Витрати, пов'язані з розглядом справи в адміністративному процесі

(курсова робота з адміністративного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей витрат, пов'язаних з розглядом справи ... 5
1.1. Поняття та види судових витрат за кодексом адміністративного судочинства України ... 5
1.2. Вплив судових зборів на доступність до правосуддя ... 10
Розділ 2. Характеристика витрат, пов'язаних з розглядом справи в адміністративному процесі ... 16
2.1. Аналіз витрат, пов'язаних з наданням правової допомоги в адміністративному судочинстві ... 16
2.2. Витрати на прибуття до суду сторін і їхніх представників ... 18
2.3. Витрати на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів та проведення судових експертиз ... 19
2.4. Інші судові витрати ... 20
2.5. Пільги щодо сплати судових витрат ... 21
Розділ 3. Розподіл судових витрат за наслідками розгляду справи ... 24
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Витрати, пов'язані з розглядом справи в адміністративному процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Витрати, пов'язані з розглядом справи в адміністративному процесі"

Курсова робота "Витрати, пов'язані з розглядом справи в адміністративному процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Витрати, пов'язані з розглядом справи в адміністративному процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Витрати, пов'язані з розглядом справи в адміністративному процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Витрати, пов'язані з розглядом справи в адміністративному процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

БУРЖУАЗНА ДЕРЖАВА - останній історичний тип експлуататорської держави. Воно входить в надбудову над капіталістичним базисом. Як і попередні історичні типи експлуататорських держав, воно носить гнобительський характер, будучи "машиною", яка допомагає капіталістам тримати в підкоренні найбідніше селянство і робочий клас. Головна задача Поетому Б. м. властиві ті ж основні функції, що і попереднім історичним типам експлуататорської держави: внутрішня (головна) - утримання у вузда визискуваної більшості, і зовнішня (не головна) - захват чужих територій і захист своєї території від нападів з боку інших держав. Моделей пенітенціарних установ психологічні основи - Історія розвитку пенітенціарної теорії і практики свідчить про постійне протистояння прихильників репресивного підходу до виконання покарання у вигляді позбавлення свободи, де домінуючим є принцип подяки, забезпечення загальної превенції злочинності і гуманистического підходу. У основі останнього спочатку лежить принцип можливості і необхідність виправлення злочинців і забезпечення приватної превенції. Вказані підходи базуються на розумінні суті особистості, що історично трансформується і рушійних сил в зміні злочинця і впливу на це навколишнього соціального середовища. Перші пенітенціарні. Джерела становлення ЮП як науки і психопрактики - На початку ХХ в. сталася институализация ЮП як прикладної науки. Якщо раніше влаштовувалися перспективи розвитку лише у її окремих напрямах - кримінальної (Г. Гросс, 1898; Р. Зоммер, 1904 і інш.), судової (А.У. Фрезе, 1871; В. Штерн, 1903 і інш.) і пенітенціарної психології (І.Я. Фойніцикий, 1879; А. Прінс, 1886; Ф. Ліст, 1898 і інш.), те в 1906 р. Е. Клапаредом введений узагальнюючий термін "юридична психологія" і став читатися в Женевському університеті відповідний учбовий курс. Немецко-американським психологом Г. Мюнстенбергом (1908, 1914) обгрунтований психотехнический підхід в розвитку ЮП і. ОХОРОНА ТРУДА ОСІБ З ЗНИЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ - Людина може втратити працездатність - повністю або частково - внаслідок різних причин: певна частина захворювань, незважаючи на зроблене лікування, набуває хронічного характеру, а прогресуюча їх течія приводить до порушення життєво важливих функцій. важкі травми приводять до порушення функцій ЦнС, кінцівок. деякі захворювання і дефекти супроводять людей все життя, різко обмежуючи їх життєві можливості. Багато які природжені і придбані захворювання і наслідки травматичних пошкоджень (трудових каліцтв) обмежують професійну діяльність хворих або повністю перешкоджають їй, тобто приводять до.
Кожна вагома структурна частина курсової "Витрати, пов'язані з розглядом справи в адміністративному процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Справи про складання штрафів, накладених на боржника судовим приставом-виконавцем -  В відповідності зі ст. 87 Федерального закону від 21 липня 1997 р. №119-ФЗ "Про виконавче виробництво" за невиконання громадянами і посадовими особами законних вимог судового пристава-виконавця і порушення законодавства РФ про виконавче виробництво винні громадяни і посадові особи зазнають судовим приставом-виконавцем штрафу в розмірі до 100 МРОТ.  При застосуванні вказаної норми потрібно мати на увазі, що:  - вказана норма застосовна, якщо федеральним законом за відповідну протиправну дію (бездіяльність) не встановлена спеціальна відповідальність [269];  - оскільки відповідальність. НЕДОТОРКАНІСТЬ СУДДІ - обгороджування судді від довільного здійснення дій, направлених на залучення до карної або інакшої відповідальності або застосування заходів примушення, до яких звичайно вдаються при виробництві по карних справах. Найбільш детально гарантії Н. з. позначені в ст. 16 Закону РФ "Про статус суддів в Російській Федерації" від 26 червня 1992 р., де відносно суддів судів загальної юрисдикції і арбітражних судів сказано: "1. Особистість судді недоторканна. Недоторканість судді розповсюджується також на його житло і службове приміщення, що використовується ним транспорт і кошти зв'язку, його кореспонденцію, належний. УПОВНОВАЖЕНІ БАНКИ (УБ) - 1) з точки зору валютного законодавства - кредитні організації, що мають ліцензію на здійснення валютних операцій і що є агентами валютного контролю. Статус УБ як агентів валютного контролю встановлений п. 11 ст. 1 Закони РФ від 9 жовтня 1992 р. №3615-1 "Про валютне регулювання і валютний контроль". УБ - банки і інакші кредитні установи, що отримали ліцензії ЦБ на проведення валютних операцій. У відповідності з п. 4 ст. 11 вказаних Закони УБ признаються агентами валютного контролю, підзвітними ЦБ. Таким чином, статус УБ має двійчасту природу: права, які надаються їм в зв'язку з отриманням ліцензії на.
У вступі курсової "Витрати, пов'язані з розглядом справи в адміністративному процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Державні інспектори з охорони і використання земель - посадові особи, що здійснюють державний земельний контроль, які мають право: запитувати у відповідності зі своєю компетенцією і безвідплатно отримувати від державних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, організацій і громадян необхідні для здійснення державного земельного контролю зведення і матеріали про стан, використання і охорону земель, в тому числі документи, що засвідчують права на земельні дільниці і об'єкти, що знаходяться на них, а також відомості про осіб, що використовують земельні дільниці, відносно яких проводяться перевірки в частині, що.

