Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальні підстави відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю ... 5
Розділ 2. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю ... 8
Розділ 3. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок смерті потерпілого ... 17
Розділ 4. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я ... 23
Висновки ... 34
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю"

Курсова робота "Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРАВО ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ - два вигляду приватної власності, особливості яких визначені специфікою їх суб'єкта. Право власності громадян закріплене законодавцем як самостійний вигляд приватної форми власності (п. 2 ст. 212, ст. 213 ГК РФ). У основі виникнення права власності громадян лежать дві форми привласнення - індивідуальна і колективна. Індивідуальна форма реалізовується громадянином двома способами: власною економічною діяльністю, не направленою на видобування прибутку (наприклад, роботою в особистому підсобному господарстві для задоволення власних потреб в продуктах харчування); шляхом здійснення. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (міжнародне публічне право) - система договірних і звичайних норм, що історично змінюються і принципів, що створюються головним чином державами в процесі їх співпраці і суперництва, виражаючої відносно узгоджену волю держав і регулюючих відносини між державами, створеними ними міжнародними організаціями і деякими іншими суб'єктами міжнародного спілкування. Дотримання норм М.п. забезпечується індивідуальним або колективним примушенням його суб'єктів, межі і форми якого визначаються ними в процесі спільної діяльності. М.п. не належить юридичній системі конкретних держав. У світі воно і тільки воно регулює міжнародні. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ - Посадові обов'язки. Організує проведення робіт по контролю якості продукції, що випускається підприємством, виконання робіт (послуг) відповідно до вимог стандартів і технічних умов, затвердженими зразками (еталонами) і технічною документацією, умовами постачання і договорів, а також по зміцненню виробничої дисципліни, забезпеченню виробництва якісної і конкурентоздатної продукції. Організує розробку заходів щодо підвищення якості продукції (робіт, послуг), забезпечення їх відповідності сучасному рівню розвитку науки і техніки, потреб внутрішнього ринку, експортним вимогам і т.п. Забезпечує. СУДОВИЙ АКТ - це правоприменительний акт суду, що дозволяє карну або цивільну справу по суті. Суди поділяються на суд першої інстанції, суди касаційної і наглядових інстанцій. С. а. бувають наступних видів: - вирок, тобто присудження по карній справі; - рішення суду по цивільній Справі; - інакші С. а., до яких відносяться визначення і постанови судів. Відповідно до кримінально-процесуального законодавства під визначенням розуміється всяке, крім вироку, рішення, винесене судом першої інстанції при виробництві по карній справі, наприклад визначення про обрання, зміну або скасування міри припинення.
Кожна вагома структурна частина курсової "Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СЕРЕДНІЙ ЗАРОБІТОК - заробітна плата робітника або службовця, що обчислюється, згідно з особливими правилами, по фактичному заробітку за попередній час. Понятіє С. з. часто зустрічається в радянському трудовому законодавстві. С. з. зберігається за час чергового і додаткового відпуску, зберігається повністю або частково за час виконання державних і суспільних обов'язків, за час відрядження, а також у певних разах перекладу на іншу роботу; виходячи з С. з., обчислюється вихідна допомога при звільненні і т. д. Порядок обчислення С. з. диференціюється в залежності від того, для якої мети проводиться це числення. АФФИЛИРОВАННИЕ ОСОБИ - фізичні і юридичні особи, здатні впливати на діяльність юридичних і (або) фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність. А.л. юридичної особи є: член його поради директорів (спостережливої ради) або інакшого колегіального органу управління, член його колегіального виконавчого органу, а також особа, що здійснює повноваження його одноосібного виконавчого органу; особи, належні до тієї ж групи осіб, що і дана юридична особа; особи, які мають право розпоряджатися більш ніж 20% загальних кількості голосів, що доводяться на акції (внески, частки), що становлять статутний (складочний). РАХУНКОВА ПАЛАТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - постійно діючий орган державного фінансового контролю, що утворюється Федеральними Зборами і підзвітний йому. Правове положення С.п. визначається Конституцією РФ (ч. 5 ст. 101) і Федеральним законом від 16 грудня 1994 р. "Про Рахункову палату Російській Федерації". С.п. складається з Голови, заступника, 12 аудиторів і апарату. Голову С.п. і половину складу аудиторів призначає терміном на 6 років Державна Дума; заступника Голови С.п. і іншу половину аудиторів на той же термін призначає Порада Федерації. Вказана спеціальна вимога, що пред'являється до аудиторів, - наявність вищої освіти і досвід.
