ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ АЛІМЕНТІВ НА ДІТЕЙ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження проблеми визначення розміру аліментів на дітей ... 5
1.1. Обов'язок матері, батька утримувати дитину та його виконання ... 5
1.2. Новели законодавства щодо аліментних зобов'язань ... 10
Розділ 2. Особливості визначення розміру аліментів на дітей ... 18
2.1. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину. Визначення розміру аліментів та часу, з якого вони присуджуються ... 18
2.2. Порядок стягнення аліментів ... 25
Розділ 3. Аліментний договір і визначення розміру аліментів ... 32
Висновки ... 35
Література ... 37
Додатки ... 39

Для придбання курсової роботи "Визначення розміру аліментів на дітей" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Визначення розміру аліментів на дітей"

Курсова робота "Визначення розміру аліментів на дітей" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Визначення розміру аліментів на дітей", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Визначення розміру аліментів на дітей" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Визначення розміру аліментів на дітей" і призначений виключно для пошукових систем.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО КАПІТАЛІСТИЧНИХ КРАЇН - галузь права капіталістичних країн, регулююча майнові відносини капіталістичного суспільства, засновані на приватній власності на засоби виробництва і експлуатації чужого труда. "При капіталістичному ладі основою виробничих відносин є капіталістична власність на засоби виробництва при відсутності власності на працівників виробництва, - найманих робітників, яких капіталіст не може ні убити, ні продати, бо вони вільні від особистої залежності, але які позбавлені засобів виробництва і, щоб не померти з голоду, вимушені продавати свою робочу силу капіталісту і нести на шиї ярмо. НАЙМАННЯ МАЙНОВЕ - договір, внаслідок якого одне обличчя (наймодатель) зобов'язується надати іншій особі (наймачу) майно для тимчасового користування за певну винагороду. Н. і. будов і приміщень іноді називається також орендою, Н. і. рухомих речей - прокатом. У СССР Н. і. направлений на задоволення потреб соціалістичних організацій і підприємств, а також окремих громадян в таких предметах, які можуть бути їм надані або потрібні тільки на час. Безпосередня мета правового регулювання Н. і. полягає в забезпеченні найбільш ефективного використання предметів найма і найбільш повного задоволення потреб соціалістичного. МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ТРУДА - управління охороною труда, здійснюване органами місцевого самоврядування. Для управління від на території муніципальної освіти виконавчий орган місцевого самоврядування створює в своїй структурі службу охорони труда, призначає фахівців з охорони труда, що мають відповідну підготовку і досвід роботи в цій області. Правовою основою М. у. від є тК Рф (ст. 210 і 216). Повноваження органів місцевого самоврядування встановлені в федеральному законі від 28 серпня 1995 р. № 154-фЗ "про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській федерації". Подальший правовий розвиток. НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕС - судовий процес над головними нацистськими військовими злочинцями. Перед Міжнародним військовим трибуналом (створений відповідно до Декларації про відповідальність гитлеровцев за звірства, що здійснюються від 30.10.43, прийнятої на Московській конференції 1943 р., і Угодою між урядами СРСР, США, Великобританії і Франції про судове переслідування і покарання головних військових злочинців європейських країн "осі" від 08.08.45) з'явилися 24 фашистських керівника. Відповідно до принципів Статуту Міжнародного військового трибуналу (відомими т.ж. як принципи Нюрнбергського трибуналу).
Кожна вагома структурна частина курсової "Визначення розміру аліментів на дітей" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Психологія підготовки співробітників ПОО до забезпечення особистої безпеки - Підготовка співробітників ПОО включає в себе систему психологічних заходів, що дозволяють сформувати професіонально-особові якості, що забезпечують ефективну, надійну і безпечну діяльність при виконанні службових обов'язків. Першорядне значення має формування індивідуальної професійної концепції співробітника (ИПК), що розкриває особове значення службової діяльності, в тому числі в різних небезпечних ситуаціях. Складовою частиною ИПК є образи-представлення співробітника про: сутності типових небезпечних ситуацій в професійній діяльності; своєї ролі при дозволі таких ситуацій;. Муніципальна служба - професійна діяльність службовців на постійній оплачуваній основі в органах місцевого самоврядування по виконанню їх повноважень. Муніципальна служба, як один з видів публічної служби, має ті ж ознаки і засновується на тих же принципах, що і державна служба. Див. Державна служба. У рамках здійснення муніципальної служби реалізовується компетенція органів місцевого самоврядування. Див. Органи місцевого самоврядування, Компетенція. Муніципальна служба в Російській Федерації здійснюється відповідно до Конституції Російської Федерації, Федерального закону від 28 серпня 1995 р. "Про загальні. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР РФ - вища посадова особа, розділ єдиної централізованої системи органів і установ прокуратури. Призначається на посаду і звільняється від посади СФ по представленню Президента РФ. Він керує системою прокуратури, видає обов'язкові для виконання всіма її працівниками накази, вказівки, регулюючі питання організації діяльності прокуратури, порядок реалізації заходів матеріального і соціального забезпечення працівників. Г.п. РФ в межах певної законодавством штатної чисельності і фонду оплати труда встановлює штати і структуру Генеральної прокуратури РФ, визначає повноваження структурних підрозділів, а.
У вступі курсової "Визначення розміру аліментів на дітей" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ценз виборчий - встановлені законами обмеження виборчих прав громадян. Обмеження можуть встановлюватися як для активного виборчого права, так і для пасивного (Див. Виборче право активне, Виборче право пасивне). Можуть встановлюватися вікові цензи і цензи осідлості. Право громадян обирати (активне виборче право) наступає з досягненням громадянином повноліття - 18 років, коли громадянин може самостійно здійснювати повний об'єм прав і обов'язків. Право громадян бути вибраними до органів державної влади і органів місцевого самоврядування (пасивне виборче право) наступає з досягненням віку 21 рік - для обрання депутатом.

