Державні органи, що вирішують питання громадянства

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Громадянство України як правовий інститут ... 5
1.1. Поняття і зміст громадянства ... 5
1.2. Принципи громадянства ... 7
Розділ 2. Особливості набуття громадянства згідно законодавства України. Правовий статус осіб без громадянства ... 12
2.1. Особливості набуття громадянства ... 12
2.2. Особливості виходу із громадянства України ... 19
2.3. Загальні положення правового режиму іноземців та осіб без громадянства в Україні ... 21
2.4. Основні права, свободи та обов'язки іноземців та осіб без громадянства ... 22
2.5. Загальні положення статусу і правового режиму біженців в Україні ... 26
Розділ 3. Повноваження державних органів, що вирішують питання громадянства. Процедури з питань громадянства ... 27
3.1. Повноваження державних органів, що вирішують питання громадянства ... 27
3.2. Процедури з питань громадянства ... 29
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Державні органи, що вирішують питання громадянства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державні органи, що вирішують питання громадянства"

Курсова робота "Державні органи, що вирішують питання громадянства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державні органи, що вирішують питання громадянства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державні органи, що вирішують питання громадянства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державні органи, що вирішують питання громадянства" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРАВО - система загальнообов'язкових соціальних норм, що розглядається в сучасній науці, що охороняються силою державного примушення, що забезпечує юридичну регламентацію суспільних відносин в масштабі всього суспільства. Таке визначення потрібно відрізняти від юридичного права (П. в суб'єктивному значенні). П. диференційоване по галузях, кожна з яких має свій предмет регулювання і володіє специфічними рисами (див., наприклад, Цивільне право, Конституційне право, Сімейне право, Трудове право, Карне право). Не менш основоположним є ділення П. на міжнародне, що створюється спільною волею двох і. Скасування рішення виборчої комісії про підсумки голосування, про результати виборів - санкція виборчого права, вживана на основах і в порядку, передбаченому законодавством про вибори. Основи скасування судом рішення виборчої комісії про підсумки голосування, про результати виборів сформульовані в п. 2 ст. 64 Федеральних закони "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в референдумі громадян Російської Федерації". Не кожне порушення законодавства про вибори, допущене в ході проведення виборчої кампанії, є достатньою основою скасування рішення виборчої комісії про підсумки голосування, про результати виборів. Судом необхідне встановлення не тільки самого факту. ІНСПЕКЦІЯ ТРУДА - орган нагляду за виконанням підприємствами, установами і господарствами законодавства про труд в частині, що стосується умов труда, охорони здоров'я і життя трудящих (ст. 146 КЗоТ). І. т. була організована згідно з декретом, опублікованим 18 травня 1918 р. До 1933 р. І. т. знаходилася в системі органів Наркомтруда. З 1933 р., після ліквідації Наркомтруда і передачі його функцій з охорони труда профспілкам, І. т. організована за галузевим принципом при ЦК профспілок і деяких обласних комітетах профспілок. Загальне керівництво І. т. покладено на ВЦСПС. І. т. для здійснення вартих перед нею задач. БЕЛЬГІЯ (Королівство Бельгія) - держава в Західній Європі. Освічено в 1830 р. Член-засновник Загального ринку і Європейського Співтовариства (нині - Європейського Союзу). Столиця - м. Брюссель. По новій редакції (1990, 1993 рр.) Констітуциї Б. від 7 лютого 1831 р. - федеративна держава. По Егмонтському пакту 1977 р. країна розділена на три культурно-лінгвістичних співтовариства - фламандсько-говоряче; французько-говоряче; гарантовані також права 1% немецко-говорячих населення; а також на 3 регіони: Фландрию, Валлонію і Брюссель. Збережене колишнє адміністративне ділення країни: 10 провінцій. За формою правління " Без.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державні органи, що вирішують питання громадянства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РЕЦЕПЦИЯ РИМСЬКОГО ПРАВА - запозичення римського права (див.) рядом західноєвропейських країн, починаючи з 12 і особливо в 15-16 вв. Р. р. п. привела до того, що в одних з цих країн римське приватне право стало діючим, а в інших надало значний вплив на зміст національного цивільного права. Така виняткова доля римського приватного права, що зберегла за ним значення протягом ряду віків, після того як рабовласницький лад поступився місцем феодальному, а феодальний - капіталістичному, пояснюється тим, що римське право було найбільш довершеною формою права, що покоїться на приватній власності (див. Маркс К. і Енгельс Ф.. Державна власність - це закріплення права контролю об'єктів за державою. Державна власність в країнах розвиненого капіталізму зосереджена сьогодні в надто обмеженому спектрі галузей, які по тих або інакших причинах малорентабельні або навіть збиткові, що робить їх непривабливими для приватного капіталу*(12). Підприємства, що іменуються державними, або цілком належать державі, або воно володіє контрольним пакетом акцій (або, щонайменше, володіє солідною блокуючою меншиною). Юридично їх власником виступають в федеративних державах федеральні і земельні органи (типу земель Німеччини або штатів США, тобто утворення типу. СЛІДЧІ ДІЇ - 1) будь-які дії, проведені слідчим, дізнавачем, прокурором в ході розслідування карної справи (складання плану розслідування, напрям запитів і т.д.); 2) дії, виробництво яких регламентоване кримінально-процесуальним законодавством з обов'язковим складанням протоколу (виїмка, допит, затримання, накладення арешту на майно (арешт майна), обшук, пізнання, огляд, огляд, очна ставка, експеримент слідчий, експертиза); 3) винесення постанов про виробництво дій, що не вимагають складання протоколу про виробництво С.д. (про прийняття справи до виробництва, про напрям справи по перебуванню під.
У вступі курсової "Державні органи, що вирішують питання громадянства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СЕЛЕКЦІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ - сорти рослин, породи тварин, що є особливим об'єктом цивільно-правової охорони. Право на С.д охороняється законом і підтверджується патентам на С. д. Патент засвідчує виняткове право патентовласника на використання С.д. Патент видається на С.д., що відповідає критеріям охраноспособности і що відноситься до ботанічних і зоологічних родів і видів, перелік яких встановлюється Державною комісією РФ з випробування і охорони С.д. з урахуванням міжнародних зобов'язань РФ. Критеріями охраноспособности С.д. є: а) новизна; б) отличимость; в) однорідність (рослини, тварини-породи повинні бути досить.

