Гарантії цивільного та господарського обороту

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження гарантій цивільного та господарського обороту.....5
1.1. Поняття цивільного та господарського обороту.....5
1.2. Сутність цивільно-правових гарантій.....9
Розділ 2. Характеристика гарантій цивільного та господарського обороту.....13
2.1. Поняття і зміст захисту цивільних прав.....13
2.2. Способи захисту цивільних прав.....18
2.3. Захист цивільних прав та інтересів у адміністративному порядку.....20
2.4. Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом.....23
2.5. Право на самозахист (самооборону).....26
Розділ 3. Забезпечення виконання зобов'язань як гарантії захисту та законних інтересів учасників договірних відносин.....29
3.1. Поняття виконання зобов'язань.....29
3.2. Особливості забезпечення виконання зобов'язань.....32
Висновки.....36
Література.....38

Для придбання курсової роботи "Гарантії цивільного та господарського обороту" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Гарантії цивільного та господарського обороту"

Курсова робота "Гарантії цивільного та господарського обороту" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Гарантії цивільного та господарського обороту", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Гарантії цивільного та господарського обороту" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Гарантії цивільного та господарського обороту" і призначений виключно для пошукових систем.

СУСПІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ СРСР - класова структура, політична і економічна основи СРСР, закріплена в першому розділі Конституції СРСР. О. у. СРСР є соціалістичним, воно склалося внаслідок перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції, побудови соціалізму і ліквідації експлуататорських классса в нашій країні. Класова структура радянського суспільства отримала своє закріплення в ст. 1 Конституції СРСР, що встановлює, що СРСР є соціалістична держава робітників і селян. У СРСР ліквідовані експлуататорські класи і суспільство складається з двох дружніх класів - робочого класу, що здійснює державне керівництво. Права і обов'язку громадян, що проживає спільно з власником житлового приміщення - До членів сім'ї власника житлового приміщення відносяться що проживають спільно з даним власником в належному йому житловому приміщенні його дружин, а також діти і батьки даного власника (ст. 31 ЖК РФ). Інші родичі, непрацездатні утриманці і у виняткових випадках інакші громадяни можуть бути визнані членами сім'ї власника, якщо вони вселені власником як члени своєї сім'ї. Члени сім'ї власника житлового приміщення мають право користування даним житловим приміщенням нарівні з його власником, якщо інакше не встановлене угодою між власником і членами його сім'ї. Члени сім'ї власника житлового. ПІЛЬГИ ПРИ ПОСЛЕВУЗОВСКОМ НАВЧАННІ - згідно з Федеральним законом від 7 серпня 1996 р. "Про вищу і послевузовском професійну освіту" надаються пільги особам, що поступають в аспірантуру, аспірантам і учнем в докторантуре.Особам, допущеним до вступних випробувань в аспірантуру, надаються відпуски тривалістю 30 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати по місцю роботи. Обличчя, учні в аспірантурі за очною формою навчання за рахунок коштів бюджету, забезпечуються державними стипендіями і користуються щорічно канікулами тривалістю 2 місяці. Аспіранти, учні в аспірантурі за заочною формою навчання, мають право на щорічні. Прийняття на облік і відмову в прийнятті на облік громадян як потребуючі житлових приміщень - В відповідності зі ст. 52 ЖК РФ житлові приміщення за договорами соціального найма надаються громадянам, які прийняті на облік як потребуючі житлових приміщень, за винятком випадків, встановлених ЖК РФ. Перебувати на обліку як потребуючі житлових приміщень мають право вказані в ст. 49 ЖК РФ категорії громадян, які можуть бути визнані потребуючими житлових приміщень. Якщо громадянин має право перебувати на вказаному обліку по декількох основах (як незаможний громадянин і як що відноситься до визначеної федеральним законом або законом суб'єкта Російської Федерації категорії), по своєму вибору такий.
Кожна вагома структурна частина курсової "Гарантії цивільного та господарського обороту" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КРИМІНАЛІСТИКА - (лати. criminalis - такий, що відноситься до злочину) - наука, розробляюча систему спеціальних прийомів, методів і коштів збирання, фіксації, дослідження і використання судових доказів. Уперше термін "До." з'явився в роботах Г. Гросса (Австрія, кінець XIX в.). У передмові до свого фундаментального дослідження "Керівництво для судових слідчих як система криміналістики" (1899), виданому в Росії в 1908 р. Гросс розглядає К. як допоміжну науку, що є складовою частиною карного права, до предмета якої відноситься вивчення способу і коштів здійснення злочину, методів його розкриття і пошуку злочинця. БЛОКАДА МОРСЬКА - 1) так звана мирна Б. м. - тимчасове примусове воспрепятствование здійсненню торгових і інших стосунків із зовнішнім світом певних портів або всього побережжя якої-небудь держави, що робиться в мирний час морськими збройними силами однієї -держави або декількох держав як один з видів репресалій (див.). Імперіалістичними державами мирна Б. м. звичайно використовується з метою примушення держави, що блокується до виконання пред'явлених йому вимог, часто при повній відсутності яких-небудь неправомірних дій з боку останнього. Така "мирна" Б. м. є засобом тиску і втручання. МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - різновид публічної власності, суб'єктами якої (власниками) є муніципальні освіти (п. 1 ст. 215 ГК РФ). М.с. - не різновид державної, а самостійний вигляд публічної власності, оскільки муніципальні освіти не є державними освітами (хоч їх положення як власників будується по моделі державної власності). Суб'єкти права М.с. - міські і сільські поселення і інші муніципальні освіти як ціле, але не їх органи; останні лише здійснюють ту або інакшу правомочність власника у відповідності зі своєю компетенцією (п. 2 ст. 215, ст. 125 ГК РФ). Об'єктами М.с. можуть виступати різні види нерухомості, включаючи.
У вступі курсової "Гарантії цивільного та господарського обороту" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. В'ЄТНАМ (Соціалістична Республіка В'єтнам) - держава в Південно-Східній Азії на півострові Індокитай. До 1945 р. - протекторат Франції. 2 вересня 1945 р. проголошена Демократична Республіка В'єтнам, уряд очолив Хо Ши Мін. Франція, прагнучи відновити владу свого ставленика, "імператора" Бао Дай, сприяє розв'язанню громадянської війни. У 1954 р. мир в країні відновлений ціною розділу країни по 17 паралелі (Женевська угода). Намічені на червень 1956 р. загальні вибори зірвані в 1955 р. переворотом на півдні і проголошенням Республіки В'єтнам зі столицею в м. Сайгон. У відповідь на півночі проголошена Демократична Республіка В'єтнам зі столицею.