ЗАЙНЯТІСТЬ - діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, що не суперечить чинному законодавству і що приносить, як правило, трудовий дохід. Громадянам належить виняткове право розпоряджатися своїми здібностями до продуктивного, творчого труда. Примушення до труда в якій-небудь формі не допускається, якщо інакше не встановлене законом. Питання 3. населення в РФ і державна політика в цій сфері регулюються Законом РФ від 19 квітня 1991 р. №1032-1 "Про зайнятість населення в Російській Федерації" і ст. 40, 402, 403 КЗоТ. Законодавство РФ об 3. населення розповсюджується. Вилучення, в тому числі шляхом викупу, земельних дільниць для державних або муніципальних потреб - 1) основа припинення прав на земельну дільницю; 2) вигляд вилучення земельних дільниць (також -примусове припинення права за порушення земельного законодавства), здійснюваний у виняткових випадках, пов'язаних з: а) виконанням міжнародних зобов'язань РФ; б) розміщенням наступних об'єктів державного або муніципального значення при відсутності інших варіантів можливого розміщення цих об'єктів: об'єкти федеральних енергетичних систем і об'єкти енергетичних систем регіонального значення; об'єкти використання атомної енергії; об'єкти оборони і безпеки; об'єкти федерального транспорту, шляхів.
Список літератури курсової "Визначення розміру аліментів на дітей" - більше 20 джерел. ОБМЕЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА - положення закону, відповідно до якого не мають право обирати або бути вибраними громадяни, визнані судом недієздатними, а також громадяни, що містяться в місцях позбавлення свободи по вироку суду. Від встановлених законом обмежень виборчих прав потрібно відрізняти їх позбавлення. Позбавлення виборчих прав - це спеціальна міра, яка передбачається в конституціях або виборчих законах деяких сучасних країн. Подібна міра застосовується за рішенням виборчих комісій і означає неможливість для відповідних осіб реалізувати активне або пасивне виборче право. Таку міру правомочні застосовувати і суди як додаткова. Маревні розлади - (delusional disorders) Б. р. являють собою симптоми змістовних порушень мислення. Каплан і Сажалка визначають марення як помилкові переконання, к-рі не можуть бути усунені за допомогою логічних міркувань і к-рі не відповідають інтелекту і культурному походженню індивідуума. Згадки про випадки марення зустрічаються в біблійних текстах і древньої китайської мед. літературі. У обох джерелах подібний зміст мислення розглядався як ознака психич. розлади. Марення відрізняється від нетрадиційного, довільного мислення або непопулярних політичних переконань. У різні часи діагностика марення ставала.

