ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження договору доручення ... 5
1.1. Поняття та значення договору доручення ... 5
1.2. Права та обов'язки сторін за договором доручення ... 14
1.3. Припинення договору доручення ... 15
Розділ 2. Порівняльна характеристика договорів андерайтингу та доручення ... 17
Розділ 3. Договір доручення у зарубіжних країнах (на прикладі торгового представництва) ... 25
3.1. Поняття та види представництва в цивільному праві зарубіжних країн ... 25
3.2. Поняття та види торгового (комерційного) представництва в країнах континентального права ... 28
3.3. Торгове (комерційне) представництво в англо-американській правовій системі ... 32
Висновки ... 35
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Договір доручення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір доручення"

Курсова робота "Договір доручення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір доручення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір доручення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір доручення" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛОТЕРЕЯ - групова або масова гра, в ході якої організатор Л. проводить між її учасниками - власниками лотерейних, квитків - розиграш призового фонду Л.; при цьому випадання виграшу не залежить від волі і дій жодного з суб'єктів лотерейної діяльності, будучи виключно справою випадку. Дане визначення міститься у Тимчасовому положенні про лотереї в Російській Федерації, затвердженому Указом Президента РФ від 19 вересня 1995 р. № 955. Норми Л. містяться в ст. 1063 ГК РФ, що встановлює основні принципи проведення Л., тоталізаторів і інакшої гри. Згідно з цими нормами відносин між організаторами У. Державна реєстрація товариства власників житла - (див.: Товариство власників житла). Товариство власників житла створюється без обмеження терміну діяльності, якщо інакше не передбачене статутом товариства. Товариство власників житла є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. Товариство власників житла має друк зі своїм найменуванням, розрахунковий і інакші рахунки в банку, інші реквізити. Товариство власників житла відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство власників житла не відповідає за зобов'язаннями членів товариства. Члени товариства власників житла не відповідають за зобов'язаннями. СТРАХОВЕ ПРАВО - сукупність норм права, регулюючих суспільні відносини, що складаються в процесі створення і використання спеціальних страхових фондів грошових коштів. Страхова діяльність спрямована на запобігання і ліквідацію негативних наслідків надзвичайних обставин, відшкодування матеріальних втрат, відновлення зруйнованих, пошкоджених матеріальних ресурсів, компенсацію шкоди, виниклої в соціальній сфері, і т.п. Різноманітність і складність названих суспільних відносин обумовили необхідність їх правового урегулювання нормами різних галузей права, таких як адміністративне право, фінансове право. МОРСЬКА АРБІТРАЖНА КОМІСІЯ ПРИ ТОРГОВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - самостійна постійно діюча арбітражна установа (третейський суд), що здійснює свою діяльність згідно з Законом Російської Федерації "Про міжнародний комерційний арбітраж" від 7 липня 1993 р. і затвердженим цим законом Положенням про Морську арбітражну комісію при Торговельно-промисловій палаті Російській Федерації. Морська арбітражна комісія дозволяє спори, які витікають з договірних і інших цивільно-правових відносин, виникаючих в торговому мореплавстві, незалежно тому, є сторонами таких відносин суб'єкти російського і іноземного, або тільки російського або тільки іноземного права. Зокрема, Морська.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір доручення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Принципи надання психологічною допомоги в екстремальних ситуаціях - На основі зарубіжного і вітчизняний досвід діяльності фахівців з психологічної підтримки співробітників ПОО в різних екстремальних обставинах сформульовані принципи надання психологічною допомоги в екстремальних ситуаціях. 1. Невідкладність: допомога виявляється по "гарячих слідах",. как можна швидше: чим більше часу пройде з часу психотравмирующего події, тим вище імовірність хронификации психологічних і поведенческих розладів (алкоголизации, зловживання наркотичними коштами і пр.). 2. Прібліженность: допомога потрібно надавати як можна ближче до місця. ПАРЛАМЕНТСЬКІ КОМІТЕТИ І КОМІСІЇ - освічена відповідно до Конституції РФ (ч. 3. ст. 101) Порадою Федерації і Державною Думою комітети і комісії. Парламентські комітети діють тільки на постійній основі. Термін повноважень цих органів обмежується терміном повноважень палати. Парламентські комісії можуть бути як постійними, так і тимчасовими. Діяльність постійних комісій пов'язана головним чином з внутрішньою організацією (пристроєм) палати. Такі комісії формуються для розгляду питань про визнання, припинення або підтвердження повноважень парламентаріїв (Мандатна комісія), питань дотримання депутатської етики (Комісія з етики) або. ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА РФ - центральний апарат прокуратури, однією з основних задач якого є сприяння Генеральному прокурору РФ в керівництві системою всіх органів і установ прокуратури. Важливою задачею цього апарату також є безпосереднє здійснення функцій прокуратури з найбільш складних і зачіпаючих загальнодержавні інтереси проблем: прокурорське реагування на незаконні дії і рішення федеральних міністерств і відомств, законодавчих (представницьких) і виконавчих органів суб'єктів РФ, відповідних посадових осіб; розслідування карних справ особливої складності і особливого суспільного значення і т. д. Основні.
