Державний нагляд за безпекою дорожнього руху, його структура і повноваження

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження державного нагляду за безпекою дорожнього руху ... 5
1.1. Поняття та особливості державного нагляду за безпекою дорожнього руху ... 5
1.2. Правові засади державного нагляду за безпекою дорожнього руху ... 10
Розділ 2. ДАІ як орган виконавчої влади щодо державного нагляду за безпекою дорожнього руху ... 13
2.1. Завдання і повноваження ДАІ МВС України ... 13
2.2. Структура ДАІ МВС України ... 15
Розділ 3. Основні проблеми правозастосування, що виникають при здійсненні державного нагляду за безпекою дорожнього руху ... 23
Висновок ... 29
Список використаних джерел і літератури ... 31

Для придбання курсової роботи "Державний нагляд за безпекою дорожнього руху, його структура і повноваження" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державний нагляд за безпекою дорожнього руху, його структура і повноваження"

Курсова робота "Державний нагляд за безпекою дорожнього руху, його структура і повноваження" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державний нагляд за безпекою дорожнього руху", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державний нагляд за безпекою дорожнього руху" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державний нагляд за безпекою дорожнього руху" і призначений виключно для пошукових систем.

Принципи житлового права - (див.: Принципи права) - основні початки, найважливіші положення правового регулювання житлових правовідносин (див.: Житлові правовідносини). Принципи права пронизують всі галузі права, однак в кожній галузі, подотрасли або правовому інституті їх дія виявляється по-різному. Важко знайти в російській мові інший так багатозначний і так же часто уживаний термін як "принцип", введений в процес пізнання ще в античні часи. Вирішальний внесок в розробку цього поняття і його ролі в пізнанні зробили представники класичної німецької філософії Кант і Гегель. Так, по поглядах Гегеля, головна цінність. ЦЕНТРИ ПРОФПАТОЛОГИИ - з метою прискорення формування профпатологической служби в системі охорони здоров'я в 1994 р. нарівні з введенням в номенклатуру посади і спеціальності врачапрофпатолога була створена нормативно-правова база для формування мережі Ц. п. Створені 7 нИИ медицини труда і профзахворювань, більше за 80 Ц. п. в суб'єктах Рф і Центр профпатологии Мінздоров'я Росії (на базі нИИ Мт РаМн). в номенклатуру установ охорони здоров'я Ц. п. включені наказом Мінздоров'я Росії в 2001 р. Ц. п. організуються органами управління охороною здоров'я суб'єктів Рф або муніципальних освіт як структурно-функціональні. АВТОНОМНА ОБЛАСТЬ І АВТОНОМНИЙ ОКРУГ - національні державні освіти в складі РФ, що є політичною формою, що забезпечує нечисленним народам Крайньої Півночі, Сибіру і Дальнього Сходу можливість їх збереження і розвитку. У СССР А. область, А. округ - форма адміністративної автономії, що володіє особливими правами по пристрою своєї території і встановленню меж своїх районів (правовий статус А. області визначався Положенням про автономну область, що розроблялося областю і Верховною Радою, що затверджувалася РСФСР). А. область і А. округу відносилися до адміністративної (національно-територіальної) автономії. До 1990 р. в склад РСФСР. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ - обов'язкові платежі фізичних і юридичних осіб, що поступають до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць. М.н. є елементом податкової системи країни. У більшості зарубіжних країн М.н. - основний метод мобілізації фінансових ресурсів до місцевих бюджетів, оскільки на їх частку в доходах місцевих органів розвинених держав доводиться від 30 (Японія, Великобританія) до 70% (США) всіх податкових надходжень. За рахунок них фінансуються витрати на розвиток транспорту, будівництво шкіл, лікарень, інших об'єктів інфраструктури, витрати на реконструкцію міст, благоустрій доріг і т.п. Для.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державний нагляд за безпекою дорожнього руху" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

