Господарсько-процесуальне право як самостійна галузь права

(курсова робота з господарського процесу)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття господарського процесу.....5
Розділ 2. Характеристика основних елементів господарського процесуального права як самостійної галузі права.....11
2.1. Предмет, метод і функції господарського процесуального права.....11
2.2. Принципи господарського процесуального права.....19
2.3. Норми господарського процесуального права.....22
2.4. Господарські процесуальні правовідносини.....30
Висновки.....37
Література.....39

Для придбання курсової роботи "Господарсько-процесуальне право як самостійна галузь права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Господарсько-процесуальне право як самостійна галузь права"

Курсова робота "Господарсько-процесуальне право як самостійна галузь права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Господарсько-процесуальне право як самостійна галузь права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Господарсько-процесуальне право як самостійна галузь права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Господарсько-процесуальне право як самостійна галузь права" і призначений виключно для пошукових систем.

ЧЕК - цінний папір, вмісний письмовий наказ особи, її що виписав (чекодавця), третій особі (банку-платнику) зробити платіж управомоченному їй обличчю (чекодержателю) вказаної в ній грошової суми. Ч. виник і розвинувся з векселя перевідного. По суті своєї Саме в умовах роботи з досить вузьким довкола клієнтів міняйла і банкіри прийшли до думки про виробництво взаємних розрахунків в їх колу. Так, два купці, що користуються послугами одного і того ж банкіра (міняйла), могли домовитися між собою про того, що вони не будуть оплачувати взаємні борги готівкою, а будуть приймати в їх сплату накази. ДЕПУТАТ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ - особа, вибрана населенням до складу Державної Думи російського парламенту і покликана брати участь в здійсненні законодавчої влади і інакших повноважень, передбаченої Конституцією РФ і законом, а також представляти інтереси своїх виборців, всього народу РФ. Основи статусу Д. ГД закладені в Конституції РФ, більш детально відповідні питання регулюються в Федеральному законі "Про статус члена Поради Федерації і депутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації" 1994 р. (в редакції 1999 р.). Мандат Д. ГД - це вільний мандат, тобто Д. ГД не отримують наказів виборців, не звітують. ЗАГАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЧОЛОВІКІВ - правовий режим майна, нажитого дружинами під час браку. Відповідно до законодавства дружинами признаються обличчя, що перебувають в зареєстрованому у встановленому порядку браку (п. 2 ст. 1 СК). Тому на облич, що знаходяться в фактичному браку, цей правовий режим не розповсюджується. Тимчасове роздільне мешкання чоловіків не перешкоджає виникненню О.с.с. Відсутність доходів одного з членів сім'ї внаслідок хвороби, догляду за членами сім'ї, господарювання домашнього також не перешкоджає освіті О.с.с. Діти за житті батьків не володіють правом власності на майно, нажите їх батьками в браку. Особові особливості неповнолітніх осуджених - Психологія особистості неповнолітніх осуджених, що містяться у виховальних колоніях, багато в чому зумовлена особливостями підліткових і юнацьких віків і досліджувалася І.П. Башкатовим, В.Г. Деєвим, Н.А. Деєвой, Г.М. Міньковським, А.І. Ушатіковим, В.І. Ігнатенко, Т.В. Калашникової, О.А. Малишевой і інш. Для неповнолітніх осуджених характерний бурхливий фізичний розвиток організму, енергія, инициативность, активність. Підвищена збудливість, неврівноваженість, переважання процесів збудження над гальмуванням можуть служити причиною порушення дисципліни. Неповнолітні осуджені вельми сприйнятливі.
Кожна вагома структурна частина курсової "Господарсько-процесуальне право як самостійна галузь права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АВТОНОМНА ОБЛАСТЬ - різновид державної (обласної, адміністративної, національно-територіальної) автономії. А. про. в період існування Союзу ССР згадувалися в його Конституції як що перебувають у відповідних союзних республіках, в тому числі і РСФСР. У Конституції РСФСР 1978 р. вони перераховувалися при визначенні її національно-державного пристрою. У спеціальної гл. 9 "Автономна область і автономний округ" Конституції говорилося, що А. про. знаходиться в складі РСФСР "і входить в край" (ст. 82). Тільки при конституційній реформі 15 грудня 1990 р. останнє положення було виключено з Основного Закону: А. про. стали з. ЗЕМЕЛЬНА ЧАСТКА - земля як майно особливого роду для організації селянського (фермерського) господарства. Законодавством про земельна і аграрна реформи 1991-1996 рр. встановлений механізм виходу з колгоспу і радгоспа селян, що побажав створити селянське (фермерське)господарство. Тим самим істотно розширилося коло осіб, що мають право на З.д.: колгоспники, службовці радгоспів, пенсіонери цих господарств, проживаючі на їх території, всі учасники(члени)сільськогосподарських комерційних організацій, працівники, зайняті в соціальній сфері села, спадкоємці особи, що має право на отримання у власність З.д., але. Абразивні матеріали - (абразиви) - дрібнозернисті речовини великої твердості (гірські породи, природні і штучні мінерали), що використовуються для механічної обробки поверхонь інш. Матеріалів (металів, скла, каменів) - шліфування, полірування, резания, заточування. А. М. Подразделяются на 2 групи: природні і синтетичні. П р і р об д н и е а. М.: алмаз, корунд, наждак, кремінь, гранат, пемза і інш. З і н т е т і ч е з до і е а. М.: карбід кремнію (sic) - карборунд; високотемпературний оксид алюмінію (al2?3) - електрокорунд (синтетичний корунд); карбід бора (?4c) - по твердості поступається лише алмазу і нитриду бора; нитрид бора.
У вступі курсової "Господарсько-процесуальне право як самостійна галузь права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НОРМАЛІЗАЦІЯ І ВЖИВАННЯ НАЙМЕНУВАНЬ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ - згідно з Федеральним законом "Про найменування географічних об'єктів" від 18.12.1998 № 152-ФЗ, нормалізація найменувань географічних об'єктів на російській мові здійснюється відповідно до правил і традицій вживання найменувань географічних об'єктів на російській мові. Нормалізація найменувань географічних об'єктів на інших мовах народів Російської Федерації здійснюється відповідно до правил і традицій вживання найменувань географічних об'єктів на вказаних мовах. Нормалізовані найменування географічних об'єктів на російській мові і інших мовах народів Російської Федерації публікуються.