Розладу психіки і поведінки при поразках ЦНС - (central nervous system disorders) Такі психол. процеси, як увага, сприйняття, мотивація, емоції, мова, пізнання і дія, регулюються головним мозком. При пошкодженні певних дільниць мозку, деякі специфічні функції можуть бути втрачені, причому міра цієї втрати залежить від розмірів і локалізації ураженої області. Напр., за руйнуванням вузької смужки кори лобних часткою, к-рі контролюють рухи частин тіла, звичайно слідує параліч цих частин. Пошкодження "релейних станцій" (переключательних підкоркових центрів) зорової системи приводить до появи таких дефектів поля зору, як скотоми ( "сліпі.
Посилання в тексті роботи "Визначення розміру аліментів на дітей" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАВИК - (дія автоматизована, автоматизм повторний) - дія, сформована шляхом повторення, характерна високою мірою освоєння і відсутністю поелементной свідомої регуляции і контролю. Розрізнюються навики перцептивні, інтелектуальні і рухові, а також: 1) навики початково автоматизовані, що формуються без усвідомлення їх компонент; 2) навики повторно автоматизовані, що формуються з попереднім усвідомленням компонент дії; вони легше стають свідомо контрольованими, швидше удосконалюються і перебудовуються. Серед автоматизмів що неусвідомлюються група навиків особливо обширна і цікава. Завдяки формуванню навиків. СТРАТЕГІЯ ЖИТТЯ - поняття, пов'язане з концепцією особистості як суб'єкта життєвого шляху - її організатора, регулятора її часу, і подій, здатного дозволити життєві протиріччя. Поняття "С.ж." визначається в рамках типологічного підходу до особистості і означає (в тенденції) здатність особистості будувати і регулювати своє життя у відповідності зі своїм типом особистості для оптимального використання своїх особових можливостей і здібностей. Стратегія це оптимальне використання часу життя для продуктивної діяльності, саморазвития і самовираження. Побудова стратегії можливо тільки на основі не стереотипного, а. Детектор брехні психологічний - умовна назва способу оцінки щирості-нещирості говорячого по комплексу слухових і візуальних оцінок його невербального поведінки. Запропонований новий метод оцінки щирості-нещирості теоретично спирається на системний підхід, теорію функц. систем, дослідження по соціальної перцепции людину, а також на проведені експериментально-теорет. дослідження психол. природа невербальной комунікації. Осн. положення концепції розпізнавання щирості - нещирості говорячого: 1. У процесі О. говорячий передає коммуниканту величезні потоки інформації, що кодується як вербальними (слово), так і невербальними.

ВІДНОВЛЕННЯ ВИЩИХ ПСИХІЧНИХ ФУНКЦІЙ - (англ. compensation of higher mental functions) - галузь нейропсихологии, основною задачею якої є вивчення теоретичних основ, механізмів і методів відновлення вищих психічних функцій, порушених внаслідок локальних поразок головного мозку. Теоретичною базою В. в. п. ф. є, з одного боку, общепсихологические уявлення про суспільно-історичну природу і прижиттєве формування вищих психічних функцій і їх системної організації, з інш. сторони, нейропсихологическая концепція про системну будову і системну динамічну локалізацію даних функцій (див. Локалізація вищих психічних функцій). Вказані теоретичні. Дослідження педагогічного впливу: напрям С. В. Кондратьевой - Характер пед. впливи впливає істотний чином на розвиток особистості учня. Як відмічає С. В. Кондратьева в монографії "Професіоналізм в педагогічному спілкуванні" (2003), пед. вплив, що складається в процесі взаємодії з особистістю, що формується і регульований психічним образом, є складним структурним цілим, що включає інтелектуальні і емоційно-вольові компоненти. Висунення якого-небудь з цих компонентів на перший план залежить від учбово-виховальної ситуації і індивідуальності вчителя. Виявлено, що головна особливість О. вчителів-майстрів - засноване на знанні і. СЕМЕНОВ Ігор Нікитович - (р. 1945) - російський психолог, докт. психол. наук (1993), проф. (1995) каф. загальної і експерим. психології ф-та психології Госун-та Вища школа економіки (з 2002). Лауреат Премії Президента РФ в обл. освіти (2000), академік АПСН (з 1995), МАГО (з 1995), МАПН (з 1998), МААН (з 2003). По закінченні ф-та психології МГУ і аспірантури ІЇЄїТ АН СРСР вів інноваційні дослідження в обл. рефлексивности творчого мислення (в МГУ, ПІ РАО), системної методології ергономіки і інженерної психології (ВНИИТЕ), гуманизации педагогіки безперервної загальної і професійної освіти (ПІ РАО), акмеологии. ТУТУНДОЮШ - Овсеп Мовсесович (1918-1994) - вірменський психолог, фахівець в області історії і філософії психології, експериментальної і педагогічної психології, психології спорту. Д-р психологічних наук, професор, почесний член французького Суспільства психологів (1979), вченої поради Інституту психосоматики м. Сан-Паулу (Бразілія, 1978). За науково-педагогічну діяльність був нагороджений медаллю За доблесний труд ім. X. Абовяна, медаллю ім. В. Вундта, а також медаллю Святий Месроп і Святим Саак Ечміад-зінським патріаршеством (1992). Професійну науково-педагогічну діяльність.