ВСТАНОВЛЕННЯ ПІКЛУВАННЯ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття і суть піклування згідно чинного законодавства.....5
Розділ 2. Встановлення піклування. права та обов'язки суб'єктів правовідносин з піклування.....10
2.1. Підстави встановлення піклування.....10
2.2. Порядок встановлення піклування.....14
2.3. Права і обов'язки піклувальника.....17
2.4. Права та обов'язки дітей, над якими встановлено піклування.....22
2.5. Припинення опіки (піклування).....27
Висновки.....31
Список використаних джерел.....33

Для придбання курсової роботи "Встановлення піклування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Встановлення піклування"

Курсова робота "Встановлення піклування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Встановлення піклування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Встановлення піклування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Встановлення піклування" і призначений виключно для пошукових систем.

Скасування реєстрації кандидата (анулювання списку кандидатів) - міра публічно-правової відповідальності по виборчому праву кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків за порушення законодавства про вибори. Застосування санкції виборчого права у вигляді скасування реєстрації кандидата (анулювання списку кандидатів) допустиме в порядку і на основах, визначених законом, а також не пізніше ніж в день, попередній дню голосування. Перелік правопорушень, за здійснення яких можливе скасування реєстрації кандидата, встановлений в п. 1 ст. 64 Федеральних закони "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації". ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - умови, що встановлюються законом і передумови виконання депутатами своїх задач і функцій, здійснення депутатських повноважень. Найважливіші гарантії можуть встановлюватися в конституціях держав (наприклад, ст. 98 Конституції РФ закріплює гарантії особистої недоторканості депутатів Державної Думи і членів Поради Федерації). Більш докладне Г. д. д. закріпляються в законах про статус депутатів, що мають, як правило, розділу об Г. д. д. Існує расширительное тлумачення Г. д. д. - його дотримується, наприклад, Федеральний закон "Про статус члена Поради Федерації і статус депутата Державної Думи. ФЕДЕРАЛІЗМ - спосіб (принцип) територіальної організації держави, виражений в характері взаємовідносин суб'єктів федерації між собою і федеральними органами державної влади. Ф. як поєднання самоврядування і розділення влади виконує дві головні функції: 1) децентралізує владу за допомогою її розділення по вертикалі. Вважається тому, що в порівнянні з унитаризмом Ф. є більш демократичний принцип організації держави, оскільки допускає децентралізацію влади її полицентризм, що гарантує від диктатури; 2) інтегрує територіальні співтовариства, тобто збирає воєдино різні території, додаючи їм якість цілісної. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК - впорядкована система спостереження, узагальнення і відображення фінансово-господарської діяльності підприємства з метою отримання достовірних даних про його діяльність. Об'єктами вивчення Би у є кошти, виражені в грошовій формі, їх рух в процесі виробництва і звертання. а т.ж. джерела їх утворення і використання. Б.у здійснює функції аналізу, управління і контролю за господарською діяльністю. Метод Б.у являє собою спосіб пізнання і відображення предмета Б.у і складається з наступних елементів: документації, інвентаризації, оцінки, калькуляції рахунку, двійчастого запису, бухгалтерського балансу.
Кожна вагома структурна частина курсової "Встановлення піклування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕКСПЕРИМЕНТ - (лати. experimentum досвід, доказ), 1) слідчий, самостійна слідча дія. Складається у відтворенні обстановки і інакших обставин певної події і здійсненні необхідних досвідчених дій з метою перевірки слідчих версій, перевірки і уточнення даних, що мають значення для справи, отримання нових доказів. Проводиться в передбаченому законом порядку: в присутності зрозумілих, в необхідних випадках з участю підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка, фахівців. Про хід і результати Е. складається протокол. Слідчий в необхідних випадках виробляє вимірювання, фотографування, відеозапис, складає. БАРТЕРНА ОПЕРАЦІЯ - (англ. barter - договір міни, обмін товарів) - договір між господарюючими суб'єктами, що має предметом товарообмінні операції на безвалютній збалансованій основі, оцінка вартісних складових яких взаємно узгоджується сторонами. У міжнародних економічних відносинах цивільно-правового характеру товарообмінні операції переважно іменуються бартерними, або B.C., в той час як у вітчизняному внутрішньогосподарському обороті подібні відносини врегульовані, зокрема, ГК РФ за допомогою договору міни. Відносини по Б.с. регулюються, крім загальних цивільно-правових норм, що містяться в ГК РФ і ФЗ від 13 жовтня 1995 р. РЕГІОНАЛЬНЕ ПРАВО - комплекс правових норм, регулюючих різноманітні відносини в масштабах регіону. Р.п. - це частина національного права, об'єктом регулювання якого є відносини, виникаючі в межах територій суб'єктів РФ; такі відносини носять комплексний характер і охоплюють різні сфери суспільного життя (політику, екологію, економічну діяльність, соціальні відносини, міжрегіональні зв'язки і інш.). Норми, створюючі Р.п., містяться в федеральному законодавстві, в договорах і угодах, що укладаються федеральними органами державної влади з органами державної влади суб'єктів РФ, в нормативних правових актах.
У вступі курсової "Встановлення піклування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОЕФІЦІЄНТ РАЙОННИЙ - показник відносного збільшення заробітної плати з метою компенсації додаткових витрат і підвищених витрат труда, пов'язаної з виконанням роботи і мешканням в регіонах з важкими кліматичними умовами. Застосування районних коефіцієнтів забезпечує реалізацію ст. 82 КЗоТ, що передбачає встановлення підвищеної оплати труда, зокрема в місцевостях з важкими кліматичними умовами. У цей час районні коефіцієнти, розмір яких від 1,1 до 2,0, застосовуються до заробітної плати працівників, зайнятих в районах Крайньої Півночі і місцевостях, прирівняних до них, районах Сибіру, Дальнього Сходу, Уралу.

