ВСТАНОВЛЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДІТЕЙ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Права дитини та загальні принципи їх захисту ... 5
1.1. Історичний розвиток прав дитини ... 5
1.2. Конвенція ООН про права дитини ... 9
Розділ 2. Особливості встановлення походження дітей згідно законодавства України ... 12
2.1. Поняття батьківських прав і обов'язків та підстави їх виникнення ... 12
2.2. Порядок встановлення походження дитини. Загальні правила визначення материнства і батьківства ... 13
2.3. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою ... 18
2.4. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою ... 20
Розділ 3. Умови встановлення батьківства в судовому порядку ... 22
3.1. Визнання батьківства за рішенням суду ... 22
3.2. Порядок встановлення батьківства ... 23
3.3. Порядок оспорювання батьківства (материнства) ... 25
Висновки ... 30
Список використаних джерел ... 32

Для придбання курсової роботи "Встановлення походження дітей" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Встановлення походження дітей"

Курсова робота "Встановлення походження дітей" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Встановлення походження дітей", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Встановлення походження дітей" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Встановлення походження дітей" і призначений виключно для пошукових систем.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО - в СРСР галузь радянського соціалістичного права, регулююча майнові відносини між соціалістичними організаціями, соціалістичними організаціями і громадянами, а також майнові відносини громадян між собою. Г. п. регулює і відносини з приводу таких нематеріальних благ, невіддільних від особистості людини, як ім'я, авторство наукового або літературного твору, витвору мистецтва, винаходу і інш. Основою всіх майнових відносин в СРСР є соціалістична, суспільна власність на знаряддя і засоби виробництва і соціалістичну систему господарства. Майнові відносини, в яких беруть участь гос. органи. ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕНІТЕНЦІАРНІ ПРАВИЛА - загальні принципи поводження з особами, укладеними під варту; характеризують мінімальні умови, які розглядаються Порадою Європи як прийнятні для забезпечення захисту вказаних осіб від жорстокої, нелюдяної або принижуючої достоїнство людини звертання, підтримки дисципліни і порядку в пенітенціарних установах. У зв'язку з вступом в Пораду Європи РФ прийняла на себе зобов'язання, витікаючі з міжнародних актів про права людини і громадянина, а також спеціалізованих міжнародних документів про поводження з осудженими до різних видів покарань. До таких актів насамперед відносяться Загальна декларація. ГАРАНТІЇ ТРУДОВІ - в широкому значенні система забезпечення реальності трудових прав, встановлених законодавством соціалістичної держави. Основною гарантією реального здійснення законів і постанов про труд в СРСР є соціалістичний суспільний і державний пристрій (див. Державний пристрій СРСР, Суспільний пристрій СРСР). Соціалістична держава забезпечує систематичний державний і суспільний контроль за дотриманням законодавства про труд. Господарські керівники і інші посадові особи, винні в порушенні трудового законодавства, притягуються до відповідальності. Навпаки, в капіталістичних країнах дотримання навіть тих законів. ЦЕРКОВНЕ ПРАВО - сукупність правил, санкціонованих або встановлених державою, регулюючої внутрішню організацію церковних об'єднань і установ, а також взаємовідношення віруючих і держави. Об'єм і значення цього права мали істотні особливості у різних народів і в різні епохи. У Візантії ще по законодавству імператора Юстініана у ведіння єпископів і церковного суду був відданий ряд питань державно-адміністративної, судової, цивільної, правового і фінансової властивості. Найбільш детально розроблене і кодифіковане Ц.п. в католицькій церкві, де спроби його кодифікації почалися ще з XI-XII вв. У результаті (з.
Кожна вагома структурна частина курсової "Встановлення походження дітей" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НОТАРІАЛЬНА ДІЯ - особливий позасудовий процес, що здійснюється уповноваженою державою особою, внаслідок якого приватні факти, події і документи набувають характеру офіційних і як наслідок володіють підвищеною доказовою і виконавською силою. Правом здійснювати Н.д. володіють нотаріуси. При відсутності в населеному пункті нотаріуса Н.д. виконують посадових осіб органів виконавчої влади, а на території інших держав - консульських представництв РФ. Обов'язковими елементами будь-якого Н.д. є: встановлення особистості що звернувся за здійсненням Н.д.. перевірка законності його прохання і що засвідчуються. ВЕКСЕЛЬ - (німий. Wechsel - обмін) - вигляд цінного паперу, письмове боргове зобов'язання суворо встановленої законом форми, що видається позичальником (векселедавцем) кредитору (векселедержателю), надаюче останньому безумовне, право, що підтримується законом вимагати з позичальника сплати до певного терміну суми грошей, вказаної в В. В. відрізняють такі важливі особливості, як абстрактність, безумовність (бесспорность), право протесту, солідарна відповідальність, які роблять його надійним засобом, що гарантує повернення заборгованості по кредиту В сучасних умовах В є т.ж. найважливішим інструментом. Викуп земельної дільниці для державних і муніципальних потреб - 1) (для цілей Земельного кодексу Російської Федерації) спосіб вилучення земельних дільниць для державних або муніципальних потреб у їх власників; порядок В., порядок визначення викупної ціни земельної дільниці, порядок припинення прав володіння і користування земельною дільницею при його вилученні для державних або муніципальних потреб, права власника земельної дільниці, належного В., встановлюються цивільним законодавством; 2) (для цілей Цивільного кодексу Російської Федерації) спосіб вилучення земельної дільниці у власника для державних або муніципальних потреб; в залежності від того.
У вступі курсової "Встановлення походження дітей" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МІЖПАРЛАМЕНТСЬКА ГРУПА ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗБОРІВ - специфічний міжпалатний орган Федеральних Зборів, що здійснює контакти із зарубіжними парламентами і Міжпарламентським Союзом. Діяльність М.г. ФС регламентується Положенням, що приймається загальними зборами такої групи. Формами роботи М.г. ФС є: участь в роботі Міжпарламентського Союзу (найстарішої і найбільш авторитетної міжнародної організації по співпраці з парламентами різних країн); участь членів М.г. ФС в роботі депутатських груп, що створюються в її рамках по зв'язках з парламентами західних країн; обмін делегаціями, інформацією, звертаннями, посланнями. Положення об М.г. ФС, інакші.

КАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - вигляд юридичної відповідальності, що полягає в передбаченому УК обмеженні прав і свобод осіб, винних в здійсненні злочину. Відповідальність - правовий інститут, який об'єднує в собі: право (і обов'язок) держави застосувати до правопорушника міри правового впливу; обов'язок правопорушника зазнати впливу на нього з боку держави; саме зазнавання цього впливу. При цьому правопорушник має право вимагати відповідності такого впливу умовам, передбаченим законом. У.о. застосовується з метою відновлення соціальної справедливості, виправлення, а також попередження нових правопорушень з боку. ЗАВІДУЮЧИЙ КАНЦЕЛЯРІЄЮ - згідно з Кваліфікаційним довідником посад керівників, фахівців і інших службовців, затвердженому постановою Міністерства труда РФ від 21.08.1998 № 37 (в ред. від 07.11.2006 № 749), - посадова особа, организующее роботу канцелярії. Забезпечує своєчасну обробку поступаючої і кореспонденції, що відправляється, її доставку за призначенням. Здійснює контроль за термінами виконання документів і їх правильним оформленням. Організує роботу по реєстрації, обліку, зберіганню і передачі у відповідні структурні підрозділи документів поточного діловодства, в тому числі наказів і розпоряджень керівництва, по.
Список літератури курсової "Встановлення походження дітей" - більше 20 джерел. Періодичне друкарське видання - газета, журнал, альманах, бюлетень, інакше видання, що має постійну назву, поточний номер і що виходить в світло не рідше за один раз в рік.Див. Масова інформація, Редакція засобу масової інформації, Засіб масової інформації. Періодичні друкарські видання з державною (муніципальним) участю періодичні друкарські видання, засновниками (соучредителями) яких є державні або муніципальні органи, організації, установи і (або) які фінансуються не менш ніж на 15 відсотків бюджету відповідної редакції за рік, попередній дню офіційного опублікування рішення про призначення виборів, за рахунок коштів. ГІПНОЗ - штучно викликаний, схожий на сон стан людини, що має підвищену чутливість до навіювання.    У другій половині ХVIII віку австрійський лікар Ф. Месмер (1734-1814) запропонував нову психотерапію, засновану на використанні "життєвої сили" при лікуванні хворих, що відкривало можливості застосування гіпнозу і навіювання в медицині. Його успіх, що супроводився паломництвом пацієнтів, викликав негативну реакцію академічної медицини, внаслідок чого Віденський медична рада оголосила його обманщиком, а Французька академія наук, що здійснила перевірку месмеровского методу лікування по указу.