У вступі курсової "Договір доручення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАТЕМАТИКИ - Посадові обов'язки. Розробляє системи математичного забезпечення рішення науково - технічних і виробничих задач. Вивчає і аналізує інформацію по задачі, що вирішується, формулює її суть, дає математичний опис. Здійснює приведення задачі до математичної форми. Розробляє технічні умови і завдання на програму і підпрограми, вхідні до складу загальної програми. На основі математичного аналізу визначає можливість і методи рішення задачі найбільш раціональним способом. Складає алгоритм задачі і окремих її етапів, логічну схему програми. Здійснює розробку математичної моделі і вибір чисельного методу рішення.

АДМІНІСТРАЦІЯ - в СРСР керівники установ, підприємств або організацій (напр., начальник дороги, директор підприємства і інш.). А. має право наймати і звільняти робітників і службовців, розпоряджатися коштами установи, підприємства або організацій, представляти до нагородження працівників або нагороджувати їх в межах своєї компетенції, накладати дисциплінарні стягнення, виступати від імені керованого органу зовні і т. д. Діяльність радянської А. будується на основі єдиноначальності. "Треба навчитися з'єднувати разом бурхливий... демократизм трудящої маси із залізною дисципліною під час труда, з. Общероссийськиє організації телерадиовещания - організації телерадиовещания, зона упевненого прийому передач яких знаходиться в межах половини або більш ніж половини суб'єктів Російської Федерації. Законодавцем розрізнюються державні і недержавні общероссийские організації телерадиовещания. До державних відносяться організації телерадиовещания, засновниками (соучредителями) яких є державні органи, організації, установи і (або) які фінансувалися не менш ніж на 15 відсотків бюджету відповідної організації телерадиовещания за рік, попередній дню офіційного опублікування (публікації) рішення про призначення (проведенні) виборів.
Список літератури курсової "Договір доручення" - більше 20 джерел. СИСТЕМА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СУБ'ЄКТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - сукупність органів державної влади, покликаних забезпечувати, реалізовувати виконавчу владу в суб'єктові РФ за допомогою державного управління і наділених в цих цілях державно-владними повноваженнями, які закріплені в Конституції РФ, федеральних законах, законодавстві суб'єкта Федерації, угодах з федеральними органами виконавчої влади в рамках предметів ведіння даного суб'єкта і спільного ведіння Федерації і її суб'єктів. По чинному законодавству в суб'єктові РФ встановлюється система органів виконавчої влади на чолі з вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта РФ, очолюваним. Гештальт-психологія - (gestalt psychology) Г. виникла на початку XX в. як доповнення до традиційного методу наукового аналізу. Загальноприйнятий спосіб аналізу складних явищ полягав в описі частин і відтворенні цілого шляхом підсумовування отриманих описів. Однак нові досягнення в біології, психології і социол. поставили під сумнів застосовність такої процедури до явищ, що являють собою польові процеси, тобто данности, освічені взаємодіючими силами. Потреба в ревізії методу спочатку з'явилася у наук про життя, але потім з неминучістю виявила себе і в науках про неживу природу. Т. о., Г. з'явилася.

РОЗЩЕПЛЕННЯ Я - Німий.: Ichspaltung. - Франц.: clivage du moi. -Англ.: Splitting of the ego. - Ісп. escisi?n del yo. - Італ: scissione dell io. - Португ.: clivagem do ego. - Італ.: scissione dell io. об Термін Фрейд для позначення своєрідного явища при фетишизмі і психозах: всередині Я співіснують дві психічні установки по відношенню до зовнішньої реальності, що суперечить влечениям: перша враховує реальність, друга - ігнорує її, висуваючи на перший план бажання. Ці установки співіснують, не надаючи один на одну ніякого впливу. об I. Термін Spaltung (розщеплення) застосовується в психоаналізі і в психіатрії.