Інвестиції - довгострокові вкладення капіталу у власній країні або за рубежем в розвиток виробництва і невиробничих сфер, в здійснення різних комерційних проектів, пов'язаних з будівництвом нових, модернізацією і реконструкцією діючих об'єктів, придбанням акцій і інакших цінних паперів, в соціально-економічні програми. І. В основний капітал (обладнання, машини, споруди і т. Д.) Поділяються на валові (сумарні) і чисті. У а л про в и е і. - вся сума витрат, що йде як на відшкодування вибуваючого основного капіталу, так і на його нарощування. Ч і з т и е і. - тільки додаткові вкладення у виробництво. Види співучасті - різновиду групових об'єднань, перерахованих в статтях Загальної (ст. 35 УК) і Особливої частин (ст. ст. 208 - 210 УК), учасники яких несуть відповідальність безпосередньо по статті Особливої частини без посилання на ст. 33 УК як співвиконавці злочину незалежно від характеру і об'єму виконаних дій. У карному законі виділяються наступні види співучасті: 1. Група осіб - група, в якій спільні дії двох і більш виконавців прямували на здійснення злочину без попередньої змови (ч.1 ст. 35 УК). 2. Група осіб по попередній змові - група, в якій обличчя зазделегідь домовилися про спільне здійснення злочину (ч.2.
Список літератури курсової "Гарантії цивільного та господарського обороту" - більше 20 джерел. БРАК - 1) добровільний рівноправний довічний союз чоловіка і жінки, укладений з дотриманням певних правил з метою створення сім'ї, народження і виховання дітей, господарювання загального. У російському законодавстві, в Сімейному Кодексі Російської Федерації, прийнятому Державною Думою 8 грудня 1995 г, відсутнє визначення браку. Закон вказує, що признається брак, укладений тільки в органах запису актів цивільного стану (загсі). Права і обов'язки чоловіків виникають від дня державної реєстрації висновку браку в органах запису актів цивільного стану. Висновок браку виготовляється в особистій присутності. СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИМИ ГРУПАМИ - Левин і інш. (Lewin K. et al., 1939) провели класичні дослідження стилів керівництва в малих групах. Вони виділили авторитарний, демократичний і потураючий стилі керівництва і зв'язали їх з продуктивністю рішення групової задачі і задоволенням учасників груповим досвідом. Авторитарний керівник визначає і направляє групову поведінку; демократичний керівник формує групову поведінку через групову дискусію; при тому, що потурає він усувається від керівництва, віддає всю владу членам групи. (Відмінності між трьома стилями керівництва представлені в таблиці.) Дослідження показали, що.

