ВИБОРИ-2004

(курсова робота з політології)

Вступ.....3
Розділ 1. Українські вибори: до і після.....5
1.1. Розстановка політичних сил в Україні напередодні президентських виборів 2004 року.....5
1.2. Проміжний фініш.....8
1.3. На авансцену виходить народ.....10
1.4. Революція переходить в еволюцію.....13
1.5. Перемогу здобуто. Боротьба попереду.....14
1.6. Феномен "помаранчевої революції" у світлі політичної кримінології.....16
Розділ 2. Партії і вибори: можливі варіанти позиціювання політичних сил на парламентських виборах-2006.....20
2.1. "Вождистський шлях".....21
2.2. Спроби припущень і прогнозів.....22
2.3. "Нова опозиція".....24
Розділ 3. Основні підсумки технологічної складової президентської виборчої кампанії в Україні 2004 року.....29
3.1. Помилки.....29
3.3. Здобутки на майбутнє.....31
Висновки.....32
Література.....35

Для придбання курсової роботи "Вибори-2004" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вибори-2004"

Курсова робота "Вибори-2004" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вибори-2004", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вибори-2004" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вибори-2004" і призначений виключно для пошукових систем.

КАНАДА - держава в Північній Америці, входить до складу Співдружності, очолюваної Великобританією. За формою державного пристрою - федерація. У адміністративно-територіальному відношенні країна ділиться на 10 провінцій і 2 території. У кожній провінції - своя конституція, виборна легіслатура, уряд, діє лейтенант-губернатор, що призначається центральною владою "за порадою провінційного уряду". Перелік питань, які провінції можуть вирішувати самостійно, встановлений в законодавчому порядку (охорона здоров'я, соціальне забезпечення, використання природних ресурсів на території провінції, оподаткування). НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕС - судовий розгляд Міжнародним військовим трибуналом (див.) справи головних німецьких військових злочинців в місті Нюрнберге (Німеччина), що відбулося відповідно до декларацій урядів СРСР і інших союзних держав про покарання гитлеровцев за довершені ними нечувані лиходійства. Радянський уряд розглядав питання про покарання військових злочинців (див.) і викорінювання фашизму як одна з неодмінних умов забезпечення світу і безпеки народів. Н. п. продовжувався з 20 листопада 1945 р. по 1 жовтня 1946 р. Суду були віддані 24 головних німецьких військових злочинця: Геринг, Ріббентроп, Гесс. УДМУРТІЯ (Удмуртська Республіка) - держава у складі РФ, згідно її Конституції, прийнятої Верховною Радою У. 7 грудня 1994 р. Державні мови - російська і удмуртська мови. Столиця - м. Іжевськ. Згідно Конституції, державну владу в У. здійснюють Державну Раду (ГС) У., уряд і суди У. ГС У. є найвищим представницьким, законодавчим і контрольним органом. Обирається строком на 4 роки. Структура ГС У., порядок його діяльності і кількість депутатів, зокрема що працюють за бажанням на постійній основі, визначаються Законом про ГС У. До ведення ГС У. відносяться: ухвалення Конституції У. і внесення до неї змін; затвердження державної. ПРОКУРОР В РАДЯНСЬКОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ - бере участь в тих випадках, коли, на його думку, цього вимагає охорона інтересів держави і трудящих. ГПК передбачає різні форми участі П. в цивільному процесі. Згідно ст. 2 ГПК прокурор має право як почати справу, так і вступити в справу в будь-якій стадії процесу. У першому випадку П. сам збуджує справу, в зв'язку з чим його звертання до суду повинне бути убране в форму позовної заяви і містити всі реквізити, необхідні ст. 76 ГПК, крім оплати гос. мита, від якого позов П. звільняється. Так само, як позивач, П. зобов'язаний доводити ті юридичні факти, які лежать в основі його позовних вимог. П.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вибори-2004" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МІСЦЕВЕ ЗНАЧЕННЯ - див.: Питання місцевого значення. Категорія МСУ з'явилася в конституційному законодавстві порівняно недавно. 9 квітня 1990 р. був ухвалений Закон СРСР "Про загальні початки місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". У РСФСР категорія МСУ включена уперше в Конституцію 24 травня 1991 р., а 6 липня 1991 р. ухвалений перший Закон про місцеве самоврядування в РСФСР. Конституція РФ і названий ФЗ характеризують МСУ як і РФ, що гарантується Конституцією, що визнається самостійну і під свою відповідальність діяльність населення за рішенням безпосередньо або через органи МСУ. ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИННОСТІ - по радянському карному процесу припущення, згідно з яким обвинувачений вважається невинним, поки його винність не буде доведена у встановленому законом порядку. Значення і значення П. н. складається у вимозі повної і безперечної доведеності твердо встановленими фактами обвинувачення як основи виведення попереднього в звинувачувальному ув'язненні і суду в звинувачувальному вироку. При недоведеності обвинувачення, при недостатності доказів винності обвинуваченого справа підлягає припиненню або по ньому повинен бути присуджений виправдувальний. Із П. н. витікає також правило, згідно з яким. Використання полиграфа для професіонально-психологічного відбору - Скрінінговие психофізіологічні дослідження з використанням полиграфа (похідне від англійського - сортування, відбір, оцінка благонадійності) застосовуються для при професіонально-психологічному відборі для: 1) загальної перевірки правдивості відомостей кандидата на службу (роботу) про себе і своє оточення; 2) детального уточнення послужного списку і біографічних даних кандидата; 3) оцінки благонадійності (кандидата на наявність зв'язків з кримінальним середовищем, вживання алкоголю, наркотиків, на відповідність вимогам професійної діяльності при виконанні специфічних функцій посадової.
У вступі курсової "Вибори-2004" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НАЦІОНАЛЬНА МОВА СУДОЧИНСТВА - ведіння радянським судом судочинства на мові союзної або автономної республіки або автономній області із забезпеченням для осіб, що не володіють цією мовою, повного ознайомлення з матеріалами справи через перекладача, а також права виступати на суді на рідній мові. Ведіння судочинства на національній мові являє собою одну з форм вияву радянської національної політики і закріплене в ст. 110 Конституції СРСР. Прінцип Н. я. з, викладений в ст. 110 Конституції, конкретизується в конституціях союзних і автономних республік. Так, згідно з ст. 114 Конституцією РСФСР, судочинство в РСФСР ведеться на.

