ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження відновлення втраченого судового провадження ... 5
1.1. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій ... 5
1.2. Цивільне судочинство та його стадії ... 11
Розділ 2. Відновлення втраченого провадження як особливий вид цивільного судочинства ... 15
2.1. Відкриття справи про відновлення втраченого судового провадження ... 15
2.2. Розгляд справи про відновлення втраченого судового провадження ... 21
Розділ 3. Особливості розгляду і вирішення справи про відновлення втраченого судового провадження ... 23
3.1. Попереднє судове засідання ... 23
3.2. Значення стадії судового розгляду цивільних справ ... 27
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Відновлення втраченого судового провадження" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Відновлення втраченого судового провадження"

Курсова робота "Відновлення втраченого судового провадження" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Відновлення втраченого судового провадження", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Відновлення втраченого судового провадження" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Відновлення втраченого судового провадження" і призначений виключно для пошукових систем.

АГРЕСІЯ - озброєний напад однієї держави на інше, те, що робиться експлуататорськими державами звичайний з метою захвата чужих територій, порушення незалежності або поневолення чужих народів. А., будучи одним з основних коштів зовнішньої політики експлуататорських держав, зумовлена їх класовою суттю і прямо витікає з їх зовнішньої функції (див. Держава). Определеніє А. уперше було розроблено і сформульовано Радянським Союзом в лютому 1933 р. і запропоновано як проект загальної Декларації на конференції по роззброєнню. Мета цієї Декларації полягала в тому, щоб поняття А. було визначене можливо більш точним. Паспорт громадянина Російської Федерації - основний документ, що засвідчує особистість громадянина Російської Федерації на території Російській Федерації. Згідно п. 4 ст. 52 Федеральних закони "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації" виборчі бюлетені, бюлетені для голосування на референдумі видаються виборцям, учасникам референдуму, включеним в список виборців, учасників референдуму, по пред'явленні паспорта або замінюючого його документа. Див. Документ, що засвідчує особистість громадянина. Відповідно до Положення про паспорт громадянина Російської Федерації, затвердженої постанови Уряду. Тактики допиту на попередньому слідстві психологія - Являє собою систему тактико-психологічних прийомів, сприяючих отриманню уповноваженою на те державою посадовою особою (оперуповноваженим, слідчим) від учасника карного процесу правдивих свідчень по обставинах, що мають значення у справі. Перші вітчизняні дослідження психологічної тактики допиту здійснювалися в рамках юридичної науки і зводилися до висновку про той, що свідчий свідчення можуть успішно використовуватися в правосудді, але вони повинні психологічно аналізуватися, зазнавати певної оцінки з точки зору вивчення особливостей уваги і пам'яті допитуваних осіб (Е.М. Кулішер - 1911, А.Ф. Коні. ВІЛЬНА ТЕРИТОРІЯ ТРИЕСТ - нейтралізована і демілітаризована територія, утворення якої передбачене мирним договором з Італією 1947 р. Згідно з мирним договором з Італією (ст. ст. 21, 22 Додатків VI-X), цілісність і незалежність С. т. Т. повинна забезпечуватися Порадою Безпеки ООН (см). Мирний договір також встановлює, що С. т. Т. повинна справлятися на основі Постійного статуту, затвердженого Порадою Безпеки. Згідно з Постійним статутом (Додаток VI до мирного договору з Італією), С. т. Т. повинна бути демілітаризованою і нейтральною, ніякі збройні сили не повинні знаходитися на ній інакше як по розпорядженню Ради.
Кожна вагома структурна частина курсової "Відновлення втраченого судового провадження" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РЕДАКТОР - Посадові обов'язки. Здійснює редагування що випускається редакційно - видавничим підрозділом наукової і методичної літератури, інформаційних і нормативних матеріалів з метою забезпечення високого наукового і літературного рівня видань. Бере участь в підготовці видавничих договорів з авторами і трудових угод із зовнішніми рецензентами. Розглядає рукописи і рецензії на них. Готує висновку про можливість видання рукопису в представленому вигляді або після доробки з урахуванням виправлень, що пропонуються, доповнень, скорочень. У разах відхилення видання рукописів готує обгрунтовані письмові відмови. Навчання і виховання суб'єктів ОРД - Єдиний психолого-педагогічний процес, направлений на формування і корекцію їх особових характеристик з метою вдосконалення оперативно-розшукової діяльності. Метою навчання і виховання суб'єктів ОРД є формування розвиненої особистості, що володіє знаннями, уміннями і навиками, творчим мисленням, здатного адекватно оцінювати і емоційно сприймати оперативно-розшукову діяльність. Розвиваються і коректуються мотивационная, емоційно-вольова і когнитивная сфери суб'єктів ОРД, їх світогляд, ідеали, етичні характеристики і т.д. Навчання і виховання суб'єктів ОРД специфічні за змістом і їх. ПОДАТКОВИЙ ПРОЦЕС - в широкому значенні процедура прийняття нормативно-правових актів з податкових питань; у вузькому - особливий порядок прийняття податкових законів. Прерогатива законодавчої влади встановлювати податки зводить закон в ранг основного джерела податкового права і зумовлюється декількома причинами: здійсненням конституційного принципу недоторканості права власності, запобіганням зловживанням з боку податкової адміністрації, припиненням спроб обговорення податкових операцій на предмет їх доцільності. Історія свідчить, що саме боротьба за право вводити нові податки стала чинником, що сприяв розвитку.
У вступі курсової "Відновлення втраченого судового провадження" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Правові акти державного управління - одна з форм управлінської діяльності суб'єктів виконавчої влади, які розглядаються як способи вираження змісту виконавчої влади, система внутрішньо взаємопов'язаних коштів здійснення функцій управління, певне зовнішнє вираження конкретних управлінських дій, частина управлінської діяльності. Особливістю п.а.г.у. є те, що вони являють собою правові управлінські дії, які характеризуються тим, що, по-перше, виходять від державних органів виконавчої влади (органів державного управління), їх структурних підрозділів і службовців, які зайняті організаційною управлінською діяльністю від.

