Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності ... 5
1.1. Крайня необхідність і її теоретичне обґрунтування ... 5
1.2. Причини, що створюють крайню необхідність ... 10
1.3. Неправомірність і дійсність небезпеки ... 11
1.4. Інтереси, що охороняються при крайній необхідності ... 12
1.5. Охоронна діяльність при крайній необхідності ... 14
1.6. Поняття і значення зобов'язань з відшкодування шкоди ... 19
Розділ 2. Особливості відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності ... 22
2.1. Крайня необхідність згідно законодавства України ... 22
2.2. Проблема розмежування виправданого ризику і крайньої необхідності ... 24
2.3. Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності ... 28
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності"

Курсова робота "Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРОФСПІЛКА (професійний союз) - добровільна громадська організація, об'єднуюча трудящих, пов'язаних спільними інтересами по роду їх діяльності як у виробничій, так і в невиробничих сферах, для захисту трудових і соціально-економічних прав і інтересів своїх членів. Первие П. виникли в Англії в кінці XVIII в. в ході розвитку промисловості. Спочатку вони існували у вигляді суспільств взаємодопомоги, які, створюючи грошові фонди за рахунок коштів своїх членів, видавали допомоги робітником у разі хвороби, втрати роботи і т.д. В США робочі асоціації стали виникати в Північній Америці після війни за незалежність. У 1830-1940 рр. ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ - державні щомісячні грошові виплати, вироблювані особам, визнаним у встановленому порядку інвалідами, при наявності у них загального трудового стажу передбаченої законом тривалості, а при певних причинах інвалідності - незалежно від такого стажу. Пенсія по інвалідності згідно з Законом РФ "Про державні пенсії в Російській Федерації" призначається на загальних основах і на основах, передбачених для військовослужбовців. Пенсія на загальних основах встановлюється особам, інвалідами, що стали внаслідок трудового каліцтва, професійного захворювання або внаслідок загального захворювання. Пенсія по. Правова психологія і правосвідомість - Їх співвідношення для ЮП має методологічний характер. У радянський період, в рамках історичного матеріалізму, що розглядав правосвідомість як одну з форм суспільної свідомості, психологія протиставлялася ідеології, і розглядалася як нижчий рівень по відношенню до свідомості - вищому рівню. З урахуванням цієї методологічної традиції розвивалася спочатку область досліджень правосвідомості в ЮП. А.Р. Ратінов, що заклав основи цих досліджень, розглянув правосвідомість на індивідуально- і соціально-психологічному рівнях в складі правової культури різної спільності, виділив його основні функції. Приймальна сім'я - це одна з форм виховання дітей, що залишилися без піклування батьків. Громадяни (дружини або окремі громадяни), бажаючі взяти на виховання дитини (дітей), що залишилася без піклування батьків, іменуються приймальними батьками; дитина (діти), що передається на виховання в приймальну сім'ю, іменується приймальною дитиною, а така сім'я - приймальною сім'єю. Загальне число дітей в приймальній сім'ї, включаючи рідних і усиновлених, не повинне перевищувати, як правило, восьми чоловік. Згідно з ст. 152 СК РФ приймальна сім'я утвориться на основі договору про передачу дитини (дітей) на виховання в сім'ю. Цей.
Кожна вагома структурна частина курсової "Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Виховальний вплив суду - Планомірний і цілеспрямований вплив на свідомість людини з метою формування у нього певних установок, понять, принципів, ціннісних орієнтацій, що забезпечують правову социализацию і законопослушное поведінка особистості. У відношенні підсудної ВПС розраховується не тільки на час самого судового засідання, але і на продовження після розгляду справи, протягом тривалого часу, необхідного для ресоциализации правопорушника. ВПС закладена в специфічній формі самої судової діяльності: повному, об'єктивному розгляді в судовому розгляді всіх обставин справи. Судове засідання надає більш конкретний і. ТЕХНІКИ ПО ПЛАНУВАННЮ - Посадові обов'язки. Виконує під керівництвом більш кваліфікованого фахівця розрахунки, необхідні для складання проектів перспективних і річних планів виробничої, господарської і соціальної діяльності підприємства, розробки технико - економічних нормативів матеріальних і трудових витрат для визначення собівартості продукції, планово - розрахункових цін на основні види сировини, матеріалів, палива, енергії, споживані у виробництві. Бере участь в роботі по визначенню планових показників і завдань, термінів їх виконання і доведенню їх до підрозділів. Здійснює збір і систематизацію пропозицій. ДЕРЖАВНЕ ОБОРОННЕ ЗАМОВЛЕННЯ - доручення державного замовника постачальнику (підприємству, організації, установі) на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг (далі - продукції) для підтримки необхідного рівня обороноздатності і безпеки держави, здійснюване на контрактній основі по підсумках проведення відкритих або закритих торгів, конкурсів, аукціонів. Державними замовниками на закупівлю продукції для оборонних потреб є організації, визначувані Урядом РФ. Такими організаціями виступають відповідні органи виконавчої влади, федеральні казенні підприємства і державні установи. Зміст Г.о.з. і об'єми його фінансування з.
