Державний устрій України: поняття та зміст

(курсова робота з конституційного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Загальна характеристика державного ладу України.....5
1.1. Поняття державного ладу.....5
1.2. Принципи державного ладу України.....8
Розділ 2. Конституційна організація державної влади і місцевого самоврядування державного ладу України.....15
2.1. Законодавча влада України.....15
2.2. Виконавча влада України та конституційно-правовий статус Президента України.....17
2.3. Судова влада України.....22
2.5. Органи місцевого самоврядування.....27
Висновки.....33
Список використаної літератури.....35

Для придбання курсової роботи "Державний устрій України: поняття та зміст" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державний устрій України: поняття та зміст"

Курсова робота "Державний устрій України: поняття та зміст" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державний устрій України: поняття та зміст", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державний устрій України: поняття та зміст" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державний устрій України: поняття та зміст" і призначений виключно для пошукових систем.

ОПЕРАЦІЯ - дія, направлена на встановлення, зміну або припинення цивільних правовідносин (ст. 26 ГК). С. є дія правомірна. Дія передбачає вольові процеси (обдумування, рішення, приведення рішення у виконання). Еслі С. здійснює юридичну особу, його воля виражається органами (оскільки вони діють в межах своєї компетенції) або представниками (діючими по довіреності) цієї юридичної особи. Юридичні наслідки не можуть бути пов'язані з одним внутрішнім вольовим процесом; воля повинна бути виражена зовні. У більшості випадків спосіб вираження волі наданий на розсуд осіб, що здійснюють С. Волю можна виразити на. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ - (тР) - документ, який прийнятий міжнародним договором Рф, ратифікованим в порядку, встановленому законодавством Рф, або фЗ, або указом Президента Рф, або постановою Уряду Рф і встановлює обов'язкові для застосування і виконання вимоги до об'єктів технічного регулювання (продукції, в тому числі будівлям, будовам і спорудам, процесам виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації і утилізацій). тР приймаються в цілях: захисти життя або здоров'я громадян, майна фізичних або юридичних осіб, державного або муніципального майна; охорони навколишнього середовища, життя або здоров'я. ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - період часу, протягом якого боржник (продавець або виконавець)забезпечує кредитору (покупцю, замовнику) відповідність товару (проданої речі) або результату роботи встановленим вимогам до їх якості. Г.с. застосовується в договорах купівлі-продажу і підряду (включаючи, їх різновиди) відносно продукції, призначеного для тривалого використання або зберігання. Г.с. встановлюється договором між сторонами. Він також може бути визначений законом, інакшим правовим актом, наприклад стандартом на відповідний товар. Згідно з ст. 722 ГК РФ для робіт, що виконуються за договором підряду, Г.с. може. Гуманізация труда - один з напрямів організації труда; передбачає створення в організаціях (на підприємствах) умов, сприяючих підвищенню культури і ефективності виробництва; націлена на піднесення людини як творчої особистості, збереження його здоров'я і здібності до труда протягом всього трудового життя. Можна виділити 4 аспекти м. Т. Созданіє нормальних умов роботи (сприятливих для фізичного і психічного здоров'я людини). Це положення витікає з непорушної вимоги, яка закріплена в багатьох конвенціях Міжнародної організації труда: забезпечити безпека і здоров'я людини на виробництві. Висока заробітна.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державний устрій України: поняття та зміст" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТІЛЕСНІ ПОШКОДЖЕННЯ - травма, пошкодження тканин організму, викликане зовнішнім впливом. Протиправне умисне або необережне спричинення однією особою іншому Т. п. є злочином, направленим проти здоров'я громадян. У системі особливої частини радянського карного права нанесення Т. п. відноситься до злочинів проти особистості (див.). Всіляко охороняючи інтереси особистості, радянське карне право суворо карає за посягання на здоров'я людини, що виражається в спричиненні Т. п. Небезпечним виглядом Т. п. є умисне тяжке Т. п., що призвело за собою втрату зору, слуху і т. д., незгладиме спотворення особи, душевну хворобу або інакший. Висунення слідчих версій на основі психологічного аналізу особистості - В пошуку необхідних доказів слідчий оперує фактами, що є в його розпорядженні або "слідами", але їх нерідко виявляється недостатньо. Часто слідчий знаходиться в деякому "тупику", коли інформація в його розпорядженні близька до нуля. Досвідчений слідчий завжди, а в описаних випадках особливо, використовує будь-яку, навіть невиразну інформацію, корисну для висунення версій. До неї відноситься і інформація про особистість підозрюваного. Розпізнавання вигляду і особливостей особистості ведеться по ознаках і показниках (так само як слідами ""подій). Ознаки - це. КОРИСТУВАННЯ - видобування корисних властивостей речі. Разом з тим користуватися можна не тільки річчю в її тілесній формі, але і правом, включаючи право на нематеріальний об'єкт. Як речове право право П. являє собою самостійну правомочність власника або право, належну особі по ряду договірних зобов'язань. Згідно з ст. 209 ГК РФ входить в зміст права власності нарівні з правами володіння і розпорядження. Належить також суб'єктам обмежених речових прав - права довічного успадкованого, володіння земельною дільницею (ст. 265 ГК РФ), права постійного (безстрокового) користування земельною дільницею (ст. 268.
У вступі курсової "Державний устрій України: поняття та зміст" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РОСІЙСЬКА ПРАВДА - пам'ятник світського писаного права Русі XI- XIII вв., відкритий в XVIII в. російським істориком В.Н.Татіщевим і що дійшов до нашого часу в трьох основних редакціях: Короткої, Просторової і Скороченої. До складу древнейшей - Короткої - редакції Р.П., підготовленої не пізнє 1054 р., входять Правда Ярослава (ст. 1-18), Правда Ярославичей (ст. 19-41), Покон вирний (ст. 42) і Урок мостников (ст. 43). Просторова редакція, пов'язана з ім'ям Володимира Мономаха і виниклою не раніше 1113 р., ділиться на Суд Ярослава (ст. 1- 52) і Статут Володимира Мономаха (ст. 53-121). Скорочена редакція з'явилася.

ТРАСОЛОГИЯ - (від фр. trace - слід і греч. logos - слово, вчення; букв. - вчення про сліди) - розділ криміналістики, що вивчає сліди і розробляючий прийоми, методи і науково-технічні кошти їх виявлення, фіксації, вилучення і дослідження. Розрізнюють сліди: людини, знарядь злочину, інструментів, виробничих механізмів, транспортних засобів. Трасологическая ідентифікація об'єкта здійснюється шляхом зіставлення його загальних і приватних ознак з ознаками, що відобразилися в сліді. Якщо безпосереднє зіставлення неможливе, створюються т.н. експериментальні сліди. У Т. широко використовується моделювання, тобто зіставлення. МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ (MAP) - філія Міжнародного банку реконструкції і розвитку, освічений за рішенням банку в 1960 р. спеціально для надання країнам (тільки членам МБРР) кредитів, що розвиваються і позик на пільгових умовах (іноді до 50 років на безпроцентній основі). Надає безпроцентні кредити на термін до 50 років, стягуючи лише комісію в 0,75 % на покриття своїх адміністративних витрат. Кредити можуть отримати тільки країни-члени МБРР, так і те лише самі слаборазвиті, з доходами на душу населення не більше за 400 долл. в рік. MAP має свій статут, але фактично справляється МБРР і нерідко здійснює спільне з банком кредитування.
Список літератури курсової "Державний устрій України: поняття та зміст" - більше 20 джерел. Допомога психологічна в діяльності адвоката - ПП з боку адвоката являє собою сприяння самостійному подоланню підзахисним або довірителем психологічних труднощів участі в захисті своїх прав. Вона виявляється коли у даних осіб треба стабілізувати емоційний стан, упорядити осмишление ситуації правового конфлікту, конкретизувати пов'язану з нею мотивацію, оптимізувати взаємовідносини зі слідчим, суддею, сусідами по камері, оборонцем, і т. п. ПП в діяльності адвоката вивчаються порівняно недавно і аналізувалася в роботах Н.Г. Шевченко, Г.Г. Шиханцова і інш. Здійснення ПП адвокатом відбувається звичайно з використанням різних прийомів: подолання. ЮНГ КАРЛ ГУСТАВ - Карл Густав Юнг народився в 1875 р. в швейцарському містечку Кес-віль, в сім'ї небагатого сільського священика. Сім'я Юнгов належала до "хорошого" суспільства, але ледве зводила кінці з кінцями. Його дитинство і юність пройшли в бідняцтві. Юнг отримав можливість вчитися в кращій гімназії Базеля тільки завдяки допомозі родичів. Нетовариський, замкнений підліток, він так і не придбав друзів. До зовнішньої середи він пристосовувався насилу, дуже часто стикався з нерозумінням навколишніх, вважаючи за краще занурюватися в мир власних думок. Він якраз і представляв класичний випадок.

Хвороби психічні - термін, пов'язаний з традиційною теорією існування групи самостійних ендогенних захворювань (в противагу теорії єдиної ендогенной хвороби і антинозологической концепції). Спочатку, як вважають деякі історики психіатрії, поняття про психічну хворобу виникло в зв'язку з спробами розмежувати "психологічні хвороби" від одержимості бісами (тобто власне психиатрнических пацієнтів, з одного боку, і жертв підступного впливу відьом і відьмаків, з іншою). Завдяки фундаментальним роботам основоположників психіатрії в 19-20 вв (В. Грізінгер, В.Х.Кандінський, С.С.Корсаков, Е.Крепелін, Е.Блейлер і інш.).
Посилання в тексті роботи "Державний устрій України: поняття та зміст" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ХОЛЕЦИСТИТ - гостре неспецифічне запалення жовчного пузиря, майже завжди зумовлене желчнокаменной хворобою і в більшості випадків що розвивається після закупорки пузирного протоку каменем. Запалення стінки жовчного пузиря може розвинутися в результаті: 1) механічного роздратування при закупорці каменем пузирного протоку; 2) артеріальної окклюзии (тромбозу) пузирной артерії і ішемії жовчного пузиря; 3) впливи хімічних чинників (зміна складу жовчі, заброс в пузир ферментів підшлункової залоза при гострому деструктивному панкреатите); 4) бактерійного запалення (кишкова паличка, клебсиелла, стрептококи, стафилококки і. Каналізація - (canalization) Гарднер Мерфі запозичив термін К. у Пьера Жане, і через неск. десятиріч, завдяки його знач, що надала. вплив теорії навчання, це поняття стало загальновідомим. Відповідно до сьогоднішнього розуміння гіпотеза К. представляє теорет. пояснення модифікації спонукання (drive) як функції від багаторазового задоволення стимулами обмеженого діапазону. На відміну від відомих видів зумовлення S-типу і R-типу (класичного і оперантного), що відносяться до того, що Шеррінгтон наз. підготовчими реакціями (preparatory reactions), К. відноситься до консумматорним реакцій (consummatory reactions). Тимчасова перспектива - (time perspective) В. п. - область исслед., викликаних прагненням зрозуміти, яким чином і чому ми обертаємо свої думки за межі поточного моменту. Для почала корисно указати на відмінності цього процесу від сприйняття часу. Наші "суб'єктивні години" можуть поспішати або відставати в порівнянні з об'єктивним ходом часу, на них також впливають особливості поточної ситуації - з ким ми, що ми робимо і що відчуваємо. Г. Ніколе зазначає, що психологи один час покладали надії на виявлення "відчуття часу", порівнянного з інш. модальністю відчуттів. Замість цього виявляється, що відчуття течії часу, ймовірно, є.

АНАЛІТИЧНА ТЕХНІКА - Узагальнюючий термін, що охоплює всі процедури, що використовуються аналітиком при організації, проведенні і завершенні психоаналізу. Термін відноситься також до професійної методології застосування психоаналитической теорії в клінічних, дидактичних або терапевтичних цілях. У суті, метод передбачає ситуацію, в якій проводиться систематичне дослідження автоматичних, несвідомих спроб пацієнта вирішити конфлікт. Метод заснований на тому, що починаючи з раннього дитинства індивід сприймає і переживає певні бажання, фантазії, емоції і імпульси як дуже небезпечні, щоб намагатися справитися з. Лінгвістична гендерология (гендерная лінгвістика) - Дані про мову, отримані лінгвістикою - одне з основних джерел інформації про характер і динаміку конструювання гендера як продукту культури і соціальних відносин. Постмодернистская філософія бачить в мові головний інструмент конструювання картини світу, затверджуючи, що те, що людина сприймає як реальність, насправді - язикової образ, соціально і лінгвістично сконструйований феномен, результат успадкованої нами язикової системи. Але сама мова не є продукт деякого вищого розуму. Він - слідство людського досвіду, передусім конкретного, тілесного. Мова дає ключ і до вивчення механізмів конструювання. ПОПАДАННЯ В СТЕРЕОТИП - комплексне поняття НЛП, поширюване як система вимог і прийомів на маркетингові комунікації, особливо креативні розробки в PR і рекламі. ПВС - це, коли, напр., створюється рекламний слоган на базі відомої цільової аудиторії словесної формули, крилатого вираження: "прийшов, побачив, купив (замість "переміг")".)( ПВС виникає і при вірному визначенні мотивів споживання в процесі позиціонування товарів, послуг, суспільно-політичного продукту (діяча, руху, какого-л.)( проекту). Власне, мотивационні дослідження в маркетингу вивчають саме стереотипи вибраної аудиторії. ПРАДЕРА-ВИЛЛИ СИНДРОМ - (по іменах швейцарських педіатрів A. Prader, 1919-2001, і H. Willi, 1900-1971) - спадкове захворювання, те, що виявляється при народженні нерізкий вираженої внутриутробной гипотрофией, генерализованной мишечной гіпотонією аж до атонии; слабим криком, зниженням рефлексів (сосательного, ковтальний, сухожильних, рефлексу Моро), труднощами при годівлі, гиподинамией, тенденцією до гипотермии. Через декілька тижнів або місяців наступає наступна фаза захворювання, що характеризується гиперфагией (постійне почуття голоду з активними пошуками їжі); розвитком ожиріння з переважним.