ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження виконанням рішень у цивільних справах ... 5
1.1. Поняття судових рішень ... 5
1.2. Вимоги, яким має відповідати судове рішення ... 7
1.3. Набрання рішенням суду законної сили ... 13
Розділ 2. Особливості звернення судового рішення до примусового виконання. Виконавчі документи ... 17
Розділ 3. Повноваження суду, пов'язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню його рішень ... 23
3.1. Роз'яснення рішення, що підлягає виконанню ... 23
3.2. Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу і порядку виконання рішення суду ... 24
3.3. Відмова від стягнення і затвердження мирової угоди ... 27
3.4. Оголошення розшуку боржника або дитини ... 27
3.5. Поворот виконання ... 33
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Виконання судових рішень у цивільних справах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Виконання судових рішень у цивільних справах"

Курсова робота "Виконання судових рішень у цивільних справах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Виконання судових рішень у цивільних справах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Виконання судових рішень у цивільних справах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Виконання судових рішень у цивільних справах" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРАВО ВЛАСНОСТІ - центральний інститут цивільного права, визначальний порядок дій осіб по привласненню предметів матеріального світу. Термін "П.с." застосовується в двох значеннях: в об'єктивному значенні і суб'єктивному значенні. П.с. в об'єктивному значенні - це встановлені законодавцем правові норми, що визначають рамки (межі) можливих дій особи по привласненню, володінню, користуванню і розпорядженню всією сукупністю віщою, які не виключені з цивільного обороту. Сукупність норм, що регламентують ці дії, утворить інститут П.с. У його основу встановлені конституційні принципи, що забезпечують визнання за. ТРУД ЖІНОК - Комуністична партія і Радянська влада здійснили повну рівноправність жінок - як політичне, так і економічне. У області трудових відносин жінці надається, згідно з ст. 122 Конституцією СРСР, рівне з чоловіком право на труд, оплату труда, відпочинок, соціальне страхування. Разом з тим, враховуючи фізичні особливості жіночого організму і інтереси охорони материнства і дитинства, радянське законодавство встановлює деякі спеціальні гарантії з охорони Т. же., особливо вагітних і що годують грудьми, з метою забезпечення фактичного, а не номінальної рівноправності жінки в труді. Правові норми з охорони. СТАЖ ТРУДОВИЙ - тривалість роботи як робітник або службовець. Найбільше значення стаж має при забезпеченні пенсіями і посібниками по державному соціальному страхуванню. Розрізнюються: загальний стаж, стаж певної роботи і безперервний стаж. Загальний стаж враховується при визначенні права на пенсію по старості, по інвалідності і з нагоди втрати годувальника. У загальний стаж включаються всі періоди роботи як робітник або службовець, незалежно від перерв, але при визначенні права на пенсію по інвалідності і з нагоди втрати годувальника перерва понад 5 років анулює весь попередній стаж. У загальний стаж зачитується. АВТОНОМНИЙ ОКРУГ - різновид державної (обласної, адміністративної, національно-територіальної) автономії. Спочатку ці автономні одиниці називалися національними округами. Створення даного вигляду автономії передбачалося Постановою Президії ВЦИК "Про організацію національних об'єднань в районах розселення малої народності Півночі" від 10 грудня 1930 р. До 1977 р. серед вчених були спори про те, є національні округи формою автономії або ж це швидше один з видів адміністративно-територіальних одиниць. Конституція СРСР 1977 р. вирішила це питання шляхом перейменування їх в А. про. А. про. створені на Півночі і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Виконання судових рішень у цивільних справах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОЛІЗІЙНА НОРМА - (фр. conflits de lois, англ. conflicts of laws - конфлікт, зіткнення законів) - особливий вигляд правових норм, що є характерною специфічною особливістю міжнародного приватного права (МЧП), являє собою отсилочную норму, за допомогою якої можливо визначити право, вживане до даного конкретного відношення, і містить відповіді на питання, що стосуються його істоти. К.н. діє в тих випадках, коли мова йде про відносини в сфері міжнародного господарського (цивільного) обороту в широкому значенні слова, і саме в умовах, коли на їх регламентацію претендують два або більше за правопорядок різних. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МОРЕ - такий, що примикає до сухопутної території або внутрішніх і морських вод держави морський пояс шириною до 12 морських миль, що відмірюються від морських ліній, визначуваних законодавством РФ. Згідно з Федеральним законом від 31 липня 1998 р. "Про внутрішні морські води, територіальне море і прилежащей зоні Російській Федерації" (ст. 4) початковими лініями, від яких відмірюються ширина Т.м., є: а) лінія найбільшого відливу вдовж берега, вказана на спеціально виданих в РФ морських картах; б) пряма початкова лінія, що з'єднує найбільш видалені в сторону моря точки островів, рифів і скель в місцях, де. АРБІТРАЖ ВІДОМЧИЙ - орган, що створюється в системі міністерства (відомства), в споживчій і промисловій кооперації для дозволу переддоговірних і майнових суперечок між хоз. організаціями і підприємствами даного міністерства (відомства), кооперації. А. в. є частиною даного відомства або кооперативної системи. У перший період після видання Положення об Гос. арбітражі (пост. ЦИК і СНК СРСР 3 травня 1931 р. - СЗ 193! м. № 26, ст. 203) спори між хоз. організаціями, вхідними в систему одного відомства, дозволялися в адміністративному порядку всередині відомства. У другому півріччі 1931 р. в наркоматах і.
