ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ І ЗАСОБИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Господарські зобов'язання як правовий інститут ... 5
1.1. Поняття господарських зобов'язань та підстави їх виникнення ... 5
1.2. Види господарських зобов'язань ... 6
1.3. Договір як господарське зобов'язання ... 10
Розділ 2. Виконання господарських договорів ... 17
2.1. Загальні умови виконання господарських зобов'язань ... 17
2.2. Виконання господарського зобов'язання третьою особою ... 21
2.3. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях ... 22
2.4. Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів ... 24
2.5. Місце виконання господарського зобов'язання ... 25
2.6. Виконання грошових зобов'язань ... 26
Розділ 3. Забезпечення виконання господарських договорів ... 28
3.1. Поняття забезпечення виконання господарських зобов'язань ... 28
3.2. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов'язань ... 29
3.3. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань ... 31
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Виконання господарських договорів і засоби його забезпечення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Виконання господарських договорів і засоби його забезпечення"

Курсова робота "Виконання господарських договорів і засоби його забезпечення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Виконання господарських договорів і засоби його забезпечення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Виконання господарських договорів і засоби його забезпечення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Виконання господарських договорів і засоби його забезпечення" і призначений виключно для пошукових систем.

Справи про відшкодування понесених збитків -  Стаття 12 ГК РФ як один з способів захисту цивільних прав передбачає можливість потерпілої сторони вимагати від несправної сторони відшкодування збитків. Даний спосіб справедливо признається "універсальним способом захисту", оскільки може застосовуватися практично при будь-якому матеріально-правовому правовідношенні, яке вимагає захисту, в тому числі і судовими органами. Внаслідок дії принципу диспозитивності, що підкреслюється і судовою практикою [73], вибір способу захисту належить позивачу. При зверненні до суду з вимогами про відшкодування збитків позивач повинен враховувати. ВІРМЕНІЯ (Республіка Вірменія) - суверенна, демократична, соціальна, правова держава у відповідності зі ст. 1 Конституції А., прийнятої на референдумі 5 липня 1995 р. Державна влада здійснюється на основі принципу розділення влади. Гарантується верховенство закону. У А. признається багатопартійність. Державна мова Столиця - м. Єреван. Гражданство А. придбавається і припиняється згідно із законом. Вірмени придбавають громадянство А- в спрощеному порядку. Гражданін А. одночасно не може бути громадянином іншої держави. У А. признається і захищається право на власність, державою гарантуються вільний розвиток і рівний правовий захист. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ - діяльність органів, що регламентується нормами права державної влади і місцевого самоврядування, а також інакших учасників бюджетного процесу по складанню і розгляду проектів бюджетів, їх твердженню і виконанню. Б.п. в РФ охоплює ряд стадій, яким відповідають групи бюджетних операцій: стадія складання проекту бюджету; стадія розгляду і затвердження бюджету; стадія виконання бюджету. Відповідно до Бюджетного кодексу РФ складання проекту федерального бюджету здійснюється Урядом РФ і починається не пізніше ніж за 10 місяців до початку чергового фінансового року (фінансовий рік відповідає. -Екологічні права суспільних і інакших некомерційних об'єднань, що здійснюють діяльність в області охорони навколишнього середовища - система прав, що включає права суспільних і інакших некомерційних об'єднань, що здійснюють діяльність в області охорони навколишнього середовища: а) розробляти, пропагувати і реалізовувати у встановленому порядку програми в області охорони навколишнього середовища; б) захищати права і законні інтереси громадян в області охорони навколишнього середовища; в) залучати на добровільній основі громадян до здійснення діяльності в області охорони навколишнього середовища; г) за рахунок власних і залучених коштів здійснювати і пропагувати діяльність в області охорони навколишнього середовища, відтворювання.
Кожна вагома структурна частина курсової "Виконання господарських договорів і засоби його забезпечення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ - колективні заходи, вживані співтовариством держав на підставі Статуту ООН з метою усунення загрози миру, порушення світу або ліквідації акту агресії. До них прибігають в крайніх випадках, щоб силою покласти кінець протиправній поведінці сторін в конфлікті, створюючому загрозу миру або що є порушенням світу або актом агресії. Статут ООН передбачає два вигляду колективних П. м. -не пов'язаних з використанням збройних сил і з. використанням збройних сил. Порада безпеки ООН - єдиний орган в системі ООН, уповноважений приймати рішення на основі принципу одноголосності про проведення П.м. від імені. ЗАХИСТ ВІД ОБВИНУВАЧЕННЯ В ЗЛОЧИНІ - Конституція РФ (ст. 45, 48), інші закони дають широке формулювання даного принципу. Вони не просто проголошують, що у осіб, що притягуються до карної відповідальності, є право на захист, але і роблять при цьому акцент на гарантированность цього права. Стаття 48 Конституції РФ, наприклад, передбачає: 1. Кожному гарантується право на отримання кваліфікованої юридичної допомоги. У випадках, передбачених законом, юридична допомога виявляється безкоштовно. 2. Кожний заримований, укладений під варту, обвинувачений в здійсненні злочину має право користуватися допомогою адвоката (оборонця) з моменту. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ - інститут Особливої частини російського карного законодавства, передбачений гл. 32 УК РФ. Даний інститут відноситься до субинституту "Злочину проти державної влади". Видовим об'єктом даної групи злочинів є нормальна управлінська діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування. Основний безпосередній об'єкт злочинів, що розглядаються визначається в залежності від того, якій конкретно управлінській діяльності може заподіяти збиток даний злочин. Ним може бути нормальна діяльність різних ланок управлінського апарату органів державної влади або місцевого самоврядування. Еслі П. п. п. у.
У вступі курсової "Виконання господарських договорів і засоби його забезпечення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЬНИЦЬ В МІСТАХ - один з видів (неосновної) землекористування в містах (основний вигляд землекористування в містах - оренда земельних дільниць). Як правило, П.з.у. в м. не проводиться, однак законом не заборонена. Один громадянин може продати іншому земельну дільницю для господарювання особистого підсобного, садівництва і індивідуального житлового будівництва. При здійсненні операції продавець і покупець не можуть змінити цільове призначення земельної дільниці або обмежити режим використання земель санітарно-захисної зони, природоохранного, рекреационного, историко-культурного значення, технічного.

