Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи.....5
Розділ 2. Зміст державної служби.....13
Розділ 3. Зміст служби в органах місцевого самоврядування.....23
Розділ 4. Порівняльний аналіз змісту державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.....30
Висновки.....35
Література.....37

Для придбання курсової роботи "Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування"

Курсова робота "Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування" і призначений виключно для пошукових систем.

Підрахунок голосів виборців, учасників референдуму - здійснюється по бюлетенях, що знаходяться в ящиках для голосування членами дільничої комісії з правом вирішального голосу. Підрахунок повинен виготовлятися в спеціально відведених місцях, обладнаних таким чином, щоб до них був забезпечений доступ членів комісії як з правом вирішального, так і з правом дорадчого голосу. При цьому повинен бути забезпечений повний огляд дій членів дільничої комісії для всіх присутніх при підрахунку. Членам комісії, за винятком голови (заступника голови) і секретаря комісії забороняється при підрахунку голосів користуватися письмовою приналежністю. ТРУДОВА СУПЕРЕЧКА - неврегульовані розбіжності між роботодавцем (роботодавцями, їх представниками) і працівниками (їх представниками) з питань трудових відносин. Гл. 60 тК Рф присвячена розгляду індивідуальних трудових суперечок, гл. 61 розгляду колективних трудових суперечок. Індивідуальний т. з. дозволяється в органах по розгляду індивідуальних т. з. Колективний т. з. дозволяється сторонами самостійно по спеціальній процедурі. І н д і в і д у а л ь н и й т. з. - неврегульовані розбіжності між роботодавцем і працівником з питань застосування трудового законодавства і інакших нормативних правових актів, вмісного. ІМУНІТЕТ ДЕРЖАВИ - в загальному значенні непідсудність держави суду іноземної держави. Генезис І.г. сходить до звичайної норми, вираженої в латинському максимові: par in parem non habet imperium, par in parem non habet jurisdictionen ( "рівний над рівним власті не має", "рівний над рівним не має юрисдикції"). Юридичним підмурівком І.г. виступає суверенітет держави, закріплений в Статуті ООН: "Під суверенною рівністю розуміється наступне: а) держави юридично рівні; б) кожна держава користується невід'ємним правом повного суверенітету; в) особистість держави користується повагою, правом на територіальну цілісність і. ПАМ'ЯТНИКІВ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ ЗНИЩЕННЯ, ПОШКОДЖЕННЯ - злочин проти суспільної моральності, передбачене ст. 243 УК РФ. Предмет злочину - пам'ятники історії і культури - це особливо значущі для соціальної пам'яті, суспільної моральності, національного розвитку будівлі, споруди, пам'ятні місця, витвори мистецтва і літератури. Правовий режим пам'ятників історії і культури встановлюється на основі законодавства, зокрема Указу Президента РФ "Про особливо цінні об'єкти культурної спадщини народів Російської Федерації" від 30 листопада 1992 р. (САПП. 1992. 23. Ст. 1961), постанови Уряду РФ "Про особливо цінні об'єкти культурної спадщини народів Російської.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИКОРИСТАННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ - згідно ГОСТ Р 51141 - 98 "Діловодство і архівна справа. Терміни і визначення", - застосування інформації архівних документів в культурних, наукових, політичних, економічних цілях і для забезпечення законних прав і інтересів громадян. Згідно з Федеральним законом від 22.10.2004 № 125-ФЗ "Про архівну справу в Російській Федерації" користувач архівними документами має право використати, передавати, розповсюджувати інформацію, що міститься в наданих йому архівних документах, а також копії архівних документів для будь-яких законних цілей і будь-яким законним способом. Державні. ПРИВАТНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА (НЕЗАКОННА) - кримінальна у відповідності зі ст. 235 УК РФ у випадках, якщо вона здійснюється особою, що не має ліцензії на даний вид діяльності, і якщо це спричинило по необережності спричинення шкоди здоров'ю людини. Приватна медична практика - це регулярне надання медичних послуг медичними працівниками поза установами державної і муніципальної системи охорони здоров'я за рахунок особистих коштів громадян або за рахунок коштів підприємств, установ, в тому числі страхових медичних організацій, відповідно до укладених договорів. Право на заняття приватною медичною практикою мають лише обличчя, що. СТРАХУВАННЯ - 1) система цивільно-правових відносин по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються з страхових внесків, що сплачуються ними (страхових премій). У С. обов'язково наявність двох сторін - страхувальника - спеціальної організації, що відає створенням і використанням грошового фонду; страхувальника - юридичної або фізичної особи, що вносить в даний фонд встановлені платежі. У залежності від об'єкта розрізнюються майнове і особисте С. Об'ектом С. може бути життя, здоров'я людей, майно громадян і підприємств.
У вступі курсової "Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИБОРІВ - принцип виборчого права, що означає обов'язковість ротації виборного органу влади у встановлені законом терміни шляхом проведення чергових виборів. П.в. передбачає, що такі вибори повинні провестися у встановлені терміни і через певний законом період часу. П.в. гарантує змінюваність (ротацію) посадових осіб і є умовою легітимність існуючої влади. Так, Загальна декларація прав людини (ст. 21) встановлює, що "воля народу повинна бути основою влади уряду... повинна знаходити собі вираження в періодичних і нефальсифікованих виборах..." Документи Копенгагенського наради Конференції по людському.

