Договір дарування

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та види договору дарування ... 5
Розділ 2. Порядок укладання договору дарування ... 15
Розділ 3. Особливості розірвання договору дарування ... 27
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Договір дарування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір дарування"

Курсова робота "Договір дарування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір дарування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір дарування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір дарування" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРИРОДНЕ ПРАВО - один з напрямів в буржуазній науці про державу і право, що панував протягом 17-18 вв. Природна школа права давала в різних варіантах теоретичне обгрунтування економічним і політичним вимогам буржуазії під час буржуазної революції 1.7 і 18 вв. Типовими рисами концепції Е. п. є: 1) зіставлення Е. п. праву діючому (позитивному); під першим розумілося право, корінити в самій "природі" людини, під другим - право, що склався у окремих народів в певній історичній обстановці; 2) уявлення об Е. п. як вічному, незмінному і загальному для всіх людей, в той час як позитивне право. Надзвичайна ситуація, надзвичайна обставина, надзвичайний стан - До останнього часу чіткого розділення понять надзвичайна ситуація (ЧС), надзвичайна обставина (ЧО) і надзвичайний стан (ЧП) в російському законодавстві не існувала. Різноманітність термінів, якими визначаються екстремальні умови життєдіяльності населення і функціонування органів державної влади і управління, виникаючі внаслідок дій соціального характеру (конфлікти високої інтенсивності, акти тероризму, масове безладдя і інш.), природних явищ (землетрусу, повені, урагани і т.п.), а також техногенних катастроф і аварій, саме по собі говорить про їх недостатню впорядкованість. У. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - сфера діяльності і сукупність конституційно закріплених прав і обов'язків Президента РФ, об'єм і характер яких зумовлені його статусом, місцем і роллю в системі розділення влади. Найважливішої становлячої К.П. РФ (крім предметів його ведіння і здійснюваних функцій) є повноваження. По своєму значенню все повноваження Президента поділяються на дві групи: 1) маючі прерогативний характер, тобто належні виключно Президенту як главі держави, 2) для здійснення яких Президент відповідно до принципу розділення влади взаємодіє з іншими органами державної влади. По характеру взаємодії з іншими органами державної. БІЖЕНЦІ І ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ - Відповідно до договорів, укладених РСФСР в 1918-21 рр., під біженцями (після першої світової війни) розумілися ті, що всі ті знаходилися на території однієї з договірних держав особи, які у час війни залишили угрожаемі або зайняті ворогом місця свого постійного проживання на території однієї з договірних держав або були виселені з цих місць по розпорядженню військової або цивільної влади. Радянська держава вирішувала проблему біженців на основі двосторонніх угод із зацікавленими державами. У період між двома світовими війнами і під час другої світової війни питання про біженців виникло в зв'язку з.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір дарування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Атмосферне повітря - (від греч. atmos - пара і spharia - повітря) є життєво важливим компонентом навколишнього природного середовища, невід'ємною частиною середовища мешкання людини, рослин і тварин. Життєва важливість а.в. складається в тому, що без нього неможливо існування не тільки людини, але і інших живих і рослинних організмів. Щодня людина споживає 15-16 кг повітря, тобто у багато разів більше, ніж води і їжі. А.в. являє собою природну суміш газів атмосфери, що знаходиться за межами житлових, виробничих і інакших приміщень (Федеральний закон від 4 травня 1999 р. N 96-ФЗ "Про охорону атмосферного. ПОЛІТИЧНИЙ ПРИТУЛОК - інститут сучасного міжнародного і внутрішньодержавного права - можливість іноземця (особи без громадянства) невизначено довгий час залишатися на території даної держави і користуватися захистом останнього у відношенні як себе особисто, так і членів своєї сім'ї, якщо у себе на батьківщині цей іноземець зазнає переслідування по політичних, релігійних, наукових і інакших основах подібного роду. У міжнародному праві регулюється в основному звичаями міжнародно-правовими, а також Декларацією про територіальний притулок, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН від 14 грудня 1967 р. У внутрішньодержавному. Правові кошти - це правові явища, що виражаються в інструментах (встановленнях) і діяннях (технології), за допомогою яких задовольняються інтереси суб'єктів права, забезпечується досягнення поставлених соціально корисних цілей. Властивості юридичних коштів: 1) володіють спеціально-юридичною природою, є феноменами суто правового характеру, оскільки засновані на правових нормах і викриті в юридичну форму; 2) нерозривно пов'язані з цілями правової політики, оскільки створюються і функціонують для досягнення цих орієнтирів; 3) поєднуючись певним чином, правові кошти виступають основними працюючими.
У вступі курсової "Договір дарування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗБОРИ - орган, передбачений Конституцією РФ і що скликається для розв'язання питань, пов'язаних з переглядом Конституції РФ. Згідно з ст. 135 Конституцією РФ, положення гл. 1 (Основи конституційного ладу), 2 (Права і свободи людини і громадянина), 9 (Конституційні поправки і перегляд Конституції) не можуть бути переглянені Федеральними Зборами РФ (парламентом). Якщо пропозиція про перегляд положень гл. 1, 2 і 9 буду підтримане 3/5 голосів від загального числа членів Поради Федерації (СФ) і депутатів Державної Думи (ГД), то згідно з федеральним конституційним законом скликаються Конституційні Збори (КС). КС.