неДОНЕСЕННЯ - неповідомлення органам влади про достовірно відомий підготовлюваний або довершений злочин. Н. являє собою бездіяльність, пасивну поведінку, відрізняючись цим від приховування, яке виражається в активних діях (приховання злочинця або слідів злочину). Моральним обов'язком, суспільним боргом радянського громадянина є своєчасне доведення до відома влади про відомий злочин, що став йому. У умовах радянського соціалістичного суспільства Н. про підготовлюваний або довершений злочин є порушенням вимог соціалістичної моральності, порушенням суспільного боргу. У окремих, спеціально передбачених законом. ВАНТАЖНА НАКЛАДНА - основний документ при перевезеннях вантажів всередині країни, що має значення договору, що укладається між вантажовідправником і перевізником. Г.н. містить всі необхідні відомості про вантаж, що перевозиться, міру використання вантажопідйомності транспортного засобу, швидкості перевезення, часу прийняття вантажу до перевезення, правильного застосування тарифів. Крім того. в Г.н. вносяться також відомості про стягнуті перевізником платежі і зборів і зведення, необхідні для подальших розрахунків між перевізником, вантажовідправниками і вантажоодержувачами. У Г.н. вказуються також.
Список літератури курсової "Виконання господарських договорів і засоби його забезпечення" - більше 20 джерел. НЕБЕЗПЕЧНІ ЧИННИКИ ПОЖЕЖІ - (офП) - чинники пожежі, вплив яких приводить до травми, отруєння або загибелі людини, а також до матеріального збитку. До таких чинників відносяться (в дужках вказані граничні значення): температура навколишнього середовища (70 °З); інтенсивність теплового випромінювання (500 вт/м2); зміст оксиду вуглеводу (0,1 % про.); зміст диоксида вуглеводу (6,0 % про.); зміст кисня (менше за 17 % про.) і інш. про з н про в н и е офП: підвищена температура, задимлення, зміна складу газової середи, полум'я, іскри, токсичні продукти горіння і термічного розкладання, знижена концентрація кисня. величини. Ефективність групової діяльності - [від лати. effectivus - даючий певний результат, дійовий] - один з показників успішності групової активності і якісно, і що кількісно відображає відносини досягнутого результату і результату бажаного, що планується або в принципі максимально досяжного. Нерідко дослідники ефективності групової діяльності вважають, що подібний показник може розглядатися лише в тому випадку, коли існують формалізовані норми виробітку і тимчасові нормативи. Правда, в цьому випадку психологічна суть показника "ефективність групової діяльності" не просто різко вужчає, але і практично зводиться "на.

