійній природі. Вони володіють т. н. императивно-аттрибутивной природою на відміну від етичних емоцій, що володіють імперативною природою. БІЖЕНЕЦЬ - особа, що покинула країну, в якій воно постійно проживало (частіше за все країну свого громадянства), внаслідок переслідування, військових дій або інакших надзвичайних обставин. У міжнародне право поняття "Би " проникає після першої світової війни. Проблема Б. знайшла відображення в ряді міжнародних договорів. У рамках ООН є Управління Верховного комісара у справах біженців. У 1951 р. була укладена багатостороння Конвенція про правовий статус Би., а в 1967 р. прийнятий протокол до цієї Конвенції Особливу категорію утворять т.н. політичні Би., тобто особи, що зазнавали. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДА - (Марнотратник) (англ. International Labour Organization, ILO; франц. Organisation internationale du travail, OIT) - спеціалізована установа оон з 1946 р. Створена в 1919 р. при Лізі націй як Міжнародна комісія для виробітку конвенцій і рекомендацій з питань трудового законодавства і поліпшення умов труда. органи Марнотратник: Загальні збори - Міжнародна конференція труда, мкт (англ. International Labour Conference, ILC; франц. Confe 2rence internationale du travail, CIT); Секретаріат - Міжнародне бюро труда, Мбт (англ. International Labour Office, ILO; франц. Bureau international du travail.
У вступі курсової "Бюджетний процес в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Виробництво у справах про адміністративну відповідальність - є одним з інститутів адміністративно-процесуального права, який включає в себе адміністративно-процесуальні норми, регулюючі порядок (процес) застосування заходів адміністративного примушення до суб'єктів, що здійснили адміністративні правопорушення. Виробництву у справах про адміністративні правопорушення присвячений спеціальний четвертий розділ КоАП РФ (гл. 24-30). Задачами виробництва у справах про адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне і своєчасне з'ясування обставин кожної справи, дозвіл його згідно із законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також.

ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ - явне залишення без допомоги особи, що знаходиться в небезпечному для життя стані. Злочин, що Розглядається передбачений рядом статей УК. Для залучення до карної відповідальності по ст. 156 УК необхідно встановити, що: 1) обличчя явно було залишене без допомоги; 2) знаходилося в небезпечному для життя стані; 3) було позбавлено можливості вжити заходів самоохранения по малоліттю, дряхлості, хворобі або взагалі внаслідок своєї безпорадності; 4) той, що залишив без допомоги був зобов'язаний мати турботу про залишеного і 5) мав можливість надати допомогу. Судова практика звичайно кваліфікує по. МИТНА ПОЛІТИКА - складова частина внутрішньої і зовнішньої політики держави, комплекс заходів, здійснюваних з метою забезпечення найбільш ефективного використання інструментів митного контролю і регулювання товарообміну на митній території, участі в реалізації торгово-політичних задач по захисту внутрішнього ринку, стимулювання розвитку національної економіки. У Російській Федерації здійснюється єдина Т.п., що є складовою частиною митної справи, а тж. внутрішньої і зовнішньої політики РФ. Т.п. включає діяльність державний органів по застосуванню митних зборів і митних зборів, а тж. митних процедур і інших коштів.
Список літератури курсової "Бюджетний процес в Україні" - більше 20 джерел. Право на участь в референдумі - конституційне право громадян Російської Федерації брати участь в референдумі Російській Федерації, референдумі суб'єкта Російської Федерації, місцевому референдумі, в тому числі голосувати по проектах законів і нормативних правових актів, чинних законах і нормативних правових актах, інших питаннях державного і місцевого значення, що знаходяться відповідно у ведінні Російській Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципальної освіти. У відповідності зі ст. 4 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і прав на участь в референдумі громадян Російської Федерації" правом голосувати. НЕГАТИВНА ТЕРАПЕВТИЧНА РЕАКЦІЯ - несвідома діяльність пацієнта, що виявляється під час психоаналитического лікування і що полягає в специфічному реагуванні на терапевтичний успіх, який може викликати несподіване для аналітика погіршення психічного стану хворого. З точки зору класичного психоаналізу, негативна терапевтична реакція є не чим інакшим, як опором пацієнта проти свого лікування.    Первинні уявлення З. Фрейда про негативну терапевтичну реакцію виникли, ймовірно, під час лікування російського пацієнта (випадок Людини-Вовка) в період 1910-1914 років. Пізніше описуючи цей випадок лікування в роботі.

