Джерела права Литовсько-Польської доби

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Литовсько-руська держава та право (друга пол. XIV - перша пол. XVI ст.): загальна характеристика ... 5
1.1. Формування Литовська-Руської держави ... 5
1.2. Кревська унія та її наслідки ... 7
1.3. Городельська унія ... 7
1.4. Литовсько-московські відносини ... 8
1.5. Люблінська унія 1569 року ... 9
Розділ 2. Загальна характеристика джерел права Литовсько-Польської доби ... 11
Розділ 3. Характеристика окремих джерел права Литовсько-Польської доби ... 14
3.1. Звичаєве право ... 14
3.2. Руська правда ... 18
3.3. Роль та значення Статутів Казимира для Литовсько-Руської держави ... 21
3.4. Литовські статути і магдебурзьке право в Україні ... 26
Висновки ... 34
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Джерела права Литовсько-Польської доби" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Джерела права Литовсько-Польської доби"

Курсова робота "Джерела права Литовсько-Польської доби" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Джерела права Литовсько-Польської доби", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Джерела права Литовсько-Польської доби" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Джерела права Литовсько-Польської доби" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗВІЛЬНЕННЯ - припинення трудового договору (контракту) з ініціативи працівника, адміністрації або третіх осіб, правомірне лише в тому випадку, якщо в наяности: вказані в законі основи; додержаний встановлений порядок звільнення по даній основі; існує юридичний акт припинення трудових відносин. Стаття 29 КЗоТ встановлює загальні основи У.: а) по угоді сторін трудового договору. На практиці дана основа звільнення застосовується, коли сторони достроково припиняють трудовий договір; б) витікання терміну договору (п. 2 і 3 ст. 17 КЗоТ), крім випадків, коли трудові відносини продовжуються і жодна з сторін не. НОРМИ ВИРОБІТКУ - кількість продукції належної якості, яку повинен зробити працівник в одиницю часу (день, година) при добросовісному відношенні до роботи, ущільненні свого робочого часу і повному використанні обладнання. Н. в., як одиниці міри труда, відповідає тарифна ставка, як одиниця винагороди. Перевиполненіє Н. в. дає працівнику право на відповідне збільшення винагороди; при невиконанні Н. в. винагорода відповідно меншає. Н. в. встановлюється з урахуванням характеру сировини, типу і стану обладнання і інструмента. Н. в. можуть встановлюватися також у вигляді кількості часу, що надається на виробіток. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА - Посадові обов'язки. Керує розробкою і впровадженням заходів, направлених на виконання вимог екологічного законодавства по дотриманню стандартів і нормативів в області охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, створення економіки замкненого циклу при проектуванні, будівництві і експлуатації нових об'єктів підприємства, а також розширенні і реконструкції діючих виробництв. Організує складання перспективних і поточних планів з охорони навколишнього середовища, здійснює контроль за їх виконанням. Бере участь в розробці заходів по забезпеченню екологічної. ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ (ПРОГРАМІСТ) - Посадові обов'язки. На основі аналізу математичних моделей і алгоритмів рішення економічних і інших задач розробляє програми, що забезпечують можливість виконання алгоритму і відповідно поставленої задачі коштами обчислювальної техніки, проводить їх тестування і відладку. Розробляє технологію рішення задачі по всіх етапах обробки інформації. Здійснює вибір мови програмування для опису алгоритмів і структур даних. Визначає інформацію, належну обробці коштами обчислювальної техніки, її об'єми, структуру, макети і схеми введення, обробки, зберігання і висновку, методи її контролю. Виконує роботу.
Кожна вагома структурна частина курсової "Джерела права Литовсько-Польської доби" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ - владне розпорядження державних органів, яке встановлює, змінює або відміняє норми права (закон, кодекс, постанова, інструкція і інш.). Він є одним з основних джерел права сучасної держави, переважаючою формою правового регулювання суспільних відносин. Н.п.а. утворять струнку систему, засновану на їх юридичної сипе. На відміну від інших джерел (форм) права (таких як, правові звичаї, судові і адміністративні претенденти) Н.п.а. володіє наступними ознаками: є результатом правотворчості компетентних державних органів або всенародним волевиявленням (референдумом). Правотворчість - це. СВИНЕЦЬ - (Pb) - м'який метал синювато-сірого кольору. Застосовують у виробництві кабелів, в хімічному машинобудуванні, для захисту від гамма-випромінювання; в для отримання тетраетилсвинца і свинцевих пігментів. Є компонентом різноманітних сплавів. С. і його оксиди використовують у виробництві акумуляторів, фарб, білив, лаків, скла, глазурі, емалі, оліфи, сірників, п'єзоелектричних елементів; в гумовій промисловості, поліграфії, піротехніці. У умовах виробництва Надходження в шлунково-кишковий тракт можливе при порушенні санітарних правил, при забрудненні їжі і води. Проникає через плаценту. С. ПРАВИЛА ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ - (ППб) - нормативний правовий акт, що встановлює вимоги пожежної безпеки, на території Рф. ППб визначають організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки (Пб), порядок дій при пожежі, вимоги Пб (при експлуатації) по відношенню до територій, будівлям, спорудам, приміщенням, електроустановкам, системам опалювання і вентиляції, інш. видам інженерного обладнання, мережам протипожежного водопостачання, автоматичним установкам пожежогасіння і установкам пожежної сигналізації, системам противодимной захисту, системам сповіщення про пожежу і управління евакуацією, пожежній техніці.
У вступі курсової "Джерела права Литовсько-Польської доби" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ - система правління, заснована на верховенстві представницького (законодавчого) органу - парламенту в системі органів державної влади при розділенні влади на законодавчу, виконавчу і судову. П. являє собою особливий тип державного пристрою верховної влади, при якому в структурі державних органів засновується постійно діючий орган, що обирається населенням, покликаний приймати верховні рішення в формі законів. У цьому значенні основна відмітна особливість П. означає специфічність функцій і повноважень представницького органу (парламенту), до яких віднесене прийняття законів, обговорення.