ФЕСТИНГЕР ЛЕОН - Леон Фестінгер є одним з фундаторів особливого напряму психології, виниклого в США в кінці 1950-х-початку 1960-х рр., - когнитивной психології. Поряд з К. Левіном, Е.Ч Толменом і Дж. Келли він сформулював основні поняття, на яких згодом будувалася наука. Таким поняттям стала теорія "когнитивного дисонансу", розроблена Л. Фестінгером. Когнитивний, або, по-іншому, пізнавальний дисонанс він трактував як розходження інформації, що є у суб'єкта, з сприйняттям існуючої ситуації. При цьому таке розходження викликає у індивіда негативні емоції, від яких він прагне позбутися. Леон Фестінгер.
Посилання в тексті роботи "Гарантії цивільного та господарського обороту" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Відносини міжетнічні - це відносини між етносами як суб'єктами межнацион., межетнич. взаємодії і О. Основателямі вивчення О. м. є Г. Гарфінкель, В. Вундт, Е. Богардус, що перейшли від описових характеристик етносов до кількісних вимірювань виявів национ. особливостей свідомості і поведінки людей. У теоріях О. м. амер. соціологів важливе місце займають проблеми співіснування етнич. груп на одній території в ретроспективі історії Америки. Проблемами етнич. меншин займався Луїс Вірт, що вніс внесок у вивчення проблем урбанізму. Він визначає "групу меншин" як сукупність людей, поводження з к-рими є відмінним. АКТИВНИЙ І ПАСИВНИЙ - способи мислення і дії, направлені на реалізацію влечений людини. Прийнято вважати, що в класичному психоаналізі активність асоціюється з чоловічим началом. Вона співвідноситься з маскулинностью, агресією, садизмом, вуайеризмом (розглядуванням статевих органів або сексуальних дій). Активність протиставляється пасивності, що асоціюється з феминностью, покірністю, мазохізмом, ексгибиционизмом (виставлянням напоказ статевих органів). Активність і пасивність є полярними орієнтаціями в життєдіяльності людини. Вони являють собою одне з основних протиріч життя.    У "Трьох. Мотивація межличностних виборів (мотивационное ядро виборів) - система мотивів, створююча психологічну основу індивідуальної переваги. Аналіз мотивації межличностних виборів дозволяє визначити психологічні причини, по яких індивід готів здійснити емоційний і діловий контакт з одними членами групи і відкидає інших. Виявлення мотивів социометрических і референтометрических виборів дає можливість розкрити змістовну сторону процесів групової диференціації і інтеграції. Характер мотивації межличностних виборів визначається шляхом співвіднесення ранжируваного ряду межличностних переваг індивіда з ранжированием ним членів групи по різних основах. Мотивационное ядро.

Стилі управління - Виділяють наступні стилі управління. Авторитарний (або директивний, або диктаторський) - для нього характерне жорстке одноосібне прийняття керівником всіх рішень ( "мінімум демократії"), жорсткий постійний контроль за виконанням рішень із загрозою покарання ( "максимум контролю"), відсутність інтересу до працівника як до особистості. За рахунок постійного контролю цей стиль управління забезпечує цілком прийнятні результати роботи (по непсихологічних критеріях: прибуток, продуктивність, якість продукції може бути хорошою), але недоліків більше, ніж достоїнств: 1) висока імовірність помилкових. Шизофренія періодична - характеризується, за даними вітчизняних дослідників, психотическими приступами різної тривалості (від декількох днів до ряду років), з різною психопатологією (афективні, маревні, галлюцинаторні, парафренические, кататонические, онейроидні розладу) і тривалими ремісіями досить високої якості, близькими интермиссиям або ідентичним ім. Число приступів може досягати 3-4 і більш, у третини пацієнтів буває усього по одному приступу протягом всього життя. У деяких пацієнтів приступи протікають однотипно, тобто по типу кліше, у інших пацієнтів виникають різнотипні приступи, по клінічній картині. Терапія в однорідних групах - (peer group therapy) Терапію, що проводиться в групі особами без мед. освіти з учасниками, у к-рих є загальні проблеми, наз. Т. в про. м. Особливу важливість Т. в про. м. придбала з початком діяльність орг-ции "Анонімні алкоголіки" (АА). Т. в про. м. використовує високий рівень самораскрития, неухильне виконання вимог особистої відповідальності за скоєне, визнання в минулих поганих вчинках члену групи або всій групі, готовність відмовитися від колишнього образу життя, відшкодування збитку, нанесеного інш. людям, звертання своєї волі і життя у бік якоїсь вищої сили і допомога інш. як засіб збереження. Симптоматичний алкоголізм - Цим терміном звичайно означають приєднання алкоголізму до інших психічних розладів. При шизофренії саме алкогольне сп'яніння, особливо в підлітковому і молодому віці, може виявитися провокатором приступу або початку безперервнепрогредиентного течії. Хворим шизофренією властиві атипичні сп'яніння - з імпульсивними безглуздими вчинками, з гебефреническим придуркуватим збудженням, депресивне або дисфорическое. Може виникнути патологічне параноидное сп'яніння. Течія самого алкоголізму різна. Нерідко випадки, коли тривале важке пияцтво несподівано легко обривається без помітних явищ.