ПРАВИЛА РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ, ВМІСНИМИ СЛУЖБОВУ ІНФОРМАЦІЮ ОБМЕЖЕНОГО ПОШИРЕННЯ - встановлені в Положенні про порядок звертання зі службовою інформацією обмеженого поширення в федеральних органах виконавчої влади, затверджений постановою Уряду Російської Федерації від 03.11.1994 № 1233) Прийом і облік (реєстрація) документів, вмісних службову інформацію обмеженого поширення, здійснюються, як правило, структурними підрозділами, яким доручений прийом і облік несекретної документації. Документи з поміткою "Для службового користування" друкуються в машинописному бюро. На обороті останнього листа кожного примірника документа друкарка повинна указати кількість. ЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ - перетворення атомних ядер, зумовлені їх взаємодією з елементарними частинками,? -квантами або один з одним. звичайно в Я. р. беруть участь 4 частинки: 2 - початкові, а ще 2 - утворяться в результаті Я. р. однак можливо освіта і більшого числа частинок (ядер). умовний запис Я. р.: а АЖ b В або А(a, b)В, де А - початкове ядро мішені; а - налітаюча частинка (ядро); b - вилітаюча частинка (ядро); У - кінцеве ядро. Розрізнюються: у п р у г об е р а із з е я н і е (а АЖ а А), при якому відбувається лише перерозподіл кінетичної енергії між частинками згідно із законом пружного удару; н е у п р у г об е р а.
Список літератури курсової "Договір дарування" - більше 20 джерел. ФРАНКО - (ит. franco - вільний) -1) вигляд цін, що враховує порядок відшкодування витрат, пов'язаних з перевезенням товарів від постачальника до споживача і їх вантаженням; 2) термін, що означає, що певна частина витрат по транспортуванню і вантаженню товарів не оплачується покупцем в зв'язку з включенням їх в оптову ціну Витрати і ризики включно до місця, вказаного у Ф., несе постачальник, а інші - покупець. Префікс "франку-" вживається в поєднанні з позначенням пункту доставки (франко-борт - ФОБ (free on board), франко-вагон - ФОРИ (free on rail, free on car), франко-склад (ex-warehouse), ФАС (free alongside. Дослідження особистості - (personality research) Основний інтерес для І. л. складає поведенческая вариативность, що пояснюється впливом швидше внутрішніх, ніж ситуативних чинників. Щоб називатися аспектами особистості, ці внутрішні чинники взагалі-то повинні бути ментальними (напр., переконання у внутрішньому або зовнішньому локусе контролю), хоч вони можуть включати і соматичний субстрат (напр., інстинкти по Фрейд, що складаються з бажань і метаболічної енергії). Вузька традиція в І. л. характеризувалася зосередженням зусиль на вивченні поведенческих виявів окремих, відособлених чинників особистості. У.

