ДОГОВІР БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття договору будівельного підряду ... 5
1.1. Капітальне будівництво в Україні та способи його здійснення ... 5
1.2. Поняття та значення договору будівельного підряду ... 7
Розділ 2. Види підрядних договорів в будівництві та джерела регулювання підрядних відносин ... 13
2.1. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв'язків ... 13
2.2. Джерела регулювання підрядних відносин у будівництві ... 15
Розділ 3. Характеристика окремих видів підрядних договорів у капітальному будівництві ... 18
3.1. Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт ... 18
3.2. Договір на виконання будівельних і монтажних робіт. Договір субпідряду ... 27
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Договір будівельного підряду" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір будівельного підряду"

Курсова робота "Договір будівельного підряду" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір будівельного підряду", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір будівельного підряду" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір будівельного підряду" і призначений виключно для пошукових систем.

БІЖЕНЕЦЬ - категорія міжнародного права, а з певного часу - і внутрішньодержавного права РФ. Є міжнародна Конвенція про статус Б. 1951 р., Протокол 1967 р., що стосується статусу Б. і що розповсюдив Конвенцію на облич, що стали біженцями внаслідок подій, що мали місце після 19е1 м. Створене Управління Верховного Комісара ООН у справах Би., діюче відповідно до Статуту, прийнятого резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1950 р. В Росії діє Федеральний закон "Про біженців" від 19 лютого 1993 р. в редакції від 23 травня 1997 р. Згідно з Законом, приналежності до певної соціальної групи або політичних. КОЛГОСПНИЙ ДВІР - родинно-трудове об'єднання осіб, спільно ведучих небільше особисте господарство на присадибній дільниці, одержуючих основний дохід від участі його дорослих членів своїм трудом в суспільному господарстві колгоспу і що мають додаткове джерело доходу від підсобного господарства двора. Існування К. Д. пов'язане з розвитком і зміцненням с. артілі як основної форми колгоспного руху на даному етапі розвитку соціалістичного суспільства. Поєднання особистих і суспільних інтересів колгоспників знаходить своє вираження в існуванні К. Д. як необхідної форми організації особистого невеликого підсобного. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК - податок, що стягується з доходів сільського населення що,-займається сільським господарством. Плательщикамі С. н. є колгоспні двори, господарства одноосібників і особи, до-, рі в сільських місцевостях мають дохід від заняття сільським господарством. Колгоспники сплачують С. н. тільки по доходах від особистого підсобного господарства; доходи, що отримуються ним" по трудоднях обкладенню не підлягають. До складу доходу, оподатковуваного С. н., включаються доходи від кустарно-ремісничих і інших неземлеробських занять, якщо ці доходи не оподатковувані прибутковим. Оподатковувані доходи від. НАЙМАНЦІ - в міжнародному праві особи (іноземці або апатриди), що добровільно вступили в озброєну боротьбу в корисливих цілях на стороні одного з учасників збройного конфлікту. Уперше злочинність і караність найманства встановлена рішенням Поради Безпеки ООН від 24 листопада 1961 р. Генеральна Асамблея ООН в 1968 р. в резолюції № 2465 (XXIII) остаточно встановила, що практика використання Н. є кримінальним діянням, а самі вони появляються злочинцями, що знаходяться поза законом. Далі в ній підкреслена необхідність прийняття у всіх країнах законів, що оголошують набір, фінансування і навчання Н.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір будівельного підряду" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Творчості осуджених психологія - Творчість - діяльність, породжуюча щось якісно нове по продукту (в об'єктивному або суб'єктивному аспекті) і одночасно процес піднесення психологічного потенціалу особистості. Враховуючи, що залучення людини в творчість сприяє вдосконаленню не тільки уяви, інтуїції, компонентів розумової активності, що неусвідомлюються, але і потреби особистості в самоактуализации, в розкритті і розширенні своїх творчих можливостей, в 1920-х рр. вітчизняними вченими проведено ряд досліджень по вивченню детерминации і закономірностей творчості осуджених (М.Н. Гернет, 1926; В. Львов-Рогачевский, 1926;. СЕРВІТУТ - (лати. servitus, servitutis - рабство, підлеглість)- обтяження власника нерухомості на користь інших осіб, тобто надання їм права обмеженого користування цією нерухомістю. С. є обмеженим речовим правом, тому при зміні власника С. зберігається. С. не може зобов'язувати власника обтяженої речі до позитивних дій, останній зобов'язаний тільки до пасивної поведінки. Не може існувати С. на власну річ. Поськольку С. по об'єму правомочності завжди менше права власності, то збіг в одній особі власника і володаря С. на одну і тугіше річ веде до припинення останнього. Не може бути С.на С. С. встановлюється для. ОБОВ'ЯЗКОВА ЮРИСДИКЦІЯ - певна міжнародним договорам сукупність правомочності міжнародного судового органу розглядати і дозволяти правові спори, передані йому на основі зазделегідь взятого державами, що позиваються зобов'язання. Якщо таке зобов'язання має взаємний характер або якщо це прямо обумовлено, суперечка може бути передана на міжнародну судову процедуру на вимогу лише однієї сторони, що позивається без згоди іншої сторони в кожному конкретному випадку. Таке зобов'язання виникає, як правило, внаслідок участі держави в міжнародному договорі, що передбачає визнання О.ю. по спорах, пов'язаних із здійсненням цього.
У вступі курсової "Договір будівельного підряду" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РЕФЕРЕНДУМ - (лати. referendum - те, що повинне бути повідомлено) - всенародне голосування з метою виявлення громадської думки країни для прийняття остаточного рішення з к. важливого питання державного або суспільного життя. На відміну від виборів при R об'єктом є не кандидат або список кандидатів на певну посаду, а певне питання, по якому проводиться Своєрідна форма У деяких країнах (Франція) плебісцит вважається більш широким поняттям, ніж Р. В інших країнах (США) не роблять відмінності між плебісцитом і Р. Законодательству РФ відоме тільки поняття Конституційне право сучасних держав передбачає різні форми.