СТАТЕВІ ПЕРЕКРУЧЕННЯ - (англ. sexual perversions) - хворобливі порушення спрямованості статевого потяга і/або способів його задоволення. Син. парафилии, парасексуальности, аберація статеві, сексуальні перверсии. Раніше до П. і. відносили будь-які сексуальні потреби і дії, відмінні від загальноприйнятої в даному суспільстві моделі статевої поведінки, причому вони не тільки вважалися хворобливими розладами, але і засуджувалися мораллю (що не дуже логічно). Зараз багато які сексолог лише частину статевих девіацій розглядають як явну патологію. Под П. і. мають на увазі якісну зміну лібідо. Фригидность, сатириазис, нимфоманию.
Посилання в тексті роботи "Бюджетний процес в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ - (від помилок оператора) - комплекс технічних заходів, направлених на виявлення, а в деяких випадках і виправлення помилок, допущених оператором при зборі, обробці і передачі (введенні) інформації. Необхідність 3. і., підвищення її достовірності зумовлені тим, що імовірність помилок в роботі оператора звичайно істотно вище аналогічного показника роботи технічних пристроїв. Підвищення достовірності досягається двома основними шляхами: 1) застосуванням організаційно-технічних заходів, що знижують інтенсивність помилок оператора; 2) використанням спеціальних методів виявлення помилок і відновлення. ЛАКТАЦІЯ - виділення молока молочною залозою. Вже з 2 - 3-го місяця вагітність починаються гиперплазия залізистої тканини молочної залози і відділення нею секрету; спостерігаються розширення і пролиферация молочних ходів і значний розвиток альвеол молочної залози. Найбільшого розвитку молочні залози досягають до моменту родів, збільшуючись в розмірах в 2 - 3 рази. Протягом перших 2 днів після родів при здушенні сосків може бути отримана невелика кількість незрілого грудного молока - молозива. Поступово відбуваються збільшення кількості і зміна складу молока, і до кінця 2 - 3-й тижні після родів молочні. САМОСТЬ (SELF) - Термін, вказуючий: а) цілісну особистість у всіх її реальних виявах, включаючи тілесну і психічну організацію індивіда; б) мою, власну особистість, що протистоїть іншим особам або об'єктам поза мною. Термін Самость запозичений з буденної мови, де його вживання може замінювати і перекривати багато які технічні аспекти, що відносяться до концепції себе, образу себе, схем себе і тотожності самому собі. Схеми Самості являють собою стійкі структури, що беруть активну участь в організації психічних процесів і кодуванні того, як людина свідомо і несвідомо сприймає самого себе. Такі схеми ранжируются від.

ЗДАТНОСТІ - (англ. abilities, aptitudes, capabilities) - індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну людину від інш., що визначають успішність виконання діяльності або ряду діяльності, що не зводяться до знань, умінь і навиків, але що зумовлюють легкість і швидкість навчання новим способам і прийомам діяльності (Б. М. Теплоє). С. можна визначити і як властивості психологічних функціональних систем, реалізуючий окремі психічні функції, що мають індивідуальну міру вираженість і що виявляються в успішності і своєрідності засвоєння і реалізації чи тієї інакшої діяльності. (В. Д. Шизофренія приступообразно-прогредиентная або шубообразная - (ньому. Schub - зсув, поштовх) - загальна назва форм шизофренії, що характеризуються психотическими приступами і межприступними інтервалами, під час яких виявляються наростаючі від одного приступу до іншому дефицитарні симптоми, а також ознаки активного процесу з непсихотическими, в основному, виявами. Розрізнюють 3 варіанти розладу: злоякісний, параноидний або прогредиентний і шизоаффективний. 1. Злоякісна шубообразная шизофренія виявляється приступами з важкою психотической симптоматикой (нерідке кататонической) і тривалістю до 1 року і більш, проміжки між якими є нетривалими і. РЕАЛЬНІСТЬ ПСИХІЧНА - Німий.: psychische Realit?t. - Франц.: r?alit? psychique. - Англ.: psychical reality. - Ісп.: realidad psiquica. - Італ.: realt? psichica. - Португ.: realidade psiquica. oТермин Фрейд, вказуючий в психіці суб'єкта те, що володіє такою ж связностью і опірністю, як і матеріальна дійсність; такі переважно несвідомі бажання і пов'язані з ними фантазії. про Психічна реальність для Фрейд - це не просто область психології, впорядкована як особливого роду реальність і доступна науковому дослідженню: мова йде про все те, що представляється реальністю психіці суб'єкта. Ідея психічної реальності. Технічні процедури - Технічні процедури, що використовуються в терапії гештальт, діляться на принципи і гру. Принципи вводяться в початковій фазі терапії, і їх не дуже багато, число ж гри не обмежене, оскільки кожний терапевт може, використовуючи загальні принципи, створювати нові і модифікувати існуючі ідеї. Принцип "зараз", або ідея концентрації на даному моменті, є самим важливим принципом в гештальттерапії. "Зараз" - функціональна концепція, що відноситься до того, що організм робить. Акт пригадування (події дитинства) є "зараз". У разі появи в процесі роботи матеріалу.