ЯСПЕРС КАРЛ - Карл Ясперс - видний представник німецького екзистенціалізму, впливового філософського напряму XX в. Однак починав свою діяльність Ясперс як психіатр, і це багато в чому визначило в подальшому його розуміння філософських проблем. Карл Ясперс народився 23 лютого 1883 р. в Ольденбурге. Батько його був юристом, а згодом - директором банку. Сам Ясперс закінчив класичну гімназію і поступив в Гейдельбергський університет на юридичний факультет. Однак проучившись три семестри, він перейшов на медичний факультет, який закінчив в 1908 р., а потім - отримав міру доктора медицини (1909). Закінчивши.
Посилання в тексті роботи "Виконання господарських договорів і засоби його забезпечення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АМЕБИАЗ - инвазионная хвороба, що характеризується затяжною течією, виразковою поразкою товстої кишки і нерідко утворенням абсцесів в різних органах (в печінці, легких, бруньках, головному мозку, шкірі і інш.). Амебиаз реєструється у всіх країнах; особливо висока захворюваність спостерігається в зонах жаркого клімату. Частіше боліють дорослі. Збуджувач - дизентерійна амеба, яка існує у вигляді вегетативної просветной і тканинної форм, а також у вигляді цист. У організмі людини ці форми можуть перейти одна в іншу в залежності від умов. Джерелом збуджувача инвазии є тільки людина (хворий. Загальний чинник інтелекту - (general intelligence factor) Гіпотезу про існування загального чинника всіх когнитивних здібностей висунув ще Ф. Гальтон, однак Ч. Е. Спірмен був першим, хто піддав цю гіпотезу емпіричній перевірці. Загальний чинник, позначений Спірменом буквою g, був встановлений в основу створеної ним двухфакторной теорії, згідно до-ой будь-який психол. тест дозволяє оцінити лише 2 чинники: чинник g, загальний для всіх тестів, і чинник s, специфічний для кожного тесту. Розроблений Спірменом метод факторного аналізу зробив можливим точну оцінку того, в якій мірі кожний тест з батареї. Синдром емоційного вигоряння - (англ. burnout syndrome) - стан емоційного, розумового виснаження, физич. стомлення, виникаюче як результат хронічного стресу на роботі. Розвиток даного синдрому характерний насамперед для професій системи "чоловік-чоловік", де домінує надання допомоги людям (вчителя, соціальні працівники, психологи, лікарі, медичні сестри). С. е. в. розглядається як результат несприятливого дозволу стресу на робочому місці і відповідає третій стадії загального адаптационного синдрому (Г. Селье) - стадії виснаження. Развітіє С. е. в. носить стадийний характер. Спочатку спостерігаються значні енергетичні.

Поняття - 1. думка, що виражається словами, в якій міститься знання про загальні і відвернені властивості об'єктів, явищ, подій. Існують різні підходи до розрізнення і систематизації понять, Наприклад: 1. конкретні поняття; 2. збірні поняття; 3. загальні поняття; 4. абстрактні поняття; 5. коньюнктивні поняття; 6. дизьюнктивні поняття і інш.; 2. комплекс об'єктів, що мають деякі загальні властивості або характеристики; 3. в філософії - форма думки, що обобщенно відображає предмети і явища за допомогою фіксації їх существених властивостей. Кожне поняття характеризується з боку його змісту (деяка ознака) і. НАРЦИССИЗМ - (англ. narcissism; на ім'я героя древнегреч. міфології) - потяг до самого собі, перевага власного тіла як сексуальний об'єкт. Син. аутоеротизм, аутомо-носексуализм, нарцизм. Поведенческим виявом Н. є досягнення сексуального задоволення шляхом милування своїм оголеним тілом, особливо статевими органами. Останнє деякі автори розглядають як основа віднесення онанізму до форм аутоеротизма. Однак для розуміння сексуальних девіацій має значення не тільки механізм задоволення, але і об'єкт потяга (напр., до мастурбації вдаються і фетишисти): саме тут є істотна відмінність, т. до. фантазії. ГУСЕВ - Микола Карпович (1891-1943) -російський психолог, фахівець в області психології труда, проблем психології виробничого навчання, психології професії і психофізіологій потреб. Закінчив природне відділення фізико-математичного факту Петроградського ун-та (1916) і науково-дослідні курси при Московському інституті психології. Працював в 1920-е рр. в Центральному інституті труда під керівництвом А.А. Толчинського, займався вивченням трудових рухів робітників при холодній обробці металу і вніс ряд пропозицій по раціоналізації методів їх виробничого навчання. У Ленінградськом ин-ті організації. ДОДАТКОВІ РЯДИ - сукупність умов, чинників, причин, що шикуються в певній послідовності і зумовлюючих виникнення психічних захворювань.    Уявлення про додаткові ряди (Erganzungsreihen) виникло у З. Фрейда в зв'язку з обговоренням питання про те, є неврози екзогенними або ендогенними захворюваннями, чи тобто є вони неминучим слідством певної конституції або продуктом травматичних життєвих вражень, чи викликаються вони фіксацією лібідо або виникають внаслідок вимушеної відмови. Розглядаючи дане питання в "Лекціях по введенню в психоаналіз" (1916/17), він провів аналогію, вважаючи, що подібна дилема.