Державний санітарно-епідеміологічний нагляд

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади державного санітарно-епідеміологічний нагляду ... 5
1.1. Поняття державного санітарно-епідеміологічного нагляду ... 5
1.2. Правові засади функціонування державного санітарно-епідеміологічний нагляду ... 7
1.3. Система органів управління державного санітарно-епідеміологічний нагляду ... 12
Розділ 2. Державна санітарно-епідеміологічна служба України як центральний орган виконавчої влади ... 14
2.1. Завдання та повноваження державної санітарно-епідеміологічної служби ... 14
2.2. Структура державної санітарно-епідеміологічної служби ... 20
Розділ 3. Необхідність реформування державного санітарно-епідеміологічного нагляду ... 26
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Державний санітарно-епідеміологічний нагляд" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державний санітарно-епідеміологічний нагляд"

Курсова робота "Державний санітарно-епідеміологічний нагляд" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державний санітарно-епідеміологічний нагляд", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державний санітарно-епідеміологічний нагляд" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державний санітарно-епідеміологічний нагляд" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИНА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ - за загальним правилом необхідна складова цивільного правопорушення, що зумовлює застосування цивільно-правової відповідальності. Відповідальність без провини складає виключення і застосовується тільки в прямо встановлених законом випадках. Традиційно поняття провини у вітчизняному цивільному праві співпадає з поняттям провини в карному праві. Провина - психічне відношення особи до своєї дії (протиправній поведінці) і його результату (порушенню договору, спричиненню шкоди, необгрунтованому збагаченню), правовий зміст якого складає бажання або небажання настання протиправного результату. ЗЛОЧИННІСТЬ РЕЦИДИВНА - вигляд злочинності, визначуваний в кримінології як сукупність злочинів довершених особами, до яких вже застосовувалися карне покарання або інакші заходи кримінально-правового характеру за раніше довершені ними злочини. Визначення П.р. засновується, з одного боку, на кримінологічному понятті злочинності, з іншою - на кримінально-правовому понятті рецидив злочинів. При цьому в карному праві рецидивом злочинів признається здійснення умисного злочину особою, що має судимість за раніше довершений умисний злочин (ст. 18 УК). Кримінологія ж вивчає так званий фактичний рецидив, тобто випадки повторного. ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ - громадянин РФ, виконуючий в порядку, встановленому законом, обов'язки по державній посаді державної служби за винагороду, що виплачується за рахунок коштів федерального бюджету або коштів бюджету відповідного суб'єкта РФ (ФЗ РФ від 31 липня 1995 р. № 119-ФЗ "Про основи державної служби Російської Федерації"). На Г.с. розповсюджується дія законодавства про труд, за вилученнями, встановленими законодавством про державну службу. На Г.с. покладаються обов'язку: здійснювати повноваження в межах наданих прав і відповідно до посадових обов'язків; виконувати накази, розпорядження і. ПЕРЕКЛАД НА РЕЖИМ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ - встановлення при прийомі на роботу або в період роботи режиму неповного робочого часу звичайно здійснюється з ініціативи працівника і в його інтересах. Однак введення режиму неповного робочого часу можливе також в зв'язку із змінами в організації виробництва і труда (ч.3 ст. 25 КЗоТ); в зв'язку з погіршенням по об'єктивних причинах фінансово-економічного положення організації (п.4 Указу Президента РФ від 21 квітня 1993 р. "Про додаткові заходи по захисту трудових прав громадян Російської Федерації"); при короткочасному зниженні обсягів виробництва (пост. Уряди РФ від 5 лютого 1993 р. №99.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державний санітарно-епідеміологічний нагляд" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДВОПАЛАТНА СИСТЕМА (СТРУКТУРА) - поняття в конституційному праві, вживане до внутрішньої організації парламенту. Парламент може бути однопалатним або двопалатним (зрідка існують парламенти з великим числом палат). При двопалатній системі (структурі) парламенту може застосовуватися один з двох принципів: принцип рівності (рівноправність) палат; принцип верхньої і нижньої палати. Наприклад, в Верховній Пораді СРСР (1937-1991 рр.) існували дві рівні палати - Порада Союзу і Рада Національностей. Двопалатна структура Верховної Ради РСФСР була введена при конституційній реформі 27 жовтня 1989 р. і реально створена в. Справи про відновлення на роботі осіб, звільнених в зв'язку з однократним грубим порушенням трудових обов'язків, що виразилося в прогулі -  У справах про відновлення на роботі осіб, звільнених в зв'язку з однократним грубим порушенням трудових обов'язків, що виразилося в прогулі (відсутності на робочому місці без шанобливих причин більш чотирьох годин підряд протягом робочого дня) (подп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), в предмет доведення включаються наступні обставини:  1) факт прогулу (відсутність на робочому місці без шанобливих причин більш чотирьох годин підряд протягом робочого дня) як основа для звільнення;  2) що було робочим місцем працівника (цех, дільниця і т.п.);  3) дійсна відсутність працівника на території. ЛІГА НАЦІЙ - універсальна міжнародна організація, що існувала в 1920-1946 рр., передвісник ООН. Ініціатива створення Л.н. була висунена Олександром Ш ще в кінці ХГХ вв., але Л.н. була створена лише після Першої світової війни. Статут Л.н. набрав чинності 10 січня 1920 р. Л.н. була по суті першою практичною спробою держав заснувати міжнародний механізм по запобіганню військовим конфліктам і зміцненню загального світу і безпеки. Деятельность Л. н. здійснювалася Радою і Зборами, на які покладалися багато в чому тотожні функції, і при яких був освічений постійний секретаріат. Місцеперебуванням Л.н. була.
У вступі курсової "Державний санітарно-епідеміологічний нагляд" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТЕХНІКИ ПО ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ БУДОВ І СПОРУД - Посадові обов'язки. Виконує роботи по технічному огляду будов і споруд виробничого і цивільного призначення. Обстежує будови і споруди в натурі, складає абриси земельних дільниць з вказівкою розташування будов і споруд без висотних прив'язок, проводить планову зйомку н лінійні виміри за допомогою геодезичних і вимірювальних приладів. Веде журнали польових робіт, готує акти обстеження технічного стану і оцінки вартості будов і споруд. Виконує креслення і плани будов і споруд, а також їх елементів (дільниць, поверхів, приміщень), що відображають місцеположення і склад будов і споруд на.

