Впровадження та застосування магдебурзького права на українських землях XIV-XVI ст.

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ I. Державно-політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та інших держав (XIV-XVI ст.) ... 4
Розділ II. Особливості магдебурзького права на українських землях (XIV-XVI ст.) ... 9
2.1. Походження магдебурзького права, його поширення на українських землях у XIV-XVI ст ... .9
2.2. Джерела магдебурзького права ... 15
2.3. Органи самоврядування за магдебурзьким правом ... 21
2.4. Особливості досудового процесу і судочинства в українських містах за магдебурзьким правом ... 27
Висновки ... 29
Література ... 31

Для придбання курсової роботи "Впровадження та застосування магдебурзького права на українських землях XIV-XVI ст." тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Впровадження та застосування магдебурзького права на українських землях XIV-XVI ст."

Курсова робота "Впровадження та застосування магдебурзького права на українських землях XIV-XVI ст." виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Магдебурзьке право на українських землях XIV-XVI ст.", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Магдебурзьке право на українських землях XIV-XVI ст." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Магдебурзьке право на українських землях XIV-XVI ст." і призначений виключно для пошукових систем.

ДЕЛЕГОВАНЕ ЗАКОНОДАВСТВО - в деяких державах (Франція, Італія, Іспанія, Польща) видання урядом по уповноваженню (делегації) парламенту нормативних актів, що фактично володіють силою закону. Делегування законодавчих повноважень може здійснюватися шляхом прийняття парламентом закону про право уряду видавати в порядку Д.з. акти з певних питань протягом конкретно встановленого часу. Крім того, делегування законодавчих повноважень може просто матися на увазі, коли парламент свідомо видає закони, складені в загальних виразах (так звані закон-рамка, "скелетне законодавство"), роблячи їх застосування неможливим без відповідної.
ЕКСПЕДИЦІЯ - договір, по якому одна сторона (експедитор) зобов'язується відправляти належні іншій стороні (клієнту) вантажі залізницею, водним або інакшим шляхом повідомлення або отримувати ті, що прибувають на адресу клієнта вантажі, а також проводити ряд пов'язаних з цим підсобних операцій; клієнт же зобов'язується сплатити за цю певну винагороду. Правовою особливістю договору Е. є його комплексний характер, що виражається в тому, що внаслідок цього договору, експедитор, крім основного свого обов'язку відправляти і отримувати вантажі клієнта, бере на себе здійснення ряду різноманітних дій, які в.
Основні функції стандартів в області загального утворення -  Функції, направлені на забезпечення права, на повноцінне утворення за допомогою стандарту гарантованих конституцією Російської Федерації "рівних можливостей" для кожного громадянина "отримання якісної освіти", тобто рівня освіти, що представляє необхідну основу для повноцінного розвитку особистості і можливості продовження освіти; на забезпечення єдності освітнього простору країни за рахунок переходу до різноманіття освітніх систем і типів установ освіти; забезпечення спадкоємності основних освітніх програм початкової загальної, основної загальної, середнього.
Методи організації і здійснення учебно-позновательной діяльності - група методів навчання, направлених на організацію учебнопознавательной діяльності учнів, виділена Ю.К. Бабанським і що включає в себе все існуючі по інш. класифікаціях методи навчання у вигляді підгруп. 1. Підгрупа по джерелу інформації і сприйняття: словесні методи(розповідь, лекція, бесіда, конференція, диспут, пояснення); наочні методи (метод ілюстрації, метод демонстрації); практичні методи (вправи, лабораторні досліди, трудові завдання). 2. Підгрупа за логікою мислення: індуктивні методи навчання (логіка розкриття змісту матеріалу, що вивчається від приватного до загального); дедуктивні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Магдебурзьке право на українських землях XIV-XVI ст." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АНТРОПОСОФИЯ - (від греч. антропо... софія) - окультно-містичне вчення про людину як носія "таємних" духовних сил, розвинене в нач. 20 в. Р. Штайнером - фундатором Вальдорфської педагогіки. На основі створеної ним "духовної науки" розробив свій педагогічні погляди на розвиток дитини, особливо його мислення, вважаючи, що основна проблема сучасної педагогіки якраз і складається в розвитку мислення дитини. Створена ним Вальдорфська педагогіка перетворилася в світовий педагогічний рух. Основні ідеї цієї педагогіки: - вікова орієнтація учбового плану і методів навчання; - зміст освіти.
Іонафан - Іонатан. Іонафан (т е. дар Божий). 1) Син Гирсона, внук Моїсея, священик в коліні Дана в Лаїсе або Дане. Раніше він служив перед тим болван, якого вони украли у ефремлянина Міхи (Суд. 18:30. Срав. стих 18). Напевно він і є той левит, який раніше був найнятий Міхою бути священиком за 10 сиклей срібла, плаття і прожиток (17:7 дав. Срав. Міха). 2) Син Саула, який відрізнявся хоробрістю і набожністю. Разом з своїм зброєносцем він напав на филистимский гарнізон і убив 20 чоловік. Не знаючи про наказ батька, що не дозволив під страхом смерті під час битви що-небудь є, він з'їв небагато меду, щоб.
ПОЛК - в древності це слово мало у Слов'ян значення тотожне поняттю "народ"; пізніше воно означало народне ополчення, зібране для якого небудь військового підприємства; зустрівши противника озброєні натовпи "исполчались", розташовувалися в порядку бойової готовності; при цьому передові, фронтові і флангові загони вважалися окремими полицями. У російських літописах бойові загони наших предків. Чорних Клобуков, також називаються полицями; їх полкова військово-адміністративна організація була прийнята після і у Запорізьких Козаків Гетманщини, де полкове начальство об'єднувало в своїх руках і військову, і.
У вступі курсової "Магдебурзьке право на українських землях XIV-XVI ст." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЛЕРНЕЙСКАЯ ГІДРА - міфічне чудовисько, породжене потворним Тіфоном і Єхидною, яка була наполовину прекрасна жінка, наполовину змія. У гідри, згідно Діодору, було сто голів, згідно Симоніду - 50, і згідно з найбільш визнаною думкою Аполлодора - дев'ять. Але самим жахливим в цій тварюці було те, що, варто було відрубати одну голову, як на її місці зростали дві інші. Легенда свідчить, що голови були людськими, а середня з них була безсмертною. Дихання гідри труїло воду і спалювало посіви. Навіть коли вона спала, отруйне повітря навколо неї було смертельне для людей. Цей многоглавий монстр - водяна змія - спустошував.