Основи припинення оренди земельної дільниці - основи, які передбачені цивільним законодавством; а також з ініціативи орендодавця у випадку: а) використання земельної дільниці не відповідно до його цільового призначення і приналежності до тієї або інакшої категорії земель, передбаченого названим Кодексом; б) використання земельної дільниці, яке приводить до істотного зниження родючості сільськогосподарських земель або значного погіршення екологічної обстановки (вилучення по цій основі не допускається в період польових сільськогосподарських робіт; в інакших встановлених федеральними законами випадках); в) неусунення довершеного умисно. РОЗГОЛОШУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, НЕ НАЛЕЖНИХ ОГОЛОШЕННЮ - здійснення посадовою особою таких дій, внаслідок яких зведення, не належні оголошенню, стають або можуть стати надбанням інших осіб (ст. 121 УК). Деякі відомості, що не є державною таємницею, проте не підлягають оголошенню по прямій забороні закону або розпорядженню керівників відомств, установ, підприємств. Розголошування цих відомостей може заподіяти шкоду інтересам Радянської держави або правам і законним інтересам окремих громадян. Так, напр., не підлягають оголошенню такі відомості про хід слідства у справі, які не повинні бути відомі іншим особам. Згідно з Статутом ощадних кас, не підлягають.
Список літератури курсової "Відновлення втраченого судового провадження" - більше 20 джерел. ЛИВАН (Ліванська Республіка) - держава в Західній Азії, на побережжі середземного море. Незалежність проголошена 22 листопада 1943 р. (з 1920 р. - подмандатная територія Франції). Столиця - м. Бейрут. Адміністративне ділення: 6 губернаторство (мухафаз). Діє Конституція від 23 травня 1926 р. (із змінами і доповненнями). Глава держави - президент, обирається парламентом терміном на 6 років. Однопалатний парламент - Палата депутатів - складається з 128 депутатів, що обираються прямим голосуванням терміном на 4 роки за принципом представництва релігійних общин. Виконавча влада здійснюється президентом і що призначається ним Радою. ПСИХОЛОГІЯ - наука про закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності, заснована на явленности в самонаблюдении особливих переживань, що не відносяться до зовнішнього світу. Область знань про внутрішнє - психічному - мирі людини. Термін виник в XVI в. і означає власне вчення про душу або науку про душу. У суворому значенні розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професіонально займається психологією в теоретичному і практичному плані, в тому числі для допомоги людям в певних ситуаціях. Відділення психології від філософії сталося у 2-й половині XIX в. Це стало.

