ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Правова організація працевлаштування громадян в Україні ... 5
1.1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України ... 5
1.2. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні ... 6
1.3. Поняття працевлаштування та його правові форми ... 10
1.4. Поняття безробітного та його правове становище ... 13
Розділ 2. Організаційна структура державних органів управління трудовими ресурсами в Україні ... 20
Розділ 3. Державна служба зайнятості в системі управління трудовими ресурсами ... 26
3.1. Структура Державної служби зайнятості ... 26
3.2. Основні завдання державної служби зайнятості ... 27
3.3. Відповідальність структурних підрозділів державної служби зайнятості ... 30
3.4. Права державної служби зайнятості ... 31
3.5. Контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення ... 34
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Державна служба зайнятості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державна служба зайнятості"

Курсова робота "Державна служба зайнятості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державна служба зайнятості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державна служба зайнятості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державна служба зайнятості" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОГОВІР КОМІСІЇ - договір, по якому одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду здійснити одну або декілька операцій від свого імені, але за рахунок комітента, причому по всякій довершеній комісіонером на виконання доручення операції придбаває права і стає зобов'язаним сам комісіонер, хоч би комітент і був названий в операції або вступив з третьою особою в безпосередні відносини по виконанню операції (ст. 990 ГК РФ). Сторонами Д.к. можуть бути будь-які правоспроможні фізичні особи (громадяни) за загальними правилами: повністю дієздатні - самостійно, через. СУДОВА РЕФОРМА - якісні корінні перетворення всієї судової системи, направлені на затвердження принципів правосуддя. Здійснення С.р. причинно зумовлене: задача побудови в Росії правової держави вимагає корінних змін в сфері здійснення правосуддя - перетворення його в реально незалежну і самостійну гілку державної влади, створення умов для здійснення судами незалежної і ефективної діяльності по забезпеченню захисту прав і свобод, закріплених в Конституції РФ і витікаючій з міжнародних договорів РФ. Реалізація Концепції судової реформи, затвердженої постановою Верховної Поради РСФСР 24 жовтня 1991 р.. ВЕРХОВНА ПОРАДА РЕСПУБЛІКИ - (союзної і автономної) - вищий орган державної влади радянської соціалістичної республіки, що обирається громадянами республіки на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні терміном на 4 роки по нормах представництва, встановлених Конституцією республіки (див. Автономна Радянська Соціалістична Республіка, Союзна Радянська Соціалістична Республіка). Депутатом В. С. р. може бути вибраний кожний громадянин республіки, що досяг 21 року. В. С. р. володіє всією повнотою влади в республіці і є її єдиним законодавчим органом. В. С. р. здійснює всі права, привласнені. РОЗГОЛОШУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ - буває двох видів: 1. Розголошування відомостей про заходи безпеки - злочин проти правосуддя, передбачене ст. 311 УК РФ і представляюче собою розголошування відомостей про заходи безпеки, вживані відносно судді, присяжного засідателя або інакшої особи, що бере участь у відправленні правосуддя, судового пристава, судового виконавця, потерпілого, свідка, інших учасників карного процесу, а одинаково відносно їх близьких, якщо це діяння довершене особою, якій ці відомості були доверени або стали відомі в зв'язку з його службовою діяльністю. Згідно ст. 5 Федерального закону від 20 квітня 1995 р.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державна служба зайнятості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Принципи карного права - це 1. основоположні ідеї, початкові положення, за допомогою яких вирішуються задачі кримінально-правового регулювання (А.А. Нечепуренко); 2. основні керівні початки (ідеї), закріплені в нормах карного права, які визначають його вміст в цілому або окремих інститутів (Б.В. Здравомислов). У теорії карного права принципи поділяються на два вигляду: загальні правові (універсальні) і галузеві (спеціальні). Загальні принципи - принципи, характерні для всіх або для багатьох галузей права. У УК закріплені наступні загальні принципи: законності, рівності громадян перед законом, провини, справедливості і. ФІКСАЦІЯ ДОКАЗІВ - елемент збирання доказів як етапу або стадії процессадоказивания; системадействий по запечатлению у встановлених законом формах фактическихданних і ихисточников, що мають значення для правильного дозволу карної справи, а також умов, коштів і способів їх виявлення і закріплення. Розрізнюють форми Ф.д.: вербальную (словесну), графічну, предметну, наочно - образну. Основними методами Ф.д. з числа загальнонауковий методів пізнання при доведенні служать вимірювання, опис і моделювання. Технічними прийомами реалізації цих методів є: при вербальной формі - протоколювання, звукозапис; при графічній формі -. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ - галузь міжнародного права, більш або що менш оформилася лише до 90-м рр. XX в. Являє собою систему норм і принципів міжнародного права, регулюючого міжнародний захист прав і основних свобод індивідів і виступаючих як міжнародних стандартів для національного права. У цій же галузі розглядаються права народів. М.п.п.ч. стало складатися відтоді, як права людини перестали вважатися виключно суверенною, внутрішньою справою держави, коли стало виникати те, що нині прийнято іменувати "гуманітарним втручанням". У XIX в. західні держави почали спільно виступати проти випадків жорстокого звертання зі своїми.