-Федеральний закон Про технічне регулювання - законодавчий акт від 27 грудня 2002 р. N 184-ФЗ з изм. і доп., внесеними Федеральними законами від 9 травня 2005 р. N 45-ФЗ, від 1 травня 2007 р. N 65-ФЗ; регулює відносини, виникаючі при: розробці, прийнятті, застосуванні і виконанні обов'язкових вимог до продукції або до пов'язаних з ними процесів проектування (включаючи дослідження), виробництва, будівництва, монтажу, наладки, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації і утилізацій; розробці, прийнятті, застосуванні і виконанні на добровільній основі вимог до продукції, процесів проектування (включаючи дослідження). ЦЕХИ - специфічна форма організації ремісничого населення середньовічних міст, породжена необхідністю колективної відсічі дворянству, потребою в загальних ринкових приміщеннях, зростанням конкуренції з боку збіглих кріпаків, що стікалися в міста. Ц. виникають з початку зростання міст і розвитку ремесла (в Західній Європі в 10-12 вв.). Кожний цех складався з ремісників однієї і тієї ж професії. Ремісник мав власну майстерню, в якій працював він сам, члени його сім'ї і деяка кількість підмайстрів і учнів, що зазнавали самої жорстокої експлуатації з боку майстра-господаря. "Завдяки.
Список літератури курсової "Державні органи, що вирішують питання громадянства" - більше 20 джерел. ЕМІТЕНТ - (лати. emrttens - такий, що випускає) - держава (в особі центрального або місцевого органу влади), підприємство, установа, організація, банк, виробляюча емісію, випускаючі в обіг грошові знаки, цінні папери, платіжно-розрахункові документи. Каждий Е. має право здійснювати лише дозволену йому емісію платіжних коштів і цінних паперів Е. несе від свого імені зобов'язання перед власниками грошей і цінних паперів по здійсненню прав, закріплених ними. Випуск в обіг готівки, відповідно до чинного законодавства, дозволений тільки ЦБ РФ в межах сум, визначених вищими органами державний власті. Е. Когнітівние теорії емоцій - (cognitive theories of emotion) Теорії емоцій намагаються пояснити, як викликається емоція, які вона проводить фізіолог. зміни і чим одна емоція відрізняється від інш. Відповідь на перше питання відрізняє когнитивні теорії від інш. теорій емоцій. Теоретики всіх напрямів звичайно сходяться в тому, що гнів, страх або обидві ці емоції викликаються (збуджуються) в тих випадках, коли ситуація інтерпретується як дратівлива і/ або небезпечна. Багато які твердо переконані, що таке збудження програмується в НС протягом еволюційної предистории і служить цілям виживання вигляду. На думку когнитивних.

