Громадянство України

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття громадянства. Розвиток законодавства про громадянство України ... 5
Розділ 2. Принципи громадянства України ... 8
Розділ 3. Підстави і порядок набуття громадянства України. Припинення громадянства України ... 13
Розділ 4. Порядок визначення та зміна громадянства дітей ... 21
Розділ 5. Повноваження органів, організацій і посадових осіб з питань громадянства України. Виконання рішень з питань громадянства України ... 30
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Громадянство України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Громадянство України"

Курсова робота "Громадянство України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Громадянство України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Громадянство України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Громадянство України" і призначений виключно для пошукових систем.

Реформа житлово-комунального господарства - Указом Президента РФ від 28 квітня 1997 року N 425 була схвалена Концепція реформи житлово-комунального господарства в Російській Федерації. Перетворення в житлово-комунальній сфері на сучасному етапі здійснюються в рамках реалізації нового етапу Державної цільової програми "Житло". Незважаючи на заходи, що приймаються, соціально-економічний стан Росії продовжує впливати негативний чином на роботу комунальної інфраструктури. Договори на комунальне обслуговування укладаються формально і не забезпечують мінімальних стандартів якості обслуговування. Інвестиції в комунальне господарство знизилися в 2 рази. ПІДРЯД - договір, по якому одна сторона (підрядчик) зобов'язується за свій ризик виконати певну роботу по завданню іншої сторони (замовника), а остання зобов'язується сплатити винагороду за виконання завдання (ст. 220 ГК). На основі договору П. соціалістичні хоз. органи виконують для інших соціалістичних організацій різні роботи, що не відносяться до капітального будівництва. Широко застосовується договір П. в справі задоволення господарсько-побутових потреб громадян (споруда будинків, дач, ремонт квартир, замовлення меблів, плаття, взуття і т. д.). Виконання ж підрядним способом будівельних і. СУДОУСТРІЙ СРСР - сукупність норм радянського права, що встановлюють задачі, організацію компетенцію і основні принципи діяльності радянських судів і органів, сприяючих судам в здійсненні правосуддя (прокуратура, адвокатура, судові виконавці). У безпосередньому значенні цього поняття С. означає організацію радянського суду, систему судових органів, їх структуру, взаємовідношення всіх ланок радянської судової системи. С. в СРСР виражене і закріплене в гл. IX Конституції СРСР і в Законі про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік 16 серпня 1938 р. Основними принципами і найважливішими. Інформаційне право - сукупність правових норм, що охороняються державою, виникаючих в сфері виробництва, перетворення і споживання інформації. Право є інформаційною системою, отже, інформаційне право вивчає і інформаційну суть права. У інформаційному суспільстві різко зростає роль права як головного механізму регулювання суспільних відносин. Однак інформаційне суспільство розвивається такими стрімкими темпами, що право відстає від його потреб, і тому багато які суспільні відносини, вже діючі в інформаційній сфері (насамперед в інформаційних мережах, наприклад Інтернет, і в умовах застосування інших інформаційних.
Кожна вагома структурна частина курсової "Громадянство України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МУНІЦИПАЛЬНА ОСВІТА В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ - міське, сільське поселення, декілька поселень, об'єднаних загальною територією, частина поселення, інакша населена територія, передбачена федеральним законом, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування, є муніципальна власність, місцевий бюджет і виборні органи місцевого самоврядування. Введений Цивільним кодексом РФ (ст. 124), термін "М.о." отримав легальне закріплення в Федеральному законі від 28 серпня 1995 р. "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" (ст. 1). М.о. має свій статут, а також має право мати власну символіку (герб. ЗБРОЇ неНАЛЕЖНА ОХОРОНА - злочин проти суспільної безпеки, передбачене ст. 225 УК РФ і що полягає в неналежному виконанні своїх обов'язків особою, якій була доручена охорона вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв, якщо це спричинило їх розкрадання або знищення або настання інакших тяжких наслідків. Неналежне виконання обов'язків передбачає порушення конкретних положень, пунктів правил зберігання зброї, РФ, що встановлюється Урядом. Даний злочин здійснюється при охороні як стаціонарних сховищ (арсеналів, складів підприємств, виробляючих зброю, і т. п.), так і пересувних, тимчасових сховищ. Доведення задач до співробітників психологія - Вигляд і напрям управлінської діяльності, предметом якої є формування у виконавців ділового значення (задуму) і образу майбутньої діяльності. У психології управління ДЗдС розглядається не як процес односторонньо направлений від керівника до підлеглого, а як процес їх психологічної взаємодії. Вектору доведення задачі з боку керівника відповідає зустрічний вектор її з'ясування і прийняття з боку співробітника-виконавця. Відповідно, формулюються психологічні вимоги і рекомендації для кожного з них. Рішення задачі розуміння ділового значення переслідує мету розкрити тому, хто буде виконувати завдання.
У вступі курсової "Громадянство України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФІЗІОЛОГ - Посадові обов'язки. Вивчає особливості трудової діяльності працівників підприємства, установи, організації з метою забезпечення оптимальних фізіологічних умов труда і підвищення його ефективності. Проводить спільно з психологом медико фізіологічні дослідження впливу умов труда на організм працюючих. Обстежує індивідуальні особливості працівників різних професій і посад, пов'язані з впливом психофізіологічних чинників на їх труд. Складає фізіологічні характеристики, що визначають напруженість, тягар (шкідливість) труда (позу працюючого, робочі рухи, їх монотонність, контакті шкідливими або.