У вступі курсової "Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА - держава на півдні Африки; до 1961 р. - британський домініон південноафриканський Союз. Повна незалежність проголошена 31 травня 1961 р. Одночасно виходить з Британської Співдружності. Столиця - м. Преторія. Адміністративне ділення: 9 провінцій. З 1913 р. в країні діє система апартеїду, закріплена рядом законодавчих актів: Native Land Act (1913), Native Urban Area Act (1923), Colour Bar Act (1927). З 1948 р. расизм стає офіційною ідеологією "білої" держави. У 1970 р. чорних жителів країни позбавляють громадянства ПАР, починається політика створення 10 бантустанов, в яких планується розселяти корінних.

КОНСТИТУЦІЙНІ (ОСНОВНІ) ОБОВ'ЯЗКИ - сукупність закріпленої в Конституції РФ обов'язків, що покладається або на всіх облич, що перебувають на території Федерації, або тільки на громадян РФ. К.о. є елементом правового статусу людини і громадянина, носять загальний характер, їх здійснення необхідне для підтримки конституційного правопорядку і належного режиму конституційної законності. Найважливіша К.о. - дотримання Конституції і законів Російської Федерації (ч. 2 ст. 15). Вона розповсюджується на всіх громадян і осіб без громадянства, іноземних громадян, посадових осіб держави, на всі органи державної влади і органи. Припинення і зміна прав на водні об'єкти - 1) поверхневими водними об'єктами -по основах і в порядку, які встановлені цивільним законодавством і названим Кодексом; 2) підземними водними об'єктами -по основах і в порядку, які встановлені законодавством про надра; 3) примусово -за рішенням суду, якщо встановлено: а) нецільове використання водного об'єкта; б) використання водного об'єкта з порушенням законодавства РФ; в) невикористання водного об'єкта у встановлені договором водокористування або рішенням про надання водного об'єкта в користування терміни; пред'явлення вимоги про припинення права користування водним об'єктом по.
Список літератури курсової "Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності" - більше 20 джерел. Огляду слідчого психологічний аспект - ОС - слідчий огляд тіла людини (обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого), з метою встановлення слідів випадку (напр., слідів накладення речовини), особливих прикмет (природжених, професіонально зумовленій, інакшій придбаній: татуїровка, шрам і т.п.) істотних для розслідування, з подальшою їх процесуальною фіксацією. ОС не вимагає спеціальних пізнань на відміну від судово-медичного огляду. ОС нерідко переживається освидетельствуемим, що усвідомлює можливі наслідки, необхідністю оголення тіла, демонстрацією, часто, психологічно хворобливих пошкоджень, вад. При підготовці до ОС рекомендується. Екзістенциальная психологія - (existential psychology) Незважаючи на те, що Е. п. звичайно відносять до гуманистической традиції, вона володіє вираженими відмінними рисами, що дозволяють їй оголосити про свою незалежність. Гуманистические підходи відбирають якості функціонування, к-рі виглядають позитивними, так би мовити, по їх номінальній вартості, і використовують їх для розуміння досягнення досконалості в житті через постійне поглиблення свідомості і розвиток. Е. п. також містить унікальні елементи, к-рі можна уясняти при більш тонкої классиф. моделей актуалізації і досягнення досконалості (actualization and perfection.

СИСТЕМАТИЧНА ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Запропонована Вольпе (Wolpe J., 1952), є історично одним з перших методів, що поклав початок широкому поширенню поведенческой психотерапії. Розробляючи свій метод, автор виходив з наступних положень. Неадаптивна поведінка людини, в тому числі невротична, включаюча интерперсональное поведінка, в значній своїй частині визначається тривогою і підтримується зниженням її рівня. Дії, що здійснюються в уяві, можна прирівняти до дій, що здійснюються людиною в реальності. Уява в стані релаксації не є виключенням з цього положення. Страх, тривога можуть бути пригнічені, якщо об'єднати у часі стимули.
