ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ, ПРОБЛЕМА ЇХ ДОТРИМАННЯ В УКРАЇНІ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Громадянські права та свободи громадян України, поняття та види ... 5
1.1. Поняття та види природних прав і свобод людини ... 5
1.2. Право людини на життя і повагу до її гідності ... 6
1.3. Право на свободу і особисту недоторканність ... 7
1.4. Недоторканність житла, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції ... 9
1.5. Невтручання у сімейне й особисте життя ... 10
Розділ 2. Політичні права і свободи громадян згідно українського законодавства ... 12
2.1. Свобода пересування, вибору місця проживання, право вільного залишення території України ... 12
2.2. Право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації ... 13
2.3. Право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним ... 15
2.4. Право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи й демонстрації ... 16
2.5. Право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів ... 17
2.6. Право на інформацію ... 19
Розділ 3. Проблема захисту громадянських і політичних прав і свобод громадян в Україні ... 21
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Громадянські та політичні права і свободи людини, проблема їх дотримання в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Громадянські та політичні права і свободи людини, проблема їх дотримання в Україні"

Курсова робота "Громадянські та політичні права і свободи людини, проблема їх дотримання в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Громадянські та політичні права і свободи людини, проблема їх дотримання в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Громадянські та політичні права і свободи людини, проблема їх дотримання в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Громадянські та політичні права і свободи людини, проблема їх дотримання в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ІРЛАНДІЯ (Ейре) - держава в Західній Європі, що займає південну частину острова Ірландія. Протягом семи віків І. була англійською колонією. У 1921 р. вона отримала статус домініону Великобританії. У 1949 р. була освічена Ірландська Республіка. Над північною частиною острова збереглося панування Великобританії. У адміністративному відношенні І. розділена на 27 графств, в самостійні адміністративні одиниці виділені міста Дублін, Корк, Лімерик. Уотерфорд, Дан-Лери. Органами місцевого управління є виборні ради міст (муніципалітети) і графств. Згідно з Конституцією ця суверенна, незалежна, демократична. ПОТСДАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦІЯ - нарада глав уряду Радянського Союзу, Сполучених Штатів Америки і Великобританії, що проходила в Потсдаме (поблизу Берліна) з 17 липня по 2 серпня 1945 р. П. до. прийняла ряд найважливіших рішень з питань післявоєнного урегулювання, направлених на забезпечення міцного, тривалого і демократичного світу. Була встановлена Рада міністрів закордонних справ (див.) 5 держав: СРСР, Китаю, США, Англії і Франції, а також підписана угода про політичні і економічні принципи координованої політики у відношенні Німеччині в період союзного контролю над нею з метою виконання Кримської декларації про. ЗАКОНОДАВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ - (від греч. "techne" - мистецтво, майстерність, уміння "logos" - вчення) - вироблені юридичною практикою правила, прийоми, кошти, застосування яких забезпечує підготовку і прийняття необхідного певним соціальним групам або всьому суспільству законодавчого акту. Як різновид політичних технологій З.т. охоплюють своїм змістом також методи тиску на законодавця або на громадську думку, переслідуючі ті ж цілі. З.т. в цьому значенні можна представити як своєрідну законодавчу "кухню", пов'язану з приготуванням специфічного "блюда" під назвою "закон". З.т. багатоманітні: це і технології. ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ОСОБИ, що ЗДІЙСНЮЄ ПРАВОСУДДЯ - злочин проти правосуддя, передбачене ст. 295 УК РФ і представляюче собою посягання на життя судді, присяжного засідателя або інакшої особи, що бере участь у відправленні правосуддя, прокурора, слідчого, особи, виробляючого дізнання, оборонця, експерта, судову пристава, судового виконавця, а одинаково їх близьких в зв'язку з розглядом справ або матеріалів в суді, виробництвом попереднього розслідування або виконанням вироку, рішення суду або інакшого судового акту, довершене з метою воспрепятствования законної діяльності вказаних осіб або з помсти за таку діяльність. Потерпілими є суддя, присяжний.
