Виконання господарських договорів

(курсова робота з господарського права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження виконання господарських договорів.....5
1.1. Поняття та теорії господарського договору.....5
1.2. Договір як господарське зобов'язання.....18
Розділ 2. Аналіз особливостей виконання господарських договорів.....23
2.1. Загальні умови виконання господарських договорів.....23
2.2. Виконання господарського зобов'язання третьою особою.....27
2.3. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях.....28
2.4. Виконання господарських договорів, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів.....30
2.5. Місце виконання господарського договору.....31
2.6. Виконання грошових зобов'язань.....32
Розділ 3. Забезпечення виконання господарських договорів.....34
3.1. Поняття забезпечення виконання господарських договорів.....34
3.2. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських договорів.....35
3.3. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання договорів.....37
Висновки.....38
Література.....40

Для придбання курсової роботи "Виконання господарських договорів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Виконання господарських договорів"

Курсова робота "Виконання господарських договорів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Виконання господарських договорів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Виконання господарських договорів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Виконання господарських договорів" і призначений виключно для пошукових систем.

КОЛГОСПНЕ ПРАВО - галузь радянського соціалістичного права, регулююча колгоспні відносини з метою зміцнення і подальшого розвитку колгоспного ладу і забезпечення руху колгоспного селянства до комунізму. Колгоспне право - це галузь права, існуюча тільки в соціалістичній державі. Воно виникає в умовах такого суспільного устрій, в якому можливо існування колективних господарств соціалістичного типу. Уперше така можливість з'явилася і перетворилася в дійсність в Росії внаслідок перемоги соціалістичної революції і встановлення диктатури робочого класу, ведучого за собою під керівництвом Комуністичної партії. КОДИФІКАЦІЯ - один з видів законодавчої діяльності, що складається з видання законів, що систематизують за певним планом окрему галузь або інакшу частину права держави. У процесі К. відкидається частина застарілого нормативно-правового матеріалу, внутрішньо ув'язуються і рубрицируются частини нормативно-правових актів, формується структура кодифікованого акту зі своїм специфічним змістом. К. звичайно супроводиться великою науковою роботою; створення деяких кодексів стає важливим етапом в розвитку права даної країни, а іноді і праве загалом. Такий складний характер кодифікаційних робіт пояснює, чому розробка і. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ - Посадові обов'язки. Організує забезпечення підприємства всіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами необхідної якості і їх раціональне використання з метою скорочення витрат виробництва і отримання максимального прибутку. Керує розробкою проектів перспективних і поточних планів і балансів матеріально - технічного забезпечення виробничої програми, ремонтно - експлуатаційних потреб підприємства і його підрозділів, а також створення необхідних виробничих запасів на основі визначення потреби в матеріальних ресурсах (сировині, матеріалах, напівфабрикатах, обладнанні. ПРЕЗУМПЦІЯ - (лати. presumptio - припущення) - висновок про наявність яких-небудь положень, фактів, прав суб'єкта на основі доведеності інших положень, фактів, прав суб'єкта. П. у вказаному значенні мають місце в різних галузях права. У добуржуазном і буржуазному праві П. відводилося і відводиться вельми велике місце, причому поряд з П. законними допускаються т. н. П. "загальнолюдські", або П., не наказані законом, застосування яких залежить від того, чи знайде суддя правильним застосування подібних не наказаних законом П. в даному випадку, що розглядається ним. Природно, що.
Кожна вагома структурна частина курсової "Виконання господарських договорів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Речовини небезпечні - речовини, що володіють потенційною небезпекою відносно людини. По потенційній небезпеці викликати пожежу, посилювати небезпечні чинники пожежі, труїти середовище мешкання (повітря, воду, грунт, флору, фауну і т. Д.), впливати на людину через шкіру, слизові оболонки дихальних шляхів шляхом безпосереднього контакту або на відстані, як при нормальних умовах, так і при пожежі, речовини і матеріали діляться на розряди: безпечні; малоопасні; небезпечні; особливо небезпечні. До б е з об п а з н и м відносять негорючі речовини і матеріали в негорючій упаковці, які в умовах пожежі не виділяють небезпечних. Припинення браку - це встановлення факту ліквідації шлюбних відносин між чоловіком і жінкою. Основами припинення браку є: а) смерть одного з чоловіків; би) по заяві одного з чоловіків про розірвання браку (розлучення). Розірвання браку може здійснюватися тільки органами запису актів цивільного стану або судом. Фактичне роздільне мешкання чоловіків, скільки б часу воно не тривало, не спричиняє юридичного припинення браку. У відповідності зі ст. 17 СК РФ чоловік не має права без згоди дружини збуджувати справу про розірвання браку під час вагітності дружини і протягом року після народження дитини. У органах загсу. СУДЕБНИК ІВАНА III - перший російський загальнодержавний судебник, найважливіший пам'ятник юридичного характеру Московської Русі кінця XV в. (1497). Зберігся в єдиному списку, знайденому в 1817 р. Калайдовичем і Стройовим. Створення централізованої Московської держави породило потребу в загальному для всієї Русі збірнику судових правил. Головною метою Велика частина При складанні Псковская судна грамота, князівські грамоти, що визначала порядок місцевого управління і суду, а також норми звичайного права, судової практики і литовського законодавства. Головним суддею, по С.І.III, є великий князь з дітьми своїми, але.
У вступі курсової "Виконання господарських договорів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГУБЕРНІЯ - адміністративно-територіальна одиниця в Росії, введена указом Петра I в 1708 р., що ліквідовував колишню уїздну систему. Відповідно до цього указу Росія була розділена на 8 Г. В 1719 р. число Г. збільшилося до 11. Г. були розділені на 50 провінцій. Введеніє Г. привело до зміцнення місцевого апарату влади в період остаточного оформлення абсолютної монархії в Росії. При Екатеріне II на вимогу дворянства, що прагнув до ще більшого посилення свого впливу на весь державний апарат, була проведена нова реформа. "Повчання губернаторам" 1764 р.. обьявляло губернатора "розділом і.