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ВИТРАТ В ОБЛАСТІ ОХОРОНИ ТРУДА - система узагальнення інформації по витратах в області охорони труда для визначення податкової бази по податку на прибуток на основі даних первинних документів, згрупованих відповідно до порядку, передбаченого положеннями гл. 25 "податок на прибуток організацій" нК Рф. Витрати в області від враховуються по е л е м е н т а м: матеріальні витрати; витрати на оплату труда; суми нарахованої амортизації; інш. витрати. До матеріальних відносяться витрати на придбання спецодягу, спецвзуття і інш. коштів індивідуального захисту. до складу витрат на оплату труда входять:. РЕГЛАМЕНТ - 1) зведення правил, що визначають порядок роботи якого-небудь органу. Р. роботи представницького органу визначає порядок ведіння засідань, виступів ораторів, права президії, голови і т. п. Р. роздільних і спільних засідань палат Верховної Поради СРСР, що приймається палатами на першому засіданні першої сесії Верховної Ради, складається в наступному: засідання палат відбуваються з 11 година. ранки до 3 година. дня або з 6 година. до 10 година. вечори; доповідачі з питань порядку дня сесії затверджуються головами палат; кожна група депутатів Поради Союзу і Ради Національностей, нараховуюча не менш 50.
Список літератури курсової "Державний санітарно-епідеміологічний нагляд" - більше 20 джерел. Гарантійні виплати - одна з державних гарантій в сфері труда. Грошові виплати, що Не є заробітною платою працівникам з власних коштів роботодавця або з інакших централізованих фондів, як правило, в розмірі, сумірному з минулим середнім заробітком працівника, у випадках, коли працівник звільнявся від виконання трудових обов'язків або був незаконно позбавлений можливості трудитися. Встановлюються законодавством про труд, інакшими нормативними правовими актами, вмісним норми трудового права, колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами роботодавців, трудовим договором. "F81" Специфічні розлади розвитку учбових навиків - Концепція специфічних порушень розвитку шкільних навиків безпосередньо нагадує поняття специфічних розладів розвитку мови (дивися F80.-), і тут існують ті ж проблеми в їх визначенні і вимірюванні.)( Це розлади, при яких нормальне придбання навиків порушене з ранніх стадій розвитку.)( Вони не є слідством відсутності сприятливої можливості для навчання або якої-небудь отриманої мозкової травми або хвороби.)( Швидше вважається, що розлади виникають з порушення в обробці когнитивной інформації, що багато в чому відбувається внаслідок біологічної дисфункція.)( Як і при більшості інших порушень.

