Верховний суд України

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження Верховного суду України в системі судових органів.....5
1.1. Правові засади функціонування судової влади в Україні.....5
1.2. Аналіз особливостей судової системи України та принципи її побудови.....9
Розділ 2. Характеристика особливостей правового статусу Верховного суду України.....19
2.1. Верховний Суд України: склад та повноваження.....19
2.2. Пленум Верховного Суду України.....24
Розділ 3. Порівняльний аналіз змін законодавства стосовно статусу Верховного суду України.....29
Висновки.....40
Література.....42

Для придбання курсової роботи "Верховний суд України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Верховний суд України"

Курсова робота "Верховний суд України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Верховний суд України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Верховний суд України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Верховний суд України" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИСНОВОК ПІД ВАРТУ - в карному судочинстві РФ міра припинення, суть якої складається в позбавленні свободи шляхом змісту під вартою обвинуваченого (підсудного), а у виняткових випадках - підозрюваного на основах і в порядку, визначених кримінально-процесуальним законом. Час змісту під вартою зараховується в термін покарання при виголошенні звинувачувального вироку (ст. 315 УПК). 3. під з. як міра припинення застосовується лише у справах про злочини, за які карним законом передбачене покарання у вигляді позбавлення свободи на термін понад (у виняткових випадках - не понад) 1 року. Таким чином. ПЕНСІЇ З НАГОДИ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА - державні щомісячні грошові виплати непрацездатним членам сім'ї в зв'язку зі смертю годувальника або його безвісною відсутністю. Які члени сім'ї і при яких умовах вважаються непрацездатними, визначається пенсійним законодавством. Так, в коло осіб, яким може бути призначена пенсія з нагоди втрати годувальника згідно з Законом РФ "Про державні пенсії в Російській Федерації", включені діти, брати, сестри і внуки вмерлого, що не досяг 18 років (учні у віці від 18 до 23 років - до закінчення професійного навчання в очних учбових закладах) або що став інвалідами до досягнення 18 років. При цьому. ЦІНА - в цивільному праві одна з істотних умов договору нарівні з умовою про предмет договору і термін (ст. 130 ГК). Вказівка об Ц. як істотній умові договору не має загального для всіх договорів значення. Радянському праву відомі договори, або що виключають умову про Ц. є грошовим вираженням вартості продукції. У плановій соціалістичній економіці Ц. встановлюється як на товари, так і на нетоварну продукцію державних підприємств. Категорія Ц. на товари, тобто гл. обр. на предмети споживання, безпосередньо пов'язана із законом вартості, дія якого розповсюджується у нас передусім на товарний обіг. ПОДАТКОВА ПОЛІЦІЯ - один з видів правоохоронних органів, що здійснюють державний фінансовий контроль. У березні 1992 р. при ГНС РФ було створене Головне управління податкових розслідувань (ГУНР). Згідно з Законом РФ від 24 червня 1993 р. № 5238-1 "Про федеральні органи податкової поліції" була освічена Федеральна служба податкової поліції РФ (ФСНП). Її задачі: виявлення, попередження і припинення податкових злочинів і правопорушень: забезпечення безпеки діяльності державних податкових інспекцій, захист їх співробітників від протиправних дій при виконанні службових обов'язків: попередження, виявлення.
Кожна вагома структурна частина курсової "Верховний суд України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВОДНИЙ ОБ'ЄКТ - зосередження вод на поверхні суші в формах її рельєфу або в надрах, що має межі, об'єм і риси водного режиму. В.о., створюючі в сукупності водний фонд РФ, як вигляд природних ресурсів є особливим об'єктом цивільних прав. Зміст права власності і інших прав на водні об'єкти визначається цивільним законодавством і Водним кодексом (ВК) РФ. Поняття володіння у всій повноті до В.о. не застосовне, оскільки вода в них знаходиться в стані безперервного руху і водообмена. Предметом права власності виступає В.о. загалом. Оборот В.о. здійснюється відповідно до вимог ВК РФ. Продаж, застава і здійснення. СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА - держава з соціально орієнтованою економікою, що створює фактичні і юридичні умови, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини, що здійснює комплекс заходів по підтримці соціально незаможних груп населення. Відповідно до Конституції РФ (ст. 7) С.г. є принцип (або соціальна основа) конституційного ладу Росії, що означає, що держава бере на себе зобов'язання гарантувати закріплені в федеральній Конституції соціальні, економічні і культурні права громадян і здійснювати направлену на це активну соціальну політику. Найважливішою задачею С.г. є затвердження принципів рівності і. ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ ЖИТЛА - один із злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина. У відповідності зі ст. 12 Загальної декларації прав людини ніхто не може зазнавати довільного посягання на недоторканість його житла і кожний має право на захист закону від такого посягання. Тому в РФ, як і в інших демократичних країнах, недоторканість житла - одне з конституційних прав громадян. Так, у відповідності зі ст. 25 Конституції РФ ніхто не має право проникати в житлі проти волі проживаючих в йому осіб не інакше як у випадках, встановлених ФЗ, або на основі судового рішення. Під житлом мається на увазі, службова.
У вступі курсової "Верховний суд України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПЕРЕРАХУНОК РІЗНИХ ВИДІВ ПОКАРАНЬ - регламентує порядок повного або часткового складання покарань, яке застосовується при призначенні покарань по сукупності злочинів і по сукупності вироків. Згідно ч. 1 ст. 71 УК РФ одному дню позбавлення свободи відповідають: а) один день арешту або вмісту в дисциплінарній вояцькій частині; б) два дні обмеження свободи; в) три дні виправних робіт або обмеження по військовій службі; г) вісім годин обов'язкових робіт. При призначенні покарання у вигляді виправних робіт або обмеження по військовій службі за два або декілька злочинів, вхідних в сукупність, або по двох вироках може складатися тільки термін.