СКРІПЛЕННЯ, ЗВ'ЯЗАНІСТЬ - Німий.: Bindung. - Франц.: liaison. - Англ.: binding. - Ісп.: ligaz?n - Італ.: legame. - Португ.: liga??про. об Термін, яким Фрейд обобщенно означає (в різних областях - біології, психології і пр.) операцію, яка направлена на обмеження вільного руху збуджень, на скріплення уявлень один з одним, на створення і збереження відносно стійких форм. про Хоч поняття скріплення співвіднесено із зіставленням вільної і пов'язаної енергії, його значення не обмежується цією економічною стороною справи: це поняття, що часто зустрічається у Фрейд відповідає як конкретним потребам.
Посилання в тексті роботи "Відновлення втраченого судового провадження" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АНАЛІЗ - (Analysis; Analyse), юнгианский - форма психотерапії, що спеціалізується на неврозах і прагнуча привести несвідомі змісту в свідомість, часто звана аналітичною терапією. Принципово ідеї (юнгианского) аналізу розроблені Юнгом і об'єднані ним в систему, що отримала назву аналітична (або комплексна) психологія. Як і в психоаналізі взагалі (школа Фрейд і інш.), в аналітичній психології аналіз - це довгострокове, насичене динамизмом і діалектикою взаємовідношення між аналітиком і пацієнтом (клієнтом). "Ці взаємовідносини направлені на дослідження несвідомого пацієнта, на вивчення содержаний і. АЛИМЕНТАРНАЯ ДИСТРОФІЯ - (син.: голодна хвороба, білковий набряк) - хвороба тривалого недостатнього живлення, що виявляється загальним виснаженням, набряками, розладом всіх видів обміну речовин, дистрофією тканин і органів з порушенням їх функцій. Причиною алиментарной дистрофії є тривале недоїдання при зниженій загальній енергетичній цінності їжі і дефіциті білка в раціоні. Звичайно алиментарная дистрофія поєднується з вітамінною недостатністю. Розвитку хвороби сприяють важкий фізичний труд, інфекційні захворювання, емоційне перенапруження, переохолодження. При недостатньому надходженні в організм харчових. Кохут (KOHUT) Хайнц - (3.5.1913, Вена - 8.9.1981, Чікаго) - американський психоаналітик. Біографія. Єдиний син в багатій австро-єврейській сім'ї, дістав блискучу і різносторонню загальну освіту (мистецтво, іноземні мови), після закінчення в 1932 р. Деблингерской гімназії Вени продовжив освіту в Венськом університеті у А.Айхорна (доктор медицини, 1938). У зв'язку із загрозою нацизму в 1939 р. емігрував спочатку в Англію, де деякий час знаходився в таборі для переміщених осіб, потім в 1940 р. - в США (отримав громадянство в 1945 р.). Подальшу неврологічну і психоаналитическое (включаючи курс лікування психоаналізом).

СТИМУЛ (S) - Спроби багатьох психологів дати точне визначення цього терміну виявилися невдалими. Оскільки це основний термін в теоретичному напрямі, який, історично, розглядається як одне з найбільш об'єктивних з породжених психологією (див. теорія стимулу-реакції), можна було б чекати, що з'явиться відносно однозначне визначення цього терміну або, принаймні, хоч би загальноприйнятий спосіб його вживання. Леле, ні того ні іншого виявити не вдалося. Однак серед різних значень і моделей вживання, приведених нижче, можна виділити декілька загальних моментів: (а) стимул повинен характеризуватися, або в. СИКОРСКИЙ - Іван Олексійович (1842-1919) - російський психолог, психіатр і педагог. Д-р медицини (1873), професор (1881). Фундатор Інституту дитячої психології (Фребелевского ин-та, Київ, 1912). Ред. журналу Питання нервово-психічної медицини (з 1896). Освіту отримав в Київському ун-ті, після закінчення якого (1869) працював в медичних установах Петербурга. У 1881 р. очолив кафедру нервових хвороб Київського ун-та. Брав активну участь в діяльності різних медичних і педагогічних наукових з'їздів і суспільств. Коло наукових інтересів С. було дуже широке, він прагнув зібрати воєдино всі дані наук про людину, створити. Опросник для виявлення вираженість самоконтроля в емоційній сфері, діяльності і поведінці - Г. С. Нікифоров, В. К. Васильев, С. В. Фірсов. Призначений для діагностики схильності людини до емоційного, поведенческому і соціального самоконтроля. У основі методики лежать уявлення про самоконтроль, як про функцію встановлення відповідності між діяльністю і разл. психич. процесами суб'єкта, з одн. стор., і нормами і вимогами, к-рі пред'являють до нього інш. люди (референтная група) або він сам, з інш. стор. Взаємозв'язок вольової регуляции і самоконтроля носить складний і неоднозначний характер. У процесі самоконтроля людина може прикладати разл. кількість вольових зусиль в. Гра - (общеславянск., ймовірно, від греч. agos - священний трепет. Первинне значення - возвеличення і умилостивлення божества співом і танцем) - 1. вид непродуктивної діяльності, вмотивований не кінцевим результатом, а самим ходом її процесу. У історії людства гра часто перепліталася з магією, культовою поведінкою і інш., була тісно пов'язана і залишається пов'язаною зі спортом, мистецтвом, військовими і інш. тренуваннями; 2. вигляд подражательной, імітаційної або символічної діяльності з більш або менш чітко певною метою і правилами. Ж. Піаже розрізнює 3 класи гри: а) гра майстерності.