У вступі курсової "Виконання судових рішень у цивільних справах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Платежі з індексацією непогашеної суми боргу - (див.: Іпотека, Інструменти іпотечного кредитування) дозволяють виробляти погашення кредиту однаковими платежами в реальних сумах при зміні величин номінальних платежів. Непогашена сума боргу коректується на основі вибраного індексу: споживчих цін; долара США; вартості споживчого кошика; мінімальної заробітної плати; інших фінансових індексів, що відображають динаміку інфляції. У результаті ставка відсотка буде відображати реальну ціну кредиту на момент видачі. Платежі розраховуються на основі реальної вартості непогашеної суми боргу. Капіталізація недоотриманих сум платежів по.

БАЛАНС ПЛАТІЖНИЙ - співвідношення між платежами даної країни іншим країнам і надходженнями в цю країну платежів з-за кордону за певний період часу. У склад Б. п. входять надходження по експорту і платежі по імпорту, доходи від закордонних капіталовкладень, платежі по іноземній заборгованості, платежі за перевезення вантажів і інші платежі за межу і надходження з-за кордону. Якщо сума грошових надходжень з-за кордону перевищує суму платежів, вироблюваних за межу, то Б. п. є активним. Якщо ж, навпаки, сума платежів за межу перевищує суму надходжень з-за кордону, то Б. п. є пасивним. При пасивному Б. п. нестача. ПОРЯДОК НУМЕРАЦІЇ ЛИСТІВ ПОДІЛА - визначається параграфами 3.6.8-3.6.14 Основних правил роботи архівів організацій, схвалених рішенням Колегії Росархива від 06.02.2002) З метою забезпечення збереження і закріплення порядку розташування документів, включеній в справу, всі листи цієї справи (крім листа-засвідчувача і внутрішнього опису) нумеруються арабськими цифрами валовою нумерацією в правому верхньому кутку листа простим олівцем або нумератором. Листи внутрішнього опису документів справи нумеруються окремо. Листи справ, що складаються з декількох томів або частин, нумеруються по кожному тому або по кожній частині окремо.
Список літератури курсової "Виконання судових рішень у цивільних справах" - більше 20 джерел. Державна експертиза містобудівної документації - оцінка відповідності містобудівної документації вимогам технічних регламентів, в тому числі санітарно-епідеміологічним, екологічним, пожежній, промисловій, ядерній, радіаційної і інакшій безпеці, вимогам державної охорони об'єктів культурної спадщини, а також результатам інженерних досліджень, і оцінка відповідності результатів інженерних досліджень вимогам технічних регламентів. Обов'язковій державній експертизі підлягають проектна документація об'єктів капітального будівництва і результати інженерних досліджень, що виконуються для підготовки такої проектної документації, за винятком проектної. Ідіографічеський і номотетический підходи в психології - (idiographic-nomothetic psychology) Фахівці в області суспільних наук мають можливість вибрати І. або Н. підхід до формулювання інтерпретацій явищ, що вивчаються. Ці терміни вигадані Вільгельмом Віндельбандом для характеристики діяльності природних наук, з одного боку, і наук про культуру і людину (що вивчають одиничні факти) - з іншою. Між цими двома підходами існує непримиренна суперечність. Наукові узагальнення прийнято вважати Н., або що мають форму законів. Однак для того, щоб ці закони мали прогностическое значення, вони повинні бути приложими до конкретних випадків, а поодинокі випадки.

ПАРАНОЙЯЛЬНАЯ ШИЗОФРЕНІЯ - Терміни, що відносяться до спектра взаємопов'язаних і перекриваючих один одну психопатологических розладів. Поняття паранойяльний не зовсім коректно застосовується також до групи таких феноменів, як пристрасне, нестримне прагнення до соціальної мети у зовні нормальних в іншому індивідів. Хоч подібна пристрасть може бути продуктивною і зникати з досягненням результату, іноді її складно відрізнити від патологічного фанатизму. На іншому кінці спектра знаходиться паранойяльная шизофренія. Паранойяльний характер або паранойяльную особистість відрізняють ригидность, наполегливість.