АМНІСТІЯ - (греч. amnestia - забуття, прощення) - часткове або повне звільнення від відповідальності або покарання осіб, що здійснила злочини, або від інакших кримінально-правових наслідків здійснення злочину. А. появляється верховними органами влади країни. У Російській Федерації згідно з Конституцією РФ (п. "е" ст. 103) право оголошення А. належить Державній Думі Федеральних Зборів. А. потрібно відрізняти від помилування. А. появляється відносно індивідуально не певного кола осіб. Акти об А. не є карним законом. Актом об А. осіб, що здійснили певні категорії злочинів, можуть бути звільнені від карної. ЗАГРОЗА ВБИВСТВОМ АБО СПРИЧИНЕННЯМ ТЯЖКОЇ ШКОДИ ЗДОРОВ'Ю - карається по ст. 119 УК РФ лише у випадках, якщо були основи побоюватися здійснення цієї загрози. Даний злочин посягає на безпеку життя і здоров'я людини. Загроза - це різновид психічного насилля над особистістю. Вона розрахована на залякування. Способи вираження загрози різноманітні. Загроза адресується потерпілому усно, письмово, за допомогою жестів, по телефону і т. д. Вона може бути висловлена безпосередньо тому, до кого звертається винний, а також передана через третіх осіб. Необхідною ознакою складу злочину є реальність загрози. Вона вважається такою, якщо були основи побоюватися.
Список літератури курсової "Верховний суд України" - більше 20 джерел. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ - Згідно ст. 84.1 Трудового кодексу Російської Федерації припинення трудового договору оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця. З наказом (розпорядженням) роботодавця про припинення трудового договору працівник повинен бути ознайомлений під розпис. На вимогу працівника роботодавець зобов'язаний видати йому належним образом завірену копію вказаного наказу (розпорядження). У випадку, коли наказ (розпорядження) про припинення трудового договору неможливо довести до відома працівника або працівник відмовляється ознайомитися з ним під розпис, на наказі (розпорядженні) проводиться. МИСЛЕННЯ - діяльність людської свідомості ("я") по взаємодії з навколишнім світом в процесі життя. М. функціонує як спосіб пізнання світу і інструмент впливу на нього. М. як психічний комплекс оперує таким арсеналом, як поняття, образи, пам'ять, уява. Звичайно виділяють як головну форму словесне (вербальное) М. і внеязикові форми М., напр., образні уявлення. Ці форми або типи М. співіснують, поєднуються в психічній діяльності. Ісследованія М. глухонімих показують, що М. може здійснюватися і без бази конкретної мови, точніше, не бути вербальним. У той же час без "мови" як системи.

