ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Конституційно-правова характеристика державної символіки ... 5
1.1. Поняття та історія виникнення державної символіки ... 5
1.2. Порядок використання державних символів України ... 7
1.3. Охорона державної символіки ... 10
Розділ 2. Державні символи суверенної держави ... 13
2.1. Державний Герб - один із ознак суверенної держави ... 13
2.2. Державний Гімн - символ суверенної держави ... 14
2.3. Державний Прапор - емблема суверенної держави ... 15
Розділ 3. Вплив державних символів на формування патріотичних якостей громадянина України ... 17
3.1. Державний прапор України як прояв патріотичних почуттів ... 17
3.2. Поєднання національних традицій українського народу в Малому та Великому гербах України ... 21
3.3. Патріотичний зміст Державного Гімну України ... 27
Висновки ... 33
Список використаних джерел ... 35

Для придбання курсової роботи "Державні символи України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державні символи України"

Курсова робота "Державні символи України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державні символи України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державні символи України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державні символи України" і призначений виключно для пошукових систем.

Висунення кандидата - ініціатива виборця, виборців, виборчого об'єднання, виборчого блоку у визначенні кандидата до виборного органу або на виборну посаду державної влади, місцевого самоврядування, а також збір підписів виборців в підтримку вказаної ініціативи або інакші форми підтримки вказаної ініціативи, передбачені федеральним конституційним законом, федеральним законом, законом суб'єкта Російської Федерації. Висунення кандидата, списку кандидатів включає наступні стадії: а) ініціатива висунення - прийняття виборцем, групою виборців рішення про висунення особи кандидатом, а виборчим об'єднанням, виборчим. Пояснення сторін і третіх осіб -  Пояснення сторін і третіх осіб - це повідомлення названих осіб про відомих ним фактах, що мають значення для дозволу справи. Під сторонами розуміються не тільки позивач і відповідач, але також і заявники у справах з адміністративно-правових відносин і справам особливого виробництва. У поняття третіх осіб включені як треті особи, що заявляють самостійні вимоги відносно предмета суперечки, так і треті особи, що не заявляють самостійних вимог відносно предмета суперечки. Пояснення сторін і третіх осіб можуть бути дані в письмовій і усній формах. Письмові пояснення сторін і третіх осіб можуть бути. Індивідуальна управлінська концепція -  Реалізації управлінських функцій керівником ПОО завжди здійснюється на основі індивідуально своєрідних уявлень про місце ПОО в загальній структурі державного управління, цілях і задачах управління, шляхах способах і коштах їх рішення, взаємовідносинах з персоналом, способах організації його діяльності, мотивування, досягнення сумлінності в роботі, недопущення порушення ним законності і інш. Сукупність цих уявлень, виступаюча чинником регуляции поведінки і діяльності керівника, що відбивається в стилі і методах його роботи і, зрештою, що визначає форми і методи управління ним діяльністю. Концептуальні основи психологічної підготовки співробітників поліції - Вони закладалися з початку XX в. Наукове осмислення проблем, з якими пов'язана психологічна підготовка, почалася в 1931 р. при вивчення американської системи карного правосуддя в США дослідницькою групою комісії Віхершема Гуманістічеськиє концепції професійної підготовки виявилися запитані в кінці 60-х рр., коли поліція багатьох країн зіткнулася з необхідністю втручання в масове безладдя, зумовлене соціальною напруженістю, міжнаціональними, етнічними і релігійними конфліктами. Актуалізація соціального початку зажадала в змісті професійної підготовки співробітників поліції збільшити питому вагу.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державні символи України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Управління морськими живими ресурсами - за оцінками ФАО, основний інструмент стабільного розвитку рибальства, головний з резервів збільшення постачання, що є в цей час людини морепродуктами; являє собою здійснювані на науковій основі заходи раціонального впливу на такі ресурси в морі з метою забезпечення їх максимального стійкого вилову при оптимумі відтворювання. Серед таких заходів що визначає є регулювання промислу, зокрема, шляхом встановлення допустимого улову, як правило, для конкретного запасу морських організмів, а також відповідного його стану і структурі промислового зусилля (в тому числі, кількості і типів судів на. ВСЕНАРОДНЕ ОБГОВОРЕННЯ - один з конституційно-правових інститутів безпосередньої демократії, суть якого полягає в обговоренні всім населенням проектів рішень державних органів (органів місцевого самоврядування), а також важливих питань життя держави або території. В.о.с точки зору територіальних масштабів можуть бути: загальнонаціональними. тобто власне всенародними (проводяться на всій території держави), регіональними (на рівні суб'єкта федерації або адміністративній області) і місцевими (з питань життя муніципальної освіти). Участь в В.о. - суто добровільна справа громадянина. Воно може здійснюватися в письмовій. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ - Посадові обов'язки. Забезпечує виконання змінних виробничих завдань підрозділами підприємства (дільницями і бригадами), дотримання встановленої технології виробництва виробів, виконання робіт (послуг), ритмічний випуск продукції високої якості. Організує своєчасну підготовку виробництва, раціональне завантаження і роботу обладнання. Здійснює оперативний контроль за забезпеченням матеріальними і енергетичними ресурсами, технічно правильною експлуатацією обладнання і інших основних коштів, економним витрачанням сировини, палива, матеріалів, виявляє, запобігає і усуває причини порушень ходу.
У вступі курсової "Державні символи України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦІЯ - конференція керівників трьох союзних держав - СРСР, США і Англії, що відбувалася в Тегерані 28 листопада - 1 грудня 1943 р. Конференція прийняла Декларацію про спільні дії у війні проти Німеччини і про післявоєнну співпрацю трьох держав. У ній виражалася рішучість трьох країн працювати спільно як під час війни, так і в подальший мирний час. Була досягнута повна згода відносно масштабів і термінів операцій проти гитлеровской Німеччина, зокрема, відносно терміну відкриття другого фронту в Європі. У Декларації вказувалося, що існуюча між трьома державами згода забезпечить міцний мир, який усуне біди І.

РОЗГОЛОШУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ - в РФ один із злочинів проти безпеки держави. Передбачене ст. 283 УК, яка встановлює, що кримінальне розголошування відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій вона була доверена або стала відома по службі або роботі, якщо ці відомості стали надбанням інших осіб, при відсутності ознак державної зради. Під іншими особами розуміються сторонні, тобто особи, які по характеру роботи, що виконується або службових обов'язків не мають доступу до даних відомостей. Об'єктивна сторона даного злочину може виражатися в різних діях, внаслідок яких відомості, що становлять державну таємницю, стають. ПРЕДСТАВНИКИ ПРАЦІВНИКІВ - особи, які визнані такими відповідно до національного законодавства або практики, а саме виборні представники, тобто представники, вільно вибрані працівниками підприємства відповідно до положень національного законодавства або правил колективних договорів, і функції яких не включають діяльності, яка визнана як виняткова прерогатива професійних союзів у відповідній країні (ст. 3 Конвенції 135 Марнотратник); представники працівників, які визнані як такі національними законодавством або практикою відповідно до Конвенції 1971 р. про представників працівників (ст. 2 Конвенції 162.
Список літератури курсової "Державні символи України" - більше 20 джерел. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - закріплені в Конституції базові принципи державного і суспільного устрою, в яких отримали юридичне вираження основоположні цінності даного ладу. Це цінності демократії: "Російська Федерація - Росія є демократична федеративна правова держава" (ч. 1 ст. 1); "Людина, його права і свободи є вищою цінністю" (ст. 2); "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Російській Федерації є її багатонаціональний народ" (ч. 1 ст. 3); "Ніхто не може привласнювати владу в Російській Федерації" (ч. 4 ст. 3) і інш. Це цінності державності: "Суверенітет Російської Федерації розповсюджується на всю її. Методики психотерапії - (psychotherapy techniques) Нижче приводяться конкретні приклади методик, що використовуються психотерапевтами для зміни поведінки, когниций і емоційного стану клієнтів. Розмова - фокусування на інтелекті Вільні асоціації. Психотерапевт у вільній від оцінних думок атмосфері вислухує повідомлення клієнта об його психич. образах в тому порядку, в якому він вважає за краще висловлюватися. Інтерпретації використовуються пізніше. Клієнту пропонується відреагувати словами на слова, підібрані і що пред'являються в певній послідовності психотерапевтом; реакції варіюють від окремих слів до коротких.