КОЛОНІАЛІЗМ - міжнародний злочин, направлений проти людства: захват заморських територій з метою їх грабунку і економічної експлуатації, що супроводився поневоленням місцевого населення; ідеологічна теорія і практика економічних дій держав і великих корпорацій, направлені на колонізацію територій інших держав, нав'язування ним економічних режимів, не відповідних інтересам цих країн і їх народів, і сприяючих откачке ресурсів і прибутку з колоніальних країн, територій. Поняття "До." поступово набуває історичного характеру. Практіка К. стала здійснюватися європейськими країнами (Португалією, Іспанією. Психологія підготовки громадян до забезпечення особистої безпеки - Підготовка громадян включає в себе три взаємопов'язаних психологічних напряму: 1) інформування населення про оптимальну тактику поведінки в різних ситуаціях небезпеки (см. Пропаганда психологічних знань); 2)діагностику і зниження рівня виктимности в поведінці (див. Психодіагностіка рівня виктимности, Рівні виктимности психологічні) і формування позитивних особових якостей, установок (див. Установка на безпеку);3) спеціальне психологічне навчання, метою якого є виробіток психологічних складових тактики безпечної поведінки (див. Тактика безпеки психологія). Як суб'єкти підготовки громадян в.
Список літератури курсової "Встановлення піклування" - більше 20 джерел. Карна відповідальність - 1. всі заходи кримінально-правового впливу, вживані до особи, що здійснила злочин (А.В.Наумов); 2. передбачене кримінально-правовою нормою і застосоване до особи звинувачувальним вироком суду, що вступив в силу державно-примусовий вплив за довершений злочин, манливий негативні правові наслідки. Ознаки карної відповідальності: встановлюється нормами карного закону; носить примусовий, особистий характер; здійснюється від імені держави і по звинувачувальному вироку суду; спричиняє негативні наслідки для правопорушника. Карна відповідальність є різновидом юридичної відповідальності на ряду з. Мультікультурноє консультування - (multicultural counseling) Малоймовірно, щоб стратегії консультування, що не враховують культурні умови, були точними або належними. Культура в цьому контексті визначається як "соціальні стимули, що є продуктами поведінки інших людей". Мультикультурализм (Multiculturalism) надає значення як тим аспектам, в к-рих групи відрізняються одна від іншої, так і тим аспектам, в к-рих вони в той же час схожі один з одним. Надмірний акцент на схожості мав слідством помилкову концепцію "плавильного тигля", що не надає відмінностям ніякого значення. Надмірне підкреслення відмінностей мало результатом.

ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ - афективний стан, що характеризується виявом страху, розкаянь совісті і самоупреков, відчуттям власної нікчемності, страждання і потреб в розкаянні.    Уявлення про почуття провини містилися в різних роботах З. Фрейда. Так, в книзі "Тотем і табу. Психологія первісної культури і релігії" (1913) він співвідніс виникнення почуття провини з довершеним на зорі становлення людства "великим злочином" - вбивством сини батька первісної орди. У роботі "Деякі типи характерів з психоаналитической практики" (1916) З. Фрейд не тільки встановив тісний зв'язок між.
Посилання в тексті роботи "Встановлення піклування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Нейропсихология спілкування - новий розділ нейропсихологии, предметом к-рого є психол. специфіка порушень О., що розглядаються під точкою зору їх взаємозв'язку із змінами особистості (Ж. М. Глозман). Взаємозв'язок змін особистості і О. виявляється особливо яскраво в феномені "хибного кола" при порушеннях мови, коли патологічна особова реакція у вигляді "страху мови" перешкоджає актуалізації можливостей, що навіть є у хворого О., а неможливість О. ще більш посилює "страх мови" і інш. неврозоподобні зміни особистості. І навпаки, відновлення можливостей вербального і невербального О. сприяє позитивній. ОНТОЛОГІЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ - "непорівнянні описи світу, жодне з яких не є більш фундаментальним по відношенню один до одного" [Blackborn, 1996, з. 290-291]. Плюралізм часто асоціюється з пізнім Wittgenstein, що підкреслював існування різних язикових фокусів і форм життя, а також з літературним пост-структурализмом, що тяжіє до релятивізму і скептицизму відносно одномерности істини. Постструктуралисти заперечують саму можливість однозначної інтерпретації - зіставлення різного роду інтерпретацій не є основою для визначення їх точності, а швидше виступає основою для їх легітимність. Концентруючись на проблемі значень. ШКАЛА - (від лати. skale - сходи) - 1. Складова частина вимірювального приладу, предназначенн 1. для відліку значень величини, що вимірюється. Відлік визначається положенням індикаторної мітки (покажчика), яке вона (він) займає або в яке вона (він) встановлюється в процесі роботи. Ш. містять градуировочні відмітки, які безпосередньо (Ш. з прямим відліком) або непрямо (Ш. непрямих значень) відповідають послідовним значенням величини, що вимірюється, а також відповідні написи і позначення. У залежності від способу виконання градуировочних відміток розрізнюють аналогову, цифрову і комбіновані Ш. Все Ш. повинні.

Деформації спілкування у хворих алкоголізмом і наркоманіями - Зловживання психоактивними речовинами (ПАВ), включаючи алкоголь, супроводиться деформаціями О., к-рі залежать від тривалості зловживання і мають етапне прогресування (Бехтель, 1986). На 1-м етапі переважає суб'єктивне полегшення Про.: створюється ілюзія, що ПАВ поліпшує ефективність взаємодії, усуває психол. затримки, нівелює початковий емоційний стан, робить О. емоційно насиченим. ПАВ тут виступає як умова задоволення потреби в його форми і варіанти починають один за іншим відпадати, поступаючись місцем одному, прийнятому даною особистістю. На 3-м, заключному, етапі потреба в О. гасне. Прийом. Особистості типологія, по Фромму - (Fromm) - передбачає розмежування 5-ти типів особистості, засноване на уявленні про існування у людини унікальних екзистенциальних потреб: 1) потреби у встановленні зв'язків (альтруїзмі); 2) потреби в подоланні (созидательности); 3) потреби в корінні (потребі відчувати себе частиною світу); 4) потреби в ідентичності (потребі відчувати себе самим собою); 5) потреби в системі поглядів і у відданості (раціоналізм і присвячення себе тому, в чому укладається значення життя). Джерелом мотивационной сили автор вважає конфлікт свобода-безпека. Е.Фромм розрізнює наступні людські типи: 1. рецептивний. Моделі СМК: модель Шеннона-Уивера - Коммуникатівная модель Шеннона-Уивера (C. E. Shannon, W. Weaver). Амер. вчені К. Е. Шеннон, інженер і математик, один з творців матем. теорії інформації, і математики У. Уївер, в 1949 р. запропонували графічну лінійну модель комунікації. К. Е. Шеннон, будучи співробітником лабораторії телефонної компанії Белла, працював над проблемою поліпшення передачі інформації по телеграфному або телефонному каналу, що знаходиться під впливом електричних шумів. Він визначив кількісну міру інформації, к-рую пізніше визначили як "біт", і на основі даного визначення кількості інформації довів теорему. НЕДЕРЖАННЯ КАЛУ - (син.: енкопрез) - порушення функції прямої кишки і сфинктеров заднього проходу, мимовільна дефекацией, що виявляється. Утримання вмісту прямої кишки пов'язане з функцією зовнішнього сфинктера заднього проходу, що забезпечує довільне замикання його, і внутрішнього сфинктера, що тонічно змикається. Регуляцию функції анальних сфинктеров здійснюють центри иннервации, розташовані в головному і спинному мозку, а також в дистальном відділі товстої кишки. Недержання калу спостерігається при природжених вадах розвитку аноректальной області, запальних захворюваннях кишечника (наприклад, деяких формах коліту.