НОТАРІАТ - спеціально встановлені державні органи, деякі державні службовці і громадяни-професіонали, що займаються приватною практикою, уповноважені здійснювати нотаріальні дії. Державні органи - це державні нотаріальні контори, що створюються Міністерством юстиції РФ і його місцевими органами по узгодженню з адміністраціями суб'єктів РФ або органами місцевого самоврядування. Нотаріуси, працюючі в таких конторах, є державними службовцями, труд яких оплачується за рахунок бюджетних коштів. Для них встановлені формений одяг і класні чини. Допускається виробництво деяких нескладних нотаріальних дій. Романо-німецька (континентальна) правова система - один з різновидів правових систем світу, виниклий на основі древнеримского права і що є результатом його еволюції і пристосування до нових умов. Існувала спочатку в країнах континентальної Європи, потім розповсюдилася на всю Латинську Америку, значну частина Африки, країни Сходу, Японію, що пояснюється колонізаторською діяльністю багатьох європейських країн, що мають високий рівень кодифікації законодавства (ГК Франції 1804 м., Цивільне Укладення Німеччини 1900 м., Єдиний торговий цивільний кодекс Італії 1924 м.). Відмінними рисами цієї правової системи є: а) визнання за конституцією вищої.
Список літератури курсової "Витрати, пов'язані з розглядом справи в адміністративному процесі" - більше 20 джерел. Інформаційна безпека Державної автоматизованої системи Російської Федерації Вибори - захищеність інформації в ГАСНУВ "Вибори" від її перехоплення, витоку по технічних і інакших каналах, від модифікації, блокування, знищення, несанкціонованого доступу до неї, а також захищеність технічних і програмних засобів збору, обробки, зберігання і надання інформації, інформаційних і телекомунікаційних систем від порушення їх функціонування або від виведення з ладу. Захист інформації в ГАСНУВ "Вибори" являє собою сукупність організаційних, правових, технічних і технологічних заходів по запобіганню загрозі інформаційної безпеки даної системи і усуненню її наслідків. Метою. ПАМ'ЯТЬ - (англ. memory) - запам'ятовування, збереження і подальше відтворення індивідом його досвіду. Фізіологічною основою П. є освіта, збереження і актуалізація тимчасових зв'язків в мозку (див. Мнема, Пам'яті фізіологічні механізми, Сліди пам'яті, Енграм-ма). Тимчасові зв'язки і їх системи утворяться при суміжній у часі дії подразників на органи чуття і при наявності у індивіда орієнтування, уваги, інтересу до цих подразників. Історія вивчення П. в психології нерозривно пов'язана із загальною історією психології і відображає основні етапи її розвитку. Однією з перших теорій П. є ассоцианистическая.