ПОМИЛКА - неправильне уявлення особи про юридичні або фактичні властивості і наслідки дій, що здійснюються ним. Розрізнюють юридичну і фактичну О. Юрідічеська О. полягає в помилковому уявленні особи про злочинність або незлочинність дій, що здійснюються ним або в помилковому уявленні відносно характеру покарання, що покладається за довершений злочин. Помилкове уявлення про незлочинність дій, що здійснюються, в той час як насправді вони є злочинними, не усуває відповідальності особи, оскільки воно усвідомлювало або могло усвідомлювати суспільну небезпеку цих дій. Помилка відносно розміру покарання. КОНВЕНЦІЇ І РЕКОМЕНДАЦІЇ МАРНОТРАТНИК - акти міжнародно-правового регулювання труда. Міжнародна організація труда - спеціалізоване установі ООН, основною метою якого є створення міжнародних трудових стандартів. Нормотворческая діяльність МАРНОТРАТНИК полягає головним чином в прийнятті конвенцій і рекомендацій. Міжнародне бюро труда готує доповіді, в яких узагальнюються законодавство і практика його застосування в різних країнах, за результатами обговорення яких приймаються рекомендації і конвенції. Рекомендації і конвенції МАРНОТРАТНИК не є міжнародними договорами і не вимагають ратифікації. Вони являє собою звернене до держав.
Список літератури курсової "Громадянство України" - більше 20 джерел. Група осіб [в області антимонопольної діяльності] - Група осіб - сукупність юридичних або юридичних і фізичних осіб, застосовно до яких виконується одне або декілька наступних умов: 1. особа або декілька осіб спільно внаслідок угоди (узгоджених дій) мають право прямо або непрямо розпоряджатися (в тому числі на основі договорів купівлі-продажу, довірчого управління, про спільну діяльність, доручення або інакших операцій) більш ніж 50 відсотками від загальної кількості голосів, що доводяться на акції (внески, частки), що становлять статутний (складочний) капітал юридичної особи. При цьому під непрямим розпорядженням голосами юридичної особи. Опійная наркоманія - препарати, що Використовуються. Серед готових лікарських препаратів використовують дионин, кодеїн, морфин, омнопон, промедол. У підпільних (незаконних) лабораторіях виготовляється героїн і метадон. Кустарним способом роблять різні витяжки з маку. Сировиною служать молочний сік з головок ще незрілої рослини або висушені і подрібнені головки і стебла ("маковая соломка"). Найбільш багатий опієм снотворний мак, але його містять також мак масляничний і навіть декоративний садовий. Картина сп'яніння. Частіше за все аптечні ампулированні препарати або саморобно приготовані рідини.

