ДЕЛІКТОЗДАТНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження деліктоздатності суб'єктів цивільних правовідносин.....6
1.1. Поняття цивільних правовідносин.....6
1.2. Здатність бути суб'єктом цивільних правовідносин та її диференціація.....8
1.3. Поняття цивільно-правової відповідальності.....10
1.4. Сутність поняття "деліктоздатність".....12
Розділ 2. Аналіз окремих видів деліктоздатності суб'єктів цивільних правовідносин.....17
2.1. Деліктоздатність як елемент змісту цивільної правосуб'єктності юридичної особи.....17
2.2. Сімейна деліктоздатність як елемент сімейної правосуб'єктності.....26
2.3. Відповідальність батьків за шкоду, завдану їхніми дітьми.....29
Розділ 3. Особливості деліктоздатності в цивільному праві зарубіжних країн.....35
Висновки.....39
Література.....41

Для придбання курсової роботи "Деліктоздатність суб'єктів цивільних правовідносин" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Деліктоздатність суб'єктів цивільних правовідносин"

Курсова робота "Деліктоздатність суб'єктів цивільних правовідносин" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Деліктоздатність суб'єктів цивільних правовідносин", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Деліктоздатність суб'єктів цивільних правовідносин" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Деліктоздатність суб'єктів цивільних правовідносин" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗАСТОСУВАННЯ НОРМИ ПРАВА - в широкому значенні цього терміну - здійснення норми права як органами держави і посадовими особами, так і громадянами і їх об'єднаннями. У більш вузькому значенні термін П. н. п. часто використовується в юридичній літературі для позначення специфічної діяльності органів держави по реалізації норм права в житті. Оскільки право являє собою вираження волі пануючого класу, то питання про практичне здійснення норм права має величезне політичне значення. Пануючі класи в експлуататорських суспільствах кревно зацікавлені в тому, щоб практичне здійснення права ні в найменшій мірі не коливало їх. ВОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО - в СРСР законодавство, регулююче використання водних багатств країни, що є виключно власністю Радянської держави. Всі водні джерела на території нашої Батьківщини були націоналізовані одночасно з націоналізацією землі, надр і лісів всесвітньо історичним декретом "Про землю" від 26 жовтня (8 листопада) 1917 р. (СУ РСФСР 1917 р. № 1, ст. 3). Основним принципом радянського водного законодавства є виняткове право гос. власність на води, закріплений в Конституції СРСР (ст. 6). Вода надається в користування державним і кооперативним підприємствам, радгоспам, колгоспам, громадянам. МЕЖА ДЕРЖАВНА - лінія, що визначає межі земної і водної території держави. У повітрі продовження цієї площини в глибочину землі створює межу надр держави. Нарушеніє Г. м. є порушенням суверенітету держави і заборонене. міжнародним правом. По характеру лінії розрізнюють орографическую і геометричну межі. Орографическая межа - лінія, проведена з урахуванням природних рубежів (ріки, гірські кряжі і т. д.); геометрична межа - пряма лінія, що з'єднує встановлені на земній поверхні точки і змінна лише у вигляді виключення, якщо цього вимагають істотні інтереси населення, що проживає в даній місцевості (напр., д.). Справи про захист прав споживачів -  Судовий порядок захисту прав споживачів значно виділяється серед інших категорій справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства, своєю простотою, доступністю і демократичностью.  Безсумнівно, що, додаючи змісту принципу "клієнт завжди прав" силу федерального закону, наше суспільство мало намір закласти правову основу для створення цивілізованого споживчого ринку в Росії. З урахуванням накопиченого історичного досвіду, як вітчизняного, так і зарубіжного, представляється абсолютно природним, що правовідносини з участю споживачів засновані на пріоритеті інтересів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Деліктоздатність суб'єктів цивільних правовідносин" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДИРЕКТОР КОТЕЛЬНІ - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво виробниче - господарською діяльністю котельною. Забезпечує безперебійне теплопостачання споживачів відповідно до затвердженого графіка, безпечну роботу обладнання, дотримання вимог правил технічної експлуатації, правил охорони труда і пожежної безпеки. Організує розробку і впровадження організаційно - технічних заходів щодо підвищення надійності роботи котельного обладнання, зниження втрат теплової енергії, раціонального використання паливно - енергетичних ресурсів, скороченню простоїв обладнання в період ремонту, підготовці його до роботи з. АНТРОПОМЕТРІЯ - (від греч. anthropos чоловік і metreo вимірюю), система криміналістичної (карної) реєстрації злочинців. Полягає у вимірюванні певних частин тіла що реєструється із занесенням результатів вимірювань на спеціальну реєстраційну карту. У основу А. встановлена теорія бельгійських статистик А.Кетле, що вважали, що немає двох людей, розміри частин тіла до - рих співпадали б, і що довжина кісток людини практично не змінюється з певного віку. Впервие А. в 1860 намагався застосувати директор в'язниці в Лувене (Бельгія) Стевенс; він почав вимірювати голову, вуха, ноги, груди і довжину тіла укладених. ПОТЕРПІЛИЙ - особа (фізичне або юридичне), потерпіла від злочинних дій. Злочини можуть посягати на соціалістичну власність державних підприємств і установ, колгоспів, кооперації і інших громадських організацій. Злочинні дії можуть бути направлені на особистість, її достоїнство, життя, здоров'я і тілесну недоторканість, а гакже на особисту власність громадян, їх майнові права і інтереси. П. можуть бути державні, колгоспно-кооперативні і суспільні підприємства, установи і організації і окремі громадяни. П. бере участь в судовому розгляді в якості: а) приватного обвинувача (у справах, що збуджуються в порядку.
У вступі курсової "Деліктоздатність суб'єктів цивільних правовідносин" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПАРТНЕРСТВО - (англ. partnership) -1) див. НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО; 2) юридична форма організації підприємства, що поміщається проміжну між індивідуальним (сімейним) підприємством і компанією з обмеженою відповідальністю; являє собою спільне підприємство декількох осіб (фізичних, юридичних), кожне з яких бере участь в ньому тільки своїм капіталом. На відміну від акціонерної компанії в П. члени несуть необмежену солідарну відповідальність по всіх боргах і зобов'язаннях підприємства. П. створюється на основі договору, яким регулюються права і обов'язки партнерів (пайовиків), участь в загальних витратах.