У вступі курсової "Державна служба зайнятості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОГНЕТУШАЩИЕ РЕЧОВИНИ - речовини, що володіють физикохимическими властивостями, які дозволяють створити умови для припинення горіння. До про. в. відносяться вода, піни, порошки, гази, аерозолі. найбільш поширене про. в. - вода. Може застосовуватися у вигляді суцільних і розпиляних (тонкораспиленних) струменів. Огнетушащая піна - колоїдна система, що складається з пухирців газу, оточених плівками рідини. утвориться при додаванні до води пенообразователей. Розрізнюють піни низької (до 20), середньої (20-200) і високої (більше за 200) кратності. найбільш ефективна піна, отримана з фторсодержащих пенообразователей, що володіють.

СУДОВА СИСТЕМА - сукупність судів, побудована відповідно до їх компетенції і поставлених перед ними задач і цілей. Згідно з Федеральним конституційним законом "Про судову систему Російській Федерації" від 31 грудня 1996 р., судову систему РФ утворять федеральні суди і суди суб'єктів РФ. До федеральних судів відносяться: - Конституційний Суд РФ; - Верховний Суд РФ, верховні суди республік, крайові, обласні суди, суди міст федерального значення, суди автономної області і автономних округів, районні суди, військові і спеціалізовані суди (ці суди складають підсистему федеральних судів загальної. НОТИФІКАЦІЯ - (від лати. notificare -робити відомим)- 1) в міжнародному праві - офіційне повідомлення міністерством іноземних справ, дипломатичним (консульським) представництвом, міжнародною організацією або її посадовим обличчям шляхом напряму ноти або іншого документа, в яких викладається точка зору держави з якого-небудь міжнародного питання, повідомляється про які-небудь політичні або правові факти або події. Н. широко поширена в міжнародній договірній і дипломатичній практиці; нерідко з нею пов'язане настання міжнародно-правових наслідків, виникнення або припинення прав і обов'язків суб'єктів міжнародного права.
Список літератури курсової "Державна служба зайнятості" - більше 20 джерел. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ПО ОБСТАВИНАХ, що ЗНОВУ ВІДКРИЛИСЯ - один з способів перевірки законності дозволу цивільних і арбітражних справ. Обставини, що Знову відкрилися - це факти юридичні, що існували в момент розгляду справи і що мають істотне значення для його дозволу, які не були і не могли бути відомі ні заявнику, ні суду. Основи такого перегляду: а) істотні для справи обставини, які не були і не могли бути відомі заявнику; б) встановлені вироком, що вступив в законну силу судна явно помилкові свідчення свідка, явно помилковий висновок експерта, явно неправильний переклад, підробленість документів або речових доказів, що призвели за собою постанову. Сумісність групова - соціально-психологічний показник згуртованості групи, що відображає можливість безконфліктного спілкування і узгодженість дій її членів в умовах спільної діяльності. У спільності високого рівня соціально-психологічного розвитку групова сумісність утворить ієрархію рівнів. Нижній рівень групової сумісності складають психофізіологічна сумісність темпераментів і характерів членів групи, сенсомоторная узгодженість при виконанні ними спільних дій, згуртованість, що виражається в інтенсивності коммуникативних внутригруппових зв'язків і у взаємності социометрических виборів. На більш.

ГІПНОЗ - (англ. hypnosis; від греч. hypnos - сон) - особливий психофізіологічний стан (відмінне від сну і пильнування), виникаючий під впливом направленого психологічного впливу - навіювання. Значне підвищення сприйнятливості до навіювання поєднується в Г. з різким пониженням чутливості до дії всіх інш. чинників (аж до повної анестезії в глибокому Г.). Першорядне місце у виникненні і протіканні Г. належить психологічним чинникам: характеру впливів, вихідних від гіпнотизера (цілеспрямованість вселяючого впливу, щирості і виразностей інтонації при внушениях, стрункості і послідовностей їх.