СИМЕТРИЧНА ФЕДЕРАЦІЯ - федерація, в якій її суб'єкти володіють юридично рівним правовим статусом. Симетричною є федерація, в основу пристрою якої встановлене об'єднання суб'єктів федерації, однорідних за природою і різних по статусу. Суб'єкти такої федерації мають однакову назву (штати, землі), однакову систему органів державної влади і не відрізняються якими-небудь особливостями юридичного статусу (як це, наприклад, характерне для республік і інакших суб'єктів РФ). Вважається, що в сучасних умовах абсолютно симетричних федерацій не існує. При цьому спостерігаються тенденції еволюціонування ніколи класично симетричних. Психологічне дослідження в діяльності адвоката - ПІ - здійснення адвокатом дій за оцінкою психологічних труднощів пов'язаних зі своїми конкретними професійними задачами, виявленням і аналізом психологічної інформації необхідної для успішного рішення даних задач. Необхідність вивчення адвокатом психологічних явищ влаштовується всіма авторами що досліджують його діяльність. Відповідно до них ИП торкається не тільки суб'єктивної сторони вчинків підозрюваних, обвинувачених, довірителів, але і психологічних особливостей потерпілих, свідків, відповідачів, а також осіб і умов що формують рішення про відновлення і дотримання прав, що.
Список літератури курсової "Джерела права Литовсько-Польської доби" - більше 20 джерел. УХИЛЯННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ - злочин проти сім'ї і неповнолітніх, передбаченого ст. 157 УК РФ і що полягає в злісному ухилянні родителя від сплати за рішенням суду коштів на зміст неповнолітніх дітей, а одинаково непрацездатних дітей, що досягли вісімнадцятирічного віку. До даного злочину прирівняне злісне ухиляння повнолітніх працездатних дітей від сплати за рішенням суду коштів на зміст непрацездатних батьків. Суб'єкт злочину спеціальний, прямо вказаний в законі - батьки (записані батьком або матір'ю в книзі народжень, а також особи, батьківство яких встановлене судом), усиновлювачі; працездатні повнолітні діти або усиновлені. ВИГОТСКИЙ - Лев Семенович (1896-1934) - російський психолог, що вніс великий науковий внесок в сферу загальної і педагогічної психології, філософію і теорію психології, психологію розвитку, психологію мистецтва, дефектологію. Автор культурно-історичної теорії поведінки і розвитку психіки людини. Професор (1928). Закінчивши юридичний факультет Першого державного московського університету і одночасно історико-філологічний факт Народного ун-та А.Л. Шанявського (1913-1917), викладав з 1918 по 1924 р. в декількох інститутах Гомеля (Білорусія). Грав важливу роль в літературному і культурному житті.