ТЕКТОНІКА - (архітектоніка) (греч. tektonike - будівельне позов-у) - худож. образне вираження в архітектурній формі перемоги людського духа над відсталістю матерії; організація доцільної структури архітектурного образу відповідно до конструктивної системи споруди. Поняття "Т." введено в естетичну теорію ньому. істориком античності К. Беттігером ("Тектоніка еллінів", 1844). Т. класичного греч. ордери виражена в худож. опрацьованості стоечно-балочної конструкції за рахунок тонкого варіювання пропорцій між всіма елементами композиції архітектурної споруди. Т, в архітектурі.
НАГЕЛЬ - Ернест (р. 9.11.1901, Чехословакия), амер. філософ. Розділяючи по мн. питанням позицію логічного емпіризму, Н. в той же час виступає проти неопозитивистского приниження ролі теоретич. понять в науці, підкреслює взаємозв'язок теорії і досвіду в науч. пізнанні. Він критикує також широко поширений в зап. філософії науки индетерминизм, спираючись на стихийноматериалистич. установки. У центрі інтересів Н.- логіка і методологія науки. Свою филос. систему він називає "натуралізмом", розуміючи під цим вчення про те, що в світі діють лише тіла в просторі і часі: психич. явища суть.
Список літератури курсової "Магдебурзьке право на українських землях XIV-XVI ст." - більше 20 джерел. ФОНДООТДАЧА - узагальнюючий показник, що характеризує використання основних виробничих фондів. Існує декілька методів розрахунку. Самим поширеним є розрахунок по валовій продукції, тобто зіставлення вартості валової продукції і середньорічної вартості основних виробничих фондів. Даний метод не враховує штучного впливу матеріальних витрат. При використанні власної продукції виключається вплив зміни частки купованих виробів і напівфабрикатів. Методи розрахунку фондоотдачи по чистій або умовно-чистій продукції і прибутку дозволяють усунути вплив різної материалоемкости. Критерієм рівня фондоотдачи є.
Зворотна сила закону - Придання нормам законодавства сили в період, до дати обнародування закону. Так, якщо закон офіційно опублікований 15 липня 2002 року, але набирає чинності з 1 січня 2002 року, то застосування його норм до періоду з 1 січня по 15 липня - зворотна сила закону. У багатьох галузях права зворотна сила закону обмежується. Так, в податковому праві, статтею 5 НК РФ встановлені наступні норми: - Акти законодавства про податки і збори, встановлюючі нові податки і (або) збори, що підвищують податкові ставки, розміри зборів, що встановлюють або обтяжуючі відповідальність за порушення законодавства про.