Кожна вагома структурна частина курсової "Громадянські та політичні права і свободи людини, проблема їх дотримання в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Суспільна правова психологія - Поняття використовується як назва одного з розділів ЮП і для позначення одного з компонентів системної правової реальності. Право як інституційна освіта, як об'єктивне право, складається як система безлічі законів, юридичних норм, прав і обов'язків, санкцій, інших елементів правової матерії, вираженої в джерелах, що визнаються державою. У ньому знаходить втілення та складова суспільної свідомості, яка іменується правовою ідеологією. Альтернативою правової ідеології виступає суспільна правова психологія, що являє собою психічне відображення всієї системи права в суспільстві, її структури, вмісту. ЗЕМСТВО - органи місцевого самоврядування в післяреформеній Росії. Під "3." в російській дореволюційній літературі прийнято було розуміти сукупність місцевих жителів і їх місцеві, відмінні від загальнодержавних інтереси, пов'язана з розвитком місцевого господарства, комунікацій, медицини, народної освіти, а також управління цими справами за допомогою виборних представників з населення. Після земської реформи 1864 р. земськими стали іменувати і органи місцевого самоврядування, створені в ряді губерній Росії. Під самоврядуванням в той час розуміли функціонування співтовариства при наявності виборності його органів. Державний борг Російської Федерації - визначається в БК РФ як боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними і юридичними особами, суб'єктами РФ, муніципальними освітами, іноземними державами, міжнародними організаціями і інакшими суб'єктами міжнародного права. Державний борг РФ повністю і без умов забезпечується всім майном, що знаходиться в федеральній власності, що становить державну скарбницю. Боргові зобов'язання Російської Федерації можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) кредитам, залученим від імені Російській Федерації як позичальника від кредитних організацій, іноземних держав, в тому числі по.
У вступі курсової "Громадянські та політичні права і свободи людини, проблема їх дотримання в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ПРАВО - система конституційно-правових норм, регулюючих статус і організацію парламенту, порядок його формування і діяльності, статус парламентарія. У світовій практиці поняття П.п. відоме вже давно, хоч не у всіх країнах воно іменується саме так. У країнах, де парламент приймає бюджет, інші закони, виконує контрольні і інакші передбачені конституцією функції, П.п. утворить самостійну галузь національної системи права: при цьому в федеративній державі П.п. освічено нормами як федерального законодавства, так і законодавства суб'єктів федерації. У зв'язку з розвитком різних міждержавних і.

ЗАВІДУЮЧИЙ АРХІВОМ - Посадові обов'язки. Очолює роботу по організації і ведінню архівної справи на підприємстві, в установі, організації. Забезпечує відповідно до встановленого порядку прийом, реєстрацію, систематизацію, зберігання і використання документів. Керує роботою по складанню довідкового апарату, що полегшує облік і використання архівних документів. Надає методичну допомогу в пошуку необхідних документів. Інструктує працівників структурних підрозділів про порядок формування, підготовки і здачі справ в архів. Контролює своєчасність надходження в архів документів, закінчених діловодством. Забезпечує. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, СТАТУТНОЇ - організаційно-правова форма капіталу, величина якого визначається статутом (засновницькими документами) або законодавством. Включає: номінальну вартість випущених акцій, суму вкладень державних коштів або приватних пайових внесків, передачі на баланс організації будівель, що засновується, споруд, обладнання, матеріальних цінностей, права на користування природними ресурсами. У Ук. входить вартість основних і оборотних коштів. Внесок в У до. може здійснюватися не тільки у вигляді грошових коштів, але і в майновій формі, у вигляді будов, землі, а т.ж. об'єктів інтелектуальної власності:.
Список літератури курсової "Громадянські та політичні права і свободи людини, проблема їх дотримання в Україні" - більше 20 джерел. ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС - порядок діяльності органу законодавчої влади по створенню законів, звичайно закріплений в конституції і регламенті відповідного представницького органу. Для З. п. характерна чітка юридична регламентація. У РФ включає (частіше за все) п'ять стадій. Першої передує предзаконодательний процес, що охоплює етап від появи ідеї, пропозиції про необхідність розробки нового закону до надходження цієї пропозиції до відповідного органу і підготовок законопроекту. За загальним правилом законопроекти розробляються тими, хто володіє правом законодавчої ініціативи. Перша стадія З. п. - внесення. Метод психотерапевтичного опосредования і потенцирования біологічної терапії - Під даною методикою розуміють підвищення ефективності біологічної терапії. До біологічної терапії відносяться: фармакологічні кошти, фізіотерапія, інші физикохімічні чинники, що мають на меті безпосереднього впливу на мозкову тканину (електросудорожная терапія) за допомогою різноманітних суггестивних прийомів. Трудність психотерапевтичного опосредования і потенцирования біологічної терапії зумовлена мірою дозволу часто самої важкої проблеми сучасної психотерапії і психології (співвідношення психологічного і біологічного в людині). Сучасне положення філософських, психологічних і медичних наук.

Средової стрес - (environmental stress) Поняття стресу прийшло до нас з області техніки, де інженерів давно цікавили структурні реакції механізмів і споруд (напруження, деформація) у відповідь на зовнішні події (стрессори). Оригінальне исслед., в до-ром цей термін був використаний для пояснення реакцій організму на средові стимули, було проведене Уолтером Кенноном. Кеннон звернув увагу на існування у тварин специфічної реакції "нападу/втечі", коли вони відповідають на стрессори фізіолог. збудженням, що готує їх або до нападу, або до втечі. До складу цієї реакції також входить гомеостатический механізм, к-рий.