Посилання в тексті роботи "Державна служба зайнятості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗАХИСНИЙ МЕХАНІЗМ - (DEFENCE MECHANISM) Захист- загальний термін, вказуючий активну боротьбу Я проти небезпеки - як правило, загрози втрати об'єкта любові, любові з боку об'єкта, кастрації і засудження зі сторони Сверх-Я і супутніх неприємних афектів - в ході розвитку і протягом подальшого життя. Витіснені бажання, ідеї або почуття, сполучаючись з реальною або уявною загрозою покарання, прагнуть прорватися в область свідомості. Хворобливі почуття тривоги, депресії, сорому або провини стають сигнальними афектами, що примушують відмовитися від бажання або потяга. Захист діє несвідомо, і індивід не розпізнає. Група закрита - реальна соціальна спільність, життєдіяльність якої протікає в умовах відносної відособленості від широкого соціального оточення. К Г. з. можуть бути віднесені як деякі великі (наприклад, мешкаючі у відірваності від цивілізованого миру племена), так і малі групи. Психологічні особливості життєдіяльності великих Г. з. є предметом вивчення передусім етнопсихологии і політичної психології. Однак об'єктом уваги психологічної науки насамперед є малі Г. з. При цьому форми соціальної депривации Г. з. різні не тільки по мірі її жорсткості (від м'якої, часткової до практично повної - ізоляція). Діагностіка егоцентризму як властивості і стану особистості - T. Szustrowa. Адаптація Т. І. Пашукової. Призначена для визначення величини і рівня егоцентричної спрямованості як форми фокусування особистості на собі. У її основі лежить проективний тест егоцентричних асоціацій, запропонований Т. Шустрової. Методика перекладена на російська і українська мови, адаптована, валидизирована і стандартизирована для респондентів підліткового, юнацького віку і дорослих. Матеріалом і обладнанням служать бланки тесту, що складаються з 40 незавершених пропозицій, секундомір. Процедура дослідження дозволяє провести тестування як з одним з одним респондентом, так і з групою.

ОПРОСНИК - один з різновидів психологічних тестів. О. призначені для діагностики міри вираженість у людини" певних особових рис або інших психологічних характеристик, кількісним вираженням яких є сумарне число відповідей на пункти О. Разлічают одномірні і багатомірні О. Первие направлені на вимірювання якої-небудь однієї властивості або якості (напр., О. Стреляу, призначеного для визначення типу темпераменту); другі - на вимірювання двох і більш якостей або властивостей. Питання в них групуються таким чином, щоб відповіді на них дозволили оцінити яку-небудь якість або властивість випробуваного. Ці згруповані питання. ПСИХОЛОГІЯ ЕКСТРЕМАЛЬНА - галузь психології, що вивчає загальні психологічні закономірності життя і діяльність людини в змінених - незвичних - умовах існування: під час авіаційного і космічного польотів, підводного плавання, перебування у важкодоступних районах Земної кулі, в підземеллі і пр. Виникла в кінці XX в., синтезувавши конкретні дослідження в області психології авіаційної, космічній, морській і полярній. У екстремальних умовах, характерних зміненій афферентацией, зміненій інформаційною структурою, соціально-психологічними обмеженнями і наявністю чинника ризику, на людину впливає сім основних психогенних. САМОМОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВІ ВІДЕОЗАПИСУ - Застосовується в 2 варіантах: програми занять для самомоделирования (аутоекземплификации) складаються переважно самими пацієнтами, що безпосередньо беруть участь у відборі видеосюжетов, в співпраці з психотерапевтом або психотерапевтом самостійно. Достоїнство першого варіанту складається в тому, що самомоделирование виконує одночасно 2 функції: пацієнти непомітно для себе залучаються до того, що фактично і є метою і змістом лікувальної процедури. Цей прийом допомагає подолати психологічний захист пацієнтів, що знижує ефективність самомоделирования. Перший варіант можна назвати активним. СТАРЕЧЕ НЕДОУМСТВО - психічні хвороби, що починаються переважно в старечому віці, зумовлені атрофією головного мозку і що виявляються поступово наростаючим розпадом психічної діяльності до міри тотального недоумства. Основним розладом є прогресуюче і безповоротне порушення пам'яті. Сенильная деменция - найбільш характерне для старечого віку (старше за 65 років) захворювання, що характеризується прогресуючим тотальним недоумством на основі атрофического процесу в головному мозку. Хвороба розвивається повільно і малопомітно. Перші зміни можуть нагадувати особові зсуви, властиві природному старінню, але.