Дитинство - термін, вказуючий початкові етапи онтогенеза; період розвитку дитини від народження до підліткового віку, тобто до 11-12 років. Формування сучасних уявлень про дитинство як якісно своєрідний відрізок людського онтогенеза відбувалося поступово і зайняло значний історичний період. У середині XVIII в. в роботах Ж.Ж. Руссо була проголошена славнозвісна теза про те, що "дитина не є маленький дорослий", однак його змістовне розкриття стало можливим значно пізніше і було пов'язане з початком систематичних спостережень за ходом дитячого розвитку (Ч. Дарвін, В. Прейер), появою різних методів дослідження.
Посилання в тексті роботи "Витрати, пов'язані з розглядом справи в адміністративному процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГІПЕРБОЛА - стежок, явне перебільшення якихсь властивостей, якостей, ознак об'єкта (предмета, процесу, явища). Природу гиперболизации в мові і мові можна представити так. Множество Г. є стереотипними, шаблонними, напр., "на столі страхітний безладдя", "сто років не бачилися", "тисяча вибачень". Такі гіперболічні вирази зі стертим від частого вживання образним значенням (притупилося в свідомості людей, що сприймають подібне висловлювання) не можуть посилити дії тексту, бути засобом виразності мови, впливу на аудиторію. У той же час в межличностном спілкуванні це. ГЕМОРАГІЧНА ЛИХОМАНКА З НИРКОПОДІБНИМ СИНДРОМОМ - (син.: геморагічний иефрозоиефрит) - інфекційна хвороба, що характеризується лихоманкою, поразкою бруньок і в ряді випадків розвитком геморагічного синдрому. Збуджувач - вірус. Джерелом збуджувача інфекції є гризуни (руда полевка, велика полевка, польова і лісова миша і інш.), що виділяють вірус з мочой і фекалиями. Зараження людини відбувається повітряно-пилевим шляхом при вдиханні з повітрям пилу, вмісного висохлі частинки испражнений гризунів, а також алиментарним шляхом і через пошкоджену шкіру рук при контакті з гризунами і їх испражнениями. Підйом захворюваності доводиться на літні. ОЛПОРТ Флойд - Генрі (1890-1978) - американський психолог, фахівець в області експериментальної соціальної психології, психології особистості, філософії і теорій психології. Творець раціональних і емпіричних моделей для бихевиористского напряму в соціальній психології. Старший брат Гордона Олпорта. Професор Сиракузського ун-та (1924; засл. професор, 1956-1978; поч. д-р, 1974). Чл. Ради директорів АРА (1928-1930). Президент суспільства вивчення соціальних проблем (1939-1940). Нагороджений премією АРА За видатний науковий внесок (1965), золотою медаллю АПФ (1968). Освіту отримав в Гарвардськом.

Комунікаційний ризик: види - виділяються на основі критеріїв, вказуючих разл. сторони процесу О. Наїболеє небезпечні комунікаційні ризики, що не тільки утрудняють, але і що руйнують О, виділяються по критеріях, що розкривають структурні і динамічні характеристики комунікації, якості коммуникативной сфери особистості суб'єктів О., особливості інформаційної взаємодії в процесах прийому передачі, кодування - декодування інформації, специфіку комунікаційного менеджменту. Не спрогнозовані, не попереджені і не керовані комунікаційні ризики представляють значну загрозу для здійснення безпечної продуктивної комунікації. Класифікація. ПЕТРЕНКО Віктор Федорович - (р. 1948) - російський психолог, фундатор нового напряму в психології експерим. психосемантики. Закінчив ф-т психології МГУ ім. М. В. Ломоносова (1973) - учень А. Н. Леонтьева. Д-р психол. наук (1989), професор (1994), чл.-кор. РАН (1997). Захистив канд. дис.: "Психологічне дослідження значення на словесному і образному рівнях" (1978), докт. дис.: "Психосемантика свідомості", результати якої були опубліковані в однойменній монографії (1988). Викладає на ф-ті психології МГУ, з 1988 очолює лабораторію "Психології спілкування і психосемантики". У експерим. психосемантике. МОВА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ - (ЯзЕД) - символьна формалізована мова, призначена для опису діяльності операторів і побудови експлуатаційних функціональних схем. Розроблений Ю. Г. Фокиним в 70-е рр. спочатку як мова опису експлуатаційних дій, а пізніше в зв'язку з створенням графічної версії мови і для виконання схем радіоелектронної апаратури. Еталонний рівень мови, призначений для опису дій оператора, має алфавіт з мнемознаков, що нагадують певний предмет, який є мнемопризнаком. Психологічні особливості сприйняття знаків обумовили необхідність вибору для афферентних операцій (операцій прийому інформації) знаків. Джемс (JAMES) Уїльям - (1.11.1842, Нью-Йорк - 16.08.1910, Чокоруа, Нью-Хемпшир) - американський психолог і філософ, один з основоположників американського функционализма. Біографія. Освіта по медицині, фізіології і природним наукам отримав в Гарвардськом університеті. У Німеччині займався під керівництвом Г.Гельмгольца, Вірхова. З 1872 р. - асистент, з 1885 по 1889 р. - професор філософії Гарвардського університету, з 1889 по 1907 р. - професор психології. Читав гостьові лекції по психології, релігії і філософіям в різних університетах США і Англії. У 1892 р. організував спільно з Г.Мюнстербергом першу.