Джерела договірного права: cутність та види

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження джерел договірного права ... 5
1.1. Поняття джерел права ... 5
1.2. Сутність джерел правового регулювання договірних відносин ... 8
Розділ 2. Характеристика окремих видів джерел договірного права ... 14
2.1. Нормативно-правові джерела договірного права ... 14
2.2. Міжнародні договори - джерело договірного права ... 24
2.3. Колізійні норми та звичаї як джерело договірного права ... 25
2.4. Договір як джерело договірного права ... 27
2.5. Судова практика як джерело договірного права ... 34
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Джерела договірного права: cутність та види" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Джерела договірного права: cутність та види"

Курсова робота "Джерела договірного права: cутність та види" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Джерела договірного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Джерела договірного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Джерела договірного права" і призначений виключно для пошукових систем.

Екологічна експертиза - встановлення відповідності документів і (або) документації, що обгрунтовують ту, що намічується в зв'язку з реалізацією об'єкта екологічної експертизи господарську і інакшу діяльність, екологічним вимогам, встановленим технічними регламентами і законодавством в області охорони навколишнього середовища, з метою запобігання негативному впливу такої діяльності на навколишнє середовище. Е.е. засновується на принципах: презумпції потенційної екологічної небезпеки будь-якої господарської і інакшої діяльності, що намічується; обов'язковість проведення державної екологічної експертизи до прийняття рішень про.
Термін трудового договору (терміновий трудовий договір) - це договір, укладений на певний термін, зумовлений конкретним періодом роботи, датами початку і закінчення роботи, часом виконання (початком і закінченням) певної договором роботи. У разі висновку с.т.д. в ньому крім дати початку роботи обмовляється термін його дії, обставини (причини), що послужили основою для укладення термінового трудового договору відповідно до ТК РФ або інакшого федерального закону. За правилами ст. 58 ТК РФ термінові трудові договори укладаються роботодавцем, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений термін з урахуванням характеру роботи або.
СОЮЗНІ ДОГОВОРИ - політичні угоди, внаслідок яких їх держави, що уклали зобов'язуються діяти спільно з метою досягнення або охорони спільних інтересів або певного політичного положення. За змістом і за формою С. д. вельми багатоманітні. С. д. як двосторонні, так і багатосторонні вельми широко застосовуються в практиці міжнародних відносин з часів глибокої древності до наших днів і мають вельми різне політичне значення. С. д. капіталістичних держав звичайно переслідують мета підготовки і ведіння нових загарбницьких воєн. Так, напр., угода між Австрією і Німеччиною 1879 р. трактувалася "союзом.
Інтелект - (лати. - пізнання, розуміння) - це вищий рівень розвитку людської суті, виражений в мислительних здібностях людини, інтегруючих в собі пізнавальну почуттєву і вольову сфери. У практичному житті інтелект умовно зводять до мислення людини, лише трохи розширюючи зону функціонування. Ось чому, говорячи про інтелект, вчитель частіше говорить про розум, розум, розум учня. Дійсно, інтелект - це мислительная здатність осягати, ставити і вирішувати проблеми. Ознаки наявності інтелекту: це здібності і уміння навчатися (обучаемость), оперувати абстракціями, символами і узагальненнями, уміння.
Кожна вагома структурна частина курсової "Джерела договірного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИРЕНИУС Олександр Самойлович - [19.4(1.5). 1832, Петербург, - 28.3(10.4). 1910, там же], лікар-гігієніст, один з основоположників шк. гігієна в Росії, д-р мед.ицини (1884). По закінченні (1857) Петерб. медико-хирургич. академії служив лікарем в гір. лікарні. У 1859 був посланий за межу. Удосконалювався в Берлінськом і Венськом ун-тах. У 1864- 1894 шк. лікар Введенської классич. гімназії в Петербурге, потім - Тенішевського уч-ша. Одночасно був директором подітий. притулку, викладав гігієну в Санкт-Петерб. вчительському ин-ті. У 1877 - 78 провів медико-санітарне обні ще в 1918 матеріали обстеження шкіл, керованих В., виявили.
Мао Цзе Дун - (1893-1976) - вождь китайського сталинизма з початку 30-х років до своєї смерті. Мао Цзе Дун був одним з рядових активістів Китайської Компартії до її краху від рук Чан Кай-Ши в 1927 році. Політика Комінтерна, зокрема Сталіна і Бухаріна була відповідальна за цю поразку, але еклектицизм і прагматизм були характерними рисами Мао, і він ніколи не поставив питання ребром про правильність або шкоду сталинской політики. Навпаки, коли більш вдумливі лідери китайської компартії підняли ці питання, ієрархія Комінтерна викинула їх з партії і висунула Мао уперед. Мао у всіх принципових питаннях.
ПИРАНЕЗИ - (piranesi) Джованні Баттіста (1720, Мольяно, поблизу Венециї - 1778, Рим), італійський архітектор, художник і гравер. Син каменяря. Вчився малюванню і перспективним побудовам у венецианского архітектора Карло Дзукки. Випробував вплив античного зодчества, архітектурного стилю А. Палладіо, а також барочного театрально-декораційного мистецтва. Пиранези прославився архітектурними фантазіями, виконаними в техніці офорта в поєднанні з резцовой гравюрою. "Фантастичні види темниць" (ок. 1745-50 рр., 1760-61) вражають витонченістю фантазії, могутніми светотеневими констрастами і.
У вступі курсової "Джерела договірного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Кияніцин Іван Іванович - Кияніцин, Іван Іванович - гігієніст. Народився в 1855 р. Закінчив курс в петербургской медико-хірургічній академії. Взяв участь, як гігієніст при головному польовому військово-медичному управлінні, у війні з Японією. Складається професором гігієни в Новороссийськом університеті. Читає гігієну на одеських вищих жіночих курсах і завідує санітарно-статистичним бюро одеської міської управи. Надрукував понад 50 наукових робіт, з яких найголовніші: "Про новий спосіб відкриття цукру в сечі диабетиков" (протоколи суспільства подольских лікарів, 1883); "До питання про причини смерті при обширних опіках.

