ДЖЕРЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

(курсова робота з земельного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Земельне право в системі права України ... 6
1.1. Поняття та особливості предмету земельного права ... 6
1.2. Поняття то види земельних правовідносин ... 9
Розділ 2. Джерела земельного права - поняття, особливості та класифікація ... 13
Розділ 3. Характеристика основних джерел земельного права ... 18
3.1. Конституція України - системоутворююче джерело земельного права ... 18
3.2. Закони як джерело земельного право ... 20
3.3. Підзаконні акти як джерело земельного право ... 24
3.4. Міжнародно-правові акти як джерело земельного право ... 29
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Джерела земельного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Джерела земельного права"

Курсова робота "Джерела земельного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Джерела земельного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Джерела земельного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Джерела земельного права" і призначений виключно для пошукових систем.

МАНУ ЗАКОНИ (санскр. Манавадхар-машастра) - древнеиндийский збірник розпоряджень, що визначають поведінку індійця в приватному і суспільному житті відповідно до тих, що панували в суспільстві системою поглядів і релігійними догматами брахманизма. Складання М.з. індійська традиція приписує міфічному прародителю людей Ману. У вигляді, що дійшов до нас М.з. були складені, мабуть, біля II в. до н.е. - I в. н.е. М.з. написані на санскриті, містять 2650 двовіршів (шлок), розбитих на 12 розділи. Оскільки в Древній Індії поняття права як сукупності самостійних норм, регулюючого суспільні відносини, не було, повсякденне життя підкорялося. БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕЗАКОННА - злочин в сфері економічної діяльності, передбачене ст. 172 УК РФ і представляюче собою 1) здійснення банківської діяльності (банківських операцій) без реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії) у випадках, коли такий дозвіл (ліцензія) обов'язковий, або 2) з порушенням умов ліцензування, якщо це діяння заподіяло великий збиток громадянам, організаціям або державі або зв'язано з видобуванням доходу у великому розмірі (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Об'єктивна сторона першого складу злочину включає: дії, тобто виконання банківських операцій без реєстрації і (або) без спеціального дозволу. СТРАХУВАННЯ ДЕРЖАВНЕ - в СРСР один з способів відшкодування збитку, нанесеного майну соціалістичних організацій і громадян стихійними лихами і нещасними випадками, і матеріального забезпечення громадян у разах смерті годувальника сім'ї, старості, втрати працездатності і т. д. Ці цілі монополію, здійснювану Держстрахом СРСР (див.). Крім своєї основної (страхової) функції, 1) сприяє попередженню загибелі і пошкоджень майна, нещасних випадків, стихійних лих (пожеж, відмінка худоби); 2) сприяє подальшому зростанню продуктивних сил соціалістичного господарства. Обидві ці функції виконуються проведенням і. СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ - анулювання рішення виборчої комісії судом по основах, передбачених федеральним законом. У судовому порядку скасуванню підлягають рішення виборчої комісії: 1) про реєстрацію кандидата; 2) про підсумки голосування; 3) про результати виборів. Основами для скасування рішення про реєстрацію кандидата є: порушення правил висунення і реєстрації кандидата (списку кандидатів); порушення правил ведіння передвиборної агітації і фінансування виборчої кампанії; використання кандидатом і його довіреними обличчями, керівником виборчого об'єднання (блоку) посадового або службового положення з метою обрання;.
Кожна вагома структурна частина курсової "Джерела земельного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДОСТАВКА ТОВАРІВ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ - перевезення товарів, транспортних засобів і документів на них від митного органу відправлення до митного органу призначення під митним контролем без стягування митних зборів, ПДВ, акцизів, інакших податків, стягування яких покладене на митні органи, а також без застосування заходів економічної політики. При ввезенні товарів і транспортних засобів на митну територію РФ, оформлення доставки, доставка, завершення доставки є попередніми операціями. попередніми основному митному оформленню. При вивозі товарів і транспортних засобів за межі митної території РФ, на територію вільних митних зон і на. БІЖЕНЦІ - особи, що покинули країну, в якій вони постійно проживали, внаслідок надзвичайних обставин (переслідування, в тому числі із застосуванням військової сили, і інш.). По законодавству РФ під біженцем розуміється прибуле або бажаюче прибути на територію РФ особа, що не має громадянства РФ, яке було вимушене або має намір покинути місце свого постійного проживання на території іншої держави внаслідок довершеного відносно нього насильства або переслідування в інакших формах або реальній небезпеці зазнати насилля або інакшого переслідування по ознаці расової або національної приналежності, віросповідання. БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК - облікова одиниця, вживана в банківській справі з метою фіксації грошових вимог однієї сторони (клієнта) до іншої сторони (банку), виникаючих з договору банківського рахунку, а також для обліку банківських операцій, передбачених для відповідної категорії Б.с. Б.с. - збірна категорія, уперше введена в законодавство ГК РФ. Послідовної класифікації Б.с. в цей час не існує. Б.с. розділяють на кореспондентські, власниками яких є банки або інакші кредитні організації, і клієнтські (власники - всі інакші особи, що не є кредитними організаціями). Існує також розділення Б.с. по ознаці тієї валюти, в якій.
У вступі курсової "Джерела земельного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МИТНА МЕЖА - межа території, на якій діє єдине митне законодавство і ведеться єдиний статистичний облік зовнішньої торгівлі; межа території, провезення товарів через яку вимагає заповнення митної декларації і сплати митних зборів. Звичайно співпадає з державною межею. Російській Федерації встановлює межі митної території РФ, а тж. периметри вільних митних зон і вільних складів. РФ обкреслює просторові межі дії митного законодавства Російської держави і розділяє митні території суміжних країн, тобто встановлює область дії митного суверенітету Росії. Теорія митного права розрізнює поняття зовнішньої і.

ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВ - права і обов'язки, без яких держави не можуть нормально існувати як суб'єкти міжнародного права. Держави володіють ними внаслідок властивого ним якості суверенітету. О. п. і про. м. відрізняються від прав і обов'язків, що придбаваються державами в процесі участі в конкретних міжнародних правовідносинах. Зміст і число О. п. і про. м. на різних етапах розвитку міжнародного спілкування змінювалися. Содержаніє О. п. і про. м. нерозривно пов'язано з основними принципами міжнародного права. За дорученням Генеральної Асамблеї ООН Комісія міжнародного права розробила і представила їй в 1949 р. Інформаційні ресурси - окремі документи і масиви документів, а також документи і масиви документів в інформаційних системах. Найважливішою проблемою практичного використання и.р. є проблема їх класифікації. При розгляді и.р. як об'єкта цивільних прав Федеральний закон "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації" визначив, що ознакою класифікації и.р. є ознака власності. Далі слідує ще одна ознака класифікації: федеральні и.р., и.р. спільного користування, регіональні и.р. і все - інших ознак класифікації закон не визначав. Однак потрібно відмітити, що при застосуванні закону порушувався один з основних принципів.
Список літератури курсової "Джерела земельного права" - більше 20 джерел. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - це суспільно-політична наука і учбова дисципліна, що вивчає загальні закономірності виникнення, становлення і розвитку держави і права як таких, а також специфічні закономірності виникнення, становлення і розвитку держави і права різних типів, функціонуючого в рамках окремо взятих суспільно-економічних формацій і цивілізацій. Коло конкретних питань як предмет постійно змінювався. Так, раніше в рамках вітчизняного курсу особлива увага приділялася "державі диктатури пролетаріату", "загальнонародній" державі і праву, "державі загального благоденствия", "державі - нічному сторожу" і іншим. Розвиток дорослих - (adult development) Підхід до Р. в. в перспективі часу життя включає: а) вивчення фази життя від закінчення формального навчання до настання пенсійного віку; б) исслед. впливів попереднього життя на розвиток дорослих і подальшого впливу подій дорослого життя на настання старості і смерті; у) вивчення розвитку в період взрослости як такого; г) міждисциплінарне исслед. розвитку в різних культурах і в різні ист. епохи; д) пошук цілей і коштів оптимізації розвитку у взрослости, одинаково як попереднього йому розвитку в дитинстві і його подальшого впливу на подальше життя. Визначення розвитку.