ГЕПАТОЛЕНТИКУЛЯРНАЯ ДЕГЕНЕРАЦІЯ - прогресуюче захворювання нервової системи, що характеризується поєднанням поразки печінки і головного мозку. Спочатку гепато-лентикулярная дегенерація розглядалася у вигляді двох окремих захворювань: псевдосклерозу Вестфаля - Штрюмпеля і прогресивної лентикулярной дегенерації Вільсона. Патоморфо-логічною основою захворювання є неухильно прогресуючий розвиток анулярного атрофического цирозу печінки і грубих структурних змін судин і кліток підкоркових вузлів і кори головного мозку. При гепатолентикулярной дегенерації виявлені своєрідні зміни обміну речовин (збільшення вмісту міді в тканинах, головним.
Посилання в тексті роботи "Державні органи, що вирішують питання громадянства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Довір'я до іншим - Д. до д. можна розглядати, як окремий випадок довір'я до миру. Довір'я або його відсутність є фундаментальною умовою формування таких взаємовідносин між людьми, як дружба, любов, повага, ворожнеча, ненависть. Без довір'я однієї людини іншому важко представити формування відношення до нього як до авторитетної, значущої особистості, без довір'я не формується внутригрупповая згуртованість, без довір'я неможливо вплинути на іншого, переконати його або що-небудь вселити йому. Т. о., одна з перших, фундаментальних характеристик довір'я полягає в тому, що його наявність або відсутність виступає початковою. БАСІВ - Михайло Яковльович (1892- 1931) - російський психолог, фахівець в області загальної психології і методів психологічного дослідження. Автор концепції функціональної періодизації діяльності. Учень А.Ф. Лазурсько-го, під керівництвом якого починав свою наукову діяльність в психологічній лабораторії ин-та Бехтерева (Петроград). Після смерті свого вчителя Б. очолює лабораторію (1920), яка входила до складу Інституту по вивченню мозку і психічної діяльності, організованого В.М. Бехтеревим на основі Психоневрологічного ин-та. Велику увагу Б. приділяв аналізу і розробці методів психологічного. ОРНИТОЗ - (син.: пситтакоз) - інфекційна хвороба, що характеризується явищами інтоксикації, поразкою легких і схильністю до затяжної течії з обострениями. Збуджувач орнитоза відноситься до хламидиям. Він стійкий до низької температури і висушування. Джерелом збуджувача інфекції є птахи. Найбільше епідеміологічне значення мають домашні і кімнатні птахи, голуби, дикі водоплавні птахи, у яких орнитоз звичайно протікає бессимптомно. Однак при погіршенні змісту домашніх птахів, нестачі корму у них можуть з'являтися ознаки захворювання. Птахи відмовляються від корму, малорухомі, у них спостерігаються.

ВЕНГЕР - Леонід Абрамович (1925- 1992) - російський психолог, дослідник розумового розвитку дошкільнята. Д-р психологічних наук (1968), професор (1973). Демобілізувавшись з армії після ВОВ, закінчив психологічне відділення філософського факту МГУ ім. М.В. Ломоносова (1951) і був направлений по розподілу в м. Ленина-бад Таджицької ССР. Працював викладачем Вчительського інституту, з 1957 р. - зав. кафедрою педагогіки і психології Ленінабадського педагогічного ин-та. У 1960 р. переїхав в Москву і до кінця життя працював в Інституті дошкільного виховання АПН СРСР, очолював лабораторію психології дітей. Віктімологія - ( лати. victima - жертва, греч. logos - наука) - вчення про роль особових і психічних якостей жертви агресії в механізмі злочину, "вивчення взаємозв'язку між злочинцем і жертвою" (Шефер), "наука про жертви (Куташ і інш.). Б.Мендельсон був першим, хто запропонував виділити віктімологія як науку. У 1940 роках фон Хетінг представив першу типологію жертв злочинів. У ній розрізнювалися такі жертви, які: а) самі бажають собі збитку (що підкоряються жертв"); б) поступають так з метою досягнення більшого виграшу (потураючі жертви); в) співробітничають з агресором (сприяючі. ГЛИБИННА ПСИХОЛОГІЯ - термін, що використовується для загальної характеристики тих психологічних шкіл, напрямів і вчень, представники яких в своїй дослідницькій і терапевтичній діяльності акцентують увагу на несвідомих мотивах мислення і поведінки людини, внутрипсихических конфліктах і захисних механізмах особистості.    Поняття глибинної психології пов'язано передусім з психоаналитическими ідеями і концепціями, висуненими і розробленими З. Фрейдом з метою дослідження несвідомого психічного, отримання знання про природу і функціонування несвідомих процесів, а також його практичного використання при терапії. ДИНАМІЗМ - поняття, що використовується для характеристики адаптационних здібностей людини, що виявляються в ранньому дитинстві і що зберігають свою дієвість протягом всього його життя.    Термін "динамізм" використовувався Г.С. Салліваном (1892-1949) в його теорії межличностной психіатрії. У його розумінні динамізм як такий (в широкому значенні) - це відносно стійка модель трансформації енергії, що характеризує організм як живу істоту. У більш вузькому значенні динамізм являє собою відносно стійку модель трансформації енергії, характеризуюча межличностні відношення - функціональна взаємодія людей.