ОБ'ЄКТ, ОБ'ЄКТИВНІСТЬ, ОБЬЕКТНОСТЬ - характеристики реальності, на яку людина обертає свою діяльність або направляє своє пізнання. Об'єкт - частина буття, що протистоїть людині в його пізнанні або діяльності, зумовлюючу цю діяльність обставина (обстановка, про-стояння справ), з якої людина вимушена вийти. Об'єктивність - властивість реальності бути незалежною від суб'єкта, а також здатність суб'єкта фіксувати реальність як незалежну від нього і його пізнання. У основі традиційного розуміння цих категорій лежить пізнавальне, гносеологічне трактування відносин людини і миру, суб'єкта і об'єкта. У попередній філософії (в т. ч. і.
СОЦІАЛЬНИЙ СТЕРЕОТИП - (греч. stereos - тілесний, твердий, об'ємний, просторовий і typos - відбиток) - "застиглий" образ або уявлення про соціальний об'єкт різних соціальних суб'єктів, виражаючий звичний спосіб сприйняття, дії по відношенню до даного об'єкта. Термін "С.С." введений У. Ліпманом в роботі "Громадська думка" (1922) для позначення як форм спілкування, організованого по спрощених (типізованим на рівні повсякденного життя) схемах, так і основ соціальними субьектами стандартних оцінок, що виносяться представникам суспільних, професійних, етнічних груп. Стереотипи активно розділяються співтовариством, історично.
Список літератури курсової "Джерела договірного права" - більше 20 джерел. БАНК ЕМІСІЙНИЙ - (англ. issuing house) - 1) в широкому значенні - банк, що випускає в оборот грошові знаки в безготівковій або готівковій (банкноти) формах, а також інші кошти платежу (перевідні банківські векселі або сертифікати). У совр. банківських системах практично всі банки, що здійснюють кредитування юридич. і физич. осіб, є емісійними, оскільки за допомогою банківського мультипликатора збільшують масу грошей, що знаходяться в обороті; 2) у вузькому значенні - банк, якому держава надала право випускати в обіг готівку і вилучати їх із звертання. У совр. банківських системах світу.
МІЖНАРОДНІ СТРАХОВІ ОПЕРАЦІЇ - Система господарських зв'язків між національними економіками різних країн; форма реалізації страхового фонду. М.с.о. об'єктивно витікають з процесу інтернаціоналізації господарського життя. У юридическо-організаційному плані М.с.о. розрізнюють: прямі міжнародні договірні операції (страхувальник однієї країни укладає договір страхування зі страхувальником інш. країни), що укладаються як безпосередньо головною конторою іноземного страхувальника, так і через страхових посередників; прямі страхування (укладаються через агентські організації страхувальника за межею). Можливі, якщо.