СЕРТИФІКАТ ЕМІСІЙНОГО ЦІННОГО ПАПЕРУ - документ, що випускається емітентом і що засвідчує сукупність прав на вказану в сертифікаті кількість цінних паперів. Власник цінних паперів має право вимагати від емітента виконання його зобов'язань на основі такого сертифіката. С.е.ц.6. повинен містити наступні обов'язкові реквізити: повне найменування емітента і його юридична адреса; вигляд цінних паперів; державний реєстраційний номер емісійних цінних паперів; порядок розміщення емісійних цінних паперів; зобов'язання емітента забезпечити права власника при дотриманні власником вимог законодавства Російської Федерації; вказівка кількості емісійних. ПРИВІЛЕЇ І ІМУНІТЕТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ - особливі права і переваги, якою ООН, згідно ст. 105 Статуту ООН, користується на території кожного з своїх держав-членів для досягнення цілей організації. Об'єм привілеїв і імунітету ООН визначений в Конвенції про привілеї і імунітет Об'єднаних Націй, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 13 лютого 1946 р., і в спеціальних угодах про месторасположении установ ООН, укладених організацією з США (1947 р.), Швейцарією (1946 р.) і рядом інших держав. На основі вказаних документів ООН надаються права на недоторканість приміщень, власність, архівів, документів і кореспонденції, свободу зносинах, включаючи.
Список літератури курсової "Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування" - більше 20 джерел. КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ - в російський карному праві (ст. 39 УК РФ) - одна з обставин, що виключають злочинність діяння: стан, -при якому обличчя заподіює шкоду карним законом, що охороняється інтересам для усунення небезпеки, безпосередньо загрозливої особистості і правам даної особи або інакших осіб, законом, що охороняється інтересам суспільства або держави, але при тому, що ця небезпека не могла бути усунена інакшими коштами і не було допущено перевищення меж Км. При К.н. відбувається колізія двох інтересів: загроза спричинення більшої шкоди одним інтересам усувається шляхом спричинення меншої шкоди іншим. К.н. ПСИХОДРАМА - Метод групової психотерапії, представляючий собою ролевую гру, в ході якої створюються необхідні умови для спонтанного вираження почуттів, пов'язаних з найбільш важливими для пацієнта проблемами. П. як лікувальний, психотерапевтичний метод була створена і розроблена Морене (Moreno J. L.) на основі досвіду його театрального експерименту "спонтанного театру", початкова мета якого не була пов'язана з психотерапією і полягала в розвитку і реалізації творчого потенціалу людини, його творчому "Я" в "театрі життя". Всередині- і межличностні зміни, що досягаються учасниками.

