Відповідальність за порушення податкового законодавства

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження відповідальності за порушення податкового законодавства ... 5
1.1. Поняття юридичної відповідальності ... 5
1.2. Сутність та підстави відповідальності за порушення податкового законодавства ... 13
1.3. Класифікація податкових правопорушень ... 18
Розділ 2. Характеристика видів відповідальності за порушення податкового законодавства ... 21
2.1. Особливості фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства ... 22
2.2. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства ... 29
2.3. Особливості кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства ... 31
Висновки ... 37
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Відповідальність за порушення податкового законодавства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Відповідальність за порушення податкового законодавства"

Курсова робота "Відповідальність за порушення податкового законодавства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Відповідальність за порушення податкового законодавства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Відповідальність за порушення податкового законодавства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Відповідальність за порушення податкового законодавства" і призначений виключно для пошукових систем.

НОВА ЗЕЛАНДИЯ - держава в південно-західній частині Тихого океану, має володіння ( "острівні території"): про. Ниуе, о-ва Кука, про. Токелау (перші дві території мають внутрішнє самоврядування). Н.З. - унітарна держава. У адміністративному відношенні воно ділиться на 109 графств. Місцеві органи самоврядування - ради графств, графських міських територій і сільських округів - фактично підлеглі Нейтральним органам управління. Н.З. не має писаної конституції. Неписану конституцію складають законодавчі акти, конституційні угоди, прецеденти. Н.З. - парламентарна монархія. Знайшла незалежність від Англії в 1947 р. ОБШУК - слідча дія, що полягає в розшуку і вилученні об'єктів, що має значення для справи (знарядь злочину, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, коштів, вилучених із звертання - наркотиків, зброї і т.п.). О. завжди не конкретний, тобто до початку О. ще не ясне, які саме речі будуть вилучені. Єдина вимога до речей, що вилучаються - приналежність, причетність до злочину. Етім О. відрізняється від іншої слідчої дії - виїмки. Законом передбачені: а) О. в приміщенні: б) О. на місцевості; в) особистий обшук; г) О. для виявлення осіб, що розшукуються; д) О. для виявлення трупів; е) О. в. ШПИГУНСТВО - передача, викрадення або збирання з метою передачі відомостей, що є за своїм змістом государствен, що спеціально охороняється, ний таємницею, іноземним державам, контрреволюційним організаціям або приватним особам (ст. 58е УК). Опасность Ш. полягає в тому, що він спричиняє за совою передачу іноземним розвідкам таких відомостей, знання яких ворожим СРСР капіталістичними країнами підриває військову потужність і ослабляє зовнішню безпеку Радянської держави. Вказуючи на небезпеку підривної роботи ворогів народу, І. В. Сталін говорив: "Щоб виграти битву під час війни, для цього може бути. ЗАКОН ПРО СУДОУСТРІЙ СРСР, СОЮЗНИХ І АВТОНОМНИХ РЕСПУБЛІК - прийнятий Верховною Порадою СРСР 16 серпня 1938 р. у відповідності з п. "х" ст. 14 Конституції СРСР ("Відомості Верховної Поради СРСР" 1938 р. № 11). До прийняття цього закону діяли Основи судоустрою Союзу ССР і союзних республік (див.), прийнятий ЦИК СРСР 29 жовтня 1924 р. (СЗ 1924 р. № 23, ст. 203), і Положення про судоустрій союзних республік. 3. про з. був виданий в розвиток гл. IX Конституції СРСР, яка закріпила принципи організації і діяльність радянського суду. Проект 3. про з, як законодавчий акт великого значення, був піддадуть широкому обговоренню на.
Кожна вагома структурна частина курсової "Відповідальність за порушення податкового законодавства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИБОРЧА КВОТА - 1) Кількість мандатів (місць) в представницькому органі, яка виділяється якій-небудь національній або соціальній групі населення, суб'єкту федерації, іншої території, що має специфічні особливості, і т. д. Принцип квотирования застосовується для того, щоб в більш повній мірі врахувати чиї-небудь інтереси. Вказаний принцип (хоч і без використання самого поняття "виборча квота" ) застосовувався і застосовується в тих або інакших формах в нашій країні. Наприклад, по установі Конституцією СРСР 1936 р. Верховної Поради СРСР одна з його палат - Рада Національностей - складалася з депутатів, що. ВИМУШЕНИЙ ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ - громадянин РФ, що покинув місце проживання внаслідок довершеного відносно нього або членів його сім'ї насилля або переслідування в інакших формах або внаслідок реальної небезпеки зазнати переслідування по ознаці расової або національної приналежності, віросповідання, мови, а також по ознаці приналежності до певної соціальної групи або внаслідок політичних переконань, що стали мотивом для проведення відносно нього ворожої кампанії, масових порушень громадського порядку. На відміну від біженця, В.п. - це, як правило, громадянин РФ, що покинув місце проживання на території іноземної держави і. Конвенція міжнародної організації труда - міжнародний договір на рівні урядів держав з питань трудових відносин (включаючи охорону труда), що передбачає дотримання загальновизнаних, узгоджених правил. До об н в е н ц і я (франц. Сonvention < лати. Conventio - договір, угода) приймається на минаючій щорічно міжнародній конференції труда, яка є вищим органом міжнародної організації труда (марнотратник). У декларації про основоположні принципи і права в сфері труда, прийнятій марнотратник в 1998 р., заявлено, що всі держави - члени марнотратник мають зобов'язання, витікаюче з єдиного факту їх членства в організації, - дотримувати.
У вступі курсової "Відповідальність за порушення податкового законодавства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ - сукупність міжнародно-правових принципів і норм, що визначають юридичний статус міждержавних (міжурядових) організацій, умови членства в них, характер і об'єм правомочності, структуру і процесуальні аспекти діяльності їх органів, а також юридичну силу нормативних актів, що приймаються ними. У відсутність єдиного нормативного акту їх функціонування регламентується положеннями засновницьких актів - статутами, статутами і т.п. Взаємовідношення таких структур із зацікавленими державами підпадають під дію Венської конвенції про представництво держав в їх відносинах з міжнародними.