Посадова особа в адміністративному праві - визначається не в загальногалузевому масштабі, а тільки як суб'єкт адміністративної відповідальності, тобто застосовно до відповідних деліктних відносин. Ця особа, постійно, тимчасово або у відповідності зі спеціальними повноваженнями що здійснює функції представника влади, тобто наділене у встановленому законом порядку розпорядливими повноваженнями відносно осіб, що не знаходяться в службовій залежності від нього, а рівне обличчя, що виконує організаційно-розпорядливі або адміністративно-господарські функції в державних органах, органах місцевого самоврядування, державних і муніципальних. ПРЕФЕКТ - (лати. praefectus - начальник) - 1) в Древньому Римі посадова особа, що відала якою-небудь галуззю управління, суду, господарства або військової справи. Особливе значення посади П. отримали у часи імперії (див.) в зв'язку з посиленням влади римських принцепсов, що створювали бюрократичний апарат, що витісняв республіканські магістратури (див.). Найбільш важливою була посада префекта претория (praefectus praetorio)-спочатку начальника імператорської гвардії (преторианцев), а потім заступника самого імператора (див.), що стояв у розділі всіх його збройних сил і що відав карним судом по всій країні (крім.
Список літератури курсової "Договір будівельного підряду" - більше 20 джерел. ІНТЕРНУВАННЯ - (фр. interner - встановлювати на проживання) - в міжнародному праві примусове приміщення іноземців певних категорій в яку-небудь місцевість із забороною покидати її межі. І. застосовують воюючі держави до військовополонених і інакших громадян країни-ворога, нейтральні держави - до військовослужбовців воюючих держав. Режім И. регулюється Женевськими конвенціями 1949 р. про захист цивільного населення під час війни і про поводження з військовополоненими, Гаагськимі конвенціями 1907 р. про права і обов'язки нейтральних держав у разі війни. І. допускається по відношенню до. Оцінка потреб - (needs assessment) О. п. - інструмент прикладних досліджень, що використовується як допоміжний засіб в плануванні соц. послуг. Її виникнення відноситься до приблизно 1975 р., періоду, пов'язаному з появою цілого ряду нових, пов'язаних між собою, напрямів в області прикл. исслед., в т. ч. оцінки програм, суспільної психології, соц. епідеміології і соц. індикаторів. Цей період також характеризувався помітним зсувом у бік появи більше за чутливі і продумані підходи до реалізації соц. послуг в об-ве - відповідних законодавчих постанов, що часто реалізовуються на виконання. Нарешті, зросло.

ТЕОРІЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РОЗВИТКУ - теорія Е. Еріксона (1950, 1963), в якій описується нормативна послідовність можливих отримань і втрат в сфері позитивних і негативних почуттів (установок) особистості, розподілених по 8 стадіях (віку) повного циклу життя людини. Психосоциальное розвиток розглядається як епигенетическая ланцюг критичних періодів (криз, конфліктів, проблем), кожний з яких є критичним "в значенні поворотних пунктів, моментів вибору між прогресією і регресією, інтеграцією і затримкою" (Ериксон, 1963). Т. п. р. створювалася м. про. на клінічному досвіді, але пізніше ілюструвалася з допомогою психобиографического і.
Посилання в тексті роботи "Договір будівельного підряду" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Управління своїм спілкуванням - вивчалося в контексті системного підходу до вивчення интраиндивидного процесу , в до-ром використовувалося поняття "управління", при цьому мова йде об У. власною поведінкою в О., а не об У. або маніпулюванні іншими. Об'ектом У. в цьому випадку виступають структурні становлячі интраиндивидного процесу О., "його логіка", к-рі емпірично вивчалися в контексті теорії діяльності. Виділяються слід. интраиндивидні складові процесу Про.: мотивація, коммуникативні цілі, особливості соціальної перцепции, техніка захисти у разі неуспішного протікання О., емоційні процеси. СИМПТОМООБРАЗОВАНИЕ - (SYMPTOM FORMATION) У вузькому значенні симптом можна визначити як вияв (хвороби), відображений в жалобах пацієнта, тоді як ознака - це зовнішній індикатор патології. Відмінності між двома поняттями, таким чином, полягають в зіставленні суб'єктивного (симптом) і об'єктивного (ознака). Якщо, однак, звернутися до семантики поняття симптом, то це слово тлумачиться більш просторікувато і включає. . любі (.тілесні або психічні) феномени, обставини, зміни або стану, виникаючі внаслідок захворювання, супроводжуючі його або пошкодження і вказуючі на наявність таких (Oxford English Dictionary, з. СОН - (англ. sleep) - один з функціональних станів людини. Можна виділити фази швидкого і повільного З, які чітко розрізнюються картинами електричної активності мозку. У час повільного С. спостерігається зникнення альфи-ритму, поява дельти-хвиль і короткочасних "соннихверетен". Дельта-хвилі - це високоамплитудні і повільні коливання, вони властиві найбільш глибоким стадіям С. По даним Я. Освальда, на стадії дельта-З. відбуваються відбудовні (анаболические) обмінні процеси в різних тканинах організму. На стадії швидкого С. в ЕЕГ з'являються швидкі низкоамплитудні ритми.

Зростання особистості - У здорової особистості ідентифікація з навколишнім світом відбувається передусім через область "Воно" (дитяче, безпосереднє). А потім тільки "Воно" відстороняється і диференціюється через "Я" (доросле) - як самостійність особистості, що має свій внутрішній світ, внутрішню самоощущение і виразність. Цей процес в кожній людині проходить на всіх етапах життя на різних рівнях сознавания і роботи над собою. Ми вже говорили про те, що невротична особистість не усвідомлює своїх частин особистості (внутрішньої зони, зовнішньої, середньої) і вони слабо диференціюють їх. МІНОРУ СИНДРОМ - епонимическое назва трьох клінічних симптомо-комплексів, описаних вітчизняним неврологом Л. С. Мінором (1855-1942). 1. Крововилив в центральну частину спинного мозку. Причиною можуть служити травма, розрив аневризми судини, васкулит, геморагічний діатез, пухлина спинного мозку і інш. Виявляється що гостро розвиваються пара- або тетраплегиями і тазовими порушеннями. Лікування симптоматичне. L. Minor. Das erbliche Zittern. In: Handbuch der Neurologie. Berlin, 1936; Bd. XVI. 2. Спадкове тремтіння (ессенциальний тремор, хвороба Мінору) - повільно прогресуюче захворювання, основним виявом якого є. САМОУПРАВЛЯЕМАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА - (self-help group, consciousness-raising group). Група, провідна заняття без керівника-професіонала. Можна виділити 3 типи С. п. м.: 1. Групи, очолювані лідером-непрофесіонал, що претендує на роль психотерапевта і вчителя-гуру. Нерідко заняття в таких групах супроводяться негативними ефектами для учасників, в тому числі і для лідера. У нашій країні ігнорування групової динаміки в таких групах часто поєднується з некритичним використанням східно-орієнтованих прийомів. 2. Групи з лідером-непрофесіонал або без лідера (liderless group), що не ставлять перед собою психотерапевтичних цілей і. Вайцзекер (WEIZSACKER) Віктор, фон - (21.4.1886, Штуттгарт - 9.1.1957, Гейдельберг) - німецький врач-интернист, невролог і філософ, один з найбільших представників психосоматичної медицини в Німеччині. Біографія. Після навчання в гімназії дістав освіту в університетах Тюбінгена, Фрейбурга, Берліна, Гейдельберга (доктор медицини). З 1911 р. працював асистентом в медичній клініці Гейдельберга; з 1910 р. по 1919 р. дістав додаткову освіту по фізіології (м. Кріз, Кембрідж), з 1914 р. по 1919 р. був в діючій армії. З 1923 р. він - екстраординарний професор неврології в Гейдельберге. Дослідження. Великий вплив на його.