Спілкування: онтогенез - молодший шкільний вік - О. впливає на розвиток психіки дитини в дитячому віці гл. обр. через реальний процес взаємодії з дорослим. Молодший шкільний вік (М. ш. в.) - особливий серед дитячого віку. Його вивчення завжди було пов'язане не тільки з виявленням психол. характеристик дітей, але в більшій мірі з вивченням умов їх навчання. Ця соціальна своєрідність М. ш. в. робить майже нерозв'язною задачу диференціації возрастнои психол. підходів. Найбільш послідовно ця позиція була реалізована в дослідженнях по формуванню учбової діяльності (Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов і інш.), але і в інш. дослідженнях вона, як.
Посилання в тексті роботи "Державні символи України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АТТИТЮД - аттитьюд (англ., фр. attitude) -широко термін, що використовується в різних областях. Етимологію звичайно убачають у фр. attitude - поза або в лати. aptitudo - придатність, відповідність (див. Тести здібностей). 1. У балеті - одна з основних поз класичного танця. 2. У медицині - позиція тіла або поза, особливо пов'язана з кінцівками. 3. У етологии і порівняльної психології цей термін використовується в значенні: а) готовність до визначених руху і б) вираження намірам здійснити певні рухи (интенционні дії); напр., тварина, що припала до землі для нападу, може описуватися як "володіюче А. до. ПАМ'ЯТЬ - процеси когнитивні - процеси запам'ятовування, організації, збереження, відновлення і задрімати знайденого досвіду, що дозволяють повторно використати його в діяльності або повернути в сферу свідомості. Пам'ять зв'язує минуле суб'єкта з його теперішнім часом і майбутнім і є найважливішою пізнавальною функцією, лежачою в основі розвитку і навчання. У самої простій формі пам'ять реалізовується як пізнавання предметів, що раніше сприймалися; в більш складній форма з'являється; як відтворення в представленні предметів, не даних в сприйнятті актуально. Пізнавання і відтворення бувають довільними і. ПАРАНОЙЯ - (пари греч. поео - сприймати, мислити). Виділена K. Kahlbaum [1863] як душевний розлад з переважними порушеннями розсудливої діяльності. Паранойяльний марення є систематизованим, в його побудові грає важливу роль невірна інтерпретація реальних фактів. E. Kraepelin [1912, 1915], що виділяв П. як самостійну нозологическую форму, невдовзі звузив її рамки, виключивши з П. випадки парафрении і виділивши психогенне кверулянтское бредообразование. K. Birnbaum [1915] і E. Kretschmer [1918] розглядали П. вже тільки в плані психогенної патології, в клініці якої знаходять відображення такі.

Корупція - (лати. corruptio - псування, розбещування; зваблювання, знада, спокушання; підкуп; розпусник, кубло) - пряме використання посадовою особою прав, пов'язаних з його посадою, з метою особистого збагачення; продажність; підкуп посадових осіб, політичних діячів. Корупція в пострадянській Росії, економіка якої заснована експорті сировини і спекулятивному бізнесі, досягла масштабів, загрозливих національній безпеці, по цьому показнику, якщо довіряти оцінкам експертів, країна міцно втримує одне з перших місць в світі. Так, в 2011 р. з'ясувалося, що керівники житлово-комунального господарства. ПРИНЦИП СПАДКОЄМНОСТІ - науковий принцип, який вимагає максимально повного знання конфликтологом усього основного, що зроблено з проблеми конфлікту в тій науці, яку він представляє. Контент-аналіз списків літератури більше за 300 дисертацій показав, що автори використовують тільки 9,8 % публікацій, що були з проблеми конфлікту в своїй науці. За останні 10 років "індекс спадкоємності" конфликтологических досліджень не збільшується. Це приводить до дублированиям тим досліджень, вповільнює темпи розвитку науки (А. Я. Анцупов, С. Л. Прошанов, 2004). Важливою стороною П. п. є необхідність знання. СЕРЕДА - Григорій Кузьмич (1925-1995) - український психолог, фахівець в області педагогічної психології і психології пам'яті. Д-р психологічних наук (1985), професор. Був чл. Президії ОП СРСР (з 1970), чл. редкол. міжнародного журналу Психологія в Росії і східно-європейських країнах (Каліфорнія, Сан-Диего; з 1990 р.), чл. редкол. журналу Сучасне суспільство (з 1993). С. народився в сільській сім'ї, вчився в одній з харківських шкіл, яку через війну не встиг закінчити. У 1942 р. був відправлений на примусові роботи в Німеччину. Після репатріації в кінці війни повернувся в Харків. Працював художником і. Опит громадян правоохоронними органами - В системі правоохоронних органів (ПОО) опит здійснюване гласно і негласно оперативно-розшуковий захід, направлений на збір відомостей про об'єкти оперативного інтересу. Психол. проблематика голосного О. концентрується навколо питань підготовки до його проведення (плануванню), а при проведенні - пов'язана з подоланням психол. опору дачі відомостей, що цікавлять оперативного співробітника. У основі лежить знання і розпізнавання причин такого опору і володіння тактикою його подолання. Поведінка громадян в контакті з співробітниками ПОО визначається багатьма чинниками і варіює в широкому.