АПАРАТ ПАЛАТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗБОРІВ - такий, що створюється у встановленому порядку при кожній палаті Федерального Збори колектив державних службовців, покликаний здійснювати правове, організаційне, документационное, інформаційне, аналітичне і фінансово-господарське забезпечення діяльності палати, її органів і парламентаріїв. Державні посади в А.п. ФС заміняються державними службовцями згідно з Федеральним законом від 31 липня 1995 р. "Про основи державної служби Російської Федерації" (з изм. і доп.). Правове положення А.п. ФС визначається цим Законом, а також Регламентом палати і Положенням про її апарат (і структурному. Округ санітарної (горносанитарной) охорони - природна територія, що особливо охороняється з встановленим режимом господарювання, мешкання, природокористування, що забезпечує захист і збереження природних лікувальних ресурсів і лікувально-оздоровчої місцевості з прилеглими до неї дільницями від забруднення і передчасного виснаження. Для лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів, де природні лікувальні ресурси відносяться до надр (мінеральні води, лікувальний бруд і інш.), встановлюються округи гірничо-санітарної охорони. У інших випадках встановлюються округи санітарної охорони. Зовнішній контур округу санітарної (гірничо-санітарної).
Список літератури курсової "Виконання господарських договорів" - більше 20 джерел. ЗАМІНА неНАЛЕЖНОЇ СТОРОНИ - процесуальна дія, що полягає в тому, що по визначенню суду в цивільному процесі первинний позивач або відповідач замінюється іншим позивачем або відповідачем. Необхідність такої заміни виникає в тих випадках, коли позов пред'явлений неналежним позивачем, тобто особою, що не має права на позов, або до неналежного відповідача, тобто не до тієї особи, яка порушила або сперечається за право позивача. Згідно ст. 166 ГПК, суд може в цих випадках, не припиняючи справи, допустити заміну вибуваючого з справи первинного позивача або відповідача належним позивачем або відповідачем. Однак така заміна може. Мінімальна мозкова дисфункція (діагноз) - (minimal brain dysfunction (diagnosis)) Синдром ММД був уперше визначений С. Клементсом, що описав велику групу дітей з вираженими порушеннями поведінки і шкільних навиків, для к-рих звичайні методи втручання виявлялися неефективними. Катамнестічеськиє исслед. показують, що цей синдром не обмежується дитинством. Такий дефіцит, як компенсаторная особова проблематика і недостатня обучаемость, зберігаються протягом отроцтва-юності і взрослости. Клементе визначив склад синдрому ММД таким чином: близький до середнього або вище середнього рівень загального інтелекту, до-рому супроводять певні види.