Навчання по типу инсайта - (insight learning) Згідно багато чим традиційними теоріям навчання, таким як теорія Е. Л. Торндайка, навчання відбувається внаслідок поступового процесу, що складається з проб і помилок. Альтернативна т. зр., що переважно розвивалася гештальт-психологами, складається в тому, що в деяких ситуаціях тварини демонструють Н. т. і., приблизно манливе за собою фундаментальне перцептивное реструктурирование об'єктів і подій в оточенні. Психологи розходяться у думках про те, чи дійсне Н. т. і. являє собою фундаментально відмінний процес або яв-ця різновидом єдиного процесу, лежачого в основі всіх.
Посилання в тексті роботи "Громадянство України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГИДРОЦЕФАЛИЯ - або водянка головного мозку: хвороба, що характеризується збільшенням кількості спинномозковий рідини в порожнині черепа. По термінах виникнення гидроцефалия ділиться на природжену і придбану, по локалізації - на внутрішню (скупчення рідини в желудочковой системі), зовнішню (в субарахноидальном просторі) і загальну. Розрізнюють також закриту (окклюзионную) форму при порушенні сполучення між шлуночками і субарахноидальним простором і що повідомляється. Рівень окклюзии може бути різним: при закриванні Монрое виникає розширення бічного шлуночка, при закритті сильвиева водопроводу. Зловживання галлюциногенами і холинолитическая токсикомания - кошти, що Використовуються. Вживання галлюциногенов відоме з древніх часів. Індіанські племена в Америці під час релігійних ритуалів використали висушених верхівок одного з видів кактуса - пейота, діючим початком якого є мескалин - речовина, хімічно схожа з адреналіном, але відмінне по дії. У ацтеков тим же цілям служив "божественний гриб" - псилоцибе. Його діюча речовина була названа псилоцибином. У 1943 м. в лабораторії швейцарської фармацевтичної фірми "Сандос" А. Гоффманн і А. Штол синтезували речовину, галлюциногенная активність якого в сотні разів перевищує. ЛЕРШ - (Lersch) Пилип (1898-1972) -німецький психолог і філософ, представник так званого слойно-теоре-тического напряму німецької характерологии. Дістав філософську освіту в Мюнхенськом ун-ті. З 1942 р. ординарний, а згодом - поч. професор психології і філософії Психологічного ин-та Мюнхенського ун-та Німеччини. Л. уперше представив цілісний систематичний опис людської особистості на основі слойного будови душевного життя. Теорія особистості Л. в 1950-е рр. грала ведучу роль в немецкоязичной гуманітарній науці, а створена ним характерологическая система (Der Aufbau des Charakters, 1938; з 4 изд.

ЧОЛОВІК - суб'єкт історичного процесу розвитку матеріальної і духовної культури на Землі, биосоциальное істота, генетично пов'язана з інш. формами життя, що виділилася з них завдяки здатності виробляти знаряддя труда, що володіє членороздільною мовою, мисленням і свідомістю. У інженерній психології Ч. розглядається як особистість, як суб'єкт труда, як індивід. Ч. як особистість виступає як носій певних соціальних відносин, характеризується цими відносинами і їх відображенням в його свідомості і діяльності. У структурі особистості виділяються три аспекти аналізу або три групи властивостей особистості. ПРАКТИКУМИ ПО ІНЖЕНЕРНІЙ ПСИХОЛОГІЇ - учбові допомоги для студентів вузів, призначені для проведення лабораторних і практичних занять. Основними з них є наступні. Лабораторний практикум по основах інженерної психології / Під ред. Б. А. Душкова.- М.: Вища школа, 1983.- 240 із, з мул. Допомога містить опис 18 лабора- уторованих робіт, присвячених дослідженню питань прийому і переробки інформації людиною, здійсненню ним керуючих впливів, контролю стану оператора. Велика увага приділяється дослідженню характеристик коштів відображення і введення інформації, відроблянню навиків в проведенні інженерно-психологічної оцінки робочих місць. Статевий (сексуальне) розвиток - (sexual development) Згідно психоан. теорії особистості З. Фрейда, сексуальність бере початок в дитинстві. Розвиток сексуальності - головна сторона розвитку особистості. По Фрейд, індивідуум проходить в своєму розвитку через неск. психосексуальних стадій. У поведенческом плані, статеве дозрівання відмічене у людини початком генитальной сексуальності. Початок пубертатного віку у дівчинок попадає в проміжок від 10 до 14 років, а у хлопчиків - в проміжок від 12 до 16 років. Гипоталамическая стимуляція гіпофіза викликає секрецію гипофизарних гормонів, одна частина к-рих впливає на діяльність. Шизофренічеськиє психози - (МКБ 295) - група психозів, при яких мають місце глибокий розлад особистості, характерне спотворення мислення, часто почуття впливу сторонніх сил, марення, часто химерного змісту, порушення сприйняття, патологічні афекти, неадекватне реальній ситуації, і аутизм. Проте звичайно зберігаються ясна свідомість і інтелектуальні здібності. Розлад особистості зачіпає найбільш істотні її функції, які забезпечують здоровій людині свідомість його індивідуальності, унікальності і власного життєвого напряму. Часто хворому здається, що самі інтимні думки, почуття і дії відомі іншим людям або.