Несумлінна конкуренція - Будь-які направлені на придбання переваг в підприємницькій діяльності дії господарюючих суб'єктів, які суперечать положенням чинного законодавства, звичаям ділового обороту, вимогам доброчесності, разумности і справедливості і можуть заподіяти або заподіяли збитки іншим господарюючим суб'єктам - конкурентам або нанести збиток їх ділової репутації. Ст. 4 Закони РСФСР від 22.03.1991 № 948-1 "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках". Форми несумлінної конкуренції встановлені ст. 10 вказаного вище закону. Так, не допускається несумлінна конкуренція, в тому.
Посилання в тексті роботи "Джерела договірного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПАРАФИМОЗ - ущемлення головки статевого члена звуженою крайньою плоттю. Виникає, як правило, у дітей при онанізмі, на фоні фізіологічного або помірного рубцового звуження крайньої плоті; у дорослих можливий при статевому акті. Клінічна картина зумовлена ущемленням головки статевого члена звуженою крайньою плоттю, порушенням крово- і лимфообращения головки статевого члена і крайньої плоті, які розвиваються досить швидко і супроводяться значним набряком, болями, ускладненням сечовипускання. Пальпация болезненна. При тривалому парафимозе можливе покриття виразками шкіри головки статевого члена і.
СВЕРХЦЕННИЕ ІДЕЇ - думки, які виникають внаслідок реальних обставин, супроводяться надмірним емоційним напруженням і переважають в свідомості над всіма іншими думками. Формуються в рамках психопатій (частіше за паранойяльного і шизоидного типу), при придбаних психопатических станах у облич гипертимического складу, при шизофренії і афективних психозах. Прімером С. і. може бути "відкриття", якому автор надає невиправдано велике значення. Він наполягає на негайному впровадженні його в практику не тільки в передбачуваній сфері безпосереднього застосування, але і в суміжних областях. Несправедливе, на.
СКИННЕР БЕРРЕС ФРЕДЕРИК - (Skinner, 1904-1990) - амер. психолог, автор концепції "оперантного бихевиоризма". Одним з центральних понять цієї концепції є поняття "оперантное зумовлення", яке виражає особливий шлях утворення умовних рефлексів (на відміну від "класичного" павловского шляху). Він полягає в підкріпленні спонтанно виникаючої у суб'єкта реакції, а не стимулу. С. заперечував необхідність введення "проміжних змінних" між стимулом і реакцією, яку проголосили необихевиористи, і вважав можливим в психології лише опис зв'язків між стимулами, реакціями і підкріпленням, що зближувало.

СОМАТОГРАФИЯ - (від греч. soma - тіло і grapho - пишу) - метод конструювання схематичних зразків людського тіла відносно різних робочих положень при експлуатації (обслуговуванні) машин і обладнання. При застосуванні методу С. використовується схематичне зображення тіла людини в різних положеннях. Ці зображення виконуються з урахуванням даних антропометрії, в певному масштабі (частіше за 1:5 або 1:10) і можуть бути палочковими і плоскими. Сам метод С. полягає в наступному. На кресленні робочого місця, виконаного з дотриманням правил інженерної графіки, вичерчивают схематичне зображення фігури людини в одній або.
Равена матриці кольорові - [лати. matrix (matricis) - матка, джерело, початок] - широко вживаний тест, що виявляє здатність дитини до систематизованої, організованої інтелектуальної діяльності. Р. м. ц. - це варіант Прогресивних матриць Равена, призначений для обстеження дітей, починаючи з 5летнего віку. При рішенні тестових завдань виступають три основних психічних процесу: увага, перцепція і мислення, тому даний тест не вважається суто "інтелектуальним". Р. м. ц. складаються з невербальних завдань, що дозволяє знизити вплив вербального навчання на результати, що досягаються. Тест складається з.
ГОСПІТАЛЬ - (hospital) - установа, де хворі, поранені, слабі або виведені з ладу отримують відхід і лікування. Висхідний до середньовічних місць притулку у вигляді богоділень і притулків, створених добродійними організаціями або чернечими орденами для бідняків, хворих і соціально знедолених, госпіталь як спеціалізована установа виник в період індустріалізації, коли контроль над соціальними проблемами і їх класифікація закінчилися відділенням госпіталю від притулку і работного будинку. Історики медицини розглядають госпіталь як ключову установу в теоретичному і соціальному розвитку професії. Протягом 19-го.
Повторне дослідження - особливий вигляд соціологічного дослідження, в якому по єдиній програмі і методиці проводиться довготривале вивчення деякого соціального об'єкта. Таким об'єктом може бути будь-яка соціальна спільність, але частіше за все це територіальна спільність (жителі міста, села, республіки), що становить певну соціальну категорію (робітники, службовці, молодь). Інформація в П. і. збирається за допомогою повторюваних через певні тимчасові інтервали опитів репрезентативной на цей час вибірки. Час, що розділяє базовий і повторні опити, може іноді скласти десятиріччя (так в историко-соціологічних.