Вiндикацiйний позов

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження віндикаційного позову ... 6
1.1. Поняття та зміст власності ... 6
1.2. Характеристика правових засобів захисту права власності ... 13
1.3. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності ... 16
Розділ 2. Аналіз особливостей застосування віндикаційного позову ... 20
2.1. Характеристика віндикаційного позову ... 20
2.2. Практика застосування віндикаційного позову в суді ... 29
Висновки ... 33
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Вiндикацiйний позов" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вiндикацiйний позов"

Курсова робота "Вiндикацiйний позов" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вiндикацiйний позов", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вiндикацiйний позов" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вiндикацiйний позов" і призначений виключно для пошукових систем.

ДЕРЖАВА - основний інститут політичної системи сучасного суспільства і найважливіша форма його організації. Головне призначення Г. полягає в організації політичної влади і управлінні суспільством. Любоє Г. виражає і захищає інтереси всього суспільства і інтереси правлячих кіл. Г. володіє ознаками і рисами, що відрізняють його як від догосударственной (первіснообщинної) організації суспільства, так і від існуючих нарівні з ним недержавних (партійних, суспільних і пр.) організацій. Найбільш характерні риси Г.: а) наявність виділеного з суспільства і нерідко вартого над ним апарату влади і управління. Він. ПОМИЛКА - це помилка, неправильне представлення особи відносно фактичних обставин скоєного або юридичної оцінки скоєного (злочини). У карному праві розрізнюють два вигляду помилки: 1) юридичну і 2) фактичну. Юридична помилка - це неправильне уявлення особи про злочинність або незлочинність довершеного ним діяння, його кваліфікації, про вигляд і розмір покарання, передбаченого за дане діяння. За загальним правилом юридична помилка не впливає на кваліфікацію скоєного (злочини). Якщо обличчя помилково вважає, що воно здійснює злочин, в той час як насправді законодавець ці дії до злочинних не відносить. Справи про звернення стягнення на грошові кошти боржника-організації -  В відповідності зі ст. ст. 45, 46 Федеральних закони від 21 липня 1997 р. №119-ФЗ "Про виконавче виробництво" одного із заходів примусового виконання є звернення стягнення на грошові кошти боржника, в тому числі що знаходяться в банках і інакших кредитних організаціях. При цьому на грошові кошти стягнення звертається насамперед.  При застосуванні вказаних норм потрібно мати на увазі, що стягнення по боргах установ, що фінансуються з федерального бюджету, може бути звернене на грошові кошти виключно в межах цільових призначень відповідно до відомчої, функціональної і економічної. СУДОВА СИСТЕМА - сукупність судів, побудована відповідно до їх компетенції і поставлених перед ними задач і цілей. Правосуддя, а рівне виконання інакших повноважень, створюючих судову владу, повинні здійснюватися тільки судовими органами. Ніякі інші державні органи або недержавні освіти, навіть ті, в найменуванні яких присутні слова "суд" або "судовий" (наприклад, третейський суд, Судова палата по інформаційних спорах, суд честі), не відносяться до числа органів, уповноважених виконувати функції судової влади - такі, як правосуддя, конституційний контроль, контроль за законністю дій і рішень державних органів і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вiндикацiйний позов" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧ - вказана в перевізному документі юридична або фізична особа. яке виступає від свого імені або за дорученням власника вантажу і виконує обов'язки, витікаючі з договору перевезення. Видача вантажу транспортною організацією передбачає і його прийняття Г. В відповідності з чинним транспортним законодавством на Г. покладається обов'язок прийняти не тільки замовлений ним, але будь-який прибулий в його адресу вантаж. Вантаж в цьому випадку поступає на відповідальне зберігання Г., а вантажовідправник, отримавши відповідне повідомлення від Г., повинен розпорядитися вантажем (якщо вантаж не був. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО - одна з найважливіших складових частин радянського фінансового права (див.). Б. п. регулює відносини між центральними і місцевими органами державної влади, виникаючі в процесі складання, затвердження і виконання бюджету СРСР (див. Бюджет державний). Основи Б. п. СРСР встановлений Конституцією СРСР і конституціями союзних і автономних республік. У ст. 14 п. "л" Конституції СРСР визначені складові частини гос. бюджету СРСР (союзний, республіканські і місцеві бюджети). Конституція СРСР встановлює бюджетні права Союзу, відносячи до них твердження гос. бюджету СРСР, звіт про його виконання, а. РАЙОННІ ЗБОРИ В МІСТІ МОСКВІ - представницький орган місцевого самоврядування району м. Москви. Р.С. здійснює повноваження представницького органу населення в районній Управі. У склад Р.С. входять радники Р.С. і розділ районної Управи. Число радників, що обираються в Р.С, визначається таким чином: при числі виборців в районі до 50 тис. виборців - 10 радників, при числі виборців понад 50 тис. - 1 радник додатково від кожних повних або неповних 10 тис. виборців, але не більше за 20 радників. Термін повноважень Р.С. - 2 року. Р.С. є правомочним, якщо в його склад вибрано не менше за 2/3 від встановленого числа радників. Для.
У вступі курсової "Вiндикацiйний позов" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Особливий порядок судового розгляду карних справ - встановлений гл. 40 УПК РФ особливий порядок проведення судового розгляду і постанови вироку, який застосовується по клопотанню обвинуваченого про постанову вироку без проведення судового розгляду в загальному порядку, заявленому в момент ознайомлення з матеріалами карної справи або на попередньому слуханні, коли його проведення є обов'язковим (ст. 314-317 УПК РФ). Застосування особливого порядку допускається при наявності ряду умов: покарання за злочин, в здійсненні якого звинувачується обвинувачений, не перевищує 10 років позбавлення свободи; обвинувачений заявив про згоду з пред'явленим йому.