Клієнтоцентрірованная терапія - (client-centered therapy) К. т. - один з найважливіших підходів в консультуванні і психотер. Прінципи К. т. були сформульовані Карлом Роджерсом в 1940 р., гл. обр. на основі досвіду його роботи в 1930-е рр. як директор дитячого психокоррекционного центра в Рочестере (штат Нью-Йорк). Центральна гіпотеза. Цей метод допомоги людям заснований на переконанні в тому, що, при умові оптимального психол. клімату, кожного чол. має в своєму розпорядженні величезні внутрішні ресурси для розуміння себе, зміни своїх уявлень про себе і об інш., а тж для виробітку власної лінії поведінки. Умови.
Посилання в тексті роботи "Виконання господарських договорів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Старість - заключний період людського життя, умовна межа якого з періодом зрілості пов'язана з відходом людини від безпосередньої участі в продуктивному житті суспільства. Подібно іншим віковим періодам життя, С. являє собою складний феномен, детерминируемий не тільки біологічними, але і культурноисторическими чинниками. Відома значна вариативность термінів настання і тривалості періоду З, а також місця і ролі немолодих і старезних людей в суспільствах з різним типом культури і рівнем соціально-економічного розвитку. Згідно з прийнятою геронтологами періодизацією, в сучасному індустріально. Сновидіння - 1. буквально - сприйняття зорових образів під час сну; 2. сприйняття спонтанно виникаючих почуттєвих образів різної модальності під час сну. Ці образи можуть бути оптичними, акустичними, руховими, тактильними і т.д., нерідко, якщо не частіше за все, вони є полимодальними, що відображають участь в побудові сновидінь активності різних сенсорних систем. Сновидіння можуть бути також "розумовими", тобто являти собою вербально-логічні структури, спогади, думки, очікування різного змісту і різної міри складності. Сновидіння уперше усвідомлюються, як такі, дітьми у віці від 3 до 4. ТОЛМЕН - (Tolman) Едуард Чейс (1886-1959) - американський психолог, фахівець в області загальної і експериментальної психології, психології особистості, соціальної психології, філософської і теоретичної психології. Теоретик необихевиоризма, творець його когнитивного напряму. Президент АРА (1937), голова Суспільства психологічних досліджень соціальних проблем (1940), поч. д-р наук Йельського ун-та (1951), ун-та Макгилл (1954), поч. д-р права Каліфор-нйського ун-та. Лауреат премії Американської психологічної асоціації (1958). Закінчив Массачусетський технологічний ин-т (бакалавр, 1911), потім.

СИСТЕМНО-СИТУАЦИОННИЙ АНАЛІЗ КОНФЛІКТУ - один з основних перспективних наукових методів дослідження конфліктів. При С.- з. а. до. конфлікт розглядається як соціально зумовлена і динамічна система, що незводиться до простої суми своїх елементів, що володіє структурою, в якій властивості елемента визначаються його місцем в структурі. Як одиниця С.- з. а. до. використовується конфліктна ситуація, що має певні змістовні і динамічні характеристики, тимчасові і просторові межі. За допомогою ретроспективного аналізу створюється "банк" конфліктних ситуацій. Він дозволяє, використовуючи методи математичної статистики, виявити ряд. КОМПЕНСАЦІЯ - (Compensation; Kompensation) - природний процес, направлений на встановлення або підтримку рівноваги в психічному (див. також активна уява, сновидіння, невроз і саморегуляторная функція психічного). "<...> я представляю поняття компенсації взагалі як функціональне урівноваження, як саморегулювання психічного апарату. У цьому значенні я розумію діяльність несвідомого як уравновешение тієї однобічності в загальній установці, яка створюється функцією свідомості <...> Діяльність свідомості є діяльність що вибирає. А вибір вимагає напряму. Напрям же вимагає виключення усього. Чоловік - (общеславянск., приблизно, від "чоло" - верх, піднесеність і "векь" - сила. Первинне значення визначають як "такий, що володіє повною силою, дорослий чоловік") - 1. будь-який член вигляду Homo sapiens; 2. будь-який член цього вигляду чоловічого роду; 3. жива істота, що володіє мисленням, мовою, здатністю створювати знаряддя і користуватися ними в процесі суспільного труда; 4. особистість як втілення високих моральних і інтелектуальних властивостей; 5. в Росії до 1917 р. - дворовий слуга або взагалі поміщицький кріпак слуга; 6. фундаментальна категорія. "F22.0" Маревний розлад - Розлад, що характеризується розвитком монотематического марення або систематизованим политематического, який носить звичайно хронічний характер, а іноді зберігається протягом всього життя. Зміст марення різноманітний. Частіше за все це марення переслідування, ипохондрический, велич, але він також може бути і кверулянтним, ревнощі, або висловлюється переконання, що у хворого потворне тіло або що навколишнім здається, що від нього обійде поганий запах або що він гомосексуаліст. Іншої симптоматики може не бути, але періодично можуть з'являтися депресивні симптоми, а в деяких випадках.