Тоталітарний режим - це різновид антидемократичного політичного режиму, який характеризується повним контролем держави над всіма сферами життя суспільства, обмеженням і порушенням прав особистості. Ознаки тоталітарного політичного режиму: 1) держава прагне до глобального панування над всіма сферами суспільного життя, до всеохвативающей влади; 2) суспільство практично повністю відчужене від політичної влади, але воно не усвідомлює цього, бо в політичній свідомості формується уявлення про "єдність", "злиття" влади і народу; 3) монопольний державний контроль над економікою, засобами масової інформації, культурою, релігією. РАДА НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ - одна з рівноправних палат Верховної Поради СРСР (див.), що обираються громадянами СРСР на основі загального, рівного і прямого виборчого права (див.) при таємному голосуванні по союзних і автономних республіках, автономних областях і національних округах по нормі: 25 депутатів від кожної союзної республіки, 11 депутатів від кожної автономної республіки, 5 депутатів від кожної автономної області і 1 депутат від кожного національного округу. С. Н. - це палата Верховної Поради СРСР, що відображає специфічні інтереси народів СРСР, пов'язані з їх національними особливостями. С. Н. нарівні з Порадою.
Список літератури курсової "Господарсько-процесуальне право як самостійна галузь права" - більше 20 джерел. ПОЛОЖЕННЯ - згідно з Типовою інструкцією по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженою наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 08.11.2005 № 536, - письмовий документ, який приймається в тому випадку, якщо в ньому встановлюються системно пов'язані між собою правила з питань, віднесених до компетенції органів виконавчої влади і організацій, їх структурних підрозділів. Положення застосовуються як самостійні правові акти, які підписуються керівником, або як акти, що затверджуються органом виконавчої влади або організацією. Затвердження положення. ПСИХОТЕРАПІЯ СЕКСУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ - Дуже важлива в лікувальній практиці, оскільки майже при всіх видах сексуальних порушень психологічні чинники етиопатогенеза грають ведучу роль (Васильченко Г. С., 1980, і інш.). У цей час П. з. н. засновується на науково обгрунтованих підходах, що дозволяють здійснювати вплив на різні сторони психологічної складової сексуальних розладів і сексуальних дисгармоній. При цьому частка психотерапії в комплексному лікуванні сексуальних порушень різна в залежності від їх генеза. Вона стає ведучим методом при порушеннях психогенної етіології, а при розладах соматогенной природи виступає як.