ПРИНЦИП ЗАДОВОЛЕННЯ - один з принципів регулювання психічної діяльності, який розумівся в класичному психоаналізі як початкове, задаюче програму функціонування психіки і заснованого на спочатку властивому людині несвідомому прагненні до уникнення незадоволення і досягнення задоволення.    У роботі "Тлумачення сновидінь" (1900) З. Фрейд висловив думка про те, що діяльність примітивного психічного апарату прямує прагненням уникнути накопичення роздратування. У зв'язку з цим він висунув припущення, згідно з яким накопичення роздратування різними способами випробовується в формі неприємного відчуття і.
Посилання в тексті роботи "Верховний суд України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Спілкування: методолого-теоретичні проблеми - Фундаментальні категорії і поняття цієї області психол. знання носять багатомірний і багаторівневий характер. Внаслідок своєї складності вони створюють широке поле суперечливих тенденцій для їх тлумачення з позицій разл. професійних підходів. Це проблеми статусу феномена О. в системі гуманітарного і естеств. знання, передусім психологічного; сутності і різноманіття модифікацій, а тим самим і структури Про.; джерел, передумов, тенденцій еволюції і перспектив розвитку як знань, що вже є в цій області, так і їх поглиблення і розширення на основі подальшого розгортання потенціалу науч. ПАРАДОКСАЛЬНА ИНТЕНЦИЯ ФРАНКЛА - Метод, запропонований Франклом (Frankl V. Е.), автором логотерапии, в 1929 р., описаний ним лише в 1939 р., а опублікований під цією назвою в 1947 р. Логотерапия включає два таких специфічних людських вияву, як самотрансценденция і здатність до самоотстранению. Людина з ноогенним неврозом постійно знаходиться в пошуках значення. П. і. Ф. застосовується при неврозах, коли є наступні патогенні паттерни реагування: 1. Деякий симптом викликає у пацієнта побоювання, що він може повторитися; виникає фобія - страх очікування повторення симптому, який приводить до того, що симптом дійсно з'являється. Феміністська критика мови (феминистская лінгвістика) - своєрідний напрям в язикознании, його головна мета складається у викритті і подоланні відображеного в мові чоловічого домінування в суспільному і культурному житті. З'явилася в кінці 1960-х - початку 1970-х років в зв'язку з виникненням Нового жіночого руху в США і Німеччині. Першим трудом феминистской критики мови стала робота Р. Лакофф "Мова і місце жінки" (Lakoff), андроцентризм мови (див. Гендерная асиметрія в мові), що обгрунтувала і ущербность образу жінки в картині світу, що відтворюється в мові. До специфіки феминистской критики мови можна віднести її яскраво виражений полемічний характер.

КАЛМИКИ - народ, що проживає в степовому просторі південного сходу європейської частини Росії і ведучий своє походження від племені ойратов, що прийшло до нас з Монголії. Історичні хроніки свідчать, що з древніх часів ойрати по своєму національному характеру були в порівнянні з монголами більш незалежними, згуртованими, самостійними, наполегливими і старанними. Згодом мігрувавши в Південну Росію, калмики освоїли величезний степовий простір, надто рідко заселений. Сухий і безводний степ став місцем випасу рогатої худоби, овець, коней і численного поголів'я верблюдів. У їх господарстві були. ЛИМФОРЕТИКУЛЕЗ ДОБРОЯКІСНИЙ - (син: хвороба котячих дряпин, фелиноз) - інфекційна хвороба, виникаюча у осіб, подряпаних або вкушених кішкою, і що виявляється частіше за все лихоманкою і запаленням регионарних лімфатичних вузлів. Боліють переважно діти. Спорадические випадки хвороби зустрічаються повсюдно. Збуджувачем є бактерія - Rottia dentocariasa. Джерела збуджувача інфекції - кішки (котята), а також гризуни і собаки. Збуджувач інфекції проникає в організм людини через шкіру, пошкоджену в результаті царапанья, рідше за укус кішки (пасивного переносчика збуджувача). Від хворої людини здоровому збуджувач не передається. У. ФРЕЙД ЗИГМУНД - (Freud, 1856-1939) -австрійський психолог, психіатр і невропатолог, творець психоаналізу. Перші роботи Ф. були дослідженнями по анатомії і фізіології н. з. З 1880-х рр. Ф. займається практичною медициною і в співавторстві з лікарем І. Брейером публікує в 1890-х рр. ряд робіт про психогенне походження істерії і її лікування за допомогою гіпнозу. Симптоми істерії пояснюються в цих роботах як вияву прихованих від свідомості хворих (витіснених в несвідоме) афективних слідів травматичних подій їх життя (див. Афекти). Впоследствії Ф. відмовляється від гіпнозу і розробляє власне психоаналітика. АНДРЕЕВА - Галина Михайлівна (р. 1924) - російський психолог, соціолог і філософ, фахівець в області соціології, соціальної психології, соціальної перцепции, когнитивной соціальної психології. Д-р філософських наук (1966), професор (1968). Засл. діяч науки РФ (1984), засл. професор МГУ (1996). Д. чл. РАО (1993). Чл. наукової ради Психологія ядерного віку (Бостонский ун-т, США, з 1972). Чл. Європейської асоціації експериментальної соціальної психології (1975). Учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджена багатьма медалями, орденами Червоної зірки, Вітчизняної війни (2-й степ.), Дружби народів (1994). У 1950.