Господарсько-процесуальні та процедурні особливості забезпечення вирішення спорів

(курсова робота з господарського процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження господарсько-процесуальних та процедурних особливостей забезпечення вирішення спорів ... 5
1.1. Господарські спори: поняття, види, правова характеристика ... 5
1.2. Поняття господарського судочинства ... 10
Розділ 2. Аналіз господарсько-процесуальних та процедурних особливостей забезпечення вирішення спорів ... 15
2.1. Порядок вирішення господарських спорів у господарському суді ... 15
2.2. Особливості провадження у справах про банкрутство. Судові процедури банкрутства ... 24
Висновки ... 43
Література ... 45

Для придбання курсової роботи "Господарсько-процесуальні та процедурні особливості забезпечення вирішення спорів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Господарсько-процесуальні та процедурні особливості забезпечення вирішення спорів"

Курсова робота "Господарсько-процесуальні та процедурні особливості забезпечення вирішення спорів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Господарсько-процесуальні та процедурні особливості забезпечення вирішення спорів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Господарсько-процесуальні та процедурні особливості забезпечення вирішення спорів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Господарсько-процесуальні та процедурні особливості забезпечення вирішення спорів" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОГОВІР ОРЕНДИ (майнового найма) - цивільно-правовий договір, по якому орендодавець (наймодатель) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування (ст. 606 ГК РФ). Плоди, продукція і доходи, отримані орендарем внаслідок використання орендованого майна, є його власністю. Орендні правовідносини, регульовані ГК РФ і іншими правовими актами, можна розділити на окремі види відносин, таких, як оренда підприємств, оренда будівель і споруд, оренда землі, договір фінансової оренди, прокат, оренда транспортних засобів і інш. До окремих видів Д.а. і Д.а. окремих видів. Теорії злочинної поведінки зарубіжні - Механізм злочинної (асоціального) поведінки широко досліджується за рубежем з різних точок зору (фізіологічної, антропологічної, кримінологічної, соціальної, соціально-психологічної і т.д.), відповідно до різних методологічних підходів (биопсихологическим, психоаналитическим, бихевиористическим, социопатическим і інш.). Биопсихологический підхід був направлений на виявлення природжених атрибутів людини, які могли бути основою його підвищеної схильності до здійснення злочину. Так, італійським судовим психіатром і криміналістом Ч. Ломброзо (див. Ломброзо Чезаре) була розроблена. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ (ОЕСР) - одна з ведучих міжнародних економічних організацій, покликаних координувати і розробляти єдину економічну політику капіталістичних країн, створена в 1961 р. після ратифікації Конвенції про установу ОЕСР, підписаної в 1960 р. Вона стала спадкоємицею Організації європейського економічного співробітництва, освіченою в 1948 р. з метою оптимального використання американської економічної і фінансової допомоги відновленню Європи (т.н. план Маршалла) в співпраці з європейськими країнами - одержувачами цієї допомоги. Цілями ОЕСР є: внеску розвиток світової економіки за допомогою забезпечення. ФУНКЦІЇ КРИМІНАЛІСТИКИ - загальні типи задач, що вирішуються криміналістичною наукою в аспекті її соціальної функції - наукового забезпечення боротьби із злочинністю. Ф.к. поділяються на методологічну, пояснювальну, що синтезує і предсказательную. Методологічна Ф.к. забезпечує правильне розуміння предмета і змісту криміналістичної науки, її ролі в процесі пізнання і практичній діяльності, дозволяє встановити вірне співвідношення науки і практики. На цій функції засновується евристичне і ретросказательное значення криміналістики. Пізнання, проникнення в суть предмета дослідження необхідні для рішення.
Кожна вагома структурна частина курсової "Господарсько-процесуальні та процедурні особливості забезпечення вирішення спорів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Вина - в праві: психічне відношення особи до своєї протиправної поведінки (дії або бездіяльності) і його наслідків. Означає усвідомлення (розуміння) обличчям неприпустимості (протиправність) своєї поведінки і пов'язаних з ним результатів. В. Является необхідною умовою юридичної відповідальності і означає, що будь-яка провина (правопорушення, злочин) може бути довершена тільки умисно або необережно. При цьому відсутність провини виключає можливість визнання діяння провиною (правопорушенням, злочином). В. Представляет собою особове відношення, що має социальнопсихологическое зміст. Суть в. ПРАВО НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - різновид основних соціальних прав, що передбачає гарантоване законом надання державою прожитку громадянам, позбавленим (повністю або частково) здатності або можливостям трудитися і отримувати доходи від труда, а також допомоги сім'ї в зв'язку з народженням і вихованням дітей. Конституція РФ (ч. 2 ст. 39) встановлює два масових вигляду соціального забезпечення: по-перше, пенсії, порядок надання яких регулюється пенсійним законодавством (федеральні закони від 15 грудня 2001 р. "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації", "Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації" і від. МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕ СУДНОПЛАВСТВО - плавання торгових судів окремих країн держав у водах Світового океану, міжнародних рік і озер. М.т.с. регулюється рядом норм міжнародного права і національним законодавством, що визначає як правове положення судів у відкритому морі, територіальних водах, внутрішніх водах держав, в міжнародних ріках і озерах, так і умови надання державою своєї національності судам, порядок здійснення державою своєї юрисдикції і контролю над судами, плаваючими під його прапорам, заходи по забезпеченню безпеки судів, відповідальність судовласників, порядок і умови доступу іноземних судів в морські.
У вступі курсової "Господарсько-процесуальні та процедурні особливості забезпечення вирішення спорів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРОГУЛ - нез'явлення на роботу без шанобливих причин протягом усього робочого дня. Під прогулом чинне трудове законодавство розуміє і відсутність на роботі більш 3 годин протягом робочого дня без шанобливих причин (п.4 ст. 33 КЗоТ). При цьому враховується відсутність на роботі 3 годин протягом робочого дня безперервно або сумарно. Прогулом вважається також залишення роботи: без попередження адміністрації про розірвання трудового договору (контракту) або до витікання 2-тижневого терміну попередження про звільнення без згоди адміністрації; особою, що уклала терміновий трудовий договір (контракт), до.

ВИЗНАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ - односторонній акт держави, за допомогою якого воно виражає свою готовність вступити у юридичні відносини з якою-небудь іншою державою або інакшим суб'єктом міжнародного права і підтримувати з ним полномасштабні дипломатичні, консульські і інакші відносини. П.м. - акція добровільного волевиявлення, а не обов'язок визнаючої держави. Проблема П.м. пов'язана з виникненням нової держави, уряду, що затвердилася неконституційним шляхом, наявністю національно-визвольного руху або воюючої сторони. П.м. по відношенню до держави в сучасній міжнародній практиці не впливає на володіння міжнародною. Відмова від права на земельну дільницю - юридичний факт, з яким пов'язане припинення права на земельну дільницю. Порядок відмови від права на земельну дільницю визначений в ст. 53 ЗК РФ. На основі заяви правообладателя про відмову від права на земельну дільницю придбаває правовий режим безгосподарної речі, порядок припинення права на яку встановлюється цивільним законодавством (ст. 53 ЗК РФ, ст. 225 ГК РФ). При відмові від права постійного (безстрокового) користування або права довічного успадкованого володіння земельною дільницею відповідна заява подається до компетентного органу управління у відповідності зі ст. 29 ЗК РФ. До заяви додаються.
Список літератури курсової "Господарсько-процесуальні та процедурні особливості забезпечення вирішення спорів" - більше 20 джерел. Психологічна теорія права - виникла в кінці XIX - початку XX в. Родоначальниками теорії вважаються Цінно в цій теорії те, що вона акцентує увагу на емоційній стороні людської поведінки. Однак вона перебільшує роль психологічного чинника в правовому житті. Л.І. Петражіцкий, наприклад, вважав, що право не є реальність, а лише комплекс "психічних переживань", що права і обов'язки існують лише в свідомості того, хто в дану хвилину переживає правові думки. Він бачив право як явище, породжене індивідуальною, ізольованою свідомістю. Єдиним джерелом права вважав свідомість людини. По Л.І. Петражіцкому, під правом. ІНДИВІДУАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ - один з напрямів глибинної психології і психотерапії, виниклий в рамках психоаналитического руху внаслідок переусвідомити ряду ідей і концепцій класичного психоаналізу З. Фрейда.    Фундатор індивідуальної психології - австрійський психолог і психотерапевт Альфред Адлер (1870-1937), одним з перших що приєднався до З. Фрейду в 1902 м., що був президентом Венського психоаналитического суспільства з березня 1910 по лютого 1911 року і соредактором щомісячного "Центрального листка по психоаналізу", що утворив в 1911 м. "Суспільство вільного психоаналізу", а що згодом очолив новий напрям, що.