У вступі курсової "Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ІНТЕРНУВАННЯ - примусове приміщення іноземців певних категорій в яку-небудь місцевість із забороною покидати її межі. І. застосовують воюючі держави до військовополонених, нейтральні держави - до військовослужбовців воюючих держав. І. допускається по відношенню до військовополонених в інтересах безпеки тієї держави, у якого вони знаходяться в полону, або з метою запобігання їх втечі. Женевська конвенція 27 липня 1929 р. в основному підтвердила вказане вище положення, приділивши особливу увагу І. і вмісту військовополонених в спеціальних таборах. Нейтральні держави не тільки мають право, але і.

Лісу, що особливо охороняються, розташовані на природних територіях, що особливо охороняються - 1) категорія захисних лісів; 2) ліси, розташовані на територіях державних природних заповідників, національних парків, природних парків, пам'ятників природи, державних природних заповідників і інакших встановлених федеральними законами природних територіях, що особливо охороняються; в лісах, розташованих на територіях державних природних заповідників, забороняється проведення рубок лісових насаджень на лісових дільницях, на яких виключається будь-яке втручання людини в природні процеси; на інакших дільницях, якщо це не суперечить правовому режиму особливої охорони територій державних. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА І СУСПІЛЬСТВА - по цивільному законодавству РФ комерційні організації з розділеним на частки (внески) засновників (учасників) статутним (складочним) капіталом. Майно, створене за рахунок внесків засновників (учасників), а також зробленого і придбаного Х. т. і про. в процесі діяльності, належить їм на праві власності. У випадках, передбачених ГК РФ, господарське товариство може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником. Господарські товариства створюються в формі повного товариства і товариства на вірі (командитного товариства). Господарські товариства - в формі акціонерного товариства, суспільства з.
Список літератури курсової "Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю" - більше 20 джерел. Віктимні якості співробітника - Відображають різні сторони психології особистості співробітника ПОО. Передусім це якості, що характеризують мотивацію поведінки співробітника в небезпечній ситуації. Наприклад, надмірна мотивація досягнення, сочетающающаяся із завищеної самооценкой співробітника, веде до появи "зсуву до ризику" вже як віктимної якості, тенденції до нобоснованному і невиправданій ризикованій поведінці. Пізнавальні віктимні якості пов'язані з недоліками уваги (труднощі розподілу і концентрації уваги), сприйняття, мислення ( ригидность мислення, недостатня його гнучкість і оперативність, мала. Відбір персоналу - (personnel selection) Кадрове забезпечення орг-ций вимагає прийняття рішень відносно людей. У кожної орг-ции доводиться вирішувати, кого потрібно прийняти на роботу, підвищити в посаді, перекласти на інш. роботу, звільнити, тимчасово відчужити від роботи, а іноді, можливо, і знизити в посаді. Прийняття рішень, що стосуються О. п., передбачає великий об'єм організаційної роботи. Сюди входить планування трудових ресурсів, орг-ция набору кадрів, вибір відповідних методів прийняття рішень і исслед. методів О. п. Уперше принципи вимірювання при відборі людей для ряду професій були застосовані.

РЕЛІГІЯ - світогляд і світовідчування, заснований на вірі в надприродне, в існування одного або трохи богів.    У трудах З. Фрейда містилося різне висловлювання про релігію. Найбільш повно погляди на релігію відображені в його роботах "Нав'язливі дії і релігійні обряди" (1907), "Тотемі і табу" (1913), "Майбуття однієї ілюзії" (1927), "Невдоволення культурою" (1930), "Людина Моісей і монотеистическая релігія" (1938).    З. Фрейд визначав релігію як проецированную у зовнішній світ психологію. Відповідно її джерела він досліджував, виходячи з.