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА - один з напрямів дослідницької і терапевтичної діяльності, орієнтованої на розгляд психоаналитических методів пізнання в плані герменевтического мистецтва, тобто мистецтва тлумачення психічних процесів і інтерпретації їх значення, а також интерпретационной техніки як процесуальної моделі аналізу симптомів психічних розладів, структури характеру, опорів і перенесення.    Термін "герменевтика" веде своє походження від грецького слова "hermeneuo", що означає "роз'яснювати". Поступово герменевтика стала не тільки роз'ясненням, але мистецтвом тлумачення класичних текстів.
Посилання в тексті роботи "Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Мова-посередник в міжетнічному спілкуванні - Виникнення мови-посередника (Я.-п.) (англ. mediator language) в процесі взаємодії разл. етносов має давню історію. Безперервне переміщення окремих родів, племен і народів, що користуються разл. мовами, приводило до їх зіткнення і в кінцевому результаті до неминучого взаємовпливу і навіть злиття (асиміляція), що впливало і на мову. Яскравим прикладом Я. є середньовічна мова побережжя середземного море lingua franca (від ит. lingua franca - франкский мова), що являє собою суміш фр., провансальского, итал., новогреч., турецької і арабської мов. Поява даної допоміжної язикової системи була. Істерія - (hysteria) Термін И. використовувався для опису паттернов дезадаптивного поведінки різної міри тягаря - від типу розладу особистості (істеричний розлад особистості) до форми психозу (істеричний або симулятивний психоз). Однак найчастіше І. відносять до невротичної форми психопатології. Оскільки термін І. означає гетерогенну групу симптомів і мало корисний в диференціальній діагностиці, він був виключений з совр. классиф. системи психич. розладів. Нозологія розладів "істеричного типу" Осн. твані І. були поділені на більш дискретні і однорідні групи, кожна з к-рих представляє окремий розлад. При. АГРЕСИВНИЙ ПОТЯГ - (AGGRESSIVE DRIVE) Виражене фізично або вербально прагнення підпорядкувати собі інших або домінувати над ними. Агресія може виражатися безпосередньо, як при відкритій атаці під час військових дій або в контрольованій ситуації спортивних змагань; вона може бути непрямою і замаскованою, виявляючись в формі жарту або гиперопеки з боку батьків, що затаїли образу; вона може виявлятися пасивно, коли, наприклад, навмисно затягується рішення якої-небудь справи з метою будь-кому перешкодити; вона може бути звернена але себе у вигляді саморазрушительних або суицидальних тенденцій. Хоч цей термін.

Шизотіпічеськоє розлад особистості - (шизо греч. typos - відбиток, форма, зразок) - хронічне і що протікає з коливаннями інтенсивності психічний розлад, характеризується дивакуватою поведінкою, аномаліями мислення і емоцій, які нагадують ті, що спостерігаються при щизофрении, хоч що вважаються характерними для шизофренії психічних порушень при цьому не спостерігається. Симптомокомплекс розладу представляють наступні основні ознаки: 1. неадекватні афекти, емоційна холодність і відчуженість; 2. чудаковость, ексцентричність, дивацтва в поведінці, в манерах і у зовнішньому вигляді; 3. поганий контакт з навколишніми, тенденція до. БАРАБАНЩИКІВ Володимир Олександрович - (р. 1949) російський психолог, спец. в обл. теорії і методології психології, психології пізнавальних процесів, межличностного сприйняття, О. і експерим. психології. Учень і послідовник Б. Ф. Ломова. Зав. лаб. ИП РАН (з 1991). Докт. психол. наук (1991), проф. (1995), чл.-кор. РАО (2006). Один з фундаторів і перший віце-президент Рос. психол. суспільства (1994-2003). Чл. Ген. асамблеї Межд. союзу психол. науки (IUPsyS) (1995-2004). Гл. ред. журналу "Експериментальна психологія" (з 2008). Лауреат премії ім. С. Л. Рубінштейна Президії РАН. Після закінчення ф-та психології МГУ ім. М. Бідняцтво - це стан, при якому насущні потреби людини перевищують його можливості для їх задоволення. Це визначення має загальний характер, бо не конкретизує, що таке насущні потреби. У цьому значенні бідняцтво може бути абсолютним (недостача коштів для підтримки фізичного життя і здоров'я) і відносним (недостача коштів для підтримки прийнятого в даному суспільстві рівня життя). На основі концепції абсолютного бідняцтва розраховується прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум - показник об'єму і структури споживання найважливіших матеріальних благ і послуг на мінімально допустимому рівні, що забезпечує умови. Енцефаліт кліщовий (весняно-літній ендемічний енцефаліт) - природна осередкова трансмиссивная інфекція, переносима кліщами. Тривалість інкубаційного періоду після укусу людини кліщами - від 7 до 21 дня. 1. У продромальном періоді хвороби спостерігаються нездужання, біль в м'язах. 2. Гострий період хвороби починається з появи сильного головного болю, блювоти, ознобу і лихоманки (ці симптоми переважають протягом 4-10 днів), іноді з епілептичного припадку. Спостерігаються також менингеальні симптоми, спутанность свідомості (переважне делирий, аменция). У ликворе виявляють помірний плеоцитоз, гиперальбуминоз; до 20-25 дня картина ликвора нормалізується. У.