ГИПЕРТЕНЗИЯ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНА - підвищення внутрішньочерепно го тиску. Виявляється головним болем, нудотою, блювотою, стійкою гикавкою, сонливістю, пригнобленням свідомості, двоїти (за рахунок одностороннього або двостороннього сдавления нерва, що відводить ), скороминущими епізодами порушення зору, появою застійних дисків зорових нервів (при дослідженні очного дна). У разах вираженого підвищення внутрішньочерепного тиску (ВЧД) збільшується систолическое ПЕКЛО, з'являється брадикардия (50 - 60 уд/міна). Основні причини внутрішньочерепної гипертензии - об'ємні поразки (пухлина, гематома), гидроцефалия, а також.
Посилання в тексті роботи "Господарсько-процесуальні та процедурні особливості забезпечення вирішення спорів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. УСТАНОВКА - (аттитюд) - згідно Д. Н. Узнадзе - готовність, схильність суб'єкта до сприйняття майбутніх подій і дій в певному напрямі; забезпечує стійкий цілеспрямований характер протікання відповідної діяльності, служить основою доцільної виборчої активності людини. Мова йде саме про готовність до майбутньої дії. Якщо навик відноситься до періоду здійснення дії, то установка до періоду, що йому передує. Установка має важливе функціональне значення: цей стан готовності дозволяє ефективніше виконати відповідну дію. Але іноді механізми установки можуть ввести в помилку. Саме "помилки. Професійне спілкування: вплив психологічне - В процесі професійного спілкування (П. про.) можливий вияв впливу психологічного (В. п.), що перебуває в зміні психич. регуляторів активності реципієнтів (адресатів В. п.). Ці зміни каузально взаємопов'язані з відображенням отриманої в процесі О. інформації, умов і обставин самого процесу взаємодії. У кач. реципієнтів можуть виступати як інш. професіонали, ділові партнери, так і особи, що користуються послугами професіоналів для розв'язання власних проблем, реалізації власних цілей. Проблему В. п. в діяльності разл. груп професіоналів досліджували з нач. ХХ в.: Г. Мюнстерберг (Основи психотехники. Ембріон і плід - (embrio and fetus) Ембріональна (зародкова) і фетальная (лати. fetus - паросток, плід) стадії - самі короткі стадії розвитку чол., дриваючий в сукупності приблизно 40 тижнів. Крім того, вони складають період самих швидких кількісних і якісних змін челов. організму. Протягом ембріональної стадії організм розвивається з однієї заплідненої яйцеклетки (0,14 мм в діаметрі) до челов. зародка (ембріона), що важить 0,1 г і досягаючого 3,2 см в довжину, при цьому закладається основа для тих, що повністю формуються скелетної, мишечной, кровоносної, травної, ендокринної, нервової і дихальної систем. Цей процес.

Депрограммірованіє - (deprogramming) Дж. Кларк встановив, що для екстремістських релігійних культів характерно наступне: а) спроможні живі лідери, що вважають себе мессія або володарями особливої сили (дару і пр.); б) філософія, осн. на системі догматичних і абсолютистських переконань; в) тоталітарна система управління; г) вимога беззаперечно підкорення статуту культової групи; д) сильний акцент на накопиченні багатства для культу і е) майже повна відсутність турботи про індивідуальне благополуччя членів культу. Вірогідних перетворених рідко ставлять в популярність про ці особливості культу, але, навпаки, надають їм. МЕТОД МІНІМАЛЬНИХ ЗМІН - (англ. method of minimal changes) - ідучий від В. Вундта психофизический метод безпосереднього визначення сенсорного порога, що полягає в монотонній покроковій зміні величини діючого подразника до того моменту, коли зміниться відчуття, що викликається ним. Син. метод меж (method of limits). При визначенні абсолютного порога за допомогою цього методу експериментатор знаходить точку виникнення і точку зникнення відчуття. 1-я отримала назву порога появи, 2-я - порога зникнення. Кожне вимірювання складається з 2 окремих рядів пред'явлень: висхідного і низхідного. У висхідному ряду. ПОЧАТКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ НІГ ВИДИ - розрізнюють І. п. н. в. наступні: * СТОЙКИ ГІМНАСТИЧНІ НАВКОЛІШКИ: СТОЙКА В УПОРІ НАВКОЛІШКИ - и.п., при якому тіло спирається на грона рук і ноги, зігнені в колінах; коліна, гомілки і носіння спираються об підлогу всією довжиною, носіння довгасте, голова уперед. Використовується при почерговому піднятті ніг, вигинанні і прогинанні спини і т.п. * СТОЙКА НАВКОЛІШКИ - и.п., при якому коліна, гомілки і носіння спираються об підлогу всією довжиною, носіння довгасте. Використовується при поворотах в сторони, седе на п'ятки, на підлогу праворуч і зліва і т.п * СТОЙКА НА ПРАВОМУ (ЛІВОМУ). БАЛИНТОВСКОЕ РУХ - Поширення досвіду Балінта (Balint M., 1957), створеного ним методу (див. Балінтовська група) і його варіантів. З 1960-х рр. досвід роботи балинтовских семінарів в клініці Тавісток (Лондон) привертає до себе увагу численних дослідників і практиків, прихильників психосоматичної орієнтації, пацієнта-центрованої медицина. У багатьох країнах почали створюватися семінари по типу тавистокских. Спочатку балинтовские групи були орієнтовані в основному на лікарів общесоматической практики і ставили перед собою дослідницькі і повчальні (тренингові) задачі, роблячи упор на відносини.