Посилання в тексті роботи "Відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "F78" Інші форми розумової відсталості - Ця категорія повинна використовуватися тільки в тих випадках, коли оцінка міри інтелектуального зниження за допомогою звичайних процедур утруднена або неможлива через супутні сенсорні або соматичні порушення, наприклад, сліпоти, глухо-німоти і при важких поведенческих розладах або соматичній инвалидизации. /F78.0/ Інші форми розумової відсталості з вказівкою на відсутність або слабу вираженість порушення поведінки. F78.01 Інші форми розумової відсталості з вказівкою на відсутність або слабу вираженість порушення поведінки, зумовлену попередньою інфекцією або інтоксикацією F78.02 Інші форми розумової. міжособовий конфлікт - ситуація розбіжностей, протиріч, зіткнень між людьми, ситуація протистояння, що переживається як психол. проблема, дискомфорт, к-рий спонукає активність сторін, націлену на подолання протиріч і дозвіл ситуації в інтересах одного або обох учасників. М. до. це протистояння в контексті взаємодії людей в интерперсональном просторі. Причини виникнення конфліктів цього типу отримали різне трактування в сучасній психології. У психоаналитических дослідженнях интерперсональні проблеми традиційно інтерпретуються за допомогою аналізу внутр. конфліктів (К. Хорні). К. Левін в кач. осн. причини подібних. АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК (ПЕКЛО) - це тиск крові на стінки артерій під час систоли і діастоли. Величина його залежить від сили скорочень серця, притоки крові в артерії, еластичності і опірності судин і інших чинників. Розрізнюють артеріальний тиск максимальний (систолическое) і мінімальний (диастолическое), а також пульсовое тиск. Систолическое тиск фіксується в момент максимального підйому пульсовой хвилі в артеріальній системі услід за систолою лівого шлуночка. Диастолическое тиск відмічається під час спаду пульсовой хвилі, коли відбувається діастола серця. Пульсовим тиском називають різницю між.

РОБОТА СКОРБОТИ - Німий.: Traueraibeit. - Франц.: travail du deuil. -Англ.: work of mourning. - Ісп.: trabajo del duelo. - Італ.: lavoro del4utto (або del cordoglio). - Португ.: trabalho або labor do luto. об Внутріпснхичеський процес, наступаючий услід за втратою об'єкта прихильності; в ході цього процесу суб'єкту вдається поступово відсторонитися від свого об'єкта. об Вираження "робота скорботи", що стало нині загальноприйнятим, уперше з'явилося у Фрейд в "Скорботі і меланхолії" (Trauer und m?)(lancolie, 1915). Вже і саме по собі воно свідчило про той новий підхід до розуміння. НАВЧАННЯ ПРОБЛЕМНЕ - система методів і коштів навчання, основою якого виступає моделювання реального творчого процесу за рахунок створення ситуації проблемної і управління пошуком розв'язання проблеми. Організований викладачем спосіб активної взаємодії учня з проблемно представленим змістом навчання, в ході якого він залучається до об'єктивних протиріч наукового знання і способів їх дозволу, вчиться мислити, творче засвоювати знання. У діяльності спільній з викладачем учень не просто переробляє інформацію; засвоюючи нове, він переживає цей процес як суб'єктивне відкриття ще невідомого йому знання, як збагнення і. ВЕРБАЛЬНИЕ І НЕВЕРБАЛЬНИЕ МЕТОДИ ГРУПОВОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ - Основою подібної класифікації методів групової психотерапії є переважаючий тип комунікації і характер матеріалу, що отримується. Вербальні методи базуються на вербальной комунікації і направлені переважно на аналіз вербального матеріалу. Невербальні методи спираються на невербальную активність, невербальную комунікацію і концентруються на аналізі невербальной продукції. До вербальним методів групової психотерапії звичайно відносять групову дискусію і психодраму, до невербальним - психогимнастику, проективний малюнок, музикотерапию, хореотерапию і інш. Формально розділення методів. Гебефренія - (греч. hebe - юність, phren - розум, розум, серце, душа) - психічний розлад в "юному", підлітковому віці, спочатку описаний як самостійне захворювання (Кahlbаum, 1863; Hecker, 1878). Симптомокомплекс захворювання утворять наступні основні ознаки: 1. дурашливость, клоунизм в поведінці з безглуздими вибриками, кривлянням, гримасуванням, манірністю, химерними рухами і діями; 2, імпульсивність поведінки з несподіваними і неадекватними діями, инодда що представляють небезпека як для самого пацієнта, так і навколишніх, 3. парадоксальна емоційність, інверсія афективних.