УХИЛЯННЯ ВІД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ - злочин в сфері економічної діяльності, передбачене ст. 177 УК РФ і представляюче собою злісне ухиляння керівника організації або громадянина від погашення кредиторської заборгованості у великому розмірі або від оплати цінних паперів після вступу в законну силу відповідного судового акту. Об'єктивна сторона злочину полягає в злісному ухилянні, тобто в діях або бездіяльності, які складаються в невиконанні витікаючих з нормативно-правових актів або договорів зобов'язань погасити кредиторську заборгованість у великому розмірі або сплатити цінні папери, якщо цей обов'язок був визнаний судовим. ПАСИВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО - право громадянина бути вибраним депутатом представницького органу або на виборну державну посаду, або посаду в системі місцевого самоврядування. П. і. п. - поняття не тільки науки конституційного права, але і законодавства: наприклад, воно використовується в Федеральному законі "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації"1997 р. Громадянин, бажаючий бути вибраним, має право, згідно із законодавством РФ, виявляти особисту активність - агітувати за себе і т. д., інакше говорячи - бути аж ніяк не пасивним учасником виборчої кампанії. Тому. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН - 1) форма, вигляд правових актів, в яких містяться норми, регулюючі судочинство (таким кодифікованим актом є УПК); 2) що містяться в правовому акті, в його статтях норми, що визначають правила карного судочинства, повноваження державних органів, посадових осіб, права, обов'язку, гарантії громадян, що бере участь в судочинстві, порядок здійснення процесуальних дій, винесення рішень і т.д. Звичайно при вживанні поняття "У.." мають на увазі і форму акту, і його зміст. У цьому значенні говорять: УПК встановлює права і гарантії прав обвинуваченого. Поняття "У.." у вузькому, суворо спеціальному.
У вступі курсової "Державний нагляд за безпекою дорожнього руху" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИЙ ДОГОВІР - основний комерційний документ зовнішньоторгівельної операції, що свідчить про досягнуту угоду між сторонами. Предметом В.д. може бути купівля-продаж (постачання) товару, виконання підрядних робіт, оренда, ліцензування, надання права на продаж, консигнація і інш. Незважаючи на те, що національне законодавство цілого ряду країн, в т.ч. в Росії, визнає В.д. тільки в письмовій формі, в міжнародній практиці допускається усна форма висновку В.д. Права і обов'язки сторін по В.д. звичайно набирають чинності з моменту його висновку (підписання). Разом з тим законодавство ряду країн визнає В.д..

Морські мінеральні ресурси - це мінеральні ресурси, що знаходяться в природному стані на поверхні і в надрах морського дна (в т.ч. дна внутрішніх морських вод, територіального моря, а також на континентальному шельфі і в Районі). Їх класифікація запропонована американськими вченими М. Дж. Круикшанком, К. Л. Морганом (M. J. Cruickshank, C. L. Morgan) в порядку тлумачення Конвенції ООН по морському праву. На думку цих вчених, все м.м.р. поділяються на м'які (не затверділі), тверді і рідких. По місцю залягання всі вказані види діляться на ресурси на морському дні і ресурси під морським дном. У межах континентального. Джерела ненавмисних помилок свідків (за зарубіжними даними) - Внаслідок вивчення численних випадків з судової практики зарубіжними психологами був зроблений висновок, що свідчення очевидців бувають ненавмисно помилковими при конструюванні спогадів про побаченого. Так, на думку Девіда Майерса (США, 1983), свідчий помилки неминучі, вони так чи інакше вкрадаються в сприйняття і пам'ять, бо розум - не апарат відеозапису. Люди конструюють свої спогади, частково засновуючись на тому, що в свій час сприймали, а частково - на своїх очікуваннях, переконаннях і відомостях, що є в даний момент. На сприйняття, запам'ятовування і на свідчення сильно впливають очікування.
Список літератури курсової "Державний нагляд за безпекою дорожнього руху" - більше 20 джерел. ДЕПУТАТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ - вивчення обставин якого-небудь випадку, що проводиться за рішенням і дорученням представницького органу спеціально створеною з числа депутатів групою, комісією або постійним комітетом (комісією) представницького органу. Д. р. може провестися тільки з питань, вхідних в компетенцію даного представницького органу: наприклад, неправильне застосування закону, що призвело до трагічних наслідків, порушення закону в частині депутатського імунітету і т. п. При проведенні Д. р. не можуть підмінятися органи, які згідно із законом повинні провести відповідні перевірки і розслідування. У ході Д. р. Центральні риси - (central traits) Уявлення про те, що особистість може бути представлена у вигляді набору центральних рис, або порівняно стійких поведенческих тенденцій, значною мірою структурувало традиційну, непсиходинамическую теорію особистості і вимірювання, що проводяться в її рамках і исслед. Починаючи з середини 1960-х рр., на моделі рис почали обрушуватися могутні хвилі критики з логічних і емпіричних позицій; однак, більш уважне прочитання найважливіших "класичних" положень теорій рис і їх нові формулювання в значній мірі сприяли пом'якшенню цих критичних виступів. Самої першою моделлю рис.