АРХИПЕЛАЖНИЙ ПРОХІД - у відповідності зі ст. 53 Конвенції ООН по морському праву 1982 р. - прохід судна або проліт літального апарату через архипелажні води і прилеглі територіальні води держави-архіпелагу по встановленою такою державою морським коридорам або розташованим над ними повітряним коридорам в порядку здійснення права нормального судноплавства і прольоту з метою безперервного, швидкого і безперешкодного транзиту з однієї частини відкритого моря в іншу. Якщо держава-архіпелаг не встановлює морських і повітряних коридорів, право А.п. може здійснюватися по шляхах, що звичайно використовуються для. СУБ'ЄКТИВНЕ ПРАВО - забезпечена законом міра можливої поведінки громадянина або організації, направленої на досягнення цілей, пов'язаних із задоволенням їх інтересів. У основі С.п. лежить правоздатність, тобто загальна (абстрактна) здатність мати права. С.п. - необхідний елемент конкретного правовідношення і, отже, виникає на основі юридичного факту. С.п. виявляється в трьох різновидах, а) в можливості позитивної поведінки володаря С.п. (управомоченного) з метою задоволення своїх інтересів; б) в можливості управомоченного вимагати певної поведінки від зобов'язаних осіб з метою задоволення своїх законних інтересів; у).
Список літератури курсової "Вибори-2004" - більше 20 джерел. ОПЛАТА ТРУДА КЕРІВНИКІВ, ФАХІВЦІВ І СЛУЖБОВЦІВ - згідно ст. 81 КЗоТ, оплата труда таких працівників проводиться, як правило, на основі посадових окладів. Посадові оклади встановлюються безпосередньо роботодавцем відповідно до посади і кваліфікації працівника. Компанія може встановлювати для керівників, фахівців і службовців інакший вигляд оплати труда (у відсотках від виручки, в частках від прибутку і інш.). Конкретний розмір посадового окладу працівника встановлюється при надходженні на роботу і фіксується в трудовому договорі (контракті). Адміністрація має право встановлювати посадові оклади працівникам без дотримання середніх окладів по штатному. Глобальні кризи - (global crises) У останній декаді XX в. від 15 до 20 млн чол. щорічно вмирало від причин, пов'язаних з недоїданням. Ця ситуація посилювалася бурхливим зростанням населення планети, чисельність к-рого подвоюється кожні 40 років, позначаючись "практично на всіх аспектах екосистем землі, [включаючи]... погіршення середовища мешкання, що прискорюється людини і скорочення природних багатств, необхідних для господарювання сільського ". До числа екологічних проблем відносяться забруднення навколишнього середовища, кислотні дощі, опустинивание, зведення лісів, ерозія грунтів, зменшення озонового.