ЛОРЕНЦ КОНРАД - Конрад Захарія Лоренц народився 7 листопада 1903 р. в Віні в сім'ї досягаючого успіху хірурга-ортопеда. Початкову освіту він отримав в приватній школі. Для продовження освіти Лоренц поступив в "Шоттенгимназіум" - престижний учбовий заклад, де він зміг підкріпити свій інтерес до зоології, навчаючись принципам еволюції. У 1922 р. Лоренц, вирішивши зайнятися медициною, поступив в Колумбійський університет в Нью-Йорку, однак через півроку продовжив навчання вже на медичному факультеті Венського університету. Отримавши в 1928 р. медичну міру, Лоренц почав працювати над дисертацією по.
Посилання в тексті роботи "Джерела права Литовсько-Польської доби" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Деменция - У цій частині дається загальний опис деменции, щоб визначити мінімальні вимоги для діагностики деменции будь-якого типу. Далі слідують критерії, по яких можна визначити як діагностувати більш специфічний тип деменции. Деменция є синдромом, зумовленим захворюванням мозку, як правило, хронічного або прогресуючого характеру, при якому є порушення ряду вищих коркових функцій, включаючи пам'ять, мислення, орієнтування, розуміння, рахунок, здібність до навчання, мову і думки. Свідомість не змінена. Як правило, є порушення когнитивних функцій, яким можуть передувати порушення емоційного контролю. "F84.0" Дитячий аутизм - Загальний розлад розвитку, що визначається наявністю аномального і/або порушеного розвитку, яка виявляється у віці до 3 років, і аномальним функціонуванням у всіх трьох сферах соціальної взаємодії, спілкування і обмеженої, поведінки, що повторюється. У хлопчиків розлад розвивається в 3-4 рази частіше, ніж у дівчинок. Діагностичні вказівки: Попереднього періоду безсумнівно нормального розвитку звичайно немає, але якщо є, то аномалії виявляються у віці до 3 років. Завжди відмічаються якісні порушення соціальної взаємодії. Вони виступають в формі неадекватної оцінки социо-емоційних сигналів. Сексуальна дисфункція у чоловіків - (male sexual dysfunction) Існують різні схеми классиф. С. д. у м.; найбільш распростр. яв-ця схема, запропонована У. Мастерсом і В. Джонсон. Классиф. включає 4 категорії: а) первинна імпотенція; б) повторна імпотенція; в) передчасна еякуляция; г) заримована еякуляция. Імпотенція означає неможливість виникнення або підтримка ерекції статевого члена, достатньої для здійснення статевого акту. Еякуляция являє собою виверження насіннєвої рідини з статевого члена під час оргазму. Модифікуючі терміни - первинні, повторні, передчасні і заримовані - вимагають більш точної дефініції. Первинну.

Ділове спілкування - особлива форма О., направлена на організацію і оптимізацію співпраці людей в трудовому процесі (в рамках виробничої, науч., комерційної і інш. видів совмест. діяльність). Д. про. забезпечує ведіння переговорів, нарад і офіційної переписки, публічних виступів. У конкретній професійній області Д. про. має специфіку і називається професійним, а іноді службовим, посадовим, статутним. Д. про. - такий вигляд О., к-рий є нормативно схваленим, жорстко регламентованим і функціонуючим в якій-небудь сфері для рішення опр. задач. У цьому випадку Д. про. є родовим поняттям по відношенню до службового. Суб'єкти міжетнічного спілкування - (суб'єкт від лати. subjectus - лежачий внизу, що знаходиться в основі, складається з частин, sub - під, і jаcio - скарбу основа) називаються носії предметно-практичної діяльності і пізнання, к-рі наділені різними етнич., национ. властивостями. С. м. про. можуть виступати окремі індивіди, малі і великі групи, включаючи субетноси і етнич. спільність загалом, коли вони вступають в О. і взаємодія з етнофорами як представниками інш. народу, чужими етногруппами і спільністю. Відповідно до традиції отеч. соціальній психології потрібно розділяти одиничні і колективні С. м. про. У етнопсихологии до С. м. про. РЕДУКТИВНОЕ - (Reductive; Reduktive) - буквально, "ведуче зворотне"; поняття, що використовується при описі неврозів, а також при тлумаченні сновидінь, вказуюче спосіб, який розглядає несвідомий продукт не символічно, а семиотически, тобто як знак або симптом деякого базового процесу. "Редуктівний метод розглядає несвідомий продукт в значенні зворотного зведення його до елементів, до основних процесів, - будь те спогади про дійсно подіях, що мали місце або елементарні психічні процеси. Тому редуктивний метод (в протилежність методу конструктивному, див. конструктивне) орієнтується назад. Суб'єктивний рівень - Коли я говорю про тлумачення сновидіння або фантазії на суб'єктивному рівні, то маю на увазі, що обличчя або ситуації, що зустрічаються в них, відносяться до суб'єктивних чинників, цілком властивих власній психіці суб'єкта. Відомо, що образ об'єкта, що знаходиться в нашій психіці, ніколи не буває абсолютно рівним самому об'єкту, а саме більше лише схожим на нього. Правда, образ цей створюється через почуттєву перцепцию і через апперцепцию (див.) цих подразнень, але саме за допомогою процесів, які вже належать нашій психіці і лише викликані об'єктом. Досвід показує, що свідчення наших почуттів у.