ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Відчуження майна як невід'ємний елемент здійснення права власності ... 5
1.1. Поняття власності і права власності ... 5
1.2. Реалізація права власності через відчуження майна ... 8
Розділ 2. Особливості правового регулювання договору купівлі-продажу та його різновидів ... 11
2.1. Договір купівлі-продажу ... 11
2.2. Договір поставки ... 17
2.3. Договір контрактації сільськогосподарської продукції ... 20
2.4. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу ... 22
Розділ 3. Правове регулювання інших договорів відчуження майна ... 25
3.1. Договір міни (бартеру) ... 25
3.2. Договір дарування як окремий тип договірних зобов'язань ... 27
3.3. Договір пожертви ... 32
3.4. Договір довічного утримання ... 33
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Відчуження майна" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Відчуження майна"

Курсова робота "Відчуження майна" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Відчуження майна", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Відчуження майна" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Відчуження майна" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗАКОНИ І ЗВИЧАЇ ВІЙНИ - сукупність міжнародно-правових норм, регулюючих відносини між воюючими державами, а також між воюючими і нейтральними державами під час війни. Держави, що порушили 3. і про. в., несуть політичну і матеріальну відповідальність, а обличчя, винні в порушенні цих законів, признаються військовими злочинцями (див.) і несуть індивідуальну карну відповідальність (див. Відповідальність держави, Злочину проти людства). Спочатку основою правил війни, що застосовувалися були звичаї. Зі другої половини 19 в. 3. і про. в. кодифікуються, і виникають по перевазі конвенційні норми, встановлені міжнародними. ОБОРОНЕЦЬ - особа, що надає підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, осудженому або виправданому юридичну допомогу в карному судочинстві. Конституція РФ гарантує кожному право на отримання кваліфікованої юридичної допомоги. У випадках, передбачених законом, вона виявляється безкоштовно. Кожний заримований, укладений під варту, обвинувачений в здійсненні злочину має право користуватися допомогою адвоката (3.). Особа, провідна дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов'язані забезпечити підозрюваному і обвинуваченому можливість захищатися встановленими законом коштами і способами, а також забезпечити охорону. РОЗДІЛЕННЯ ВЛАДИ - принцип або теорія, вихідна з того, що для забезпечення процесу нормального функціонування держави в ньому повинні існувати відносно незалежні один від одного власті: законодавча, виконавча і судова. Законодавча влада повинна належати парламенту, виконавча - уряду, судова - суду, щоб не допустити зосередження всієї влади в руках однієї особи або невеликої групи осіб. Ще древньогрецький історик Полібій (200-120 рр. до н.е.) захоплювався тією системою розподілу влади між різними державними органами, яка існувала в республіканському Римі. Влада в цій державі, писав він, поділена таким чином, щоб жодна. АПАРАТ УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - державний орган, освічений для забезпечення діяльності Уряду і організації контролю за виконанням органами виконавчої влади прийнятих ним рішень. У організаційно-управлінському значенні А.П. РФ являє собою колектив державних службовців, що створюється у встановленому порядку, покликаний здійснювати правове, організаційне, документационное, інформаційне, аналітичне і фінансово-господарське забезпечення діяльності Уряду і його структур. Правовий статус А.П. РФ визначається Положенням про Апарат Уряду РФ, затвердженим постановою Уряду РФ від 18 червня 1998 р. № 604 (в ред. постанови Уряду РФ від.
Кожна вагома структурна частина курсової "Відчуження майна" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗЕМЛЕВПОРЯДЖЕННЯ - система державних заходів щодо відведення, розмежування і внутрішньогосподарського пристрою земель з метою використання їх радгоспами, колгоспами і іншими землекористувачами відповідно до інтересів соціалістичного будівництва. 3. направлено на раціональне використання землі, що є в СРСР винятковою державною власністю, тобто всенародним надбанням. Землевпоряджувальні заходи служать справі розвитку продуктивних сил Радянської держави, зміцненню його потужності, інтенсифікації і раціоналізацій сільського господарства. Комуністична партія і Радянський уряд надають великого значення. ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИК УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В ПАЛАТАХ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗБОРІВ - федеральний міністр, що представляє за дорученням Уряду РФ його інтереси в палатах Федеральних Зборів. Метою такого представництва є підвищення ролі Уряду РФ в законодавчому процесі, а також забезпечення координації федеральних органів виконавчої влади. Згідно з Положенням про повноважних представників Уряду РФ в палатах Федеральних Зборів РФ, затвердженим постановою Уряду РФ від 1 лютого 2000 р. № 94, повноважні представники: а) без спеціального рішення Уряду беруть участь в засіданнях палат Федеральних Зборів, в роботі їх комітетів, комісій і інших органів; б) виступають від імені Уряду в. РОЗФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ КОМІСІЇ - акт примусового дострокового припинення повноважень виборчої комісії у разі порушення нею законодавства, що призвело визнання виборчою комісією (в т.ч. на основі судового рішення) недійсними підсумків голосування на відповідній території або результатів виборів. При цьому расформированию підлягає будь-яка виборча комісія, за винятком Центральної виборчої комісії. Основи, порядок расформирования виборчих комісій визначені Федеральним законом від 19 вересня 1997 р. "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації" (п. 2-8 ст. 64). Рішення об.