Дослідження спілкування в Ленінградськом (Санкт-Петербургском) державному університеті - Кардинальний крок у визначенні стратегії і тактики дослідження головних аспектів пізнання людьми один одного в різних ситуаціях їх взаємодії був довершений в нач. 1960-х рр., коли з ініціативи Б. Г. Ананьева в Ленінградськом (нині Санкт-Петербургском) ун-ті була створена керована А. А. Бодальовим науч. група, краї поставила перед собою задачу - подолати нестачі підходу до вивчення межличностного пізнання, типового для зап. психології Перші результати співробітників цієї групи - Б. А. Еремеєва, В. Н. Куніциной, В. Н. Панферова, З. Ф. Семенової, В. В. Унгула, Н. Ф. Федотової і інш..
Посилання в тексті роботи "Джерела земельного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СИМВОЛИЗАЦИЯ - (SYMBOLIZATION) СИМВОЛІЗМ (SYMBOLISM) Символізм є форма непрямого, непрямого уявлення; символизация- унікальний, властивий тільки людині психічний процес заміщення одних образів іншими идеационними освітами, що характеризуються лише віддаленою схожістю з первинними уявленнями - схожістю, заснованою на випадкових, повторних, малоістотних деталях. У широкому значенні поняття символа відносяться до всіх видів заміни простого словесного вираження і гіпотетичних явищ, що спостерігаються іншими, непрямими способами відображення - математичним, хімічним, фізичним, фонетичним, мовним і інш. У. РУССО - (Rousseau) Жан-Жак (1712- 1778) - французький мислитель, представник французької Освіти, реформатор педагогіки, письменник. Народився в сім'ї годинникаря, рано позбавився матері. Відданий для навчання граверному ремеслу, не захотів цим займатися і в 16 років пішов з Женеви, поневірявся по країні, був бродячим музикантом, лакеєм, домашнім вчителем, переписувачем нот. Систематичної освіти не отримав, але самостійно познайомився з філософією. Писав роботи по музичній естетиці, складав опери, музичні комедії і романси. У 1741 р. Руссо приїхав в Париж, де познайомився з Д. Дідро, потім - з. ПАНАРИЦІЙ - гостре запалення тканин пальця. Розвивається звичайно при попаданні збуджувачів гнійної інфекції в тканині пальця при микротравме (уколи, садна, тріщини і т. п.). На долонній поверхні пальців шкіра сполучається з долонним апоневрозом сухожильними перемичками, формуючи при цьому канали. Інфекція по цих каналах швидко розповсюджується вглиб, а набряк при запаленні в обмеженій порожнині (між сухожильними перемичками) приводить до підвищення тиск, сдавлению живильних судин і некрозам. При підозрі на інфекційний процес на кисті очікування недопустиме: необхідна рання хірургічна операція з.

ОРАЛЬНОСТЬ - (ORALITY) Загальний термін для позначення всіх психічних виявів (механізмів, схильностей, інтересів), зумовлених ранніми либидинозними або агресивними функціями, пов'язаними з ротовою порожниною. Потреби дитини в цей ранній період розвитку, одинаково як і способи його сприйняття і самовираження, центруються навколо рота, губ, мови, глотки і верхньої частини травного тракту. Сюди ж відносяться відчуття голоду, прагнення, задоволення від стимуляції соском або його замінниками, а також відчуття, супроводжуючі акт ковтання, і почуття наповнення їжею. Ранні почуття задоволення і вияви агресії у дитини. Флюгель (FLUGEL) Джон Карл - (13.6.1884, Ліверпуль - 1955, Лондон) - англійський психоаналітик, історик психології. Біографія. Дістав гуманітарну освіту в Коледжі Оксфордського університету (1902-1908, бакалавр мистецтв, 1906, доктор соціології, 1908). З 1909 р. по 1910 працював як демонстратор в Коледжі Лондонського університету, з 1910 р. по 1920 р. він - асистент професора, з 1920 р. по 1929 р. - старший викладач психології і філософії, з 1929 р. - асистент професора. З 1911 р. по 1920 р. - почесний секретар Британського психологічного суспільства, з 1920 р. по 1922 р. - почесний секретар Інтернаціональної. Спілкування оперативного працівника з громадянами: ролевое поведінка - В соціальній психології роль розуміється як уявлення про шаблон поведінки, очікуваної від людини, що займає опр. позицію в даній ситуації контакту. У діяльності оперативного працівника роль є передусім "маска", що надівається при О. з разл. людьми з метою попередження, виявлення і розкриття злочинів. Ролеві маски оперативного О. носять двоякий характер: змінюючи справжні якості особистості, відношення і наміру оперативного працівника, зберігають ознаки його приналежності до правоохоронних органів. Лінія або окремі прийоми такої ролевого поведінки направлені на забезпечення умов досягнення цілей. БАРЛОУ СИНДРОМ - (Меллера - Барлоу хвороба, Чидла - Меллера - Барлоу хвороба, описаний німецьким хірургом J. O. L. Moeller, 1819-1887, а потім британськими терапевтами W. B. Cheadle, T. Barlow, 1845-1945; синоніми - дитячий скорбут, рахіт геморагічний, цинга дитяча) - недостатність вітаміну З (аскорбінової кислоти) у дітей у віці 6-12 місяців. Характеризується порушеннями обміну речовин і синтезу елементів з'єднувальної тканини, в тому числі коллагена. Перші вияви - слабість, дратівливість, поганий настрій, поганий апетит, втрата ваги, задишка, мишечно-суглобові болі; потім з'являються кров'янистий нежить, опухання і.