ПСИХІКА ПЕРЦЕПТИВНАЯ - Більш складна будова діяльності у представників психіки перцептивной виражається через ідею виділення операцій. На цій стадії кожний поведенческий акт формується в онтогенезе шляхом реалізації генетично фіксованих компонент видового досвіду в процесі індивідуального навчання. Це пов'язано з тим, що кожний поведенческий акт складається з двох основних фаз: 1) фаза пошукова, або підготовча - звичайно починається з ендогенной активації і виявляється занепокоєний загальному і пошукових діях тварини; звичайно в результаті відбувається зустріч тварини зі стимулами ключовими, що включають власне інстинктивну.
Посилання в тексті роботи "Магдебурзьке право на українських землях XIV-XVI ст." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Апатія - (від греч. apatheia "бесстрастность") - стан емоційної пасивності, байдужості, байдужості, з ослабленням сприйнятливості, спонук і інтересів. Можливий вияв - потупленні очі, схилена голова, полураскритий рот. Рухи його, коли він був навіть потривожений, стримувалися також м'якістю і не позбавленою свого роду грації лінем. Якщо на обличчя набігала з душі хмара турботи, погляд туманився, на лобу були складки, починалася гра сумнівів, смутки, переляку; але рідко тривога ця застигала в формі певної ідеї, ще рідше перетворювалася в намір. Вся тривога дозволялася зітханням і завмирала в апатії.
Ломброзіанство - володіюче негативними коннотациями позначення гіпотеза італійського судового психіатра З Lombroso (1876), згідно з якою схильність здійснювати злочини є природженою, тобто спадковою і/або конституциональной. Гіпотеза викладена в книзі Ч. Ломброзо "Homo delinquent". Мабуть, єдиним фактом на користь справжньої гіпотези є патологія особистості і кримінальна поведінка у пацієнтів з кариотипом ХYY (уперше виявленому у рецидивних злочинців), але навіть і у разах такої патології не можна виключити значну, якщо не вирішальну роль впливу на формування особистості злочинця соціальних чинників.
ЮРЧЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ - доктор філософських наук, професор. У 1998 м. в Ростовськом держуніверситеті захистив докторську дисертацію по темі: Політика як чинник регіональної конфликтности" Спеціальність: 09.00.10 - філософія політики і права. Довів, що в умовах сучасної російської дійсності політична регионалистика стикається зі складним, суперечливим переплетенням двох основних тенденцій: централізму і суверенизации. Їх взаємодія супроводиться безліччю проблем, що породжуються виникненням і розвитком некерованих конфліктів. Часто нездатність центральної влади ефективно вирішувати актуальні проблеми спричиняє.

ДЕФЕКТ Я - (EGO DEFECT) Неможливість здійснення або пошкодження однієї або більше за функції Я. Термін дефект Я прийнято відносити до тих, що несприятливо впливають на окремі функції Я моментам розвитку, особливо до тих, які здатні порушити психічний захист і адаптацію. Фокус дисфункція, розміри і міра пошкодження можуть значно варіювати. Дефекти Я можуть засновуватися на конституциональних чинниках, а також на чинниках, пов'язаних з індивідуальним досвідом і розвитком. Звичайно їх вплив виявляється в перші роки життя, коли Я починає розвиватися; таким чином, вони виражаються в предструктурной психопатології.
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ - (LIFE-CYCLE) Цей термін використовується головним чином для опису циклу розвитку індивіда, що включає дитинство, підлітковий вік, зрілість, немолодий вік і смерть. Соціологічне поняття "життєвого циклу" вказує не на чисто біологічний процес дозрівання, а на послідовний перехід індивіда від однієї категорії віку, що соціально конструюється до іншої і на відмінності в соціальному досвіді дорослішаючого і старіння. Наприклад, соціальний досвід біологічного старіння абсолютно різний у чоловіків і жінок, а тривалість і значущість "дитинства" змінюються від культури до культури.
Скваттер - (squatter), особа, без дозволу захоплююче незайняті приміщення або землю, преимущ. з метою мешкання. Скваттерство виникає звичайно в зв'язку з недоліком житла, при цьому в багатих країнах С. схильні таємно захоплювати отд. будівлі, а в більш бідних незаконний захват землі набув такого широкого поширення, що вимусив власті з цим змиритися і надавати на захоплене юрид. права. Крупномасштабний захвати землі іноді здійснюються після ретельної розробки операції і дуже швидко - буквально за одну ніч, що знайшло відображення в назв. скваттерских поселень: в Мексіці це barrios paracaidistas (парашутні.
ЯКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ РОСІЇ. - У останні десятиріччя в Російській Федерації значно загострилися медико-социальні проблеми в області демографії. Насамперед гіршає здоров'я дітей і молоді, а також репродуктивное здоров'я всього населення. Різко збільшилася захворюваність туберкульозом, високою залишається інфекційна і онкологічна захворюваність, зростає число венеричних захворювань серед молоді. Серед демографічних і медико-біологічних проблем сучасної Росії: низька народжуваність, звужене відтворювання населення, неміцність браку, зростання числа співжиття, що нереєструється, позашлюбних народжень, висока.