У вступі курсової "Відчуження майна" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОЧЕРКОЗНАВСЬКА ЕКСПЕРТИЗА - вигляд криміналістичної експертизи, предметом до - рій служать факти, пов'язані з виконанням рукописних текстів, підписів, цифрових записів. Вирішує ідентифікаційні, діагностичні і класифікаційні задачі: чи виконаний текст даною або інш. особою; виконаний підпис від імені Н.; одним або різними особами виконані тексти (підписи) в декількох документах або окремі частини тексту в одному дока менте; чи не виконаний досліджуваний рукопис (підпис) навмисно спотвореним почерком, або з наслідуванням почерку певної особи, або в незвичайній обстановці, або в незвичайному стані; чи не дописані слова.

Наслідку професійного стресу у поліцейських - Існують різні типи реакцій на професійний стрес: 1) фізіологічні: сердечно-судинні захворювання, головні болі, шлунково-кишкові проблеми, зниження статевої активності, розладу сну; 2) емоційні: гнів, емоційний відхід, плоский афект, фрустрация, ворожість; 3) поведенческие: абстентизм, відчуження або "згоряння" особистості, пристрасть до наркотиків, алкоголю, фізичне виснаження, настроєність на звільнення; 4) патопсихологические: тривожність, депресія, паранойя, самогубства; 5) в області сімейних відносин: подружня невірність, подружньо-сімейні проблеми, роздільне мешкання. СПІЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЧОЛОВІКІВ - майно, нажите дружинами під час браку (спільне майно чоловіків). Включає: доходи кожного з чоловіків від трудової, підприємницької і результатів інтелектуальної діяльності; пенсії, посібника, а також інакші грошові виплати, що не мають спеціального цільового призначення (суми матеріальної допомоги, суми, виплачені у відшкодування збитку в зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або інакшого пошкодження здоров'я і інш.); придбані за рахунок загальних доходів рухомі і нерухомі речі, цінні папери, паї, внески, частки в капіталі, внесені в кредитні установи або в інакші комерційні.
Список літератури курсової "Відчуження майна" - більше 20 джерел. СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ - відповідно до цивільного законодавства спільна діяльність без створення для цієї мети юридичної особи здійснюється на основі договору між її учасниками. За договором об С. д. сторони (учасники) зобов'язуються шляхом об'єднання майна і зусиль спільно діяти для досягнення загальної господарської або іншої мети, що не суперечить законодавчим актам Російської Федерація Грошові або інакші майнові внески учасників договору, а т.ж. майно, створене або придбане в результаті їх С.д,, є їх загальною пайовою власністю. Учасник договору об С.д. не має право розпоряджатися часткою в спільному майні без згоди. Інгруппи ¦ аутгруппи - (ingroups / outgroups) У своїй книзі "Народні звичаї" (Folkways), що вийшла в 1906 р., соціолог Уїльям Грем Самнер зібрав і узагальнив значний об'єм етнографічної літератури по групових Мені-образах і аттитюдам відносно мешкаючих по сусідству груп під термінами "етноцентризм", "ингруппа" ( "in-group") і "аутгруппа" ( "out-group"). Ввівши концепцію диференціації "І./а." в соц. науки, Самнер зробив перший крок в розвитку довгої череди исслед., присвячених впливу групової ідентифікації на сприйняття людиною інш. людей і груп, а тж його аттитюдов і поведінки відносно них. Під "ингруппой".

ТИПОЛОГІЯ - (Typology; Typologie) - система індивідуальних установок і поведенческих стереотипів, освічена з метою пояснення різниці між людьми. Юнг хотів пояснити, чому свідомість у різних людей діє по-різному. З цією метою він створив психологічну типологію на базі обширних історичних досліджень типів в літературі, міфології, естетиці, філософії і психопатологіях. На відміну від більш ранніх класифікацій, що засновувалися на спостереженнях за поведенческими стереотипами, які, в свою чергу, визначалися темпераментом людини або його фізіологічними особливостями, юнговская модель пов'язана з рухом енергії і.