ДИЗЕНТЕРІЯ - (син.: шигеллез) - інфекційна хвороба, що протікає з інтоксикацією, переважною поразкою дистального відділу товстої кишки, яка виявляється схваткообразной болем в животі і частим рідким стільцем з домішкою крові і слизу. Відноситься до числа поширених інфекційних хвороб, особливо в країнах, що розвиваються. Збуджувач - бактерії роду шигелла. Окремі види представлені декількома сероварами. Усього відомо біля 40 сероваров. Все шигелли містять ендотоксин, деякі виробляють екзотоксин білкової природи, що зумовлює більш важку течію захворювання. Найбільш стійкі у зовнішній середі шигелли Зонне.
Посилання в тексті роботи "Господарсько-процесуальне право як самостійна галузь права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Лікування ожиріння - (obesity treatments) Ожиріння - наявність надлишкової жирової тканини - являє собою проблему для мільйонів людей. У США, напр., за даними страхової компанії Метрополітен Лайф, ожирінням страждають 30% чоловіків і 40% жінок у віці від 19 до 40 років. Проблема не обмежується США - у мн. промислово розвинених країнах у всьому світі такі ж статистичні дані. Оскільки ожиріння викликає мн. соматичні, психол. і соц. проблеми, воно є мішенню інтенсивних терапевтичних зусиль. Спроби вирішити цю проблему включають режими живлення, операції гастрального шунтування, окклюзию рота, фармакологічні втручання і програми. ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ - (англ. political psychology) - міждисциплінарна область на стику політології, психології і соціологій. Предметом П. п. є психологічні компоненти політичної поведінки людини, дослідження яких дозволяє застосувати психологічне знання до пояснення політики. Останнім часом багато які автори схильні вважати предметом П. п. двосторонній процес впливу психологічних чинників на політичну поведінку і політичних дій - на психологічні стану (М. Дойч). Висловлювалася думка про включення П. п. до складу соціальної (або макросоциальной) психології, що вивчає відносини між індивідом і суспільством, великими. Абарестезія - (від греч. barus - тягар, вантаж; греч. aisthesis - відчуття, почуття) - втрата відчуттів тиску і ваги. Виникає з різних причин. 1. При неврогенной абарестезии має місце органічне пошкодження відповідного аналізатора - центральних (тім'яних областей кори мозку), спинальних, проводникових, рецепторних його відділів (внаслідок судинної патології, травм, інфекції, інтоксикацій і інш.). 2. При диссоциативной, психічної абарестезии відчуття тиску і ваги, повидимому, не досягають порога свідомості власної ідентичності внаслідок дезинтеграции системи Я індивіда, при цьому випадання чутливості не відповідає.

Уявний експеримент - Однієї з найбільш очевидних форм вияву діяльності уяви в науці є уявний експеримент. До уявного експерименту звертався ще Арістотель, доводячи неможливість пустоти в природі, тобто використовуючи уявний експеримент, щоб відкинути існування тих або інакших явищ. Широке застосування уявного експерименту починається, видимо, з Галілея. Принаймні Е. Мах в своїй "Механіці" вважає, що саме Галілей першим дав достатню методологічну вказівку на уявний експеримент як на особливу пізнавальну освіту, кваліфікуючи його як уявний експеримент. Уявний експеримент не зводимо до оперування поняттями, але. ОСОБИСТІСТЬ: ДОСЛІДЖЕННЯ: МЕТОД - сукупність способів І прийомів вивчення психологічних виявів особистості. За формою і умовами проведення розрізнюються методи: 1) експериментальні і неекспериментальні; 2) лабораторні і клінічні; 3) прямі і непрямі; 4) дослідницькі і обслідницькі (психодиагностические). Диференціація методів дослідження особистості за змістом визначається принципами інтерпретації предмета психології особистості. У залежності від домінуючого аспекту розгляду виділяються методи дослідження особистості: 1) як індивідуальності; 2) як суб'єкта соціальної діяльності і системи відносин межличностних; 3) як ідеальної. Парадоксальний сон - (paradoxical sleep) Згідно із записами електричної активності головного мозку, що заміряється з допомогою ЕЕГ, люди під час нічного сну проходять через неск. циклів або стадій. Ймовірно, найпростіший спосіб класифікувати ці стадії - розділити час сну на два періоди: S-сон (від англ. slow - повільний) і D-сон (від англ. desynchronized - десинхронизированний). S-сон отримав свою назву по характерному повільно-хвильовому паттерну ЕЕГ (висока амплітуда і низька частота коливань). S-сон звичайно поділяється на 4 стадії: стадія 1 характеризується найменшим, стадії 2 і 3 - помірним, а стадія 4 - найбільшою. РОТТЕР - (Rotter) Джуліан Б. (р. 1916) -американський психолог, фахівець в області клінічної психології, психології здоров'я, психології особистості, соціальної психології, теорії соціального навчання. Освіту отримав в Бруклінськом коледжі (бакалавр по хімії, 1937), ун-тих Айови (магістр, 1938), і Індіанськом ун-ті (д-р філософії, 1941). Під час Другої світової війни служив як військовий психолог. Після війни приєднався до Джорджу Келлі в ун-те Огайо (1945-1963), після чого був запрошений на посаду професора в Коннектікутський ун-т. У 1968 р. отримав нагороду підрозділу клінічної і патологічної психології АРА:.