Державний орган як основний елемент механізму держави

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження державного органу як основного елементу механізму держави.....5
1.1. Поняття механізму держави та його структура.....5
1.2. Загальна характеристика апарату держави як складової частини механізму держави.....7
1.3. Поняття і ознаки державного органу.....11
Розділ 2. Характеристика особливостей функціонування органу державної влади як елементу механізму держави.....19
2.1. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного механізму.....19
2.2. Загальна характеристика трьох гілок влади (законодавчої, виконавчої, судової) та система органів державної влади.....22
2.3. Система стримувань і противаг у механізмі держави.....29
Розділ 3. Принципи організації і діяльності органів державної влади, їх конституційне закріплення.....32
Висновки.....35
Література.....38

Для придбання курсової роботи "Державний орган як основний елемент механізму держави" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державний орган як основний елемент механізму держави"

Курсова робота "Державний орган як основний елемент механізму держави" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державний орган як основний елемент механізму держави", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державний орган як основний елемент механізму держави" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державний орган як основний елемент механізму держави" і призначений виключно для пошукових систем.

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО - термін, що уперше з'явилася в літературі, науці і практиці в 1834 р.; в історії і доктрині зв'язується з ім'ям члена Верховного суду США Джозефа Сторі, який використав його в труді "Коментар про колізію законів". З 1841 р. термін "МЧП" став фігурувати в роботах вчених Німеччини (Шаффнер), а потім і Франції (Фелікс). У вітчизняній науці розробка проблем МЧП почалася порівняно пізно, у другій половині XIX в. Першою спеціальною роботою, присвяченою МЧП. був труд Н.П. Іванова під назвою "Основи приватної міжнародної юрисдикції" (1865). У фундаментальному курсі міжнародного права Ф.Ф. Мартенса "Сучасне. Методологія юридико-психологічного вивчення, оцінки і використання зарубіжного досвіду - В сучасній практиці вивчення і використання зарубіжного досвіду розв'язання юридико-психологічних проблем склалися різні підходи: 1) репродуктивно-інформаційний: переклад і публікація зарубіжних джерел інформації про досвід, або того, що спостерігали окремі співробітники ПОО, що виїжджали за межу; 2) аналитико-інформаційний: розробка матеріалів, вмісних юридико-психологічну характеристику досвіду; 3) порівняно-аналітичний: не тільки опис, але і науково-коректне зіставлення зарубіжного досвіду з нашим, обгрунтування оцінок і висновків; 4) науково-прикладної: науково обгрунтоване видобуванням. АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА - 1) встановлена в 1873 р. (Брюссель) неурядова міжнародна організація науково-прикладного характеру, меті якій складаються у вивченні закономірностей розвитку міжнародних відносин, сприяючому прогресивному розвитку міжнародного публічного права і міжнародного приватного права, підготовці для зацікавлених урядів пропозицій по дозволу міжнародно-правових проблем і досягненню взаєморозуміння між народами. що Спочатку (до 1895 р.) іменувалася Асоціацією по реформі і кодифікації права народів, А.м.п. за час свого існування надала серйозний позитивний вплив на формування багатьох. МОВА ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧА - в радянському карному процесі - мова, вимовна прокурором в прениях сторін в суді по карній справі з метою привести в систему дані судового слідства, дати оцінку розглянутим в суді доказам, викласти суду виведення про доведеність обвинувачення, про політичне значення процесу і запропонувати від імені обвинувачення кваліфікацію злочину в міру покарання. є відповідальним політичним виступом. У ній викладається точка зору державного обвинувача з істотних питань, які повинні бути дозволені судом в дорадчій кімнаті, і тим самим виявляється допомога суду в найбільш повному і всебічному.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державний орган як основний елемент механізму держави" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Об'єкти культурної спадщини - об'єкти нерухомого майна з пов'язаними з ними творами живопису, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, об'єктами науки і техніки і інакшими предметами матеріальної культури, виниклі внаслідок історичних подій, що являють собою цінність з точки зору історії, археології, архітектури, містобудування, мистецтва, науки і техніки, естетики, етнології або антропології, соціальної культури і що є свідченням епох і цивілізацій, справжніми джерелами інформації про зародження і розвиток культури; О.к.н. поділяються на вигляд: а) пам'ятники -окремі споруди, будівлі і споруда з історично чим склався. ВОЯЦЬКІ ЗЛОЧИНИ - суспільно небезпечні діяння військовослужбовців, що проходять вояцьку службу по заклику або за контрактом, направлені проти встановленого порядку проходження військової служби. Суб'єкти В.п.: військовослужбовці Збройних Сил РФ, Прикордонних військ РФ, внутрішніх військ МВС РФ, залізничних військ, військ ФАПСИ, військ цивільної оборони, а також громадяни, що знаходяться в запасі і минаючі військові збори. Суспільне небезпечне діяння, що не посягає на порядок несіння вояцької служби, не утворить складу В.п. (хуліганство, грабунок і т.п.). Все В.п. згідно УК можна розділити на декілька груп в. НОУ-ХАУ - (англ. know how-букв. знати як) - технічні знання, досвід, секрети виробництва, необхідні для рішення технічної або інакшої задачі. Частіше за все під Н. розуміється результат технічної творчості, хоч цей термін може застосовуватися до технічної і інакшої інформації, необхідної для виробництва якого-небудь виробу, до технічних рішень, виконаних на рівні винаходів, які по якій-небудь причині не були запатентовані в тій або інакшій країні. Уперше поняття Н. з'явилося в Англії і США. Спочатку досвід і знання, що становить Н.-х., були необхідні для реалізації предмета ліцензії на винахід, однак в.
У вступі курсової "Державний орган як основний елемент механізму держави" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДЕМОКРАТІЯ - поняття, широко поширене в суспільних науках. Як конституційно-правова категорія Д. включає в себе наступні елементи: 1) Такий лад і такий образ життя, коли народ сам управляє всіма своїми справами: і державними, і суспільними. Над ним ніхто не повинен стояти. Органи законодавчої влади і керівні обличчя системи виконавчої влади обираються народом і відповідальні перед ним. "Ніхто не може привласнювати владу в Російській Федерації. Захват влади або привласнення владних повноважень переслідуються згідно з федеральним законом" (ч. 4 ст. 3 Конституції РФ). Таким чином, в конституційно-правовому аспекті.

ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА - шахти, кар'єри і інші підприємства по видобутку корисних копалин; підприємства, на яких предмети виробляються, змінюються, очищаються, ремонтуються, прикрашаються, звільняються, підготовлюються до продажу, руйнуються або знищуються або на яких матеріали трансформуються, включаючи суднобудівні підприємства і підприємства по виробництву, трансформації передачі електроенергії або рухової сили будь-якого вигляду; підприємства по будівництву, реконструкції, змісту, ремонту, переробці або демонтажу будь-яких будівель, залізничних шляхів, трамвайних ліній, портів, причалів, пірсів, каналів. ЗБОРИ ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - офіційне періодичне видання, в якому публікуються федеральні конституційні закони (ФКЗ), федеральні закони (ФЗ), акти палат Федеральних Зборів (ФС) - Поради Федерації (СФ) і Державної Думи (ГД); укази і розпорядження Президента РФ, постанови і розпорядження Уряду РФ, рішення Конституційного Суду (КС) РФ про тлумачення Конституції РФ і про відповідність Конституції законів, нормативних актів Президента РФ, СФ, ГД, Уряду РФ або окремих положень перерахованих актів. СЗ РФ складається з п'яти розділів: в першому публікуються ФКЗ, ФЗ; у другому - акти палат ФС; в третьому - укази і розпорядження.
Список літератури курсової "Державний орган як основний елемент механізму держави" - більше 20 джерел. КРЕДИТ - (ит. credit - позика від лати. credit - він вірить) - 1) наголос на першому складі - частина рахунку бухгалтерського обліку. На активних рахунках по кредиту записується зменшення об'єкта обліку, а на пасивних - збільшення; Т)наголос на вторам складі надання в борг грошей або товарів на умовах поворотності і, як правило, з сплатою відсотків. У практиці мають місце наступні форми До.: короткостроковий, що видається звичайно на термін до року, призначений в основному для формування оборотних коштів підприємств, фірм; довгостроковий, що надається на термін понад року і що використовується, як правило, як. Статеві відмінності: віковий аспект - (sex differences: developmental) Найбільш твердо П. р. встановлені в сфері життєвого досвіду (life experiences) і в області біології. Звичайно вважають, що вони викликають менш виражені і менше за надійно встановлену П. р. в психол. областях когнитивних і соціально-емоційних характеристик. Що Виявляються в когнитивной сфері П. р. включають успіхи у виконанні вербальних, мат. і зорово-просторових завдань; в соціально-емоційній сфері П., що найбільш стійко виявляється р. яв-ця відмінність в агресії. Періоди вікового розвитку, в к-рих спостерігаються ці П. р., розходяться в деякій мірі в.

ЗІР - (англ. vision) - здатність отримувати і витягувати інформацію про мир з енергії електромагнітного випромінювання світлового діапазону; складний комплекс процесів в зоровій системі, що починаються з трансформації світлової енергії в фоторецепторах і що завершуються зоровими відчуттями і сприйняттями. Видимою дільницею спектра електромагнітного випромінювання вважається смуга з довжинами хвиль приблизно в межах від 380 до 760 нм. Розвиток 3. тісно пов'язане з вдосконаленням функцій ц. н. з. Як засіб пізнання 3. досягло найбільшого розвитку у людини, де воно забезпечує надходження.
Посилання в тексті роботи "Державний орган як основний елемент механізму держави" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕФФЕРЕНТНАЯ (ВЕРБАЛЬНАЯ) МОТОРНА АФАЗІЯ (БРОКА) - Являє собою системний розлад мовної діяльності при ведучій ролі порушення кінетичного аспекту. Локалізація вогнища - переважно в задненижних відділах премоторной області (заднелобная кора) лівої, домінантного по мові, півкулі головного мозку ("зонаБрока") - поле 44 і частково 45. При повному руйнуванні зони хворі не можуть вимовити майже жодного слова. При спробі що-небудь сказати вимовляють нечленороздільні звуки. У той же час вони розуміють звернену до них мову (і окремі слова і цілі фрази). Часто в усній мові хворих залишається одне слово або поєднання слів (словесний стереотип -. Самотність - стан коммуникативной депривации (реальної або уявної), вимушена ізоляція від інших людей, примусове переривання комунікацій з ними, звичайно зухвале у більшості адекватних людей пригнічений настрій, тривогу, гострі емоційні реакції і здатне стати одним з істотних чинників розвитку як психічних розладів і порушень поведінки (сверхценних розладів, ідей відношення, тривоги, депресії, хвороб залежності, деперсонализации, обману сприйняття і інш.), так і психосоматичної патології (гіпертонічна хвороба і т.д.). Найбільш травматичним, по описах жертв самотності, є довге і практично абсолютне. НАЦІОНАЛІЗМ - ідеологія, соціальна практика, політика, групова поведінка, заснована на уявленні про примат національних інтересів свого етноса, часто протипоставити інтересам інших етносов і індивідуальним правам людини. Істочником Н. виступає ідея переваги одних "вищих" націй над іншими - "нижчими", "неповноцінними". Психологічну базу Н. складає егоцентризм. Термін Н. виник в епоху Великої Французької революції як позначення почуття прихильності своєї нації (на відміну від колишньої прихильності королю). У цьому значенні він застосовувався в XIX в. Позднеє Н. нерідко набував агресивного (шовіністичний).

ПАНА - Віктор Іванович (р. 1945 р.) - російський психолог, фахівець в області загальної і екологічної психології, методології психології, психології обдарованості і розвиваючої освіти. Творець в системі екологічної психології напряму екопсихоло-гии розвитку людини. Д-р психологічних наук (1996), чл.-кор. РАО (2001), заст. директора Психологічного інституту РАО (з 1992). Організатор і керівник секції Екологічна психологія при РПО (2000). Лауреат Премії Уряду РФ в області освіти за 1998 р., нагороджений медаллю К.Д. Ушин-ського (1999). Після закінчення школи (1963) і служби в армії (1964-1967) поступив в 1968 р. Телефонне консультування - (telephone counseling) Т. до. являє собою особливе втручання, історично пов'язане з двома подіями в системі охорони здоров'я і охорони психич. здоров'я. Першим було розгортання руху по попередженню суицидов. Другим стало створення "гарячих ліній" по екстреному консультуванню у разі отруєння небезпечними хим. речовинами. Ці два вигляду Т. до. як послужили прообразом численних совр. служб, в тому числі: а) "гарячих ліній" для специфічних груп населення, напр., тінейджер, старезних або гомосексуалов; б) Т. до. як з спеціальних питань, що стосуються, напр., зловживання наркотиками або. Конформная особистість - (conforming personality) Лабораторні исслед. конформности будуються на основі двох класичних парадигм. Згідно першої, запропонованої С. Ашем, випробуваному ставлять перцептивную задачу, яка має очевидну правильну відповідь, і цей випробуваний повинен висловити його публічно на фоні зворотного зв'язку від інш. членів групи, що дають (по домовленості з експериментатором) неправильну відповідь. Варіації в цій процедурі іноді передбачають заміну перцептивних задач проханням висловити свою думку за конкретними фактами або виразити своє відношення до чого-небудь. Відповідно до парадигми. Терапія стажистів-психотерапевтів - (therapy trainees) К. Роджерс ідентифікував наступні аттитюди, що є найбільш важливими для забезпечення терапевтичних змін у клієнтів: конгруентность або щирість, безумовне позитивне прийняття і точне емпатическое розуміння. Роджерс затверджував, що психотерапевти не потребують спеціальних пізнань, що точний психол. діагноз не яв-ця необхідним для проведення ефективної психотер. і що мн. з умов, к-рі інш. психотерапевтами звичайно вважаються необхідними для ефективної психотер., яв-ця неістотними. Подальші исслед. начебто підтверджують сміливе твердження Роджерса про те, що особливості.