Посилання в тексті роботи "Відчуження майна" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПЕРВИННА ТЕРАПІЯ ЯНОВА - (primal therapy). Янов (Janov А.) - американський психолог, протягом ряду років викладав глибинну психотерапію в психіатричному госпіталі психоаналитической орієнтації, був співробітником психіатричного відділення дитячої клініки в Лос-Анджелесе. У кінці 60-х рр. були сформульовані основні положення П. т. Я., які отримали подальший розвиток в діяльності Інституту первинної терапії в Лос-Анджелесе. У основі П. т. Я. лежить положення про те, що травми, пережиті в дитинстві і витіснені в процесі дорослішаючого, а також ранні незадоволені потреби ведуть до неврозів і психозів. Янов називає ці. Психосоматіка - (psychosomatics) П. в широкому значенні слова, включає всі взаємодії між поведінкою (думки, емоції, дії) і соматичним захворюванням. Існування таких відносин признавалося протягом сторіч. По суті, мед. лікування спиралося в основному на психол. принципи аж до початку совр. ери медицини з кінця XIX в. Лікарі рідко звертаються за допомогою до психологів, коли вони лікують "психосоматичні" хворі. Консультативна допомога яв-ця "бідним родичем" в більшості психіатричних відділень. Одна з причин цього полягає в тому, що вимоги психосоматичного підходу йдуть врозріз з тим шляхом, яким лікарі традиційно. Мова прокурора - засіб здійснення ним обвинувачення від імені держави на основі конкретних фактів, неспростовних доказів і індивідуалізації складу правопорушення. У Р. п. виклад фактичних обставин носить аналітичний, а не оповідний характер. Особливо ретельно прокурором аналізується виправдувальні версії, висунені оборонцем і підсудним. З кожної версії виводяться всі можливі логічні слідства, к-рі зіставляються з доказами, що є. Якщо підсудний заперечує свою винність, то обов'язок прокурора - детально розглянути ті, що приводяться підсудним доводи, зіставити їх з інш. неспростовними доказами, показати.

ПРИБАЛТІЙСЬКІ НАРОДИ - представники корінних націй Прибалтики, що проживають на території Латвії, Литви і Естонії (див. "Латиші", "Литовці", "Естонці"). Сучасна Прибалтика в историко-культурному відношенні являє собою особливий регіон. Її населяють три великі нації: литовська, латиська і естонська. Складні історичні умови, в яких розвивалися народи Прибалтики в епоху середньовіччя (починаючи з XIII віку відбувалися захвати прибалтійських земель німецькими рицарями, Данією, Швецією, Польщею), позначилися на їх етнічному і культурному розвитку. Був певною мірою порушений процес їх самобутнього. Любов жінки до чоловіка - сильна расположенность жінки до чоловіка, велика захопленість ним духовного і/або почуттєвого характеру, часто в поєднанні з різними іншими емоційними оттенками. Коли вас немає, я так страждаю, І рветься до вас душа моя... Побачивши вас, вся полум'янію І вся втрачаюся, як дитя. (Романс) Любов, що розгорілася до крайньої міри, повинна повідомитися і жінці, яку ми любимо, якщо тільки в нашій владі бачити її і говорити з нею (А. Дружінін, Полінька Сакс). Я любила його завжди: любила, виходячи за нього, любила його, коли цілувалася з твоїм братом, любила його, змінюючи йому (там же). Ніхто. КОНСТИТУЦІЯ ЛЮДИНИ - (від лати. соп - пристрій; constitutio corporis - статура) - сукупність таких морфологічних, біохімічних, фізіологічних і психічних особливостей індивіда, які, з одного боку, істотно зумовлені в своєму розвитку дією генетичних чинників; з інш. сторони, відображають внутрипопуляционную вариативность (напр., не видові або расові властивості). Зразковим прикладом конституционального властивості служить група крові. Основною передумовою в розвитку вчення об К. ч. було припущення, що морфологічні особливості організму можуть служити наближеним індикатором відповідних внутрішніх фізіологічних (в т. ч. і. Клінічні вияви і динаміка инволюционного параноида - Початок хвороби повільне. Виникають і поступово наростають недовірливість, підозрілість. При цьому хворий убачає у всьому випадковому висловлюванні і вчинках родичів і сусідів ознаки ворожості і недоброзичливого відношення до себе. Поступово ці переживання трансформуються в интерпретативний марення, змісту якого властиві мелкомасштабность, конкретність і нерідко правдоподібність. Марення зачіпає осіб з безпосереднього оточення хворого, а також повсякденні життєві події. Вказані особливості дають підставу називати таке марення маренням буденних відносин або маренням малого розмаху. Особливо.