Посилання в тексті роботи "Виконання судових рішень у цивільних справах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПСИХОДРАМА - (Я.Л.Морено) Морено вважав найбільш глибинним филогенетич. чинником личн., що формує человеч. поведінка, її спонтанність. З зникненням спонтанності личн. гине. структура личн., на думку Морено, являє собою набір ролей. Підмурівок, значення мають ролі (первинні ролеві категорії): соматичні (або психосоматичні), визначувані физиол. потребами і емоціями; психічні, виникаючі вже в соціальній матриці і що розширюють сферу переживань дитини; соціальні, що задаються структурою соціальних відносин, в яких бере участь чол.; трансцендентні (або интегративні), в яких чол. здійснює іманентну властиву. ДЕРЕФЛЕКСИЯ - спеціальна терапевтична техніка, метод або прийом, що використовується в логотерапии при лікуванні невротичних захворювань.    Уявлення про необхідність дерефлексии витікали з етіології неврозів, що свідчить про надмірну увагу пацієнтів до яких-небудь проблем або психічних станів, об їх перебільшену интенциях і патологічному характері нав'язливого самонаблюдения, що отримав в логотерапии назву гиперрефлексии. Метод дерефлексии призначений для того, щоб нейтралізувати невротичну схильність до самонаблюдению. Шляхом його пацієнт навчається ігнорувати свої невротичні симптоми.    Хоч як. Психотерапевтичний контакт в беатотерапии - передбачає складні, суперечливі і динамічні відносини між тими, що спілкуються. Головна мета психотерапевтичного контакту (П. до.) - створення умов для прогресивного самонаблюдения, для усвідомлення помилкової особистості, для зростання, для перетворення життя клієнта (клієнт сприймається цілісно), для досягнення щастя. Осн. особливості чого склався беатотерапевтического контакту можуть бути описані в слід. положеннях: 1) П. до. наповнюється яскравими, інтенсивними і несподіваними емоціями; клієнт повинен відчути і усвідомити гостру необхідність в пошуку нових способів.

ТЕОРІЯ ДВОХ СТАНІВ - (або порогова теорія Люса) (англ. Luces psychophysical model) - одна з психофизических теорій, запропонована амер. вченим Р. Д. Люсом. У основу Т. д. з. встановлений пороговий принцип: подразник може виявитися або надпороговим (і тоді спостерігач його виявляє), або підпороговим (він залишається прихованим для спостерігача). Т. о., у відповідь на дію подразника спостерігач може знаходитися тільки в одному з 2 станів - виявлення (D) або не виявлення (D). Ніяких проміжних станів теорія Люса не допускає. Звідси і її назва - Т. д. з. Разом з тим, на відміну від порогової теорії Г. Фехнера і. Варіанти сімей з дітьми - 1. У сім'ях з малолітніми дітьми - поява "чудовиська", яка не підкоряється ніяким правилам. Потрібно передбачити, що у нього є спільник - для нього, щоб бути тираном в сім'ї, необхідно стояти на плечах одного з дорослих. Можна передбачати, що в цьому випадку дружини компрометують один одну, що ставить тирана в позицію сили в цьому трикутнику. Мета терапії в цьому випадку - реорганізація сім'ї, щоб батьки співробітничали і дитина був би поставлений на місце. Повинна бути складена чітка ієрархія сім'ї, в якій батьки здійснюють контроль над виконавчою підсистемою. У такому випадку. ДУШІ - поняття, що відображає переконання, що історично змінювалися на психіку людини і тварин; в релігії, ідеалістичній філософії і психології душу - нематеріальний, незалежний від тіла животворящий і початок, що пізнає. У еллинской філософії існування душі не бралося під сумніву. Взагалі у часи античності визначилися різні думки про душу - її "матеріальність" і "ідеальність". Спеціальний трактат, присвячений душі, належить Арістотелю і є першим відомим власне психологічним трудом. У ньому були систематизовані відомі ідеї про душу, висунені і обгрунтовані декілька. ВІЧНЕ ДИТЯ - (лати. - Puer aeteraus відноситься до чоловіка; puella aeternus - до жінки), пуер - алхімічний термін, вказуючий божественну вневременность "дитинства" і "дитяти". Психологічно - поняття вічної молодості; означає архетип, що розглядається як невротичний компонент особистості. Вічне дитя - це архетипическая домінанта або образ одного з полюсів в парній зв'язці протилежностей, діючих в людській психіці і прагнучих до єдності (другий полюс цієї пари - сенекс - старець]. Використовується в міфології для позначення вічно юного бога-дитяти; це загальна всім міфологіям межа: їх.