ЗАВІДУЮЧИЙ ФОТОЛАБОРАТОРІЄЮ - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво виробниче - господарською діяльністю фотолабораторії. Забезпечує своєчасне і якісне виконання по замовленнях і заявках підрозділів підприємства, установи, організації всіх видів фоторабот. Організує прийом і реєстрацію заявок на виконання фоторабот, облік надходження технічної документації і складання звітності про виконані роботи і витрату фотоматеріал. Забезпечує збереження прийнятою фотолабораторією технічної документації. Визначає потребу лабораторії в обладнанні і фотоматеріал, забезпечує їх придбання у встановленому порядку, стежить за їх станом. КОНФЕДЕРАЦІЯ - (лати. confoederatio - союз, об'єднання) - форма об'єднання держав, при якій вони зберігають свою міжнародну правосуб'єктність (див. Правоздатність, Дієздатність). Як правило, К. забезпечує більш високу міру інтеграції в економічній, соціальної, політичної, військової і інших сферах, чому при звичайній міжнародній співпраці. К. поєднує в собі риси як міжнародно-правової, так і державної організації. У цей час в світі існує тільки одна К.-ЄС. У різний час К. були: Австро-Угорщина до 1918 р. Швеція і Норвегія до 1905 р., США з 1781 по 1789 р., Швейцарія з 1815 по 1848 р., Єгипет і Сірія.
Список літератури курсової "Відповідальність за порушення податкового законодавства" - більше 20 джерел. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІК - сама поширена електротравма. опіки виникають у більшої частини пострадавших від електричного струму, причому 1/3 опіків супроводиться інш. травмами - електричними мітками, металізацією шкіри і офтальмією. Розрізнюють 2 основних вигляду опіку: струмовий (або контактний), виникаючий при проходженні струму через тіло людини внаслідок його контакту з токоведущей частиною; дуговий, зумовлений впливом електричної дуги на тіло людини. т про до про в и й (контактний) опік отримують в електроустановках відносно невеликого напруження - не вище за 2 кв. При більш високих напруженнях, як правило, утвориться. Практики найма робітників і службовці - (employment practices) Практики найма представляють широку різноманітність методів, що використовуються в процесі відбору і оцінки кандидатів або працівників в бізнесі і промисловому пр-ве. Ці методи привернули до себе велику увагу через уривок в сьомому розділі Закону про цивільні права 1964 р. Первинна версія сьомого розділу встановлювала регламентацію і контроль за методами, з допомогою к-рих роботодавці можуть відбирати і оцінювати персонал, однак зміст цього розділу істотно змінився в рез-ті внесення додаткових поправок і постанов. "Єдині рекомендації по процедурах відбору найманих.

ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГІЯ - (гештальтизм) - напрям в західній психології, виниклий в Німеччині в першій третині XX в. Висунула програму вивчення психіки з точки зору цілісних структур - гештальтов, первинних по відношенню до своїх компонентів. Вона виступила проти висуненого психологією структурною принципу розчленування свідомості на елементи і побудови з них - по законах асоціації або творчого синтезу - складних психічних феноменів. У противагу ассоцианистским уявленням про створення образу через синтез окремих елементів була висунена ідея цілісності образу і несводимости його властивостей до суми властивостей.
Посилання в тексті роботи "Відповідальність за порушення податкового законодавства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛОКК - (Locke) Джон (1632-1704) -англійський філософ-просвітник, педагог, основоположник соціально-політичної доктрини лібералізму, творець основ емпіричної психології. Розвинув багато які філософські ідеї Ф. Бекона і Т. Гоббса і передусім сенсуалистическую теорію пізнання. Народився в пуританській сім'ї дрібного чиновника-юриста. Закінчив Вестмінстерськую школу, вчився в ун-тах Лондона і Оксфорда (1656), де невдовзі захистив дис. на звання магістра. Протягом декількох років викладав в Оксфорді грецьку мову, літературу і філософію, а потім зайнявся ще і медичною практикою. У 1668 р. був вибраний. Діськурс в міжкультурній комунікації - З розвитком психолингвистики, прагматики і теорії комунікації на зміну вивчення мови як системи, незалежної від реальності, прийшло розуміння мови і мови, к-рі відображають дійсність і створюють дискурс. Вбираючи в себе мовну/текстову діяльність разом з відповідним социокультурним контекстом, дискурс виступає як головний охоронець загального досвіду, знань, думок, ціннісних представлень і переживань. Тому в оцінці себе і особового буття людина виходить не тільки з власного Я і характеру взаємовідносин всередині свого кола О., але і з дискурса, к-рий також дає опр. оцінку як тієї. Термен (TERMAN) Льюїс Мейдісон - (15.1.1877, Джонсон Кантрі, Індіана - 21.12.1956, Станфорд) - американський психолог, фахівець з проблем вимірювання інтелекту і його розвитку. Біографія. Пройшов навчання в університеті шт. Індіана (бакалавр мистецтв, 1902, магістр, 1903) і університету Кларка, під керівництвом С.Холла (1903-1905, доктор філософії, 1905). З 1906 р. по 1910 р. працював професором психології і педагогіки в державній середній школі Лос-Анджелеса. З 1910 р. працював асистентом професора на факультеті виховання Станфордського університету, з 1912 р. по 1916 р. він - асоціативний професор, з 1916 р. по 1922 р. -.

ТОТОЖНІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ -ТОТОЖНІСТЬ ДУМКИ - Німий.: Wahrnehmungsidentit?t - Denkidentit?t. - Франц.: identit? de perception - identit? de pens?е. - Англ.: perceptual identity - thought identity. - Ісп.: identidad de perception - identidad de pensamiento. - Італ.: identit? di percepzione - identit? de pensiero. - Португ.: identidade de percep??про (або perceptual)-identidade de pensamento. об Терміни, вказуючі у Фрейд те, до чого направлені відповідно первинний і повторний процеси. Первинний процес націлений на відтворення тотожності сприйняття тому образу об'єкта, який виник внаслідок досвіду задоволення. Повторний процес націлений. БУДИЛОВА - Олена Олександрівна (1909-1991) - російський психолог, фахівець в області історії російської психології, д-р психологічних наук (1973). Закінчила історико-філософський факт МГУ (1930). У 1947 р. поступила в аспірантуру Інституту філософії АН СРСР, де під керівництвом С.Л. Рубінштейна розробляла питання генезису психологічної думки в Росії (1950). Працювала літературним ред. в ряді журналів і у відділі пропаганди і агітації Всесоюзного радиокомитета, в 1950-1956 рр. була головним бібліографом ГПНТБ СРСР ім. В.І. Леніна. З 1956 р. -співробітник сектора психології ИФ АН СРСР, в 1972-1991. ПІДСВІДОМЕ, ПІДСВІДОМІСТЬ - Німий.: Unterbewusste, Unterbewutsein. - Франц.: subconscient або subconscience. - Англ.: subconscious, subconsciousness. - Ісп.: subconsciente, subconsciencia. - Італ.: subconscio. - Португ.: subconsciente, subconsciencia. об Психологічний термін, вказуючий те, що слабо усвідомлюється, бо лежить за порогом актуальної свідомості або взагалі йому недо- ступно. У своїх ранніх творах Фрейд вживав цей термін як синонім несвідомого, але невдовзі відмовився від нього щоб уникнути двозначностей. об Тексти, в яких "молодий Фрейд" використав термін о'подсознательное" (досить. Особовий розлад - 1. спочатку - будь-яке психічне захворювання, що виявляється розузгодженням мотивационной сфери і неадаптивними межличностними відносинами (від неврозу до психотического стану). Термін використовувався і для того, щоб визначити стиль соціальної взаємодії, вияву якого знаходилися за межами чиєїсь приватної позиції відносно того, що є правильним і доречним. У результаті так вільне застосування терміну було відхилене; 2. клас поведенческих розладів (виключаючи неврози і психози), зумовлених патологічним розвитком особистості і що характеризуються відносно невеликою тривогою або стражданням з приводу.