Еріксоніанськиє стадії розвитку - (Eriksonian developmental stages) Теорія розвитку Еріка Еріксона не тільки будується на належному Фрейд описі психосексуального розвитку, але і розширює його в декількох важливих відносинах. Ериксон дає нам теорію психосоциального розвитку протягом всього життя чол. і надає особливе значення самостійному або безконфліктному розвитку адаптивного его. Згідно Еріксону, в додавання до задоволення інстинктів, люди потребують категоризации і інтеграції досвіду. Тому, для оптимального функціонування чол. необхідно досягнути стійкого почуття его-ідентичності - виразного почуття особистої.
Посилання в тексті роботи "Державний санітарно-епідеміологічний нагляд" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Діссоциатівноє розлад ідентичності (ДРИ) - (dissociative identity disorder) - розлад, при якому у людини нарівні із збереженням основною, виникають дві або більш самостійні, автономно функціонуючі особистості, які з різною частотою і послідовністю зміняють одна іншу (під впливом сну, гіпнотичного трансу). Іноді ця зміна відбувається з такою швидкістю, що за 2-3 часи роботи з пацієнтом устигають змінитися до 9 субличностей. У літературі приводяться спостереження, в яких фіксується до 27 співіснуючих систем ідентичності. При достатньому розвитку кожна така система відрізняється власними емоційними, когнитивними і поведенческими характеристиками. ЩЕДРОВИЦКИИ - Георгій Петрович (1929-1994) - російський філософ, психолог, методолог, творець наукової школи методології. Канд. філософських наук (1964). У 1946 р. поступив на фізичний факт МГУ ім. М.В. Ломоносова. У 1949 р. перевівся на другий курс філософського факту МГУ (філософські питання природознавства, логіка і методологія науки), який закінчив в 1953 р. У 1952- 1954 рр. створює (разом з Б.А. Грушиним, А.А. Зіновьевим і М.К. Мамардашвілі) Московський логічний гурток (МЛК), що був попередником Московського методологічного гуртка - ММК (1955), який Щ. вів до кінця свого життя. Після закінчення ун-та. ПОТЯГ СЕКСУАЛЬНИЙ - викликана внутрішнім роздратуванням енергія (сила), направлена на задоволення статевого збудження шляхом цільової орієнтації на відповідний об'єкт. Аналогічно з голодом (потяг до їжі) З. Фрейд використав для позначення цієї енергії (сили), що виражає сексуальний потяг, поняття "лібідо".    На думку З. Фрейда, сексуальний потяг є природженим, що йде своїм корінням в тілесну організацію людини. Це не було новим прозрінням в історії філософії, науки і медицини. Німецький філософ А. Шопенгауер, на якого неодноразово посилався З. Фрейд, в середині ХIХ століття писав про те, що людина.

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ - (від англ. virtual reality - можлива реальність) - це модельне відображення квазиреальности за допомогою певних технологій і технічних засобів, що дозволяють забезпечити часткове або повне занурення людини в це відображення і що створює ілюзію дійсної реальності. У основу створення В. р. встановлене використання комп'ютерних технологій, які дозволяють в найбільш повній мірі реалізувати занурення людини в штучний мир, що створюється технічними засобами. Слово "віртуальний" не повністю відповідає русявий. еквіваленту - "можливий" або "потенційний" (ср. Дитячий церебральний параліч - (cerebral palsy) ДЦП - збірний термін для позначення рухових розладів (мозкових функцій, що поєднуються з ослабленням ), к-рі розвиваються в рез-ті статичного - що не піддається лікуванню, але і що не прогресує - поразки головного мозку, виниклої внутриутробно, під час родів або на першому році життя. Етіологія, клінічні вияви і прогноз ДЦП характеризуються великий вариабельностью. Вияви ДЦП можуть включати затримку розумового розвитку, нездатність до різних видів навчання, судорожні припадки, сенсорну і мовну недостатність, а тж ослаблену здатність поперечно-смугастих м'язів. Поширеність. БЕХТЕРЕВА ФОБИЧЕСКИЕ СИМПТОМИ - 1. "нав'язлива усмішка" - нав'язливий страх недоречно посміхнутися, що, як побоюється хворий, може привернути до нього увагу і викликати вороже відношення з боку навколишніх, у яких може створитися про нього мінливе враження. Спостерігається у осіб соромливих [1899]. 2. Непереносимість або боязнь чужого погляду [1900]. Хворі абсолютно не переносять зверненого на них погляду; відчувши його, приходять в хвилювання. Такий стан може бути пов'язаний з одним лише припущенням, що хтось на них подивився або подивиться. Побоювання, що пильний погляд виявить "погані" думки. БАЗЕДОВА СИНДРОМ - (хвороба Грейвса, описана ірландським лікарем R. J. Graves, 1797-1853, і німецьким лікарем K. A. von Basedow, 1799-1854; синонім - дифузний токсичний зоб) - ендокринне захворювання аутоиммунной природи: характеризується збільшенням розмірів щитовидної залози і підвищенням її функції під впливом тиреостимулирующих антитіл, подібними тиреотропному гормону. Розвивається частіше у осіб з генетично зумовленим дефектом системи імунітету, з переважним порушенням функції Т-лімфоцитов-супрессоров, внаслідок чого плазматические клітки продуцируют тиреостимулирующие антитіла. Жінки боліють в 10.