ФРАНКИ - (Frankl) Віктор Еміль (1905-1997) - австрійський психіатр і психолог екзистенциалистской орієнтації; творець нового напряму в психотерапії - логотерапии (так званої третьої Венської школи психотерапії). Д-р медицини (1930) і філософії (1949). Завідував нервовим відділенням Ротшиль-довської клініки в Віні (1940-42); в'язень нацистських концлагерей (1942-45); директор Венської неврологічної поліклініки (1946-1970); доцент (1947- 1955) і професор (з 1955) Венського ун-та. У різні роки професор ряду ун-тов США. Президент австрійського суспільства лікарів-психотерапевтів, поч. д-р ряду.
Посилання в тексті роботи "Державний нагляд за безпекою дорожнього руху" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Мислення розвиток - (синонім: інтелектуальний розвиток) - один з найважливіших напрямів розумового розвитку дитини: поява і вдосконалення інтелектуальних операцій, формування розумових дій, що дозволяють все більш повно і адекватно здійснювати орієнтування в прихованих від безпосереднього спостереження відносинах між об'єктами. Відмінності між різними концепціями М. р. визначаються, насамперед, відповідями на три взаємопов'язаних питання: 1) який основний напрям М. р.; 2) які етапи (стадії) розвитку; 3) які основні механізми, що забезпечують М. р. Бихевиористически і необихевиористически орієнтовані дослідники. Спілкування як сприйняття людьми один одного - Процес сприйняття однією людиною іншого виступає як обов'язкова складова частина спілкування і складає те, що називають перцепцией. Оскільки людина вступає в спілкування завжди як особистість, остільки він сприймається і іншою людиною - партнером по спілкуванню також, як особистість. На основі зовнішньої сторони поведінки ми, зі слів С. Л. Рубінштейна, як би "читаємо" іншої людини, розшифровуємо значення його зовнішніх даних. Враження, які виникають при цьому, грають важливу регулятивную роль в процесі спілкування. По-перше, тому, що пізнаючи іншого, формується сам індивід, що пізнає. По-друге. Процеси комунікації - (communication processes) Комунікація яв-ця по суті процесом, за допомогою к-рого стан справ в одному місці передається в інш. місце за допомогою символічних коштів. У вивченні цього процесу беруть спільну участь безліч різних дисциплін, від електротехніки до філософії і від біології до політології. Серйозний інтерес до П. до. як специфічної області исслед. витікає з усвідомлення того, що різні феномени в кожній області володіють певними схожими рисами і що від використання єдиної моделі комунікацій виграла б кожна з цих областей. Прийнята загальна форма аналізу цього процесу зумовлена потребою.

ГАЛЬМУВАННЯ - заборона, обмеження, нейтралізація психічних процесів і їх функцій шляхом зовнішнього або внутрішнього впливу на них. Уявлення про гальмування містилося в багатьох роботах З. Фрейда, однак більш детальний розгляд феномена гальмування мав місце в його книзі "Гальмування, симптом і страх" (1926). Він звернув увагу на ту обставину, що при описі патологічних явищ часто не проводиться відмінності між симптомом і гальмуванням. Тим часом слід би розмежувати ці два поняття, оскільки зустрічаються випадки захворювання, при яких спостерігаються гальмування, але немає симптомів. На думку. ПОМИЛКА ОПЕРАТОРА - вигляд відмови людини-оператора, що перебуває в будь-якому порушенні наказаного йому алгоритму діяльності. У загальному випадку помилками є невиконання необхідного або виконання зайвої (несанкціонованого) дії, неправильне або невчасне виконання необхідної дії. О. про. класифікується серед ознак. По зовнішньому вияву розрізнюють наступні види О. про.: 1) випадання окремих дій; 2) порушення послідовності дій; 3) повторне виконання одних і тих же дій; 4) виконання непередбачених в даній задачі дій; 5) неточне виконання дій (напр., неправильне вимірювання свідчень, неточне окомірне. Розвитку особистості узагальнена модель - запропонована А.В. Петровським характеристика послідовно сменяемих основних етапів сходження індивіда до соціальної зрілості. Весь дошкільний і шкільний вік може бути віднесений до єдиної ери сходження до соціальної зрілості. Ця ера не завершується періодом ранньої юності і отриманням школярем атестата зрілості, а продовжується у виробничій, учбовій і інакшій діяльності самого широкого плану. Якщо представити соціальну середу в її глобальних характеристиках як відносно стабільну, то весь шлях розвитку особистості можна інтерпретувати як єдиний і цілісний етап. Це передбачає три фази. Симуляція - (malingering) У "Керівництві по діагностиці і статистичній классиф. психич. розладів" (DSM-IV) як кардинальна характеристика С. вказується навмисне викликання і демонстрація помилкових або грубо перебільшених соматичних або психич. симптомів. Ці симптоми демонструються з очевидно розпізнаваною метою. Мета визначається ситуацією або обставинами індивідуума, а не психол. або "психодинамическими" механізмами. Хоч загальній темі С. була присвячена безліч публікацій, вони дозволяють зробити мало конкретних висновків. Ісслед. і публікації в цій області можуть бути орієнтувально розподілені.