ТЕСТ ПЛЯМ РОРШАХА - (тест плям чорнильних) - одна з методик проективних, що відноситься до групи методик структурування. Створена швейцарським психіатром Германом Роршахом в 1921 р., який один з перших відмітив зв'язок фантазиеподобной продукції і типу особистості. Він в ході досліджень також виділив декілька типів людського сприйняття (-> сприйняття: тип). Тест діагностує структурні характеристики особистості: особливості аффективно-потребностной сфери і діяльності пізнавальної (стиль когнитивний), внутриличностні і межличностні конфлікти і заходи боротьби з ними (механізми захисні), загальну.
Посилання в тексті роботи "Встановлення походження дітей" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛОГОТЕРАПИЯ - Метод психотерапії, створений Франклом (Frankl V. Е.) (древнегр. logos - значення), і екзистенциального аналізу являє собою складну систему філософських, психологічних і медичних переконань на природу і суть людини, механізми розвитку особистості в нормі і патології, шляху корекції аномалій в розвитку особистості. Л., як її називають деякі автори, Третя венская школа психотерапії, займається значенням людського існування і пошуками цього значення. Згідно Л., прагнення до пошуку і реалізації людиною значення свого життя - природжена мотивационная тенденція, властива всім людям і що є основним. Потворності і дефекти розвитку головного мозку і черепа - порушення розвитку черепа і головного мозку, які виникають переважно в антенатальном періоді, особливо в періоди бласто- і ембриогенеза. Клінічно виявляються відразу ж або деякий час опісля після народження, окремі з них можуть бути виявлені і навіть усунені вже в утробі матері (наприклад, spina bifida). Часто така потворність і дефекти супроводяться аномаліями розвитку спинного мозку, хребта і внутрішніх органів. Розвиток багатьох, якщо не більшості з них пов'язано з впливом генетичних чинників, але значна і все зростаюча їх частина викликана зовнішніми, тератогенними впливами. До числі основних. ТОТЕМ - тваринне, рослина, природне явище або який-небудь інший об'єкт, що вважається родинними по відношенню до сім'ї або групи людей, що допомагає ним і що охороняє їх і, відповідно, шановні ними.    Розгляд проблеми тотема і тотемизма знайшов своє відображення в роботі З. Фрейда "Тотем і табу. Психологія первісної культури і релігії" (1913). На прикладі австралійських племен фундатор психоаналізу показав, що ознака тотема пов'язана не з окремою твариною або явищем природи, а з всіма індивідами роду. Тотем є охоронцем племені, обличчя одного тотема суворо дотримують зобов'язання не знищувати свій.

ЕКСПЕРИМЕНТ - (від лати. experimentum - проба, досвід) - один з основних, нарівні з спостереженням, методів наукового пізнання взагалі і психологічного дослідження зокрема. Відрізняється від спостереження насамперед тим, що передбачає спеціальну організацію ситуації дослідження, активне втручання в ситуацію дослідника, що планомірно маніпулює однією або декількома змінними (чинниками) і реєструючого відповідні зміни в поведінці випробуваного (оператора). Е. дозволяє здійснити відносно повний контроль змінних. Якщо при спостереженні часто неможливо передбачувати зміни, то в Е. можна їх планувати і не допускати. Техніка емпатического слухання - уміння правильно мовчати ("мовчання - золото"). Терапевт - це людина, к-рий оволодів умінням бути в процесі О. особливо уважним не стільки до того, що говориться клієнтом або ним самим, скільки до того, що стоїть за словами. Орієнтація на прочувствование інш. людини в процесі бесіди з ним застосовувалася вже в діяльності єгипетських жреців, широко використовувалася вчителями і філософами античного світу, складає основу практики духовного О. в православ'ї, буддизмі, суфизме. Уперше, як самост. психотерапевтична техніка, представлена К. Роджерсом в його клиенто-центрованій. Чесність в межличностном спілкуванні - Однієї з ведучих етичних цінностей людини є чесність (Ч.), краї складає основу відповідальної, щирої і обов'язкової поведінки в будь-яких контактах і взаємодії людей, виключає обман, навіть мовчазний, лицемірство, розуміється як щирість, уникнення брехні і обману по відношенню до інш. людей. У психологич. енциклопедичному словнику М. І. Еникеєва Ч. описується як етична якість особистості, що перебуває в щирості і доброчесності, вірності прийнятим зобов'язанням, в правдивості і принциповості. Саме близьке поняття до Порядність виявляється у вчинках людини; Ч. як особова якість співвідноситься з. ПСИХОТЕРАПІЯ ЗА допомогою ПЕРЕКОНАННЯ ДЕЖЕРИНА - По своїх цілях, задачам і техніці проведення має багато загального з особово-орієнтованою психотерапією. Дежерин (Dejerine J., 1912) підкреслював необхідність каузального терапевтичного втручання при лікуванні функціональних порушень. Психотерапія, з його слів, повинна бути направлена на усунення не тільки симптомів і виявів хвороби, але і причин, тобто на весь "психічний фон", "психічну конституцію хворого", "етичний фон", який дозволив їм встановитися. Таку функцію психотерапії не можуть здійснювати суггестивні (особливо - гипносуггестивні) методи, які.