Посилання в тексті роботи "Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СІМЕЙНІ МІФИ - Термін, запропонований Феррейрой (Ferreira A. J., 1966), означає певні захисні механізми, що використовуються для підтримки єдності в дисфункциональних сім'ях. Синонімамі С. м. є поняття "вірування", "переконання", "сімейне кредо", "ролеві експектации", "узгоджена захист", "образ сім'ї, або образ "Ми"", "наївна сімейна психологія" і інш. (Ейдемиллер Е. Г., Юстіцкис В., 1999). С. м. досліджуються клінічним і експериментально-психологічним методами в рамках психоаналитического розуміння захисних. УЯВА - здатність людини до побудови нових образів шляхом переробки психічних компонент, знайдених в минулому досвіді; процес психічний створення образу предмета або ситуації шляхом перебудови готівки уявлень. Частина свідомості особистості, один з процесів пізнавальних, характерний високою мірою наглядності і конкретності. У уяві своєрідно і неповторно відбивається зовнішній світ, відбувається образне передбачення результатів, що можуть досягатися за допомогою тих або інакших дій; воно дозволяє програмувати не тільки майбутню поведінку, але і представляти можливі умови, в яких ця поведінка буде. "F1х.0" Гостра інтоксикація - Скороминущий стан услід за прийомом психоактивного речовини, що полягає в розладах свідомості, когнитивних функцій, сприйняття, емоцій, поведінки або інших психофізіологічних функцій і реакцій, статики, координації рухів, вегетативних і інших функцій. Діагноз повинен бути основним лише в тих випадках, коли інтоксикація не супроводиться більш стійкими розладами, пов'язаними з вживанням алкоголю або іншої психоактивного речовини. У останньому випадку перевага повинно віддаватися діагнозу вживання з шкідливими наслідками (F1х.1х), синдрому залежності (F1х.2хх) або психотических розладів.

Когнітівний дисонанс - (cognitive dissonance) Теорія К. д. була висунена Леоном Фестінгером і викладена в його книзі "Теорія когнитивного дисонансу" (А theory of cognitive dissonance). Фестингер засновує цю теорію на припущенні про те, що чол. вмотивований підтримувати узгодженість або консонанс між парами релевантних когниций, де під когницией розуміється будь-яке знання або уявлення суб'єкта про себе, свою поведінку або оточення. Когниций X і Y знаходяться у відносинах дисонансу, "якщо не-Х слідує з Y"; передбачається, що такий дисонанс буде викликати "психол. дискомфорт" і створювати тиск, спонукаючий суб'єкта. Спілкування державних службовців: професійні еталони - Професійні еталони (П. е.) виступають як сукупність суб'єктивних уявлень людини про якості, к-рими повинна володіти особистість при виконанні тієї або інакшої соціальної ролі. Здатність і готовність професіонально спілкуватися і виконувати діяльність відповідно до посадового статусу визначаються сукупністю взаємопов'язаних характеристик службовця і його особово-професійних якостей. Взаємозв'язки між перцептивними здібностями, П. е. і особово-професійними якостями лежать в основі соціально-перцептивной компетентності госслужащих в професійній діяльності і О. Виявленние найбільш важливі. Комплекси - (complexes) Поняття "До." використовувалося мн. теоретиками психоан. напряму. Воно було введене і розроблене К. Юнгом. Юнг, однак, запозичав термін і оригінальне формулювання поняття у Т. Цигена. Вивчаючи вербальні асоціації, Циген виявив, що час появи індивідуальної реакції часто довшав, коли стимульное слово відносилося до чогось неприємного для випробуваного. Він вважав, що такий стимул був пов'язаний з емоційно забарвленим комплексом уявлень. Юнг поступив на роботу в клініку Бургхельцлі, де його керівник, Е. Блейлер познайомив його з тестом словесних асоціацій і запропонував провести. ДІАГНОЗ - (греч. diagnosis - розпізнавання). Констатація процесу, що вивчається, стану, явища. У медицині - висновок про наявність захворювання, його причинах, мірі вираженість, формі течії і збереженні захисних механізмів. Проводиться на рівнях симптоматологическом, синдромологическом і нозологическом (див. Корсакова-Щербака і Снежневського концепції нозологической специфічності психопатологических синдромів). Д. ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ. Див. Д. гаданий. Д. ГИСТОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ - складова частина Д. анатомічного, що уточнюється гістологічним дослідженням аутопсийного або биопсийного матеріалу. Д. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНИЙ -.