Державно-правові утворення стародавнього часу на території України середини 5 століття до н.е. - 5 століття н.е.

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Характеристика Держави скіфів ... 5
1.1. Загальна характеристика держави скіфів ... 5
1.2. Суспільний устрій та державний лад ... 10
1.3. Основні риси права ... 14
Розділ 2. Античні міста-держави ... 16
2.1. Загальна характеристика античних міст-держав ... 17
2.2. Суспільний устрій та державний лад ... 20
2.3. Основні риси права ... 24
Розділ 3. Державно-правовий розвиток Боспорського царства ... 26
3.1. Загальна характеристика Боспорського царства ... 26
3.2. Суспільний устрій та державний лад ... 28
3.3. Основні риси права ... 31
Висновки ... 33
Список використаних джерел ... 36

Для придбання курсової роботи "Державно-правові утворення стародавнього часу на території України середини 5 століття до н.е. - 5 століття н.е." тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державно-правові утворення стародавнього часу на території України середини 5 століття до н.е. - 5 століття н.е."

Курсова робота "Державно-правові утворення стародавнього часу на території України середини 5 століття до н.е. - 5 століття н.е." виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державно-правові утворення стародавнього часу на території України середини 5 століття до н.е. - 5 століття н.е.", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державно-правові утворення стародавнього часу на території України середини 5 століття до н.е. - 5 століття н.е." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державно-правові утворення стародавнього часу на території України середини 5 століття до н.е. - 5 століття н.е." і призначений виключно для пошукових систем.

ЗЛОЧИННІСТЬ - складне соціально-правове явище, що включає в себе сукупність всіх злочинів (кримінальних діянь), довершених в конкретному суспільстві (державі) за той або інакший період часу, і що характеризується відповідними кількісними і якісними показниками. Вказівка на те, що П. соціальна, має принципово важливе значення. Воно відкидає вельми поширені думки, неначе злочинний початок закладений в самій людині, в якихсь категоріях людей, виділених по расових, біологічних і т.п. ознаках. Соціальна природа П. виявляється, передусім, в тому, що вона являє собою продукт суспільства, а не є чимсь нав'язаним йому. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза індивідуально-психологічних особливостей - Інтегратівний експертний висновок формується на основі обліку наступних складових. Оцінка особової спрямованості. Особливої уваги заслуговує розгляд структури і змісту ціннісної системи обвинувачених, оскільки саме цінності визначають вільний вибір між правом і злочином. E.C.Ravlin & B.M.Meglino (1987) експериментально показали, що цінності, як стійкі особові освіти, дають можливість передбачити образ поведінки у часі. Визначення соціально негативних цінностей особистості обвинуваченого при інших рівних умовах означає велику міру довільності і осознанности довершених ним протиправних діянь. ПІЛЬГИ ДОНОРАМ - передбачені Законом РФ від 9 червня 1993 р. "Про донорство крові і її компонентів". Донором крові і її компонентів може бути кожний дієздатний громадянин у віці від 18 до 60 років, минулий медичне обстеження. Керівники організацій незалежно від форм власності зобов'язані безперешкодно відпускати працівника, що є донором, в установу охорони здоров'я в день обстеження і здачі крові і її компонентів. У день здачі крові і її компонентів, а також в день медичного обстеження працівник, що є донором, звільняється від роботи в організації із збереженням за ним середнього заробітку за ці дні. ОБРАЗА - злочин, що полягає в приниженні честі і достоїнства іншої особи, вираженому в непристойній формі (ст. 130 УК). О. буває словесною, письмовим, дією (ляпас, непристойний жест і т.д.), публічною або у відсутність потерпілого. На відміну від наклепу при О. не повідомляється яких-небудь ганебних потерпілого відомостей, а дається негативна оцінка його особистості, якостям, поведінці, причому в непристойній формі, тобто що суперечить встановленим правилам поведінки, нормам моралі. О. буде кваліфікуватися як таке, тільки коли воно направлене безпосередньо проти конкретної особи або осіб. Суб'єктивна.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державно-правові утворення стародавнього часу на території України середини 5 століття до н.е. - 5 століття н.е." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

САНКЦІЯ - (від лати. sanctio - найсуворіша постанова) - частина норми карного права, де точно закріплені правові наслідки здійснення злочину. С. карного права має каральний характер, передбачає позбавлення злочинця певних благ особистого характеру (наприклад, свободи) або майнового характеру (наприклад, майно при конфіскації або при штрафі) або покладання на нього додаткових обов'язків (наприклад, при обов'язкових пли виправних роботах). С. містяться здебільшого в статтях Особливої частини УК РФ. Так, кожному складу злочину (або декільком складам злочину) відповідає певне розпорядження про. МІСЬКА МЕЖА - зовнішня межа міської землі, що визначає місцеположення і загальний розмір території кожного міста. У радянському законодавстві поняття Г. ч. застосовується для визначення міських земель і їх відмежовування від прилеглої до міської території сільської місцевості (див. ст. 145 Земельного кодексу РСФСР). Ст. 57 Загальних початків землекористування і землевпорядження вказує, що міськими землями признаються землі, що знаходяться всередині Г. ч., за винятком земель спеціального призначення (див.). Определеніє Г. ч. виготовляється в загальному порядку землевпоряджувального виробництва як. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН - створення необхідних правових умов для досягнення оптимального узгодження інтересів сторін трудових відносин і інтересів держави. відповідно до міжнародного права і з Конституцією Рф в ст. 2 тК Рф встановлені про з н про в н и е п р і н ц і п и правового регулювання трудових відносин і інакших безпосередньо пов'язаних з ними відносин: свобода труда, включаючи право на труд, який кожний вільно вибирає або на який вільно погоджується, право розпоряджатися своїми здібностями до труда, вибирати професію і рід діяльності; заборона примусового труда і дискримінації в сфері труда; захист від безробіття і.
У вступі курсової "Державно-правові утворення стародавнього часу на території України середини 5 століття до н.е. - 5 століття н.е." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЛІНІЯ ДЕРЖАВНОЇ МЕЖІ - визначувана міжнародними договорами і закріплена національними нормативними актами лінія і що проходить по ній перпендикулярно до земної поверхні вертикальна площина, вказуюча просторові межі дії суверенітету держави. Технико-юридичне призначення цієї лінії складається у відмежовуванні сухопутної, водної і повітряної частин території конкретної держави, а також її надр від територіальних володінь суміжних держав, акваторій відкритого моря і атмосфери, що знаходиться над ним. Спочатку проходження Л.г.г. визначається за допомогою її делімітації - словесного опису в міжнародному договорі загального.

ДАВНІСТЬ ПО ВИКОНАННЮ РІШЕННІ - встановлений законом термін, після закінчення якого рішення суду не підлягає приведенню у виконання і виконавчі документи не приймаються до виробництва органами виконання. Термін давності для пред'явлення до стягнення виконавчих документів у справах між державними установами, підприємствами, колгоспами, кооперативними і громадськими організаціями встановлений в 1 рік. У справах, в яких однієї або обома сторонами є громадяни, виконавча давність встановлена в 3 роки. Срок Д. по і. р. судів обчислюється від дня вступу рішення в законну силу. Давнісний термін по виконанню рішень органів. Нормативний акт - це правовий акт, що приймається суб'єктами правотворчості, вмісний норми права, що має особливу офіційну письмову форму і направлений на урегулювання певних суспільних відносин. Це владно-вольовий, вихідний від держави (або визнаний ним) акт правотворчості, загальнообов'язкові властивості якого похідні від владних повноважень органу, його що прийняв, що встановлює, що змінює або скасовуючий правові норми. Нормативний правовий акт має чітку структуру і реквізити, його підготовка, прийняття, реалізація і скасування проходять в порядку послідовних юридичних процедур, покликаних оптимізувати.
Список літератури курсової "Державно-правові утворення стародавнього часу на території України середини 5 століття до н.е. - 5 століття н.е." - більше 20 джерел. ПОПРАВКА ДО ЗАКОНОПРОЕКТУ - пропозиція суб'єкта права законодавчої ініціативи про зміну, доповнення або виключення тієї або інакшої статті, її частини, формулювання, розділу законопроекту, розглянутого у першому читанні. П. до з. поступають, як правило, до другого читання. Вони узагальнюються відповідальним комітетом Державної Думи у вигляді таблиці поправок і виносяться потім для обговорення їх палатою під час другого читання. У постанові Державної Думи про прийняття законопроекту у першому читанні встановлюється термін уявлення П. до з., який не може бути менш 15 днів, а для законопроекту по предметах спільного ведіння. ВУНДТ - (Wundt) Вільгельм Маркс (1832-1920) - німецький психолог, фізіолог, філософ. Фундатор експериментальної психології. Після закінчення медичного факту (Тюбінген) вивчав фізіологію в Берліні з І. Мюллером і Д. Раймондом. У 1856 р. в Гейдельберге захистив докт. дис. по філософії і зайняв посаду викладача фізіології як асистент Гельмгольца. Ставши професором філософії в Лейпциге (1875), В. створив першу в світі лабораторію експериментальної психології (1879), перетворену в інститут. Займаючись фізіологією, В. прийшов до програми розробки психології як самостійної науки, незалежної.

ТРОМБОЕМБОЛИЯ ЛЕГЕНЕВИХ АРТЕРІЙ - гостра закупорка легеневого стовбура або гілок артеріальної системи легких тромбом, що утворився в посагах великого кола кровообігу або в правій половині серця. Завжди є ускладненням якого-небудь захворювання або патологічного стану, що зумовлює підвищення активності згущаючої системи крові і тромбообразование у венозній системі. Найчастіше ембологенні тромбози локалізуються в магістральних посагах нижніх кінцівок, посагах таза і нижній порожнистій вені (див. Тромбоз). Дуже небезпечні так звані флотирующие тромби илеокавального сегмента, рихлий фіксовані до стінки судини. Рідше спостерігається.
Посилання в тексті роботи "Державно-правові утворення стародавнього часу на території України середини 5 століття до н.е. - 5 століття н.е." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПРОЕКТИВНИЕ МЕТОДИКИ ВОЛБЕРГА - Ці методики, запропоновані Волбергом (Wolberg А., 1973), являють собою один з небагато підходів, спеціально орієнтованих на психотерапію хворих з прикордонним синдромом (borderline syndrome), робота з якими вимагає специфічних модифікацій звичайних прийомів, що використовуються при психотерапії хворих неврозами. 1. "Використання інших". Психотерапевт спирається на тенденцію хворих з прикордонним синдромом заперечувати свої власні почуття і ідеї і проецировать їх на навколишніх. Коли такі пацієнти говорять про інших, вони часто насправді мають на увазі себе, маскуючи таким чином. ШЕРРИНГТОН - (Sherrington) Чарльз Скотт (1857-1952) - англійський фізіолог і психофизиолог. Фахівець в області експериментальної психології, загальної психології, психофізіології і порівняльної психології. Освіту отримав в Кембріджськом ун-ті (бакалавр, 1885). Працював як викладач фізіології в Лондоні в Госпіталі Св. Фоми (1887-1893), потім професором загальної патології Лондонського ун-та (1891-1895). У 1893 р. був прийнятий в Королівське суспільство. Подальша викладацька і науково-експериментальна діяльність Ш. протікала як професор фізіології Ліверпульського (1895-1913), Оксфордського. Рефлексія як механізм спілкування - Рефлексія (Р.) (лати. reflexio - звертання назад) - складне поняття, до-ой є предметом вивчення в різних сферах людського знання: філософії, методології, науковедении, психології, акмеологии, управлінні, педагогіці, ергономіці, конфликтологии і інш. Понятіє Р. виникло в філософії і спочатку означало процес самопознания суб'єктом внутр. психич. актів і станів. У отеч. психології Р. була предметом аналізу багатьох авторів. Так, Л. С. Виготський вважав, що "нові типи зв'язків і співвідношень функцій передбачають в кач. своєї основи Р., відображення власних процесів в свідомості". Р.

ПЛЕКСИТ - поразка нервового сплетення, освіченого передніми гілками спинномозгових нервів; характеризується чутливими, руховими і трофічними розладами. Може бути інфекційним (при грипі, туберкульозі, бруцеллезе і інш.), інфекційно-алергічним (наприклад, поствакцинальний плексит), интоксикационним (внаслідок отруєння свинцем, миш'яком, окислом вуглеводу, алкоголем і інш.), травматичним (внаслідок вогнепальних, ножових і інших поранень), компрессионно-ішемічним (при сдавлении сплетення отломками кісток при переломі, пухлиною, инфильтратом і інш.). Клінічно плексит характеризується руховими, чутливими і. Тест мальований апперцептивний - (РАТ). Л. Н. Собчик. Призначений для виявлення глибинних комплексів, внутр. конфлікту, зони напружених межличностних відносин індивіда. Стимульний матеріал методики РАТ представлений 8 контурними малюнками, на яких зображені 2, рідше за 3 чоловічки; кожний персонаж зображений в умовній манері: ні підлога, ні вік, ні його соціальний статус з картинки не витікає. У той же час пози, експресія жестів, особливості розташування фігурка дозволяють судити про те, що на кожній з картинок зображена швидше усього конфліктна ситуація і, принаймні, 2 персонажі задіяні в складних межличностних відносинах. Негативізм - (лати. negativus - заперечливий, що відхиляє) - 1. загальний термін, вказуючий будь-яку філософію, світогляд або практику, заснований на принципах заперечення чогось позитивного, наприклад, здібності людини до пізнання, альтруїзму, свободи вибору. Це, зокрема, агностицизм, скептицизм, сатанизм; 2. в психології розвитку - фізіологічна упертість дітей, вказуюча на появу у них здібності усвідомлювати власне Я і найбільш яскраво виражене у 2-3-х літніх "жахливо противних дітей". Затримка психічного розвитку на цій стадії спричиняє, як передбачається, розвиток розладу у вигляді. Ієрархічний принцип організації поведінки - Принцип відносин в групі тварин, вступаючих в часті контакти. Ієрархічна організація поведінки складається з ряду відносин типу "домінування-підкорення". Існує декілька різних видів ієрархії. При самої простій, лінійній ієрархії, тварина А домінує над твариною В, яке домінує над твариною З, і так далі. Іноді виникають трикутники, в яких тварина А домінує над твариною В, домінуючим над З, яке, в свою чергу, домінує над А. Такая ієрархія звичайно формується в тих випадках, коли статус тварини в сімейній групі не відповідає його статусу в зграї. Наприклад, в зграї макак-резус.