СПІВВІТЧИЗНИКИ - особи, що народилися в одній державі, що проживають або що проживали в ньому і володіюча ознаками спільність мови, релігії, культурної спадщини, традицій і звичаїв, а також нащадки вказаних осіб по прямій низхідній лінії. Відповідно під поняттям "співвітчизники за рубежем" Федеральний закон від 24 травня 1999 р. "Про державну політику Російській Федерації відносно співвітчизників за рубежем" має на увазі чотири категорії фізичних осіб: 1) громадяни РФ, що постійно проживають за межами Росії; 2) особи, що перебували в громадянстві СРСР, що проживають в державах, що входили в склад СРСР, і що. ОБОРОНЕЦЬ - особа, що здійснює у встановленому УПК РФ порядку захист прав і інтересів підозрюваних і обвинувачених і що надає ним юридичну допомогу при виробництві по карній справі.Як оборонці допускаються адвокати. По визначенню або постанові суду як оборонець можуть бути допущені нарівні з адвокатом один з близьких родичів обвинуваченого або інакша особа, про допуск якого клопочеться обвинувачений. При виробництві у світового судді вказана особа допускається і замість адвоката. Оборонець бере участь в карній справі: з моменту винесення постанови про залучення особи як обвинувачений; з моменту збудження карної.
Список літератури курсової "Деліктоздатність суб'єктів цивільних правовідносин" - більше 20 джерел. ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ - Посадові обов'язки. Систематично веде оперативний облік ходу виробничого процесу і інших видів основної діяльності підприємства або його підрозділів, передачі готової продукції по міжцеховій кооперації або на склад, здачу виконаних робіт. Зіставляє отримані дані зі змінно - добовими завданнями, календарними планами, виробничими програмами. Веде диспетчерський журнал, оперативні рапорти і іншу технічну документацію, облік і реєстрацію причин порушень ходу виробничого процесу. Повідомляє отримані дані про хід виробництва, його порушення у виробниче - диспетчерський відділ підприємства. Вживає. МАЛЯРІЯ - інфекційна хвороба, що викликається малярійними плазмодиями; характеризується періодичними приступами лихоманки, збільшенням печінки і селезінки, анемією, рецидивирующим течією. Поширення малярії обмежене ареалом переносчиков - комарів роду Anopheles і температурою навколишнього середовища, що забезпечує завершення розвитку збуджувача в організмі комара, т. е. 64° північних і 33° південних широти; захворювання поширене в країнах Африки, Південно-Східної Азії і Південної Америки. У Росії реєструються головним чином привізні випадки. Збуджувачі малярії - найпростіші роду плазмодиев. У людини.