Посилання в тексті роботи "Договір доручення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АТЕРОСКЛЕРОЗ СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ - Атеросклероз - захворювання, в основі якого лежить порушення липоидного обміну, що виражається у відкладенні липоидов у внутрішній оболонці артерій (липоидоз) з подальшим реактивним розростанням з'єднувальної тканини і утворенням атеросклерогических бляшек (инфильтративная теорія). Патогенез атеросклерозу складений. Основне значення має порушення холестеринового обміну з розвитком гиперхолестеринемии. Складні нервно-гуморальні ендокринні чинники сприяють посиленому накопиченню в крові холестерину, затримці його виведення з організму. У патогенезе має значення ряд сприяючих розвитку. Брунер (BRUNER) Джером Сеймур - (рід. 1.10.1915, Нью-Йорк ) - американський психолог і педагог, найбільший фахівець в області дослідження когнитивних процесів. Біографія. Освіту отримав в університеті Дьюка (бакалавр мистецтв, 1937) і в Гарвардськом університеті (магістр, 1939, доктор філософії, 1941). Проходив службу в армії у Франції (1941-1944). З 1944 по 1952 р. працював як лектор, потім - асоціативного професора по психології в області сприйняття, когниций, розвитку і установок в Гарвардськом університеті, в 1952 р. він став тут професором і директором Центра когнитивних досліджень (1951-1952, 1961-1972). З 1972 він - професор. ТЕСТ ПРОЕКТИВНИЙ - (тест прожективний) - сукупність методик цілісного вивчення особистості, заснованого на психологічній інтерпретації результатів проекції; тести, службовці для визначення особових особливостей за допомогою фіксації реакцій на невизначені і багатозначні ситуації. Уперше подібна діагностична стратегія була використана Е. Крепеліном в його методиці асоціацій вільних (-> метод асоціативний). Тести проективні не орієнтовані на оцінку і в цьому значенні не можуть вважатися стандартизованими. Відповіді випробуваних не оцінюються як правильні або неправильні, а показники - як високі або низькі.

МЕНИНГЕАЛЬНИЙ СИНДРОМ - сукупність симптомів, що спостерігаються при захворюваннях мозкових оболонок. Менингеальний синдром складається з общемозгових і локальних симптомів, а також змін спинномозковий рідини, виникаючих звичайно на фоні більш або менш вираженого загального інфекційного стану (підвищена температура, зміни крові і т. д.). Общемозгові симптоми-це реакція нервової системи на процеси, супроводжуючі запалення мозкових оболонок (набряк, порушення ликвородинамики, інтоксикація, розтягнення і сдавление оболонок і т. д.). Найбільш частою і ранньою ознакою менннгеального синдрому є головний біль, що. Справедливість - (equity) Теорія С. (equity theory) яв-ця разюче простою теорією. Вона складається з чотирьох взаємопов'язаних положень. Положення I. Індівідууми завжди намагаються максимізувати свої результати (де результати визначаються як винагороди мінус покарання). Положення IIА. Групи (або, швидше, індивідууми, створюючі ці групи) здатні максимізувати об'єм сукупних винагород шляхом розвитку систем справедливого розподілу ресурсів, що схвалюються серед своїх членів. Відповідно, групи будуть розробляти такі системи С. і будуть спонукати своїх членів до їх прийняття і неухильного дотримання. Положення IIБ. АБУЛЬХАНОВА - Ксенія Олександрівна (р. 1932) - російський психолог, філософ, фахівець в області методології психології, психології мислення, психології особистості. Автор концепції особової організації часу життя. Д-р філософських наук (1974 ), професор (1993), д. чл. РАО (1993). Закінчивши психологічне відділення філософського факту МГУ (1956), працювала в секторі філософських проблем психології ИФ АН СРСР (1956-1974), а з 1974 по наст. вр. -в ИП АН СРСР (нині ИП РАН); з 1987 р. - зав. лабораторією методології, теорії і історій психології, в наст. вр. - зав. лабораторією психології особистості. Будучи. СИДЕНГАМА ХОРЕЇ - (на ім'я англійського лікаря Th. Sydenham, 1624-1689; синоніми - танець святого Вітта, мала хорея, ревматична хорея) - вияв ревматичного енцефаліту з поразкою мозочка і його ніжок; в сучасній клінічній практиці зустрічається надто рідко. Виникає майже виключно в дитячому і юнацькому віці (5-15 років), появу її в більш старшому віці розцінюють як васкулит центральної нервової системи (частіше при системної червоної волчанке). Пов'язана з утворенням антинейрональних антитіл, взаємодіючих з антигенами базальних ганглиев. Звичайно виникає через декілька місяців після гострого приступу ревматизму.