МХИТАРА ГОША СУДЕБНИК - збірник норм вірменського феодального права, складений в кінці 12 або на початку 13 вв. вардапетом (вченим ченцем) Мхитаром Гошем. Джерелами М. Г. з. є звичайне право, а також судебник Давида Вардапета (див. Давида Вардапета судебник), закони Багратідов, канонічне право (див.) і інш. М. Г. з. складається з 3 частин: 1) введення, 2) церковних канонів і. 3) світських законів. На відміну від інших правових пам'ятників раннефеодального періоду М. Г. з. містить, нарівні з нормами карного і судового права, норми державного, цивільного і сімейного права. Відповідаючи запитам вірменських феодалів, що. АРБІТРАЖНИЙ СУД - в РФ і ряді інших держав - суд спеціальної юрисдикції, що здійснює правосуддя шляхом дозволу економічних суперечок і розгляду інакших справ, віднесених до його компетенції. У РФ діяльність А.с. регулюється Конституцією РФ, Федеральним конституційним законом "Про арбітражні суди в Російській Федерації", Арбітражним процесуальним кодексом РФ і іншими федеральними законами, що приймаються відповідно до них. У відповідності зі ст. 22 Арбітражного процесуального кодексу РФ, А.с. підвідомчі справи по економічних спорах, виникаючих з цивільних, адміністративних і інакших правовідносин: а) між.
Список літератури курсової "Вiндикацiйний позов" - більше 20 джерел. ЗАВІДУЮЧИЙ АРХІВОМ - згідно з Кваліфікаційним довідником посад керівників, фахівців і інших службовців, затвердженому постановою Міністерства труда РФ від 21.08.1998 № 37 (в ред. від 07.11.2006 № 749), - посадова особа, яка очолює роботу по організації і ведінню архівної справи на підприємстві, в установі, організації. Забезпечує відповідно до встановленого порядку прийом, реєстрацію, систематизацію, зберігання і використання документів. Керує роботою по складанню довідкового апарату, що полегшує облік і використання архівних документів. Надає методичну допомогу в пошуку необхідних документів. Інструктує. Розвиток людини - (human development) Р. ч. протягом життя - новітня комплексна область емпіричних исслед. і теорет. осмислення життєвого шляху чол. Вона включає: а) вивчення життя у всій її широті - від зачаття до смерті; б) исслед. життя у всій її глибині - від змінних біолог., психол. і соціологічних її основ до динамічних виявів її в почуттях, думках і діях людей, мешкаючих в різних культурних і ист. умовах; в) аналіз існуючих і побудова нових теорій часу життя (життєвого шляху чол.), а тж разраб. комплексу методів для опису, пояснення і прогнозу змін, що відбуваються з віком; г) пошук нових коштів оптимізації ходу.