Нервовопсихічні порушення внаслідок поразки оболонок мозку - Дана форма сифілісу мозку розвивається у повторному періоді сифілісу і може виявлятися як легким роздратуванням внаслідок поразки оболонок мозку, так і класичною картиною менінгіту, що має гостру або хронічну течію. Часто вищепоказана форма сифілісу супроводиться общемозговими симптомами: головний біль, головокружіння, нудота, блювота (центрального генеза). Також в клінічній картині відмічаються класичні ознаки менингиального поразки - поява характерних менингиальних симптомів: симптом Керніга, ригидность потиличних м'язів і інш., підвищується температура тіла. Дуже часто відмічаються.
Посилання в тексті роботи "Вибори-2004" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "F72" Розумова відсталість важка - По клінічній картині, наявності органічної етіології і супутніх розладів ця категорія багато в чому схожа з категорією помірної розумової відсталості. Нижні рівні функціонування, відмічені в F71.-, найбільш характерні і для цієї групи пацієнтів. У більшості хворих тут спостерігається виражена міра моторного порушення або інші супутні дефекти, вказуюча на наявність клінічно значущого пошкодження або аномального розвитку центральної нервової системи. Діагностичні вказівки: Коефіцієнт розумового розвитку звичайно знаходиться в межах від 20 до 34. Включаються: - різке виражена имбецильность; -. БІОЛОГІЧНИЙ ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК - (англ. - biofeedback). У основі цього методу лежить принцип доцільного саморегулирования мимовільних функцій з використанням систем зовнішнього зворотного зв'язку. Метод Б. про. з. застосовується тільки в тих випадках, коли забезпечується пред'явлення інформації про стан фізіологічних функцій для того ж індивіда, який генерує дану фізіологічну інформацію, є її джерелом. У звичайних умовах ми не отримуємо точної кількісної інформації про стан фізіологічних функцій, скажемо, частоті пульсу або величині артеріального тиску. Однак з допомогою Б. про. з., яка дозволяє реєструвати найтонші. ШИЗОИДНИЙ - термін, що використовується для опису психічного стану людини, що характеризується розколом між його тілесними функціями і душевними переживаннями, фрустрированной ситуації або позиції дитини в ранньому дитинстві, способу захисту чоло-879 віку від провини і тривоги, одночасної интроекцией одних, що супроводиться і проекцією інших об'єктів.    Згідно з шотландським психоаналітик У.Р.Д. Фейрбейрну (1890-1964), у разі фрустрированного досвіду на стадії інфантильної залежності дитини від матері формується, як правило, шизоидная позиція дитини. Ця позиція веде до розщеплення Я немовляти на три частини, тобто.

Обдаровані і талановиті діти - (gifted and talented children) З безлічі визначень О. і т. д. одне визначення, що використовується федеральним урядом, відображає прагнення врахувати по можливості всі аспекти дитячої обдарованості і має на увазі рух за створення особливих освітніх можливостей для таких дітей. Це визначення свідчить: "Под О. і т. д. є у вигляду діти і, в соотв. випадках, молоді люди, к-рі в дошкільних установах, початковій або середній школі були розпізнані як такі, що володіють актуальними або потенційними здібностями, к-рі свідчать про високий потенціал в таких областях, як інтелектуальна, творча, специфічна. ХІРУРГІЧНА ОПЕРАЦІЯ В ГІПНОЗІ - Використання стану гіпнотичного сну при хірургічних втручаннях знайшло широке відображення в роботах К. І. Платонова (1957) і П. І. Буля (1974). Сам термін "гіпноз" був введений у лікарську практику англійським хірургом Бредом (Braid J.) в XIX в. Відомо про застосування гіпнозу при різних хірургічних операціях в період відсутності ефективного наркозу. Так, Клоке використав гіпноз для анестезії при видаленні рака грудної залози; Вард застосував цей метод при ампутації стегна. Елиот зробив більше за 300 хірургічних операцій під гіпнозом. У 50-х рр. XIX в. Фай з успіхом. F51.4 Жахи під час сну (нічні жахи) - Жахи під час сну або нічні жахи являють собою нічні епізоди крайнього жаху або паніки, що поєднується з інтенсивною вокалізацією, рухливістю і високими рівнями вегетативної активності. Хворий сідає або підіймається з панічним криком звичайно протягом першої третини нічного сну, часто кидається до дверей, як би намагаючись бігти, хоч він дуже рідко покидає кімнату. Спроби інших людей вплинути на стан нічного жаху можуть фактично привести до ще більш інтенсивного страху, оскільки індивідуум не тільки відносно слабо реагує на подібні зусилля, але на декілька хвилин може стати дезорієнтованим. Діагностіка спрямованості на пошук/пригадування інформації. І. Ю. Владіміров, Е. А. Горюшина - Методика призначена для виявлення індивідуальних відмінностей в особливостях побудови образу актуальної ситуації пов'язаних з однієї з складових пізнавальної спрямованості особистості - спрямованістю на пошук/пригадування інформації, тобто схильністю суб'єкта при відображенні і інтерпретації актуальної ситуації розглядати її детально, як нову або співвідносити з еталонними випадками з власної практики. Конструкт, що Вимірюється розглядається як генеральний чинник, тобто схильність до пошуку або пригадування інформації виявляється при побудові моделей будь-якої актуальної ситуації.