ФРУСТРАЦИЯ - стан, виникаючий внаслідок переживання з приводу неможливості досягнення намічених цілей і задоволення влечений, краху планів і надій.    Поняття "фрустрация" широко використовується в сучасній психологічній і психоаналитической літературі, але уявлення об фрустрации, як психічному стані, здатному привести до виникнення неврозу, знаходило своє відображення в класичному психоаналізі. Так, при розгляді етіології невротичних захворювань З. Фрейд використав поняття Versagung, що означає відмову, заборону і частіше за все перекладане на англійську мову як фрустрация.    Для фундатора.
Посилання в тексті роботи "Договір дарування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. антиРЕКЛАМНА ПАРОДІЯ - пародії і жарти на теми діючої, поточної комерційної і політичної реклами в ЗМІ, в творчості професійних гумористів, в фольклорі. Поява АП. Завжди є показником успіху рекламних слоганов, сюжетів, персонажів. Їх запам'ятали, вони небайдужі. Це ж можна сказати і про пародію на політичні іміджі і репутації. Є навіть такий естрадний жанр, як карикатурне зображення мови політиків: артисти говорять голосом М. Горбачева, Б. Ельцина, В. Жіріновського, В. Путіна і інш. Або ще: телепередача "Ляльки", в якій діють гумові двійники основних бійців політичного рингу. Вправляються на теми реклами і. Теорія індивідуальності - (individuality theory) Т. і. відноситься до такого роду теорії, краї повинна пояснювати індивідуальні відмінності. Хоч індивідуальні відмінності були виявлені у всіх исслед. психол. процесах, починаючи від часу простої реакції до формування етичних цінностей, найбільш ретельно такі відмінності вивчені в таких областях, як інтелект і особистість. Крім того, найбільш важливі теорії індивідуальних відмінностей в інтелекті і в межах особистості були сформульовані на мові факторного аналізу. Основна ідея, лежача в основі факторной моделі, полягає в тому, що складні поведенческие явища, такі як інтелект. Тест жизнестойкости - С. Мадді. Адаптація Д. А. Леонтьева, Е. І. Расськазової. Направлений на діагностику психол. чинників успішного совладания зі стресом, а також зниження і попередження внутр. напруження в стресовій ситуації. Згідно з теорією С. Мадді, жизнестойкость (hardiness) являє собою систему переконань про себе, мир, відносини з ним. Ця диспозиція включає в себе 3 порівняно автономних компонента: вовлеченность, контроль, прийняття ризику. Вираженість цих компонентів і жизнестойкости загалом перешкоджає виникненню внутр. напруження в стресових ситуаціях за рахунок стійкого совладания (hardy coping) зі.

Мережевий етикет - (сетикет, нетикет - netiquette) - сукупність норм, правил, розпоряджень, рекомендацій, що відображають уявлення про належну поведінку і процес комунікації людей в мережі Інтернет. Сетикет - не тільки частина традицій і культури мережевого співтовариства, але і частина соціального рівня інформаційної культури совр. людини. Правила сетикета не є загальними і жорстко встановленими, не закріплені нормативними актами; за їх порушення немає ніякої відповідальності, крім суспільств. осуду. Кожне мережеве співтовариство може формулювати свої правила поведінки, вимагати ознайомитися з ними і виразити свою. Делірій - (лати. delirium - марення, безумство) - гострий, рідше за протрагированний і в окремих випадках хронічний психоз токсичного, екзогенно-органічного і/або соматогенного характеру, нерідко виникаючий на фоні досить серйозної сомато-неврологічної патології. Передбачається, що розвиток делирия пов'язаний з спадковою і конституциональной схильністю до розвитку психотического розладу. Так, алкогольний делирий, що є найбільш частим, виникає не більш ніж у 8-10 % з всіх пацієнтів з алкогольною залежністю. Делирий переважно спостерігається у віці від 25-30 до 60 років і значно частіше буває у. Професійне спілкування: мова - сприйняття і розуміння один одного і предмета адекватне задачі, що стоїть перед майстрами своєї справи; два професіонали в одній сфері швидше зрозуміють один одну, навіть якщо говорять на різних мовах, оскільки англійський, що включає в себе латинь, - мова більшості совр. професій. Природно, що вузьким фахівцям важче порозумітися. "Арго" - діалект опр. соціальної групи (спочатку злодійська мова), що створюється з метою язикового відособлення, характеризується спеціалізованою узкопрофессиональной лексикою; інш. позначення відособлених словників - "жаргон", більш сучасне -. КАБІНЕТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ - Підрозділ служб кризової допомоги, запропонований А. Г. Амбрумової в 1974 р. Первий К. с. п. був відкритий в Москві в 1975 р., надалі вони створювалися на базі общесоматических поліклінік і здравпунктов вузів. Основна задача К. с. п. - первинна і повторна профілактика суицида у осіб, що знаходяться в стані кризи. Основні принципи роботи К. с. п.: 1. Системність - зв'язок з відділами внутрішніх справ, адміністрацією підприємств і учбових закладів, муніципальними органами; спадкоємність в обслуговуванні пацієнтів К. с. п. і станцій (відділень) "швидкої допомоги", психіатричних.