Посилання в тексті роботи "Громадянські та політичні права і свободи людини, проблема їх дотримання в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АНАЛІЗ ТРАНСАКЦИОННИЙ - (аналіз трансактний, аналіз взаємодії) - Психоаналітічеськи орієнтований напрям психології, розроблений в 50-е роки американським психологом і психіатром Е. Берном. Метод дослідження і лікування емоційних розладів, направлений на корекцію взаємовідносин з людьми і подолання труднощів. Аналіз трансакционний містить: 1) аналіз структурний - теорія его-станів; 2) власне аналіз трансакционний діяльності і спілкування, заснований на понятті трансакції як взаємодії его-станів двох вступаючих в спілкування індивідів; 3) аналіз психологічної "гри"; 4) скриптоанализ - аналіз життєвого сценарія -. Типологія поведінки по Макгвайру - Згідно з концепцією американського психолога Макгвайра, класифікація поведінки і вчинків людини повинна провестися в залежності від цілей, потреб, ситуації. Потреба - це і стан, що усвідомлюється потреби людини, що переживається в чому-небудь (їжі, одягу, безпеці, любові і т.п.). Мета показує, до чого людина прагне, який результат хоче отримати. Одна і та ж мета може бути поставлена виходячи з різних потреб. Який-небудь вчинок людини може бути: 1) результатом реакцію у відповідь на зовнішній вплив (реактивна поведінка) або 2) виявом якогось внутрішнього джерела активності, внутрішньої. ПАМ'ЯТЬ - форма психічного відображення дійсності, що полягає в закріпленні, збереженні і подальшому відтворенні людиною свого досвіду. П- забезпечує накопичення вражень про навколишній світ, служить основою придбання знань, навиків і умінь і їх подальшого використання. Збереження досвіду створює можливість для навчання людини і розвитку його психіки (сприйняття, мислення, мови і т. п.). П. служить необхідною умовою єдності психічного життя людини, єдності його особистості. П. виконує різні функції в діяльності людини і відповідно до цього виділяють різні процеси пам'яті: запам'ятовування (закріплення).

МИАТОНИЯ ОППЕНГЕЙМА - або конгенитальная амиотония, відноситься до групи природжених амиотрофий. Етіологія невідома. Поява перших симптомів хвороби після якої-небудь інфекції може бути пов'язана з ослабленням організму і виявленням дефекту, що вже був. У основі захворювання, на думку більшості авторів, лежить природжене недоразвитие спинного мозку і мишечной тканини. Сімейний чинник, як правило, відсутній. При гістологічному дослідженні знаходять зміни в передніх рогах, особливо в поясничном потовщенні, спостерігається різке зменшення кількості ганглиозних кліток. Клітки, що Є малі, бідні хроматином, з різко. МЕТОД ТЕМИ ЯДЕРНИХ КОНФЛІКТНИХ ВІДНОСИН ЛЮБОРСКИ - Оригінальний варіант короткострокової фокальной психодинамически орієнтованої психотерапії(ССRТ - The core conflictual relationship theme method), розроблений американським психологом Люборськи (Luborsky L.) на початку 1990-х рр. Фокусом психотерапевтичного втручання є емоційно значущі відносини хворого в його референтном оточенні. Протягом перших декількох сеансів пацієнту пропонується відтворити емоційно забарвлені епізоди спілкування з навколишніми, найбільш типові для його соціальної поведінки. У кожному епізоді психотерапевтом виділяється основний мотив (прагнення, бажання, потреба), рушійний. КОЛЕКТИВНА ЕМОЦІЙНО-СТРЕСОВА ГИПНОТЕРАПИЯ РОЖНОВА - Відноситься до директивних, гипносуггестивним методам психотерапії. Методика розроблена автором (1975) для хворих, страждаючих алкоголізмом, однак після адаптації стала застосовуватися при неврозах, передусім істерії із зафіксованими акцентом-симптомами, при заїканні і інших захворюваннях. Згодом В. Е. Рожнов розробив концепцію емоційно-стресової психотерапії (1982) як систему впливу на хворого шляхом формування у нього життєстверджуючих, оптимістичних ідеалів і спрямувань, сприяючих подоланню його хворобливої ипохондричности і песимізму, позбавляючих сил, необхідного для боротьби зі. АФАЗІЯ - повна або часткова втрата здатності мови; порушення мовне, виникаюче при локальних поразках кори півкулі лівого мозку головного (у правшей). Являє собою системний розлад різних видів діяльності мовної. Виявляється в порушеннях фонематической, морфологічної і синтаксичної структур мови і розуміння мови при збереженні рухів мовного апарату і елементарних форм слуху. Згідно з уявленнями нейролингвистики, афазія - системне порушення, що складається: 1) з первинного дефекту; 2) з повторних порушень, виникаючих внаслідок впливу первинного дефекту; 3) з функціональних перебудов роботи.