Еклектична психотерапія - (eclectic psychotherapy) Ісслед. діяльність совр. психотерапевтів показали, що більшість з них має тенденцію до еклектичности теорій, що використовуються і методик, а не до ідентифікації з якоюсь однією школою або напрямом. Ця тенденція являє собою відхід від ситуації, характерної для 1940-1950-х рр., коли більшість психотерапевтів ідентифікувала себе з ранніми психоаналитическими або антипсихоаналитическими підходами. Існує величезне число психотерапевтів, що вважають себе "еклектиками", починаючи від прагматичних еклектиков, що просто використовують все, що працює, і закінчуючи.
Посилання в тексті роботи "Вiндикацiйний позов" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Релігія і психологія - (religion and psychology) Чому одні люди глибоко релігійні, в той час як інші не вірять в Бога і ніколи не відвідують богослужіння? Чому нек-рі люди стають пресвитарианцами, а інші членами єпископальної церкви, пятидесятниками, католиками або буддистами? Чому нек-рі віруючі випробовують глибокі релігійні переживання, тоді як інші сприймають релігію як "скучний обов'язок"? Чому нек-рі люди знаходять в своїх релігійних переконаннях заспокоєння і підтримку, в той час як інші ввергаються в переповнююче почуття провини і самоосуждения? Яка роль релігії для психич. здоров'я, психотер., прояснення. САМОНАВІЯННЯ - З., або аутосуггестия, - це процес навіювання, адресований самому собі. С. дозволяє суб'єкту викликати у себе ті або інакші відчуття, сприйняття, управляти процесами уваги, пам'яті, емоційними і соматичними реакціями. Суть З., по І. П. Павлову, полягає в концентрованому роздратуванні певної області кори головного мозку, яке супроводиться найсильнішим загальмуванням інших відділів кори, що представляють корінні інтереси всього організму, його цілості і існування. У виняткових випадках при С. навіть знищення організму може відбуватися без найменшої фізичної боротьби з його сторони. Дія. Методи аналізу мовних переговорів пілотів - Н. В. Якимович, А. С. Белан. Аналіз мовних переговорів пілотів в польоті дає можливість через вербальную комунікацію оцінювати їх психофизиол. стан при виконанні діяльності. Виділяють 3 види аналізу мовної діяльності: акустичний, лінгвістичний, семантичний. Акустичний аналіз визначає частоту звучання голосу в герцах, лінгвістичний вивчає структуру побудови фраз і інтонації голосу, семантичний досліджує смисловий зміст висловлювання. Акустичний аналіз мовної інформації. За допомогою спеціальної апаратури (розробленої Центром мовних технологій в Санкт-Петербурге) визначається найбільш типова.

Електросудорожная терапія - (electroconvulsive therapy) Електросудорожная терапія (ЕСТ) являє собою метод лікування, правомірність к-рого оспорюється мн. Він застосовується в невеликому відсотку випадків для лікування хворих з емоційними розладами, гл. обр., страждаючих ендогенной депресією. Метод придбав погану репутацію частково внаслідок того, що асоціюється з термінами "шок" і "судоми", частково ж в зв'язку з тим, що іноді використовувався необдумано або з метою покарання. У лікуванні одного і того ж хворого могли іноді використовуватися сотні сеансів. До побічних ефектів відносяться стану спутанности свідомості. Хоторнський ефект - (hawthorne effect) X. е. отримав своє назв. від серії исслед., що проводилися в кінці 1920-х і протягом 1930-х рр. на тому, що належав компанії "Вестерн Електрик" заводі Хоторна, поблизу Чікаго. У мн. підручниках відмічена визначальна роль, к-рую зіграли ці исслед. в історії розвитку промислової і організаційної психології. Простіше говорячи, X. е. передбачає, що будь-яка зміна на робочому місці, напр. проведення наукового исслед., примушує людей відчувати свою значність і тим самим підвищує ефективність їх труда. Хоторнськиє исслед. складалися з п'яти різних дослідницьких фаз: експерименти з. ПОЛЕ - 1) в соціології - середа, що вивчається, аудиторія, яку опитують в ході польових досліджень (на відміну від кабінетних, аналітичних), 2) в НЛП і лінгвістиці - сукупність певних змістовних одиниць (понять і слів), що співвідносяться з певною областю людського досвіду і діяльності. Виділяють т. н. семантичні (або лексико-семантичні поля), напр., "поле радості", "поле часу", "поле грошей і грошових операцій" і т. д. Це "шматочки" дійсності, з якими в мові співвідноситься певна група слів (лексична микросистема), зафіксована і архівована в людській. ПОЗА - (від франц. pose, poser - класти, ставити) - взаиморасположение ланок тіла, не залежне від його орієнтації і месторасположения в просторі і відношення до. опорі. Коли мова йде про трудову діяльність, використовується термін "робоча поза", вказуючий найбільш часту і переважну взаиморасположение ланок тіла при виконанні трудових операцій (напр., корпус випрямлений, нахилений уперед або назад; руки на підлокітниках,, на вазі; ноги на педалях, на підставці і т. д.). Робоча П.- поняття динамічне. Вивчення робочої П. нерозривно пов'язане з вивченням робочих рухів. При цьому П.