ГЕЛЬМГОЛЬЦ ГЕРМАН ФОН - Герман фон Гельмгольц народився в Потсдаме 31 серпня 1821 р. Він прославився не тільки як психолог, але і як фізик, математик і фізіолог. Його батько протягом всього свого життя працював вчителем в гімназії. Мати була з англійської сім'ї, що переселилася в Німеччину. Вже з шкільної лави Герман дивував своїх вчителів пристрастю до фізики і математики. Ще в гімназії він твердо вирішує присвятити себе вивченню природознавства. У 1838 р. він закінчив гімназію. Але, незважаючи на підвищену тягу до фізики, він не може внаслідок матеріальних труднощів поступити в університет. Зобов'язавшись прослужити.
Посилання в тексті роботи "Деліктоздатність суб'єктів цивільних правовідносин" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НЕВРИТ - поразка стовбура периферичного нерва. Етиологические чинники різноманітні: бактерійні і вірусні інфекції (дифтерія, бруцеллез, малярія, тифи, герпес, кір, грип), інтоксикації (екзогенні - алкоголем, миш'яком, ртуттю, свинцем; ендогенні - цукровий діабет, тиреотоксикоз), переохолодження, гиповитаминози, судинні і інші порушення. Певна роль в розвитку невриту належить травмі або сдавлению нервів. Наприклад, неврит променевого нерва може розвинутися при сдавлении нерва у сні, під час операції, пахвового нерва - при тривалому користуванні милицею, малоберцового нерва - внаслідок роботи в незручній позі. АДАПТАЦІЯ СЕНСОРНА - (англ. sensory adaptation) - зміна чутливості сенсорних систем під впливом подразника. Понятіє А. з. (або, що не дуже точно, А. органів чуття) об'єднує різноманітні явища зміни чутливості, що мають іноді абсолютно різну фізіологічну природу. Розрізнюють, щонайменше, 3 різновиди А. з. 1. Напр., легкий вантаж, що покоїться на шкірі, невдовзі перестає відчуватися. Людина відчуває дотик одягу і взуття лише в момент їх надягання. Тиск годин на шкіру руки або очок на перенісся також дуже швидко перестає відчуватися. Ці зміни чутливості, по Л. М. Веккеру (1998), пов'язані з тим, що при встановленні. КРАСНУХА - гостра хвороба, що характеризується дрібним плямистим висипом, гиперплазией потиличних і латеральних шийних лімфатичних вузлів, помірною загальною інтоксикацією, гематологической реакцією. Збуджувач - вірус, чутливий до дії хімічних агентів і температури. Джерело - хвора людина, яка виділяє збуджувач протягом 3 - 7 днів до появи висипу і 4 днів після її появи. Механізм зараження - повітряно-краплинний. Боліють не тільки діти, але і дорослі. Спалахи часто зустрічаються серед дорослих, особливо в організованих колективах. Має місце також трансплацентарний шлях передачі інфекції. Клінічна картина.

"F40.0" Агорафобія - Термін "агорафобия" вживається тут в більш широкому значенні, ніж при його початковому введенні або чому він досі використовується в деяких країнах. Тепер він включає страхи не тільки відкритих просторів, але також близьких до них ситуацій, таких, як наявність натовпу і неможливість відразу ж повернутися в безпечне місце (звичайно - додому). Таким чином, термін включає в себе цілу сукупність взаємопов'язаних і звичайно частково співпадаючих фобій, що охоплюють страхи вийти з будинку: входити в магазини, натовп або суспільні місця або подорожувати одному в поїздах, автобусах або літаках. Дозрівання теорії - теорії, що розглядають психічний розвиток індивіда від народження до досягнення ним зрілості як ендогенний процес, детермінований біологічним дозріванням морфологічних структур мозку відповідно до природженої спадкової програми. Послідовність і зміст стадій психічного розвитку, згідно С. т., виявляються повністю приречені послідовністю і динамікою дозрівання відповідних відділів центральної нервової системи. Нові психічні явища і форми розвитку виступають як результат розгортання генетично заданої програми дозрівання. Різні варіанти С. т. визначаються розв'язанням питання про те, який. Порушення гендерной ідентичності - (англ. hender - підлога, лати. identificare - ототожнювати) - клас розладів, що характеризується сильним і постійним відчуттям невідповідності адекватності, виникаючий в зв'язку з усвідомленням власної статевої приналежності. У дитячому віці дане порушення виявляється в різній мірі стійкими уявленнями дитини про те, що у нього неправильна підлога (точніше, його неправильно визначать дорослі), стійкою перевагою одягу, гри, манери поведінки, зачіски, способів відправлення фізіологічних потреб і моделей времяпрепровождения, властивого іншій підлозі, а також тенденцією грати ролі протилежної. Снежневського групи синдромів - шкала психопатологических синдромів, розташованих в порядку наростання їх тягаря і об'єму психічної поразки (Снежневский, 1960). Ця шкала включає наступні порушення: 1. астенічний синдром; 2. синдроми афективного розладу настрою; 3. невротичні синдроми (обсессивно-фобический, деперсонализации і дереализации, істеричний або диссоциативно-конверсійний, дисморфофобии, нервової анорексии); 4. паранойяльний і параноїчний синдроми; 5. параноидні, галлюцинаторні, галлюцинаторно-параноидні і парафренні синдроми; 6. парамнестический синдром; 7. кататонические синдроми; 8. синдроми.